Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб'єктів господарювання

Бібліографічний опис

Шевчук О. А. Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шевчук Олег Анатолійович – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням обліку, аналізу і контролю безготівкових розрахунків. Досліджено економічну сутність і зміст, місце і роль у сучасній економіці безготівкових розрахунків, удосконалено їхню класифікацію. Проаналізовано ступінь використання різних форм безготівкових розрахунків, встановлено їхні переваги та недоліки. Також проаналізовано місце та роль обліку та аналізу в системі управління безготівковими розрахунками. Проведено дослідження організації обліку безготівкових розрахунків. Запропоновано рекомендації щодо внесення змін до методики обліку та оподаткування операцій, пов’язаних із безготівковими розрахунками, організації та методики їх контролю. Систематизовано організаційно-інформаційну модель аналізу безготівкових розрахунків, розроблено та запропоновано методику ретроспективного, оперативного та прогнозного аналізу безготівкових розрахунків.

Ключові слова

безготівкові розрахунки, форми безготівкових розрахунків, класифікація безготівкових розрахунків, методика обліку, методика оподаткування, аналіз безготівкових розрахунків

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: актуальність теми

У зв’язку з ускладненням умов діяльності суб’єктів господарювання урізноманітнився процес управління фінансами як на макро-, так і на мікрорівні. Завдяки фінансам, як системі економічних відносин, пов’язаних із  формуванням, розвитком і використанням грошових коштів, контролюється обіг капіталу.

Фінансові відносини суб’єктів господарювання здійснюються у середовищі, яке характеризується системою діючих у державі правових і економічних умов. Фінансове середовище визначає обсяги й ефективність фінансових відносин суб’єктів господарювання з партнерами, визначає форми розрахункових операцій. У середовищі фінансових відносин функціонує фінансовий менеджмент, який, перш за все, здійснює управління грошовими потоками суб’єктів господарювання.

Фінансовий менеджмент зможе виконувати покладені на нього функції при чітко організованій системі розрахункових операцій між суб’єктами господарювання, попереджуючи розрахунки за бартером, незабезпеченими векселями та ін.

Основним джерелом інформаційного забезпечення управління фінансами на підприємствах є система обліку, результати аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками.

Реформування системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів стало важливою умовою досягнення ефективності трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці України.

Одночасно, у зв’язку з постійними змінами зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на результати господарської діяльності, посиленням зацікавленості в раціональності та доцільності розпорядження підприємствами наявними ресурсами, зростає необхідність проведення своєчасного й якісного аналізу та контролю господарської діяльності.

Зазначене особливо стосується операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками суб’єктів господарської діяльності, оскільки саме безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає кожний суб’єкт господарської діяльності з оточуючим  ринковим середовищем, державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.

Стан вивчення проблеми

Питання обліку, аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками розглядалися в роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін.), так і закордонних науковців (Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін.).

Одночасно, у зв’язку з реформуванням національної економіки України постає необхідність постійного поглиблення вивчення питань обліку, аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками між суб’єктами господарської діяльності.

Вищезазначене обумовлює актуальність вибраної теми  дисертаційної роботи та загальноекономічне значення проведеного дослідження.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Вибраний напрям дослідження відповідає Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ та державній Програмі реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Дисертаційне дослідження проводилося у межах науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету і є складовою науково-дослідної роботи, виконаної на замовлення Головного контрольно-ревізійного управління України за госпрозрахунковою угодою № 440/33 “Розробка методичних рекомендацій по проведенню ревізій  фінансово-господарської діяльності промислових підприємств”, розділ “Ревізія розрахунків”, номер держреєстрації 0199U0022684.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: мета і задачі дослідження

Полягають у розробці рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та контролю безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання за продукцію (роботи, послуги) на підставі національних стандартів та Плану рахунків бухгалтерського обліку, запроваджених згідно з державною Програмою реформування бухгалтерського обліку.

Відповідно до цільової спрямованості дисертації на дослідження поставлено такі завдання:

 • конкретизувати економіко-правову сутність і тенденції розвитку безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання  в умовах формування ринкової економіки;
 • дослідити стан обліку, аналізу та контролю безготівкових розрахунків, виявити його недоліки, встановити причини та розробити пропозиції щодо ліквідації виявлених недоліків;
 • встановити потреби інформаційного забезпечення процесу управління фінансами за даними бухгалтерського обліку, аналізу та контролю;
 • розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку, аналізу та контролю безготівкових розрахунків на основі національних стандартів та нового Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система безготівкових розрахунків між суб’єктами господарської діяльності.

Предметом дослідження є організація і методика обліку, аналізу та контролю безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: методи дослідження

У процесі дослідження питань обліку, аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками,  використовувалися як загальнонаукові методичні прийоми, так і специфічні методичні прийоми, що використовуються в таких науках як бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль, статистика та інші. Кожна з наведених груп методів використовувалася під час дослідження предмета відповідного розділу дисертаційної роботи.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у визначенні особисто дисертантом основних напрямів удосконалення методики бухгалтерського обліку та порядку оподаткування безготівкових розрахунків; систематизації та удосконалення методики оперативного, ретроспективного та прогнозного аналізу операцій вказаного виду.

Основні результати дослідження, що складають його наукову новизну, одержані особисто та виносяться на захист:

 • пропозиції щодо вдосконалення класифікації безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання  відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • система аналітичного обліку безготівкових грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, що забезпечує отримання інформації за трьома видами діяльності підприємства: операційною, фінансовою, інвестиційною, що забезпечить підвищення достовірності фінансової звітності;
 • пропозиції щодо обліку та оподаткування дебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті за монетарними статтями, що дозволить реально формувати результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • застосування методів списання ЛІФО, ФІФО, середньозваженої собівартості та ідентифікаційного методу для визначення собівартості реалізованої валюти, що не підлягає обов’язковому продажу;
 • обґрунтовано необхідність складання номенклатури посад відповідальних осіб  за формування документів стосовно безготівкових розрахунків за центрами виникнення зобов’язань, утворення та руху грошових безготівкових потоків, визначені аспекти, що потребують особливої уваги щодо контролю, при використанні на підприємстві електронної системи “клієнт – банк”, що дозволить вчасно вживати необхідні заходи для запобігання негативних явищ та зловживань;
 • конкретизовано організаційно-інформаційну модель аналізу безготівкових розрахунків щодо взаємозв’язків об’єктів аналізу та системи показників;
 • удосконалено методику ретроспективного та прогнозного аналізу безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання, що базується на формуванні плану руху безготівкових грошових потоків за активним та пасивним методом, що сприяє дотримання на підприємстві платіжної дисципліни та визначенню пріоритетних критеріїв подальшого розвитку;
 • конкретизовано систему показників оперативного аналізу, а саме запропоновано щоденне здійснення розрахунку та аналізу коефіцієнта щоденної ліквідності підприємства, що дозволить визначити загальну тенденцію ефективності здійснення операційних витрат підприємства та оперативно впливати на неї;
 • методика визначення вартості форм безготівкових розрахунків, що базується на порівнянні витрат (недоотриманих прибутків) та доходів (недопонесених витрат), пов’язаних з використанням тієї або іншої форми розрахунків.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: практичне значення одержаних результатів дослідження

Полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення обліку, аналізу, контролю та механізму оподаткування операцій, пов’язаних з коштами у безготівкових розрахунках. Впровадження у практику зазначених пропозицій дозволить значно підвищити ефективність управління фінансами, оскільки дасть можливість спираючись на достатню та повну інформацію, вчасно реагувати на зміну як зовнішніх, так і внутрішніх чинників фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: апробація та впровадження результатів дослідження

Основні положення та результати дисертаційного дослідження розкриті в наукових публікаціях дисертанта і доповідалися на:

 • другій міжнародній конференції “Наука і освіта’99” (Київ, 1999 р.),
 • науково-практичній  конференції “Перспективи розвитку аудиту 1999 р.” (Житомир, 1999 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики – 99” (Коктебель, 1999 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” (Київ, 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (Вінниця, 2000 р.),
 • третій міжнародній конференції (Рівне, 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування” (Київ, 2000 р.),
 • міжнародній конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” (Харків, 2000 р.),
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000 р.),
 • науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації та стандартизації обліку й аудиту в Україні” (Київ, 2000 р.).

Окремі результати дослідження, а саме: методика розрахунку суми витрат (недоотриманих прибутків) та доходів (недопонесених витрат) у зв’язку з використанням певної форми безготівкових розрахунків і методика складання прогнозного аналізу та планування руху безготівкових грошових коштів упроваджені у практику здійснення аналізу господарської діяльності відкритого акціонерного товариства “Житомиррибгосп” (довідка № 342 від 01.11.2000 р.) і товариства з обмеженою відповідальністю “ВНТ” (довідка № 155 від 21.09.2000 р.).

Окремі положення дисертації впроваджені Головним контрольно-ревізійним управлінням України у розробку методичних рекомендацій щодо проведення ревізій фінансово-господарської діяльності промислових підприємств (довідка № 2154/33 від 09.11.2000 р.) а також у роботу Контрольно-ревізійного управління у м. Києві (довідка №26-01-14/3677 від 28.12.2000 р.)

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг дисертації становить 244 сторінки, містить 21 таблицю, 21 рисунок, 26 додатків (76 сторінок), список використаної літератури з 182 найменувань (13 сторінок).

Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків: список опублікованих праць

Найважливіші положення та результати дисертаційного дослідження опубліковано в десяти друкованих роботах, загальним обсягом 2,82 авторських аркуші.

 1. Шевчук О.А. Безготівкові розрахунки за допомогою пластикових карток: національна та зарубіжна статистика, особливості здійснення та обліку // Статистика України. – 2000. – №3. – С. 29-33.
 2. Шевчук О. А. Аспекти бухгалтерського та податкового обліку безготівкових розрахунків // Фінанси України. – 2001. – №2. − С. 40-47.
 3. Шевчук О. А. Аспекти аудиту розрахунків між підприємствами // Вісник ЖІТІ. − 1999. – №10. − С. 107-110.
 4. Шевчук О. А. Аналіз у системі управлінського обліку // Наук. вісник Чернівецького торг.-екон. інституту. – 2001. – №1. – С. 66-72.
 5. Шевчук О. А. Аспекти організації бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” 23-24 листопада 2000 р. Част. ІІІ. − Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 174-177.
 6. Шевчук О. А. Управлінський облік безготівкових розрахунків в умовах дії НСБО // Вестник ХГПУ. Збірник наукових праць. Вип. 122. – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 89-91.
 7. Шевчук О.А. Тенденції та передумови удосконалення системи безготівкових розрахунків як формуючого елемента макроекономічної характеристики національної економіки України // Проблеми статистики: Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту статистики Державного комітету статистики України. Вип. 2. – К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000. – С. 203-207.
 8. Шевчук О.А. Розрахунки між підприємствами як об’єкт бухгалтерського обліку // Матеріали Другої міжнародної конференції “Наука і освіта ’ 99”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999. – С. 65-71.
 9. Шевчук О.А. Безготівкові розрахунки як засіб подолання платіжної кризи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” 1-2 березня 2000 р. Част. 3. – К.: КДТЕУ, 2000.− С. 141-143.
 10. Шевчук О.А. Методичні аспекти організації бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків на підприємствах торгівлі та громадського харчування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування” 25-26 жовтня 2000 р. – К.: КНТЕУ, 2000. – С. 128-131.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Безготівкові розрахунки” за посиланнями:

РубрикаРозрахунки безготівкові

РубрикаРозрахунки безготівкові: аналіз

РубрикаГрошові кошти безготівкові

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *