Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області)

Облік і аналіз використання виробничих запасів

Бібліографічний опис

Поплюйко А. М. Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Поплюйко Андрій Миколайович – Київ, 2003. – 17 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних і практичних питань обліку і аналізу використання виробничих запасів на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області. Уточнено визначення економічних категорій “запаси”, “виробничі запаси”, “виробничі ресурси”. Наведено рекомендації щодо вдосконалення нормування виробничих запасів. Запропоновано основні принципи побудови обліку та аналізу використання запасів у машинобудуванні. Подано рекомендації для удосконалення його обліку в заготівельних і обробних цехах машинобудівних підприємств. Доведено доцільність посилення попереднього контролю за використанням запасів у виробництві. Розглянуто пропозиції щодо застосування методів оцінки виробничих запасів. Обгрунтовано необхідність удосконалення фінансового обліку їх використання відповідно до національних стандартів з метою одержання більш об’єктивної інформації під час прийняття управлінських рішень. Визначено напрями вдосконалення існуючої методики аналізу показників ефективності використання виробничих запасів.

Ключові слова

запаси, виробничі запаси, нормування, складський облік, облік використання запасів, методи оцінки запасів, аналіз використання запасів

Облік і аналіз використання виробничих запасів: актуальність теми

Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, нерозривно пов’язані з пошуком принципово нових методів  організації та управління виробництвом. Це вимагає адекватних змін у структурі господарського обліку, і, відповідно,  зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу, як головної ланки діяльності господарського суб’єкту, є наявність та раціональне використання виробничих запасів. Велика кількість виробничих запасів використовується в машинобудівній галузі, тому продукція машинобудування відрізняється високою матеріалоємністю. Протягом останніх років фінансовий стан машинобудівних підприємств залишається незадовільним. Важливим резервом в напрямі покращення діяльності підприємств даної галузі є підвищення ефективності використання виробничих запасів.

В процесі реформування системи обліку та впровадження національних стандартів обліку змінюються вимоги щодо обліку і аналізу виробничих запасів, розширюються поставлені перед ними завдання.

Практика доводить –  процес обліку використання виробничих запасів є доволі трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких – і запущеність в обліку, що веде до великих втрат запасів. Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання виробничих запасів.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку, оцінки і аналізу використання виробничих запасів розглядалися в працях відомих вітчизняних учених-економістів: Бородкіна А.С., Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Завгороднього В.П., Єфіменка В.І., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Литвина Ю.Я., Сопка В.В., Ткаченко Н.М., Чумаченка М.Г.  Вагомий внесок у розвиток методології питань обліку і аналізу використання виробничих запасів зробили зарубіжні вчені: Аксененко А.Ф., Барнгольц Я.М., Бейгельзимер М.Г., Глен А. Велш, Козлова О.П.,  Левін В.С., Луговий В.А., Маргуліс А.Ш., Новодворський В.Д., Петрова В.І., Покараєв Г.М.  Розенберг Н.Я., Смірнов К.А., Тішков І.Є., Цуркану В.І., Чечета А.П., Шеремет А.Д.

Отримані протягом багатьох десятиліть результати як теоретичних, так і практичних розробок щодо удосконалення обліку мають вагоме значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Проте дослідження діючої методики обліку свідчить, що вона є неадекватною сучасним вимогам господарювання. Подальшого дослідження та наукової розробки потребують питання класифікації виробничих запасів, методики їх оцінки при використанні, а також організації економічного аналізу на машинобудівних підприємствах.

Необхідність перегляду питань організації обліку і аналізу використання виробничих запасів згідно з вимогами національних положень (стандартів), наявність значних  проблем у машинобудівній галузі та потреба удосконалення існуючої практики обліку зумовили вибір теми, а також визначили цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету з теми “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства” (реєстраційний номер 0198U000785). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з методологією обліку і аналізу використання запасів у машинобудівній галузі, а саме: розроблена методика обліку виробничих запасів на складах і в бухгалтерії, методика визначення норм та лімітів використання запасів, надано рекомендації по організації обліку та аналізу використання запасів.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є удосконалення методологічних і організаційних засад бухгалтерського обліку і аналізу використання виробничих запасів на машинобудівних підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування за сучасних умов господарювання. Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:

 • уточнення економічної сутності та удосконалення класифікації виробничих запасів;
 • обґрунтування теоретичних питань удосконалення обліку використання виробничих запасів;
 • удосконалення методики нормування використання виробничих запасів;
 • розробка рекомендацій щодо вдосконалення діючої методики обліку використання виробничих запасів на підставі її критичної оцінки;
 • дослідження систем контролю за використанням виробничих запасів;
 • визначення та обґрунтування найбільш доцільних для машинобудівних підприємств методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті;
 • розробка системи показників та методики економічного аналізу використання виробничих запасів.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є чинна система обліку і аналізу використання виробничих запасів на машинобудівних підприємствах Полтавської області.

Предметом дослідження є методика та організація системи обліку і аналізу використання виробничих запасів на машинобудівних підприємствах з урахуванням вимог національних стандартів.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: методи дослідження

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному підході до вивчення сучасного стану обліку і аналізу використання виробничих запасів. У процесі дослідження застосовувалися методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, статистичних  порівнянь, вибіркового обстеження та групування.

Інформаційною базою виконаного дослідження є законодавчі акти України, нормативна документація та галузеві інструкції, що регламентують організацію обліку та аналізу використання виробничих запасів, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали органів державної статистики, облікові дані машинобудівних підприємств Полтавської області.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в наступному:

 • уточнено визначення економічних категорій “запаси”, “виробничі запаси”, “виробничі ресурси”;
 • розроблено рекомендації щодо вдосконалення нормування виробничих запасів;
 • запропоновано основні принципи побудови обліку та аналізу використання запасів в машинобудуванні;
 • розроблені рекомендації по удосконаленню обліку використання виробничих запасів в заготівельних і обробних цехах машинобудівних підприємств;
 • доведено доцільність посилення попереднього контролю за використанням запасів у виробництві;
 • розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо застосування методів оцінки виробничих запасів при їх використанні в машинобудуванні;
 • обґрунтовано необхідність вдосконалення фінансового обліку використання виробничих запасів відповідно до національних стандартів для одержання більш об’єктивної інформації з метою прийняття управлінських рішень;
 • визначені напрями вдосконалення існуючої методики аналізу показників ефективності використання виробничих запасів.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій по удосконалення методики обліку використання виробничих запасів, їх оцінки при вибутті, методики проведення аналізу використання виробничих запасів, а також посилення інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом.

Це дало можливість удосконалити методику обліку використання виробничих запасів на ВАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” (довідка № 03/5 – 2660 від 15.04.03р) та на ВАТ “Кременчуцький колісний завод” (довідка №23/10-14 від 09.04.2003р.). Окремі положення дисертації використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету (довідка від 15.04.03р.)

Облік і аналіз використання виробничих запасів: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні теоретичні та практичні положення, а також результати дослідження були представлені на Другій всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова 2002” (Дніпропетровськ – Харків – Донецьк, 2002р.); міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (Житомир, 16-17 травня 2002р.).

Облік і аналіз використання виробничих запасів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи налічує 187 сторінок друкованого тексту, 26 таблиць, 14 рисунків, 7 додатків. Список використаних джерел містить 128 найменувань.

Облік і аналіз використання виробничих запасів: публікації за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладено в шести наукових працях загальним обсягом 2,5 д.а., опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, з них чотири у фахових виданнях, які є в переліку наукових видань ВАК України обсягом 2,2 д.а.

У фахових виданнях:

 1. Поплюйко А.М. Документальне оформлення операцій використання виробничих запасів// Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Вип.17. – Житомир: ЖІТІ, 2001. с.146-155. – 0,66 д.а.
 2. Поплюйко А.М. Облік запасів на складі// Регіональні перспективи №6(25). – Кременчук: Перспектива, 2002. с. 116-117. – 0,32 д.а.
 3. Поплюйко А.М. Оцінка виробничих запасів при їх використанні// Збірник наукових праць черкаського державного технологічного університету. – №1. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. с.55-63. – 0,88 д.а.
 4. Поплюйко А.М. Матеріальні ресурси – невід’ємний елемент виробничого процесу// Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 135. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. с. 126-134. – 0,4 д.а.

В інших виданнях:

 1. Поплюйко А.М. Облік запасів на складі// Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова,2002”. Т.6. – Дніпропетровськ – Харків – Донецьк , травень, 2002. с. 47-49. – 0,1 д.а.
 2. Поплюйко А.М. Вибір методів оцінки виробничих запасів//Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє”. – ЖІТІ. – Житомир, травень, 2002. – С. 59 – 62. – 0,2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробничі запаси” за посиланням:

РубрикаЗапаси виробничі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог