Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис

Адамик О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Адамик Оксана Василівна – Тернопіль, 2003. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню актуальних проблем взаємозв’язку бухгалтерського обліку і податкових розрахунків у сучасних умовах господарювання. У роботі визначено роль і місце податкових розрахунків у системі бухгалтерського обліку, окреслено основні проблеми їх інформаційного забезпечення. Податкові розрахунки визначені як технічний прийом бухгалтерського обліку. Запропоновано методичні рекомендації вдосконалення обліку оподаткування у сучасних умовах господарювання та розроблені пропозиції щодо вдосконалення податкової законодавчої і нормативної бази. Дисертантом розроблено методичні процедури внутрішньогосподарського контролю податкових розрахунків і аудиту податкової звітності. Досліджено засади та внесено пропозиції щодо розробки податкової стратегії підприємства: запропоновано модель мінімізації податку на прибуток підприємства, вдосконалено методику аналізу ефективності податкової політики суб’єкта господарювання.

Ключові слова

податкові розрахунки, внутрішньомашинні рахунки, податкова стратегія, контроль

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: актуальність теми дослідження

Необхідною умовою становлення та розвитку економіки з ринковим ме­ха­нізмом господарювання, забезпечення стабілізації та прискорення темпів її росту є підприємництво. Активна підприємницька діяльність є не тільки одним із найважливіших факторів економічного зростання в країні, а й одно­часно загальним показником соціально-економічного розвитку держави. Особливістю сучасного економічного середови­ща в Україні є те, що воно в недостатній мірі сприяє розвитку під­приємництва, характеризується браком джерел фінансування, податковим пригніченням господарської ініціативи підприємств.

Проблема податкового тягаря на підприємства полягає не лише у ви­со­ких ставках і численності податків, але й у неузгодженості пра­вил опо­дат­ку­ва­ння із методикою бухгалтерського обліку. Це проявляється у фіскальному підході розрахунку доходів і витрат, котрі формують прибуток до оподаткування, від­сут­но­сті регла­мен­то­ваної методики їх обчислення в бухгалтерському обліку, а також неналагодженості вза­є­мо­зв’язку податкових органів із платниками податків. Тому дослідження про­бле­м облікового забезпечення податкових розрахунків, формування звіт­но­сті та їх оптимізації є актуальним і своєчасним як з теоретичної, так і з практичної позиції.

Досліджуючи організаційні та методичні засади здійснення по­даткових розрахунків, їх облікового забезпечення і контролю автор спи­ра­вся на  авторитетну думку таких вчених як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,  З.В. Гуцайлюк, В.П. Зав­городній, М.В. Кужель­ний, Я.Д. Крупка, Ю.А. Кузьмінський, В.О. Ласто­вець­кий, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, М.Р. Лучко, О.І. Ма­лишкін, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.Ф. Усач, та ін., які у своїх працях розглядали окремі аспекти здійснення податкових розрахунків та шляхи їх удосконалення. Незважаючи на значні здобутки в дослідженні вказаних проблем, ряд питань потребує уточнення. Потребує вивчення й теоретичного осмислення роль і місце податкових розрахунків в інформаційній системі бухгалтерського обліку; існує нагальна необхідність вироблення практичних рекомендацій вдосконалення методики обліку податкових розрахунків, здійснення контролю податкових взаємовідносин.

Вище зазначене визначило актуальність і практичну значимість дослідження податкових розрахунків і звітності у системі бухгалтерського обліку.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Ди­сер­та­ційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми ка­федри обліку і контролю у невиробничій сфері Тернопільської академії на­род­но­го господарства “Проблеми обліку і контролю у сучасних умо­вах гос­по­да­рю­вання” (державний реєстраційний № 0102U002564). Особисто автором роз­роблено питання вдосконалення податкових розрахунків і звітності.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в раціоналізації організаційних та методичних принципів здійснення податкових розрахунків у системі бухгалтерського обліку та їх контролю, розробці напрямів вдосконалення інформаційного забезпечення обліку оподаткування на основі дослідження теоретичних засад і практичних аспектів податкових взаємовідносин підприємств з бюджетом.

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі основні завдання, що мають наукове та практичне значення:

 • обґрунтувати економічну сутність податкових розрахунків у системі бухгалтерського обліку;
 • знайти оптимальний спосіб формування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств у системі бухгалтерського обліку;
 • розробити критерії узгодження облікової і податкової методик визначення таких економічних категорій як дохід, витрати;
 • опрацювати шляхи вдосконалення облікового забезпечення податкових розрахунків у напрямі його спрощення, раціоналізації методичних основ;
 • узагальнити основні засади та поглибити методику розробки податкової політики підприємства та аналізу ефективності її впровадження;
 • запропонувати шляхи вдосконалення контролю податкових взаємовідносин підприємства з бюджетом.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є податкові взаємовідносини підприємств з бюджетом, їх облік і контроль.

Предметом дослідження виступають податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку, їх організація та методика здійснення на торгівельних підприємств західного регіону України.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: методи дослідження

Включають загальнонаукові та емпіричні прийоми економічної науки. Використані ме­то­ди системного аналізу (при вивченні проблем взаємозв’язку бухгалтерського об­лі­ку і по­даткових розрахунків) та синтезу (при виробленні шляхів ліквідації виявлених проблем). Застосову­ють­ся методи порівняння (в процесі дослідження взаємозв’язку податкових розрахунків із принципами бухгалтерського обліку); економіко-математичного моделювання (при розробці податкової стратегії); застосовано систему показників та спосіб відносних різниць (при аналізі податкової політики підприємства).

У процесі дослідження використані законодавчі акти України та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку та оподаткування; дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з проблем обліку й контролю податкових взаємовідносин. Фактографія дисертації базується на звітній інформації досліджуваних підприємств, відомостях їх первинного, аналітичного та синтетичного обліку; статистичних даних, що стосуються податкових розрахунків та звітності підприємств.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: наукова новизна результатів дослідження

Полягає у вдосконаленні теоретичних та методичних засад здійснення податкових розрахунків і формування податкової звітності на підставі даних бухгалтерського обліку, а також розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності облікових робіт в процесі розрахунків підприємств з бюджетом. Найсуттєвішими результатами, отриманими особисто автором внаслідок проведеного дослідження, є:

 • обґрунтовано економічну сутність податкових розрахунків як тех­ніч­но­го прийому бухгалтерського обліку, на відміну від традиційного визначення податкової інформації і притаманних їй методів обробки даних як податкового обліку;
 • розроблено спосіб автоматизованого накопичення інформації про податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства, який полягає у застосуванні внутрі­ма­шинних рахунків поза системою бухгалтерського обліку і вирізняється від існуючих способів використанням подвійного запису поза Планом рахунків, зручністю та оперативністю формування податкової звітності;
 • визначено критерії узгодження моменту визнання доходів і витрат, розрахованих відповідно до податкового законодавства та за принципами бухгалтерського обліку. Вони базуються на погодженні дати виникнення об’єкту опо­даткування, обмеженні коригування валових витрат, відмові від податкових методів розрахунку амортизації;
 • обґрунтовано доцільність вдосконалення обліку відстроченого податку на прибуток шляхом: а) його зведення до одного активно-пасивного рахунка, що на відміну від існуючого способу накопичення такої інформації дозволить уникнути зайвого аналізу і знизити трудомісткість облікових робіт; б) застосування розробленої моделі та алгоритму розрахунку витрат із податку на прибуток, що включає регістри обліку постійних і тимчасових різниць та формули обчислення таких витрат;
 • запропоновано модель мінімізації податку на прибуток при розробці податкової політики підприємства, внаслідок чого визначені фактори скорочення суми вказаного податкового зобов’язання;
 • дістала подальший розвиток методика аналізу ефективності впровадженої подат­ко­вої по­літики, у зв’язку з чим розроблено показники, що ха­рак­теризують її ефективність загалом та окремі напрями;
 • запропонована методика здійснення аудиту податкової звітності, яка полягає у поетапному її вивченні від загальної оцінки показників декларації до детального аналізу повноти, точності і достовірності відображеного об’єкта оподаткування та розрахунку податкового зобов’язання, і, на відміну від багатьох існуючих, має комплексний характер.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: практичне значення одержаних результатів

Полягає у виробничій спрямованості теоретико-методичних розробок, можливості під­ви­щення ефективності облікових робіт щодо здійснення податкових розрахунків, їх контролю торгівельними підприємствами, які придатні також для використання іншими галузями економіки.

Методичні рекомендації здобувача стосовно розробки податкової політики підприємства втілені в гос­подарській діяльності ТОВ “Ровекс” (м. Тернопіль) (довідка № 01-161 від 24.06.2002). СУФВ “Брокінформ” (м. Тернопіль) (довідка № 15-142 від 17.06.2002) і ТОВ “Са­яни” (м. Львів) (довідка № 001/03-03 від 17.03.2003 р.) використовують обґрунтований автором спосіб автоматизованого розрахунку податкового зобов’язання і формування податкової звітності з податку на прибуток. На ТОВ “Асторія” (м. Львів) (довідка № 101/03-03 від 17.03.2003 р.) впроваджений алгоритм накопичення інформації про тимчасові і постійні різниці. Результати наукового дослідження дисертанта успішно впроваджені у господарській діяльності підприємств і рекомендовані для використання у галузі торгівлі, що підтверджено відповідними довідками.

Уточнена автором методика співставлення показників Декларації з по­дат­ку на додану вартість та Декларації про прибуток підприємства була впроваджена у практичній діяльності Державної податкової інспекції у м. Тер­нополі (довідка № 21/460 від 23.01.2003). Пропозиції з приводу вдосконалення адміністрування податкових взаємовідносин можуть бути використані при реформуванні законодавчої і нормативної бази.

Основні теоретичні висновки і практичні рекомендації дисертанта впро­ва­джені і використовуються у навчальному процесі Тернопільської ака­де­мії на­родного господарства, зокрема при викладанні навчальних дис­цип­лін: “По­даткові розрахунки і звітність”, “Аудит” (тема “Методика про­ведення ауди­ту”), “Стратегічний аналіз” (тема “Стратегічний аналіз по­каз­ників ді­яль­ності підприємства”), “Організація інформаційних систем об­лі­ку і контролю” (тема “Технологія облікових робіт в умовах АРМ”) (довідка Тер­нопільської академії народного господарства № 124-13/145 від 24.02.2003 р.).

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта. Конкретний внесок здобувача у ці праці вказаний у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку і визнання на: науково-практичній кон­ференції “Проблеми гармонізації та стандартизації обліку та аудиту в Укра­ї­ні”      (м. Ки­їв, 2000 р.); між­на­родній науково-практичній кон­ференції “Україна на порозі ХХІ століття: еко­но­міка, державність” (м. Він­ни­ця, 2000 р.); науково-практичній конференції “Сучасний стан та пер­спек­тиви розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні” (м. Чор­т­ків, 2001 р.); між­народній науково-практичній конференції “Економічні про­блеми розвитку бу­дівництва в Україні” (м. Тернопіль, 2001 р.); ІІІ-ій міжнародній нау­ко­во-практичній конференції “До­слі­дже­н­ня й оптимізація економічних процесів” (м. Харків, 2001 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції “Трансформація системи державного ре­гу­лю­ва­ння економіки на завершенні ХХ століття” (м. Тернопіль, 2001 р.). Основні по­ложення і висновки обговорювалися також на засіданні кафедри обліку і кон­тро­лю у невиробничій сфері Тернопільської академії народного господарства.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, виконана на 170 сторінках комп’ютерного тексту, з них: 159 с. – основний текст, у тому числі 23 таблиці, 22 формули і 24 рисунки; 20 с. – список використаних джерел, що містить 222 позиції; 13 додатків на 17 сторінках.

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: список публікацій за темою дисертації

Результати проведеного дослідження опубліковані у 13 працях, з яких 6 – у наукових фахових виданнях, 3 – тези науково-практичних конференцій, 2 – у співавторстві. Загальний обсяг публікацій – 4,5 друк. арк., з яких особисто ав­тору належать 3,9 друк.арк., з них 1,9 друк.арк. надруковано у фахових виданнях.

У фахових виданнях:

 1. Адамик О.В. Дохід як основна облікова категорія // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – С. 121-124 (0,2 друк. арк.).
 2. Адамик О.В. Формування економічної інформації в умовах реформування бухгалтерського обліку // Віс­ник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 14.– Тернопіль:Економічна думка, 2001. – С.163-168 (0,4 друк. арк.).
 3. Адамик О.В. Бухгалтерська і податкова інтерпретація терміну “дохід” та їх взаємозв’язок // Вісник. Еко­но­мі­ка. Випуск 52. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – С. 73-78 (0,4 друк. арк.).
 4. Адамик О.В. Проблеми відображення в обліку податку на прибуток відповідно до національних стан­дартів // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. Технический прогресс и эффективность производства. Выпуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – С.18-21 (0,2 друк. арк.).
 5. Адамик О.В. Визнання, вимірювання і відображення в обліку доходів підприємства відповідно до національних стандартів // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 1.– Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С.101-107 (0,5 друк. арк.).
 6. Адамик О.В. Затрати, пов’язані з основними фондами: особливості фор­му­ва­н­ня і віднесе­ння до валових витрат // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універси­тету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2002. – № 10. – С. 198-200 (0,2 друк. арк.).

В інших виданнях:

 1. Адамик О.В. Відображення в обліку витрат господарської діяльності відповідно до П(С)БО// Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні (збірник наукових праць за ма­те­ріалами міжнародної науково-практичної конференції, що відбулась у Тернопільській акаде­мії народного господарства 1-2 червня 2001 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.116-117 (0,1 друк. арк.).
 2. Лучко М.Р., Адамик О.В. Взаємозв’язок положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законодавством України // Наукові записки по матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні”, присвяченої 5-річчю заснування Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТАНГ. – Чортків, 2001. – С. 12-14.

Особистий внесок: окреслено основні моменти неузгодження взаємозв’язку бухгалтерського обліку і податкових розрахунків (0,1 друк. арк.).

 1. Лучко М.Р., Адамик О.В. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічний і психологічно-практичний аспекти // Психологія і суспільство: Український науковий та соціально-психологічний часопис. – Тернопільська академія народного господарства, Інститут експериментальних систем освіти, 2001. – № 1(3). – С.150-163.

Особистий внесок: узагальнено аргументи “за” і “проти” виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку (0,5 друк. арк.).

 1. Адамик О.В. Неузгодженість положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим зако­но­давством України // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. Випуск 8. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, Видавництво “Карт-бланш”. – 2001. – С.128-131 (0,2 друк. арк.).
 2. Адамик О. Застосування штрафних санкцій в умовах реформування по­даткового законодавства // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 12. – С. 27-31 (0,4 друк. арк.).
 3. Адамик О. Способи формування в обліку податкового зобов’язання з податку на прибуток // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 1. – С. 20-24 (0,5 друк. арк.).
 4. Адамик О. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодав­ства із положеннями бух­гал­тер­сько­го обліку // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 4. – С. 21-22 (0,2 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Податковий облік і звітність” за посиланнями:

РубрикаОподаткування

РубрикаРозрахунки з бюджетом

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог