Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі)

Організація управлінського обліку

Бібліографічний опис

Власова О. Є. Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Власова Олена Євгенівна – Харків, 2003. – 17 с.

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню актуальних проблем з організації управлінського обліку на олійно-жирових підприємствах України. Розроблено рекомендації з організації інформаційної системи управління підприємствами олійно-жирової галузі шляхом виділення, аналізу та систематизації окремих функцій підприємства та їхніх складових. У процесі дисертаційного дослідження було запропоновано універсальну методику генерування різних облікових технологій в єдину систему, що об’єднує фінансовий та управлінський облік. У дисертації визначено економічну сутність затрат і розроблено рекомендації з удосконалювання їхньої класифікації. На підставі аналізу методики калькулювання собівартості олійно-жирової продукції було розроблено рекомендації, що дозволяють поліпшити якість інформації, яка одержується в процесі калькулювання. Розроблено алгоритм упровадження на підприємствах методики функціонального обліку затрат.

Ключові слова

управлінський облік, затрати, собівартість, методика функціонального обліку затрат, підприємства масложирової галузі

Організація управлінського обліку: актуальність теми

Сучасний бізнес надзвичайно динамічний, що змушує власників і керівників підприємств постійно удосконалювати методи та техніку управління. У цьому зв’язку для підприємств, які працюють на українському ринку, особливо актуальною є проблема прийняття стратегічно та тактично правильних рішень щодо ведення й розвитку бізнесу. Очевидно, що у першу чергу керівникові підприємства, необхідна інформація, на підставі якої було б можливо провести точний розрахунок, глибокий аналіз, детальне порівняння альтернативних варіантів і здійснити мотивований вибір наступних дій. Основним джерелом інформації на підприємствах є бухгалтерський облік, що в умовах ринку покликаний не лише фіксувати й узагальнювати облікову інформацію, але й забезпечувати ефективне ведення виробничо-господарської діяльності підприємств. Тому, на сьогодні в умовах ринкової економіки особливого значення набуває реформація облікової політики підприємства, визнання необхідності організації управлінського обліку, створення ефективної системи контролю й управління затратами на всіх етапах виробничої діяльності. Реформування бухгалтерського обліку викликає необхідність значних досліджень у галузі теорії та практики обліку, їх інтеграції з управлінськими технологіями.

Особливої актуальності набувають питання створення дієвої системи управлінського обліку в підприємствах олійно-жирової галузі, тому що високі темпи зростання обсягів виробництва та перехід до прогресивних форм організації виробничого процесу висувають особливі вимоги до якості управління підприємством.

Проте проблема опанування та застосування системи управлінського обліку на підприємствах галузі вимагає додаткових досліджень з урахуванням технологічних особливостей виробництва. Досягнення цієї мети неможливе без опрацювання нових підходів, спрямованих на вдосконалювання традиційного обліку затрат і калькулювання собівартості продукції, а також адаптації прогресивних методів оцінки та контролю виробничого потенціалу відповідно до сформованих умов підприємницької діяльності.

Стан вивчення проблеми

Проблеми організації управлінського обліку на підприємстві в даний час викликають особливий інтерес вітчизняних фахівців. Так, в Україні дослідженню теоретичних і практичних питань стосовно концепції управлінського обліку, його взаємозв’язку із системою управління, місця й ролі в інформаційній системі підприємства присвячено роботи Ф.Ф. Бутинця, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова,  А.П. Грінько, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфименко, В.П. Завгороднього, Л.В. Нападовської, В.В. Сопка, В.І. Оспищева, Н.Т. Ткаченко, В.І. Петрової, М.С. Пушкаря, Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та інших.

Заслуговують на увагу дослідження таких закордонних фахівців як Р. Вандер Віл, К. Друрі, Р. Каплан, Т.П. Карпова, Ю.А. Мішин, С.А. Ніколаєва, Д. Нортон, В.Ф. Палій та інші.

Разом із тим вивчення наукових праць і практика господарської діяльності підприємств свідчать про те, що й на сьогодні залишається дискусійним ряд теоретичних положень, серед яких питання, пов’язані з організацією управлінського обліку на підприємстві.

Практичний інтерес до проблем організації управлінського обліку на підприємствах олійно-жирової галузі, а також недостатність її теоретичної розробки обумовили вибір і цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Організація управлінського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок досліджень пов’язаний із загальною тематикою наукових досліджень кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі “Удосконалювання бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (тема № 21-2000-2001Б, Харків). Особисто автором були внесені пропозиції з питань практичної організації управлінського обліку, удосконалювання методів обліку затрат і калькулювання собівартості продукції на базі олійно-жирових підприємств.

Організація управлінського обліку: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці наукових і практичних рекомендацій з організації управлінського обліку на підприємствах олійно-жирової галузі та удосконалення обліку затрат і калькулювання собівартості олійно-жирової продукції за допомогою сучасних систем і методик.

Така цільова спрямованість зумовила постановку та розв’язання таких завдань:

 • дослідити економічну сутність затрат на виробництво, роль виробничої собівартості продукції в сучасних умовах господарювання, її місце в системі управління підприємством;
 • виявити характерні особливості затрат виробничої діяльності, які притаманні підприємствам олійно-жирової галузі України;
 • розробити методичні рекомендації з упровадження на підприємствах олійно-жирової галузі системи управлінського обліку;
 • розглянути існуючу методику побудови бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на олійно-жирових підприємствах та визначити шляхи підвищення її ефективності;
 • визначити методи управління затратами, собівартістю продукції та їхнього аналізу, які доцільно використовувати на підприємствах олійно-жирової галузі України;
 • розробити методичні рекомендації з упровадження на підприємствах галузі методики функціонального обліку затрат (метод АВС);
 • розглянути методику бухгалтерського обліку затрат на олійно-жирових підприємствах із використанням автоматизованих систем обробки економічної інформації.

Організація управлінського обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарські процеси зі створення суспільно необхідного продукту в сфері матеріального виробництва, а саме облік затрат та калькулювання виробничої собівартості на підприємствах олійно-жирової галузі.

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні засади з організації управлінського обліку та діюча практика бухгалтерського обліку затрат й калькулювання виробничої собівартості продукції на підприємствах олійно-жирової галузі України.

Організація управлінського обліку: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження були праці українських та закордонних економістів у сфері управлінського обліку, обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, теорії наукового пізнання, закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України з питань економічної політики, вдосконалення господарських механізмів та управління підприємством.

У процесі роботи було широко використано матеріали, що містяться у працях вчених у галузі бухгалтерського обліку, контролю й аналізу, спеціальну літературу з технології й організації олійно-жирового виробництва, галузеві інструкції та дані підприємств олійно-жирової галузі, Українського науково-дослідного інституту олій і жирів (УкрНДІОЖ), інформацію наукових і науково-практичних конференцій з питань управлінського обліку.

Під час розробки та вирішення поставлених завдань було застосовано методи спостереження, порівняння, історичного й логічного аналізу теоретичного і практичного матеріалу та інші методи дослідження.

Обробку даних здійснено за допомогою персонального комп’ютера з використанням пакета EXCEL для Windows.

Організація управлінського обліку: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в уточненні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з організації управлінської бухгалтерії, удосконалювання обліку затрат і калькулювання собівартості продукції в сучасних умовах функціонування олійно-жирових підприємств.

У процесі дослідження отримано такі найбільш суттєві результати:

Вперше запропоновано:

 • універсальну методику побудови системи управлінського обліку на підприємствах олійно-жирової галузі України;
 • систему внутрішньої звітності з метою підвищення ефективності управління затратами;
 • методику розрахунку виробничої собівартості лузги при подальшому її використанні як палива;
 • методику функціонального обліку затрат (метод АВС) і калькулювання собівартості олійно-жирової продукції.

Удосконалено:

 • класифікацію затрат на виробництво олійно-жирової продукції;
 • методику синтетичного й аналітичного обліку енерговитрат, попутної продукції та зворотних відходів олійно-жирових підприємств;
 • схему розподілу затрат енергії та палива між структурними підрозділами олійно-жирових підприємств;

Набули подальшого розвитку:

 • функціональний підхід у дослідженні діяльності підприємства;
 • методика виділення центрів відповідальності на підприємствах олійно-жирової галузі;
 • методика оцінки попутної продукції для її реалізації;
 • критерії оцінки та вибору програмного забезпечення для інтегрованого ведення фінансового й управлінського обліку.

Організація управлінського обліку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що впровадження у практику підприємств олійно-жирової галузі рекомендацій з організації управлінського обліку, обліку затрат і калькулювання виробничої собівартості з використанням автоматизованих систем обробки інформації забезпечує своєчасне одержання керівництвом необхідної інформації для здійснення контролю за формуванням собівартості готової продукції за центрами відповідальності й оперативного впливу на причини, що призводять до відхилень від чинних норм матеріальних, трудових та інших затрат. Отримані результати дослідження спрямовано на підвищення вірогідності, оперативності й аналітичності обліку затрат за об’єктами калькулювання, вони дозволяють найбільш повно виявляти та використовувати внутрішні резерви відповідного підприємства для підвищення ефективності виробництва, рівня рентабельності та прибутковості.

Результати проведеного дослідження було використано при розробці Українським науково-дослідним інститутом олій і жирів (УкрНДІОЖ) галузевих інструкцій з обліку руху сировини і матеріалів, напівфабрикатів, готової та попутної продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, формування їхньої облікової політики (довідка № 145/2003 від 10.03.2003 р.).

Окремі розробки та рекомендації автора розглянуто та впроваджено в практичну діяльність АТЗТ “Харківський жировий комбінат” (Акт упровадження від 10.06.2003 р.), ОАО “Одеський масложировий комбінат” (Акт упровадження від 12.08.2003 р.).

Положення дисертаційного дослідження використовуються в науково-методичній роботі кафедри обліку та аудиту Харківської державної академії міського господарства під час розробки курсів: “Управлінський облік”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік” (довідка).

Організація управлінського обліку: особистий внесок здобувача

Дисертаційне дослідження є індивідуально виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення важливих наукових завдань розробки принципів побудови системи управлінського обліку та звітності, обліку затрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах олійно-жирової галузі.

Організація управлінського обліку: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу в 2000-2001 р. (“Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі й харчування”, 2000 р., “Економічна стратегія розвитку торгівлі та послуг в умовах ринкових реформ”, 2001 р.).

Організація управлінського обліку: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (164 найменування) і 16 додатків на 36 сторінках. Робота викладена на 229 сторінках машинописного тексту, містить 12 таблиць, 40 ілюстрацій. Зміст дисертаційної роботи викладено на 177 сторінках.

Організація управлінського обліку: список публікацій за темою дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 5 наукових працях загальним обсягом 1,04 друкованого аркуша, у тому числі 5 спеціалізованих виданнях загальним обсягом 1,04 друкованого аркуша. Особисто авторові належить 0,84 друкованого аркуша.

Статті в наукових спеціальних виданнях:

 1. Власова Е.Е Особенности калькулирования себестоимости продукции на масложировых предприятиях // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут. – Зб. наук. Праць: Тем. випуск: Технічний прогрес та ефективність виробництва”. – Харків: НТУ “ХПІ”.– 2002. № 11-2.– С. 33-37.
 2. Власова Е.Е. Методика поэтапного распределения накладных расходов пропорционально маржинальной прибыли // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут: Зб. наук. праць. Тем. випуск: Технічний прогрес та ефективність виробництва”. – Харків: НТУ “ХПІ”.– 2002. № 8-2.– С. 74 – 79.
 3. Власова Е.Е. Учет накладных расходов масложировых предприятий по методу АВС // Економіка проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 176.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.– С. 284 – 289.
 4. Гринько А.П., Власова Е.Е. Современные подходы к организации управленческого учета // Економіка проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 179.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.– С. 3 – 8.

Тези доповідей:

 1. Власова Е.Е. Организация управленческого учета на предприятиях масложировой отрасли // Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє: Зб. доповідей на міжнар. наук. конференції.– Житомир: ЖІТІ, 2002.– С. 48 – 51.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація управлінського обліку на підприємстві” за посиланням:

РубрикаОблік управлінський

Всі матеріали на тему “Витрати підприємства” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог