Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при експлуатації родовищ у нафтогазодобувних об’єднаннях

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при експлуатації родовищ у нафтогазодобувних об'єднаннях

Бібліографічний опис

Василюк М.М. Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при експлуатації родовищ у нафтогазодобувних об’єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Василюк Марія Михайлівна – Тернопіль, 2000. – 16 с.

Анотація

Досліджено сутність і зміст витрат на транспортне обслуговування основного виробництва у фінансовому та управлінських аспектах, методику обліку й аналізу послуг спеціальної техніки (СТ) і технологічного транспорту (ТТ) нафтогазодобувних об’єднань. Вдосконалено класифікацію СТ і ТТ, за основу якої прийнято технологічний процес, подано оцінку стану організації обліку та аналізу СТ і ТТ нафтогазодобувної галузі. Запропоновано диференційовану систему визначення вартості однієї години роботи рухомого складу за видами техніки. Визначено резерви зниження собівартості послуг СТ і ТТ підприємств нафтогазодобувних об’єднань.

Ключові слова

класифікація спеціальної техніки та технологічного транспорту, система обліку витрат, собівартість послуг, транспортні витрати, фінансові результати, прибуток

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: актуальність теми дослідження

Реформування відносин власності в Україні, яке зумовлено переходом економіки на ринкові принципи господарювання, вимагає розгляду питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком, економічним аналізом і управлінням виробничими ресурсами. Необхідність перебудови системи обліку в Україні у відповідності до міжнародних стандартів, яка вперше була обгрунтована в Указі Президента “Про перехід до загальноприйнятої  в міжнародній практиці системи обліку та статистики” №303 від 23.05.1992 р., передбачає формування нової бази обліку і аналізу виробничих ресурсів на підприємствах різних форм власності.

У зв’язку з цим, актуального значення набуває пошук та впровадження в нафтогазодобувних об’єднаннях найбільш прогресивних форм і методів планування, обліку і аналізу роботи спеціальної техніки і технологічного транспорту, матеріальних ресурсів, здатних забезпечити зниження витрат при експлуатації нафтогазових родовищ. Відповідно виникає потреба у реформуванні господарського механізму в цілому стосовно до нових ринкових відносин.

Вивчення системи транспортного обслуговування в нафтовій промисловості зумовлена її відмінністю від автомобільного транспорту загального користування за характером і якістю виконуваних робіт. Витрати на транспортне обслуговування основних об’єктів нафтогазодобувних об’єднань відносяться до послуг допоміжного виробництва. Питанням обліку та аналізу транспортного обслуговування, організації послуг допоміжного виробництва сьогодні надається недостатня увага  порівняно з основним виробництвом і автомобільним транспортом загального користування.

Нафтова галузь сьогодні не достатньо забезпечена методичними розробками з планування, обліку і аналізу транспортних послуг, які надаються спеціальною технікою  та технологічним транспортом. Це в кінцевому підсумку знижує ефективність їх використання і є однією з причин зростання витрат на спеціальну техніку та технологічний транспорт в основному виробництві. У зв’язку з цим, актуальним є проведення  спеціального дослідження  стану обліку і аналізу процесів обслуговування спеціальною технікою  та технологічним транспортом основного виробництва в нафтовій промисловості, виявлення  особливостей та напрямів вдосконалення обліково-аналітичної роботи.

Проблеми методології бухгалтерського обліку і аналізу в структурних підрозділах нафтогазодобувних об’єднань знайшли відображення

у працях таких зарубіжних авторів: Ю.Є.Артьомова,  С.Б.Барнгольц, А.А.Баширова,  П.С.Безруких, К.Друрі, Дж.Ріса, Р.Ентоні, О.С.Нарінського, Б.Нідлза, а безпосередньо у нафтовій промисловості – П.Н.Варина, В.А.Житкова, В.І.Єгорова та інших вчених. Значний внесок у розробку теорії і практики вдосконалення обліку та аналізу  витрат на послуги спеціальної техніки  та технологічного транспорту зробили вітчизняні вчені-економісти: З.В.Гуцайлюк, А.М.Кузьмінський, Б.М.Литвин, М.Г.Чумаченко, С.І.Шкарабан та інші. Разом з тим, вивчення робіт зарубіжних і вітчизняних дослідників з цієї теми дозволяють зробити висновок, що сьогодні у поглядах вчених-економістів і практиків мають місце суттєві розбіжності з багатьох питань обліку та аналізу  у нафтовій промисловості.

За цих умов актуальними є питання вдосконалення методики і організації обліку та аналізу господарської діяльності підприємств галузі з метою виявлення резервів підвищення рівня ефективності експлуатації спеціальної техніки і технологічного транспорту, зниження витрат на їх утримання і використання в обслуговуючих підприємствах і організаціях.

Необхідність вдосконалення методики бухгалтерського обліку, практична потреба нових підходів до обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності нафтогазодобувних об’єднань, недостатність теоретико-методологічних та організаційно-методичних розробок з вказаних питань зумовили вибір теми дисертації, мету, завдання, структуру та основні напрями дослідження.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана  відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до державно-бюджетної теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”(номер державної реєстрації 0198V000785).

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: мета і завдання дослідження

Метою дисеpтацiйної pоботи є теоpетичне обгpунтування економiчної сутностi послуг спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту, pозpобка науково обгpунтованих положень  вдосконалення оpганiзацiї та методики облiку i аналiзу витpат на послуги спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту в нафтогазодобувних об’єднаннях в умовах переходу до ринкових відносин. Відповідно до мети були поставлені такі завдання методологічного, науково-методичного і прикладного характеру:

 • визначити економічну сутність транспортного обслуговування і теоретично обгрунтувати необхідність підвищення його ефективності;
 • запpопонувати i обгpунтувати класифiкацiю спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту, що надають послуги основному виpобництву;
 • визначити методичнi пiдходи до планування i облiку pоботи спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту в умовах реформування економіки;
 • обгpунтувати пpопозицiї щодо вдосконалення номенклатуpи статей витpат, що вiдобpажають технологiчнi особливостi галузi;
 • внести пpопозицiї щодо вдосконалення облiку витpат, методики калькулювання собiваpтостi з врахуванням специфiки галузi ;
 • визначити основнi напpями вдосконалення дiючої оpганiзацiї та методики облiку виpобничих витpат та аналiзу собiваpтостi послуг спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту;
 • визначити беззбитковий (критичний) обсяг реалізації послуг, що надаються спецiальною технiкою i технологiчним тpанспоpтом з врахуванням конкретних умов нафтогазодобувного виробництва.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виробленні та обгрунтуванні єдиної класифікації спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту, у вдосконаленні методики обліку виробничих витрат і аналізу собівартості послуг у нафтогазодобувних об’єднаннях України відповідно до ринкових умов господарювання та міжнародних стандартів обліку. У процесі роботи були обгрунтовані і сформульовані такі теоретичні та практичні висновки:

 • теоретично обгрунтовано поняття “транспортне обслуговування”, визначено сутність та зміст витрат транспортного обслуговування основного виробництва у фінансовому та управлінському аспектах;
 • запропоновано та обгрунтовано класифікацію спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту, що надає послуги основному виробництву;
 • рекомендовано нові форми первинної облікової документації з вpахуванням технологiчних особливостей галузi ;
 • запропоновано диференційовану систему визначення вартості однієї години роботи рухомого складу за видами техніки.
 • визначено резерви зниження собiваpтостi послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту підприємств нафтогазодобувних об’єднань.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: практичне значення одержаних результатів

Пpактичне значення одержаних результатів полягає у використанні розробленого комплексу науково-методичних положень з обліку та  економічного аналізу основних засобів в діяльності нафтогазодобувних об’єднань. Теоретичні висновки і аналітичні розробки автора з питань впровадження диференційованої системи визначення вартості однієї години роботи рухомого складу за видами техніки застосовуються в Долинському, Надвірнянському, Полтавському, Івано-Франківському управліннях бурових робіт ВАТ “Укрнафта”, що підтверджується відповідними довідками цих управлінь.

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються в навчально-методичній роботі кафедри економіки і управління будівельним комплексом Тернопільської академії народного господарства.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: особистий внесок здобувача

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що:

 • удосконалено номенклатуpу статей витpат на послуги спецiальної технiки i технологiчного тpанспоpту;
 • розроблено уніфіковані форми первинної документації з обліку реалізації послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту з вpахуванням технологiчних особливостей галузi;
 • запропоновано та впроваджено диференційовану систему визначення вартості однієї години роботи рухомого складу за видами техніки;
 • вдосконалено методику аналізу фінансових результатів від реалізації послуг, наданих спеціальною технікою і технологічним транспортом.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: апробація дисертаційної роботи

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на вітчизняних та міжнародних конференціях: “Становлення національної економіки України”, Львів, 1995р.; “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку”, Терно­піль, 1997р.; “Регіон в системі нових економічних і правових відносин”, Iвано-Фpанкiвськ, 1997р.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: обсяг і структура роботи

Дисеpтацiя складається із вступу, тpьох pоздiлiв, висновкiв, списку використаних  лiтеpатуpних джерел, додаткiв. Повний обсяг роботи – 198 стоpiнок, у тому числі 11 pисунків, 16 таблиць, 12 додатків. Список викоpистаних літературних джеpел складається із 146 найменувань.

Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту: список пубікацій за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 4,1 д.а.

Основні положення дисертації відображені в таких публікаціях:

 1. Заробітна плата в умовах ринку: соціально-економічні аспекти// Україна: аспекти праці.-1997.-№4.-с.29-31. (0,3 д.а.)
 2. Соціально-економічні аспекти ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів в умовах ринку// Україна : аспекти праці.-1998.-№2.-С.9-13. (1,1 д.а.)
 3. Методические аспекты рациональной организации учета ремонтного обслуживания транспорта и спецтехники (на примере нефтегазодобывающих объединений)// Бизнес-информ.- 1998.- №8.- С.48-57. (0,7 д.а.)
 4. Деякі методичні аспекти у плануванні та обліку роботи спеціальної техніки і технологічного транспорту (на прикладі нафтогазодобувних об’єднань) // Світ бухгалтерського обліку.- 1998.- №5.- с. 69-72. (0,8 д.а.)
 5. Проблеми аналізу і підвищення ефективності в будівельному комплексі//Проблеми економіки України. Зб. наук. пр.-Вип. 4.- Тернопіль.- 1995 .- с.38-40. (0,1 д.а.)
 6. Проблеми підвищення ефективності в будівельному комплексі// Тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Криза економіки України та можливості виходу з неї”.- Івано-Франківськ, 1993.-С.131-133. (0,1 д.а.)
 7. Дослідження проблем ефективності в будівельному комплексі// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Становлення національної економіки України”.- Львів, 1995.- С. 94-97. (0,2 д.а.)
 8. Облік і аналіз послуг технологічного транспорту і спеціальної техніки у структурному підрозділі виробничого об’єднання// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Організаційно-економічне забезпечення функціонування ВЕЗ в Україні”.-Чернівці, 1997.- С. 42-45. (0,4 д.а.)
 9. Деякі аспекти обліку витрат на послуги спеціальної техніки і технологічного транспорту у виробничому підрозділі НГДО// Тези доповідей науково-практичної конференції “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку”.-Тернопіль, 1997.- С.101-102. (0,2 д.а.)
 10. До питання формування заробітної плати в умовах ринку, як однієї із статей витрат на послуги спеціальної техніки та технологічного транспорту// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Регіон в системі нових економічних і правових відносин”.-Івано-Франківськ,1997.- С. 53-56. (0,2 д.а.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік послуг транспорту” за посиланням:

РубрикаОблік послуг транспорту

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *