Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)

Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)

Бібліографічний опис

Калюга Є. В. Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Калюга Євгенія Василівна – Київ, 2002. – 34 с.

Анотація

В дисертації досліджено теоретичні основи економічного контролю, що розглядаються як результат еволюції контролю, обумовленого зміною основ економічного життя та розвитком державного устрою країни. Визначена методика оцінювання помилок і ризику економічного контролю та особливості його проведення в комп’ютерному середовищі. Обґрунтовано організаційно-методологічні аспекти реформування державного і податкового контролю, державної і внутрішньої контрольно-ревізійної служб. Визначено організаційні аспекти внутрішньогосподарського контролю, встановлено особливості його моделювання та перспективи розвитку. Розкрито методологічні аспекти проведення ревізії, як форми економічного контролю.

Ключові слова

економічний контроль, порушення, нестачі, державний фінансовий і податковий контроль, державна і внутрішня контрольно-ревізійна служби, внутрішньогосподарський контроль, комплексна ревізія

Реформування економічного контролю в Україні: актуальність теми

З переходом України до ринкової економіки, зміною форм власності, зростає потреба у  вдосконаленні методологічних та організаційних аспектів контролю в народному господарстві. Впровадження в усі сфери діяльності країни елементів регулювання потребують реформування діючої системи контролю. При цьому контролю підлягають всі відносини учасників економічних дій і подій, не виключаючи відносин власності. Саме високий динамізм притаманний соціально-економічним відносинам, а оскільки вони постійно змінюються, то виникає і потреба в удосконаленні функцій контролю. З огляду на сказане вище досягнення суб’єктами господарювання економічної ефективності пов’язано з економічним контролем. Економічний контроль слід розглядати як систему попереджень і перевірок контролюючими органами чинного законодавства, прийняття управлінських рішень, забезпечення планомірного суспільного відтворення та ефективного розвитку її елементів. Перехід до ринкової економіки вимагає застосування такого контролю, який дозволить своєчасно виявляти небажані відхилення від завданих параметрів, а також факти, що потребують окремого вивчення, оцінки та прийняття відповідних рішень. Нормально функціонуючий економічний контроль сприяє стабілізації економічного стану суб’єктів господарювання.

Стан вивчення проблеми

Різноманітні аспекти розвитку і удосконалення економічного контролю дослідили: Андрєєв В.Д., Бєлобжецький І.А., Бєлов М.Г., Білуха М.Т., Бобир С.І., Бутинець Ф.Ф., Вейцман Н.Р., Вознесенський Е.А., Гайдуцький П.І., Данілевський Ю.А., Дундуков Г.С., Журко В.Ф., Карауш М.І., Крамаровський Л.М., Кужельний М.В., Линник В.Г., Митрофанов В.М., Мурашко В.М., Овсянніков С. Г., Осадчий Ю.І., Полторадня В.А., Радостовець В.К., Рудницький В.С., Савченко В.Я., Соловйов Г.А., Сопко В.В., Усач Б.Ф., Чумаченко М.Г., Шевчук В.О., Шпіг О.О., Штейнман М.Я. та інші. Розроблені ними теоретичні й методологічні аспекти економічного контролю використовуються в практичній діяльності усіх контролюючих органів. Незважаючи на важливість виконаної роботи і цінність отриманих результатів з проблем дослідження економічного контролю, деякі питання ще не вивченні або вивченні недостатньо повно. Крім того, перехід до ринкових відносин ставить нові проблеми в галузі економічного контролю, від вірного рішення яких залежить його подальший розвиток та удосконалення.

Усі зміни, які відбулися в народному господарстві за останні роки, не адекватні змінам в економічному контролі. Так, на початковому етапі переходу до ринку поширеною була думка про необхідність зменшення контрольних функцій держави, сприяння розвитку саморегульованої економіки, що функціонує без її втручання. Такий підхід став підставою для переорієнтації контролю і послаблення його функцій в усіх напрямках. Прийняті законодавчі та інші правові акти значно обмежили контроль за фінансово-господарською діяльністю практично усіх суб’єктів господарювання, а в певних сферах зовсім виключили можливість його застосування. Таке обмеження контролю з боку держави зрозуміле, особливо стосовно приватного сектора економіки.

В результаті

наявна система економічного контролю залишилася й без необхідної правової та організаційної основи. Це знайшло свій вияв у різкому скороченні внутрішнього (відомчого) контрольно-ревізійного апарату; приниженні ролі ревізії та необґрунтованому збільшенню функцій аудита, як форми економічного контролю. В результаті такого становища більшість органів виконавчої влади залишилась без власних контрольно-ревізійних служб. Відсутність належного контролю в органах виконавчої влади призвела до значної втрати коштів державного бюджету, порушень на макроекономічному і мікроекономічному рівнях, нецільового витрачання державних коштів, привласнення державного й комунального майна.

Отже існує об’єктивна необхідність реформування діючої системи  економічного контролю в Україні шляхом удосконалення її організаційно-методологічних підходів, що забезпечать умови для нормального функціонування суспільства в цілому.

Реформування економічного контролю в Україні: зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконувалась відповідно до планових тем науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету і є складовою теми “Організація та методологія обліку, аналізу й контролю в галузях народного господарства” (номер державної реєстрації 0198V000795) і спільною плановою темою Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Державної податкової служби України Академії державної податкової служби України й управління контролю в сфері матеріального виробництва Головного контрольно-ревізійного управління України “Методика здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку і складанням фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до національних стандартів” (номер державної реєстрації 0101V007933).

Особисто автором в рамках теми досліджувалися система економічного контролю, що діє в Україні, проведення контролю за правильністю складання фінансової звітності відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку: застосування прийомів контролю цільового бюджетного фінансування загальнодержавних програм, опосередкованого державного фінансування та системи пільг, що надаються суб’єктами господарювання.

Реформування економічного контролю в Україні: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування необхідності збереження і посилення  економічного контролю в перехідний період до ринкової економіки та визначення шляхів реформування його організаційно-методологічних аспектів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.

Реалізацію поставленої мети зведено до вирішення таких завдань:

 • визначення еволюції контролю, місця та обґрунтування необхідності в умовах трансформаційної економіки;
 • внесення уточнень у теоретичні основи економічного контролю (предмет, об’єкти, метод, функції, класифікацію);
 • дослідження методики оцінювання помилок і ризику для застосування їх під час проведення різноманітних форм контролю;
 • розгляду особливостей реалізації економічного контролю в умовах застосування комп’ютерної техніки;
 • обґрунтування організаційно-методологічних аспектів реформування державного фінансового контролю;
 • внесення пропозицій щодо методологічних засад реформування податкового контролю;
 • визначення сучасного стану та перспектив удосконалення державної та внутрішньої контрольно-ревізійної служб;
 • удосконалення організаційно-методологічних аспектів реформування внутрішньогосподарського контролю (особливостей його моделювання, визначення місця об’єктів і суб’єктів як центрів витрат та центрів відповідальності);
 • дослідження ревізії, як форми економічного контролю;
 • розгляд методичних прийомів комплексної ревізії, методики проведення та особливостей її в умовах комп’ютеризації.

Реформування економічного контролю в Україні: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – діюча система органів економічного контролю України та зарубіжних країн.

Предметом дослідження є реформування системи економічного контролю в Україні.

Реформування економічного контролю в Україні: методи дослідження

Основним методом пізнання об’єкта дисертаційного дослідження є системний метод, використання якого обумовлено потребами аналізу діючої системи органів економічного контролю у взаємозв’язку всіх його складових, а також взаємодія з розвитком економічної, політичної і соціальної систем суспільства. Дослідження сутності економічного контролю, визначення основних понять здійснено на основі методу наукової абстракції. Застосування історичного і логічного методів дозволило виявити особливості контролю на різних етапах розвитку економіки, з’ясувати причини виникнення та об’єктивні закономірності його еволюції. Аналіз функціонування системи економічного контролю України (дослідження складу, структури, функцій) здійснено з використанням структурно-функціонального підходу. Особливості становлення, основні тенденції розвитку системи контролю постсоціалістичних країн та України розкрито за допомогою методу порівняльного аналізу. В роботі також забезпечено поєднання кількісного і якісного аналізу, використання економіко-математичних методів під час розгляду методики оцінювання помилок і ризику економічного контролю.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові документи та проекти з питань контролю в Україні, статистичні матеріали ГоловКРУ, Державної податкової адміністрації, міністерств, комітетів, інших центральних органів виконавчої влади.

Реформування економічного контролю в Україні: наукова новизна одержаних результатів

Отримані в процесі дослідження наукові результати в сукупності будуть сприяти розв’язанню наукової проблеми – обґрунтуванню організаційно-методологічних аспектів реформування економічного контролю в процесі еволюційного розвитку та системних ринкових перетворень. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у слідуючому:

 • обґрунтовано економічний контроль як систему, що заснована на сукупності спостережень і перевірок контролюючими органами дотримання вимог чинного законодавства з метою сприяння ефективного використання ринкових принципів в суспільстві;
 • визначено економічний контроль як функцію фінансового менеджменту, що склало підґрунтя для оцінки застосовуваних складових методу контролю та дозволило визначити напрями посилення позитивного його впливу на ефективність формування і використання коштів бюджету;
 • уточнено теоретичні основи контролю, (дано нову інтерпретацію сутності предмета, складу зовнішніх і внутрішніх об’єктів і суб’єктів; методу, який виступає як система прийомів і способів ефективної діяльності господарюючих суб’єктів; методичних прийомів документального контролю шляхом додаткового виділення камеральних, рахункових, рахунково-аналітичних та аудиторських перевірок; функцій та класифікаційних ознак);
 • обґрунтовано застосування контролюючими органами під час проведення будь-якої форми контролю впровадження попередньої оцінки звітності для визначення її достовірності і відповідності реальній дійсності; тестування статей звітності та оцінювання ризику помилок; розширенні сфери впровадження математичних і статистичних методів;
 • обґрунтовано організаційні аспекти реформування економічного контролю (визнання найвищим органом державного фінансового контролю Рахункову палату, створення на базі ГоловКРУ і семи відокремлених державних контролюючих структур департаментів запропонованого до створення міністерства державного фінансового контролю);
 • обґрунтовано розширити сферу застосування повноважень і функцій у структурних підрозділах запропонованого міністерства державного фінансового контролю при здійсненні контролю за: формуванням доходної частини бюджету та визначенні економічної ефективності діяльності платника податку (державних підприємств та господарських товариств з державною часткою корпоративних прав – покласти на ГоловКРУ, акціонерних товариств – Аудиторську палату; переміщенням асигнувань по кошторису в межах поточного місяця за винятком захищених статей –Державне казначейство);

також:

 • визначено на основі послідовного застосування системного методу дослідження напрямів реформування діючої системи податкового контролю (розширення сфери інформаційної взаємодії контролюючих органів та ідентифікаційного номера платника податку для юридичних (фізичних осіб) і порядку їх реєстрації; удосконалення методологічних аспектів);
 • обґрунтовано на підставі застосування нормативного і системного підходів реформування створеного в міністерстві державного фінансового контролю департаменту державної контрольно-ревізійної служби: шляхом розширення його повноважень (проведення ревізій і перевірок суб’єктів підприємницької діяльності при отриманні бюджетних коштів; зустрічних перевірок суб’єктів господарювання незалежно від форми власності; самостійного, тобто без санкції правоохоронних органів отримання дозволу на вилучення документів з метою запобігання їх знищенню чи приховуванню порушень; визначення правового, соціального статусу та забезпечення особистої безпеки ревізорів; установлення фінансових важелів впливу до порушників за нецільове використання державних коштів);
 • визначено шляхи реформування внутрішнього (відомчого) контролю (створення у відповідних міністерствах відділів ревізії та перевірок, економічного аналізу, профілактики економічних правопорушень; передачі функцій зовнішнього контролю департаменту державної контрольно-ревізійної служби; удосконалення статистичного звіту про контрольно-ревізійну роботу (ф. № 11 – ревізія) в частині відображення окремо кількості ревізій та перевірок підприємств державної форми власності та з часткою державного і комунального майна, чисельності ревізорів за штатом і фактично);
 • запропоновано підвищити ефективність попереднього і поточного внутрішньогосподарського контролю: шляхом застосування роз’яснювальних, прогностичних моделей та прийняття відповідних рішень; нейтралізації впливу інфляцій шляхом використання натуральних показників та введення регулярних коригувань вартісних величин; визначення об’єктами контролю місць виникнення витрат і центрів витрат, суб’єктами – контролю центрів відповідальності; впровадження контролю за місцями формування витрат на підставі принципу подвійного запису на взаємопов’язаних рахунках та використання спеціальних узагальнюючих регістрів;
 • обґрунтовано необхідність проведення ревізій та перевірок (тематичних, камеральних, рахункових, рахунково-аналітичних, аудиторських), як форм економічного контролю стосовно суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності;
 • удосконалено методологічні аспекти проведення комплексної ревізії (дотримання встановлених вимог підготовки методичних рекомендацій до типової програми, акта або довідки ревізії чи перевірки).

Реформування економічного контролю в Україні: практичне значення одержаних результатів

Полягає в застосуванні розробок і рекомендацій здобувача в контрольно-ревізійній роботі контролюючих структур України, використанні результатів дослідження у навчальному процесі вищих закладів освіти.

Практичні рекомендації з реформування економічного контролю в Україні впроваджено в частині:

 • розширення повноважень розпорядників бюджетних коштів в межах відповідної програми (довідка Державного казначейства України №07/3780 від 26.04.2002р.);
 • удосконалення методики контролю в органах Державної податкової служби та врахування окремих положень під час доопрацювання проекту Податкового кодексу (довідка Державної податкової адміністрації України № 14-0018/177 від 28.04.2002р.);
 • розвитку взаємодії державної контрольно-ревізійної та державної податкової служб і удосконалення звітності про роботу внутрішнього контролю (довідки ГоловКРУ України №18-0/2760 від 15.02.2002р. та № 18-00/2812 від 02.04.2002р.);
 • удосконалення методики комплексних ревізій (довідка КРУ в Автономній республіці Крим № 02-14/3398 від 20.03.2002р.); надання додаткових повноважень ГоловКРУ і внутрішній контрольно-ревізійній службі щодо перевірки підприємств різних форм власності (довідка Міністерства промислової політики України № 01/1-4-13 від 01.03.2002р.);
 • надання самостійності внутрішній контрольно-ревізійній службі щодо розширення повноважень під час проведення ревізій (довідка Міністерства палива та енергетики України № 11/11-145 від 29.04.2002р.);
 • розробки методичних рекомендацій щодо застосування Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (довідка Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби України № 62/12-01/05 від 11.04.2002р.).

Основні положення дисертації знайшли відображення в:

 • методичній розробці ГоловКРУ України “Методика здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до національних стандартів”;
 • пропозиціях до наступних проектів: “Типове положення про контрольно-ревізійний підрозділ міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади”; “Методичні рекомендації з планування контрольних заходів в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”; “Порядок погодження з органами контрольно-ревізійної служби питань щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”.

Реформування економічного контролю в Україні: особистий внесок здобувача

Полягає у визначенні методологічних і організаційних аспектів реформування економічного контролю в Україні. Наукові положення, розробки, висновки й пропозиції, що виносяться на захист, – результат наукової роботи автора. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та пропозиції, що є результатом особистого вкладу здобувача.

Реформування економічного контролю в Україні: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомирський інженерно-технологічний інститут 23 – 24 листопада 2000 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 4 – 5 травня 2000 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київський національний економічний університет 16 – 18 жовтня 2000 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення” (Академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 1 – 2 грудня 2000 р.);
 • Міжнародна (друга) науково-практична конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 4 – 5 травня 2001 р.);
 • Науково-практична конференція “Бюджетно–податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” (Академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 19 – 20 грудня 2001 р.);
 • Міжнародна (третя) науково-практична конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 16 – 17 травня 2002 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (Житомирський інженерно-технологічний інститут, 16 – 17 травня 2002р.).

Реформування економічного контролю в Україні: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Роботу викладено на 461 сторінках машинописного тексту, що містить 29 рисунків на 19 сторінках, 4 таблиці на 3 сторінках, список використаних джерел із 328 найменувань, 20 додатків на 47 сторінках.

Реформування економічного контролю в Україні: список публікацій за темою дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у індивідуальній монографії, двох колективних навчальних посібниках, 39 статей у провідних фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, 9 публікацій – в інших виданнях. Загальна кількість публікацій за темою дисертації становить 51 найменувань загальним обсягом 86,41 друк. арк., з яких особисто здобувачеві належить 64,2 друк. арк.

Монографія

 1. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2002. – 360 с. (22,5 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях: 

 1. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення операцій з оперативного лізингу(оренди) в бухгалтерському та податковому обліку // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 20. – С. 40-42 (0,4 друк. арк.).

 2. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення операцій з фінансового лізингу (оренди) в бухгалтерському та податковому обліку // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 22. – С. 31-33 (0,4 друк. арк.).

 3. Калюга Є. В. Бухгалтерський та податковий контроль експортно-імпортних операцій // Вісник податкової служби України. – 2000. – № – С. 19-23 (0,6 друк. арк.).

 4. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення в бухгалтерському та податковому обліку бартерних операцій за участю подібних виробничих запасів // Вісник податкової служби України. – 2000. – №24 – С. 36-40 (0,6 друк. арк.).

 5. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення в бухгалтерському та податковому обліку бартерних операцій за участю неподібних виробничих запасів // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 25. – С. 45-47 (0,4 друк. арк.).

 6. Калюга Є. В. Перевірка правильності трансформування бухгалтерського Балансу суб’єктів малого підприємництва (відповідно до ПБО 25) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 28. – С. 47-51 (0,6 друк. арк.).

 7. Калюга Є. В. Перевірка правильності складання фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва (відповідно до ПБО 25) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 29. – С. 37-41 (0,6 друк. арк.).

 8. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення операцій зі спільної діяльності в бухгалтерському та податковому обліку // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 30. – С. 60-63 (0,5 друк. арк.).

 9. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з давальницькою сировиною // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 31. – С. 54-60 (0,9 друк. арк.).

 10. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання першого розділу активу бухгалтерського Балансу (відповідно до ПБО 2) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 33. – С. 54-59 (0,8 друк. арк.).

 11. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання другого і третього розділів активу бухгалтерського Балансу (відповідно до ПБО 2) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 34. – С. 50-55 (0,8 друк. арк.).

 12. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання розділів пасиву бухгалтерського Балансу (відповідно до ПБО 2) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 35. – С. 19-26 (1,0 друк. арк.).

 13. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання Звіту про фінансові результати (відповідно до ПБО 3) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 36. – С. 41-46; № 37. – С. 23-31 (1,2 друк. арк.).

 14. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання Звіту про рух грошових коштів (відповідно до ПБО 4) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 38. – С. 23-28; 37-39 (1,1 друк. арк.).

 15. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання Звіту про власний капітал (відповідно до ПБО 5) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 39. – С. 27-37 (1,4 друк. арк.).

 16. Калюга Є. В. Порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку та внесення змін до фінансової звітності (відповідно до ПБО 6) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 40. – С. 45-50 (0,7 друк. арк.).

 17. Калюга Є. В. Контроль за правильністю формування Приміток до фінансової звітності (відповідно до ПБО) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 41. – С. 43-51 (1,1 друк. арк.).

 18. Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення в обліку та звітності операцій з об’єднання підприємств (відповідно до ПБО 19) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 42. – С. 41-49 (1,1 друк. арк.).

 19. Калюга Є. В. Контроль за правильністю складання консолідованої фінансової звітності (відповідно до ПБО 20) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 43. – С. 24-28, 37-41 (1,3 друк. арк.).

 20. Калюга Є. В. Контроль за правильністю трансформації Плану рахунків у поточному році // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 44. – С. 41-46 (0,7 друк. арк.).

 21. Калюга Є. В. Контроль за правильністю трансформації статей бухгалтерського Балансу (для відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 47. – С. 41-49 (1,1 друк. арк.).

 22. Калюга Є. В. Контроль трансформації Звіту про фінансові результати (для відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій) // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 48. – С. 33-39 (0,9 друк. арк.).

 23. Калюга Є. В. Порядок виправлення помилок щодо податку на додану вартість // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь, 2000. – С. 103-109 (0,6 друк. арк.).

 24. Калюга Є. В. Порядок виправлення помилок щодо визначення та відображення податку на прибуток у податковому обліку // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 8. – С. 39-44 (0,6 друк. арк.).

 25. Калюга Є. В. Перевірка взаємопов’язаності форм фінансової звітності (відповідно до ПБО) // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 10. – С. 14-27 (1,1 друк. арк.).

 26. Калюга Є. В. Проблеми організації внутрішньогосподарського контролю за місцями виникнення витрат і центрами відповідальності // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 17. – С. 31-36 (0,7 друк. арк.).

 27. Калюга Є.В. Перевірка господарської діяльності підприємств: проблеми та шляхи вдосконалення // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 26. – С. 17-24 (1,0 друк. арк.).

 28. Калюга Є.В. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах // Вісник податкової служби України. – – № 33. – С. 26-31 (0,7 друк. арк.).

 29. Калюга Є.В. Особливості комплексної ревізії та вдосконалення методики її проведення // Вісник податкової служби України. –2001. – № 37. – С. 49-56 (1,1 друк. арк.).

 30. Калюга Є.В. Методичні прийоми проведення ревізії та їх удосконалення // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 40. – С. 45-56 (1,2 друк. арк.).

 31. Калюга Є.В. Сучасний стан та шляхи поліпшення господарського контролю із застосуванням комп’ютерної техніки // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 44. – С. 55-62 (1,0 друк. арк.).

 32. Калюга Є. В. Визначення достовірності фінансової звітності в процесі проведення ревізії // Наукові праці НДФІ. – К., 2001. – С. 121-130 (0,6 друк. арк.).

 33. Калюга Є. В. Виправлення помилок у податковому обліку з метою оподаткування. // Вісник економіки. – 2001. – Вип. 52. – Київ: Київський нац. ун-тет ім.. Т. Шевченка, 2001. – С. 44-48 (0,5 друк. арк.).

 34. Калюга Є. В. Впровадження попереднього контролю на підставі системи нормативного обліку витрат // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3. – С. 195-197 (0,5 друк. арк.).

 35. Калюга Є.В. Деякі теоретичні питання інвентаризацій, що проводяться під час документальних ревізій // Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць. Випуск № 10. – Одеса.: Одеський держ. ун-тет, 2001. – С. 333–337 (0,6 друк. арк.).

 36. Завгородній В.П., Калюга Є.В., Редич О.В. Контроль збереження і використання матеріальних цінностей в умовах автоматизації бухгалтерського обліку // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Міжвідом. наук. зб. Вип. 65 – К.: КНЕУ, 2001. – С. 146-151. – 0,3 друк. арк. (особистий внесок: запропоновано процедури здійснення контролю за збереженням і використанням матеріальних цінностей – 0,1 друк. арк.).

 37. Калюга Є.В. Місце предмета і об’єктів контролю у системі господарської діяльності підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. – 2001. – № 4. – С. 93 – 96 (0,6 друк. арк.)

 38. Калюга Є.В. Оцінка організації господарського контролю на сучасному етапі та шляхи його удосконалення // Наукові праці НДФІ. – К., 2001. –С. 107-114 (0,5 друк. арк.).

 39. Калюга Є. В. Удосконалення методологічних аспектів інвентаризації активів і зобов’язань підприємства // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь, 2001. – С. 130-139 (0,5 друк. арк.).

В інших виданнях: 

 1. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навчально-практичний посібник /За загальною редакцією П.В. Мельника. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 392 с. – 16,3 друк. арк. (особистий внесок – 6,2 друк. арк.: гл. 1 “Регулювання бухгалтерського обліку в Україні та впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку”; гл. 2 “Трансформація даних бухгалтерського обліку”; гл. 3 “Порядок складання фінансової звітності у 2000 році” (3.4. Порядок складання звіту про рух грошових коштів, 3.6. Порядок трансформації та складання фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва); гл. 4 “Особливості застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку” (4.2. Нематеріальні активи ПБО 8, 4.3. Запаси ПБО 9).

 2. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /За загальною редакцією М.Я. Азарова. – К.: ДІЯ, 2000. – 320 с. – 13.3 друк. арк. (особистий внесок – 1,7 друк. арк.: розд. 2 “Валютне регулювання зовнішньоекономічних операцій” (2.1.4. Бухгал-терський та податковий облік експортно-імпортних операцій, 2.2.3. Бухгалтерський облік бартерних операцій, 2.3.6. Бухгалтерський і податковий облік операцій з давальницькою сировиною при різних формах оплати, 2.4. Лізингові (орендні) операції, їх облік та оподаткування); розд. 3. “Особливості оподаткування спільної діяльності за участю нерезидентів без створення юридичної особи” (3.2.2. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку щодо спільної діяльності).

 3. Калюга Є.В. Чинна система державного фінансового контролю та шляхи її реформування // Фінансовий контроль. – 2001. – № 3. – С. 51 – 59 (0,7 друк. арк.).

 4. Калюга Є.В. Класифікація контролю та шляхи її вдосконалення // Фінансовий контроль. – 2002. – № 1. – С. 44 – 52 (1,1 друк. арк.).

 5. Калюга Є.В. Сучасний стан відомчого контролю та можливі шляхи його реформування // Фінансовий контроль. – 2002. – № 2. – С. 41 – 47 (0,9 друк. арк.).

 6. Калюга Є.В. Удосконалення системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах // Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. Науковий збірник. Спец. випуск 7. – Л.: Львівський нац. ун-тет, 2001. – С. 97-99 (0,21 друк. арк.).

 7. Калюга Є.В. Удосконалення методики проведення інвентаризації // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної наукової конференції у Житомирському інженерно-технологічному інституті 23-24.11.2000р. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 174-180 (0,5 друк. арк.).

 8. Калюга Є.В. Оцінка ризиків контролю і застосування ймовірно-статистичних методів під час проведення ревізії // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі: Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (4-5 травня 2001 року) – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – С. 231-234 (0,1 друк. арк.).

 9. Калюга Є.В., Ріппа С.П. Реформування системи податкового контролю на підставі використання інформаційних технологій // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку): Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22 грудня 2001 року) – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С. 101-104. – 0,1 друк. арк. (особистий внесок: запропоновані напрями реформування податкової системи – 0,05 друк. арк.).

 10. Калюга Є.В.Оцінка стану використання комп’ютерної техніки в контрольно-ревізійній роботі // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної (третьої) науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2002 року) – Ірпінь: Академія ДПС України, – 2002. – С. 241-243.(0,1 друк. арк.).

 11. Калюга Є.В., Стефанюк І.Б., Юрченко К.Г. Необхідність координації організаційних процедур під час проведення ревізії: Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної наукової конференції у Житомирському інженерно-технологічному інституті 16-17.05.2002р. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С. 110-111. – 0,3 друк. арк. (особистий внесок: внесення пропозицій щодо створення у складі ГоловКРУ підрозділа для проведення ревізій за завданням судово-слідчих органів – 0,04 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація контролю” за посиланням:

РубрикаОрганізація контролю

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *