Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання

Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання

Бібліографічний опис

Мельничук І. В. Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мельничук Ірина Володимирівна – Київ, 2002. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена розв’язанню теоретичних, організаційно-методологічних та прикладних проблем обліку і контролю експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання. У роботі дістали подальшого розвитку теоретичні засади обліку і контролю, визначено необхідність, мету та завдання обліку і контролю в управлінні зовнішньою торгівлею, досліджено аналіз і синтез систем фінансового контролю як інструментів зовнішньоторговельної політики держави. Розвинуто методологію фінансового обліку експортно-імпортних операцій відповідно до вимог реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств, викладено інформаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю в умовах застосування електронної системи обробки економічної інформації. Визначено організаційно-методологічні засади аудиту експортно-імпортних операцій, а також можливості стандартизації його процедур, уніфікації форм робочих документів, обґрунтовано напрямки удосконалення аналізу зовнішньоторговельної діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду. Побудовано систему економічних показників і критеріїв їх оцінки в оперативному аналізі та контролі експортно-імпортних операцій, розроблено методику комплексного аналізу зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова

експорт, імпорт, зовнішньоторговельні операції, методологія та організація обліку, внутрішній контроль, аналіз, методологія аудиту

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: актуальність теми

Реформування та розвиток вітчизняної економіки значною мірою залежить від вирішення проблеми зовнішньоторговельних зв’язків, адже вони відіграють помітну роль у національній економіці, істотно впливають на темпи економічного росту, створення конкурентного ринкового середовища та на успіх трансформаційного процесу в Україні. Для розв’язання цих проблем необхідний комплексний підхід до зовнішньої торгівлі як сфери діяльності, результати якої визначаються економічною політикою держави, обраною моделлю зовнішньоекономічних зв’язків та впливом численних внутрішніх і зовнішніх чинників.

Формування і здійснення комерційних зв’язків з іноземними партнерами та ефективне управління експортно-імпортними операціями неможливе без науково обґрунтованого  підходу до розв’язання комплексу задач їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку і контролю.

Але дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання свідчить про відсутність системного підходу до організаційно-методичного  забезпечення їх  обліку і контролю, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства.

Більше того, становлення зовнішньоторговельної діяльності відбувається в період реформування бухгалтерського обліку, що  характеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей і підвищує   ризик  ринкової   невизначеності.  За цих умов звітність суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, стає неодмінним  об’єктом незалежного фінансового контролю – зовнішнього аудиту.

Стан вивчення проблеми

Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку і контролю розглянуті у працях     вітчизняних учених   Білухи М.Т., Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С. Ф., Кужельного М.В., Литвина Б.М., Мниха Є.В., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Шевчука В.О., Фаріона І.Д. та інших. Разом з тим, дослідження розвитку  обліку і контролю в Україні у своїй більшості висвітлюють або загальнометодичні засади обліку та фінансової звітності згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), або характеризують окремі напрямки обліку та  техніку облікових записів згідно з новим Планом рахунків. Питання же обліку і контролю експортно-імпортних операцій не найшли достатнього вирішення в опублікованих на теперішній час наукових роботах.

Корисними для теорії та практики обліку і аудиту в Україні є публікації  закордонних учених Е.А. Аренса, Р. Адамса, Ф.Л. Дефліса, Г.Р. Дженика, Дж. Лоббека, Р.Монтгомері, Дж.К. Робертсона, В.М. О’Рейла, Рей Вандер Віла, Хорнгерна Ч.Т. і Фостера Дж, Друрі К. та інших, адже в них  розглядаються  організаційно-методологічні аспекти обліку та аудиту фінансової звітності підприємств країн з розвиненою ринковою економікою. Водночас їх праці не торкаються проблематики обліку та аудиту експортно-імпортних операцій.

Отже, значимість й недостатній рівень теоретичної розробки  питань методології та організації обліку і контролю експортно-імпортних операцій в системі управління зовнішньоторговельною діяльністю та потреби практики обумовлюють актуальність обраної теми і цільову спрямованість  дослідження.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. №996-ХІV та державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706. Тема  дисертації є складовою  науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ з проблеми  “Фінансовий аналіз діяльності  підприємств споживчої кооперації в сучасних умовах господарювання”, у межах якої автором особисто  виконано підрозділ “Інформаційне забезпечення та аналіз зовнішньоторговельної діяльності підприємств” (довідка від 05.10.01. № 23101-438).

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних та науково-методологічних положень щодо удосконалення системи обліку і контролю експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання і розробка  практичних рекомендацій з організації та методики обліку, аналізу і контролю їх в умовах реформування бухгалтерського обліку та розвитку міжнародних зв’язків підприємств.

Поставлена мета визначає зміст досліджень, які зводиться до вирішення наступних взаємопов’язаних завдань теоретичного, методологічного та практичного характеру:

 • конкретизувати економіко-правову сутність експортно-імпортних операцій;
 • проаналізувати і оцінити механізм регулювання зовнішньоторговельних операцій в Україні та  обґрунтувати пропозиції з удосконалення діючих нормативних документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій підприємств;
 • уточнити місце, значення та зміст обліку експортно-імпортних операцій у системі менеджменту зовнішньої торгівлі;
 • оцінити діючу практику, визначити напрямки  розвитку обліку  та розробити пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку і внутрішнього контролю експортно-імпортних операцій в умовах ринкової економіки;
 • визначити місце аудиту експортно-імпортних операцій в системі фінансового контролю і розробити напрямки удосконалення методики та організації їх аудиту в умовах реформування економічних відносин;
 • визначити принципи та розробити методику аналізу зовнішньоторговельних операцій у відповідності до інформаційних потреб  споживачів аналітичної інформації,
 • обґрунтувати можливість впровадження підприємствами окремих рекомендацій щодо організації та методики обліку аналізу і контролю експортно-імпортних операцій.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є експортно-імпортні операції суб’єктів господарювання.

Предмет дослідження – система обліку, аналізу і контролю  експортно-імпортних операцій підприємств.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: методи дослідження

Методологічною основою дослідження стали основні положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ і процесів у безперервному їх взаємозв’язку. Визначальними у вирішенні поставлених завдань були такі загальнонаукові методи: аналіз, синтез, моделювання, конкретизація. Спеціальні методи дослідження (методи економічного аналізу та статистичних угрупувань; метод порівняння; різноманітні фінансово-розрахункові методи та інші) використовувались переважно при аналізі та контролі експортно-імпортних операцій. У ряді випадків при дослідженні стану обліку і контролю  зовнішньоторговельних операційна  суб’єктів господарювання. застосовувався метод експертних оцінок.

Статистичну та фактологічну основу дослідження становлять законодавчі акти України, нормативні документи, фінансово-еконо-мічні бюлетені Державного комітету статистики України, Вінницького обласного управління статистики та економічна інформація підприємств харчової промисловості.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в наступному:

 • уточнено поняття “експортно-імпортних” операцій в сучасних умовах розвитку  світових господарських зв’язків;
 • обґрунтовані та конкретизовані напрямки удосконалення інформаційного забезпечення обліково-контрольного процесу експортно-імпортних операцій;
 • оцінені реформаційні процеси системи бухгалтерського обліку в Україні та розроблені напрямки удосконалення  методики і організації обліку експортно-імпортних операцій;
 • запропоновано впровадження оперативної комплексної системи внутрішнього контролю експортно-імпортних операцій;
 • дістало подальшого розвитку функціонально-категорійне поняття інформаційного забезпечення як джерела аудиторських доказів в аудиті;
 • розроблені  пропозиції щодо удосконалення  методики та організації аудиту експортно-імпортних операцій;
 • запропоновано комплексний підхід і розроблена система взаємопов’язаних показників  аналізу зовнішньоторговельних операцій та організаційно-інформаційна модель її запровадження.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці основних напрямків і конкретних рекомендацій з удосконалення системи обліку, аналізу і контролю експортно-імпортних операцій, а також посиленні пізнавально інформаційної та контрольної функції обліку в управлінні зовнішньоторговельною діяльністю підприємств.

Розроблені пропозиції по удосконаленню діючих нормативних документів щодо регулювання експортно-імпортних операцій підприємств сприяють уникненню суперечливості та зарегульованості національного законодавства, а за цих умов зростає роль фінансового контролю в економіці країни. Рекомендації щодо організації і методики обліку експортно-імпортних операцій апробовані та впроваджені в АТ “Вінницям’ясо” (довідка від 22.05.01. № 723-22). Методичні рекомендації з контролю, аналізу та аудиту зовнішньоторговельних операцій апробовані та впроваджені в аудиторській фірмі “Слауді і К” (довідка від 04.09.01. № 01-07/18) та у Вінницькій обласній податковій адміністрації (довідка від 14.06.01. № 2459 – 62)

Теоретичні висновки, науково-практичні рекомендації та інші результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі при читанні лекцій, проведенні семінарських і практичних занять з курсів “Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності” та “Контроль, ревізія і аудит” (довідка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ від 18.09.01. №23101-405).

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: особистий внесок здобувача

Одержані результати дослідження є особистими розробками  автора, їх використання в практиці роботи підприємств сприятиме підвищенню ефективності зовнішньоторговельної діяльності. У наукових працях опублікованих разом зі співавторами особистий внесок здобувача полягає у наступному: в публікації [11] автор запропонував скасувати ПДВ при єкспорті у зовнішньоторговельній діяльності з країнами СНД; у публікації [12]  рекомендовані уточнення до національних нормативів аудиту;  запропоновано класифікацію бухгалтерських систем у публікації [13].

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні результати дослідження, що включені до дисертації були  оприлюднені  у доповідях та одержали позитивну оцінку на Межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых учёных и практических работников потребительской кооперации “Потребительская кооперация России в системе рыночных отношений” (г.Белгород,1997г), на міжнародній конференції “Потребительская кооперация России на пороге третьего тысячелетия” (г.Белгород, 1999г), на міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі двадцять першого століття: економіка, державність” (м.Вінниця, 2000р.) на міжнародному симпозіумі “Наука та підприємництво” (м.Вінниця–Львів, 1999г.) на IV міжнародній науковій конференції молодих вчених-економістів (м.Донецьк, 2001р.), на VI міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: європейські порівняльні студії”  (м. Ялта – Форос, 2001р.).

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 271 сторінки, в тому числі основного тексту 174 сторінки. Дисертація містить 24 рисунки, 16 таблиць та 23 додатки, список використаної літератури налічує 356 найменувань.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій: список публікацій за темою дисертації

Найважливіші положення та результати дисертаційного дослідження висвітлені у п’ятнадцяти друкованих роботах  загальним обсягом 3,6 друкованих аркуші. У наукових фахових виданнях опубліковано 6 статей, в інших журналах та збірниках наукових праць – 4 статті,  у матеріалах конференцій – 5 робіт, з них 3 у співавторстві.

Фахові видання:

 1. Мельничук І.В. Облік перерахунку інвалютних об’єктів при зовнішньоторговельних операціях: міжнародний досвід та національна практика. Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва // Зб. наук. праць – К.: Київ. держ. торг.- екон. ун-т., 2000. – С. 413 – 419.

 2. Мельничук І.В. Правові засади регулювання експортно-імпортних операцій // Фінанси України. – 2001. – №7. – С. 343 – 352.

 3. Мельничук І.В. Інформаційне забезпечення облікового процесу зовнішньоторгових операцій підприємств // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2001. – №508. – С. 215 – 219.

 4. Мельничук І.В. Внутрішній контроль експортно-імпортних операцій підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спеціальний випуск. – 2001. – №18. – С. 222 – 224.

 5. Мельничук І.В. Правильний вибір форми розрахунків при експорті – імпорті – гарантія платежів // Вестник ХГУ: № 423 Проблемы развития финансово-кредитного механизма экономики Украины.: Харьков, 1999. – С.109-115.

 6. Мельничук І.В. Аудит: необхідність та проблеми розвитку в Україні // Вестник ХГУ: № 423 Проблемы развития финансово-кредитного механизма экономики Украины.: Харьков, 1999. – С. 88 – 90.

Інші видання:

 1. Мельничук І.В. Зовнішньоторгова діяльність як елемент ринкового господарства. Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль // Науковий журнал ТАНГ: Випуск 1 – Тернопіль: Економічна думка, 1999. –  С. 79 – 86.

 2. Мельничук І.В. Автоматизація обліку за міжнародними стандартами // Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту. – 1998. – Випуск №2  – С. 167 – 170.

 3. Мельничук І.В. Роль та значення внутрішнього аудиту експортно-імпортних операцій. Формування економчних відносин в умовах ринку // Збірник наукових праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ: Випуск 2 – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 130 – 131.

 4. Мельничук І.В. Гармонізація фінансового обліку експортно-імпортних операцій підприємств за умов розвитку ринкових відносин. Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. // Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А.І, Комарової, С.Б. Бєлікова та інш.: Київ, 2000. – Том 20. – С. 343 – 353.

 5. Глаз В.Н., Мараховська Т.М., Мельничук І.В. Проблемы косвенного налогообложения во внешнеэкономической деятельности стран СНГ // Материалы докладов и выступлений на  межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых учёных и практических работников потребительской кооперации. Потребительская кооперация России в системе рыночных отношений: проблемы и перспективы, г. Белгород, 24-25 апреля 1997г. – С. 205-206.

 6. Мельничук І.В., Садовська Н.В. Проблемы процесса гармонизации нормативной базы аудита // Сборник материалов конференции. Потребительская кооперация России на пороге третьего тысячелетия, г. Белгород, 24-25 мая 1999г. – С.75-76.

 7. Бутко А.Д. Мельничук І.В. Місце національної системи рахівництва в процесі гармонізації бухгалтерського обліку // Збірник  наукових праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції. Україна на порозі двадцять першого століття: економіка, державність, м. Вінниця, 30-31 березня 2000р. – Вінниця: Арбат, 2000. – Том 1.  – С. 217-220.

 8. Мельничук І.В. Управлінський  облік в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю  підприємства / Сборник трудов международного симпозиума. Наука и предпринимательство, г. Винница – Львов, 9-12 февраля 1999г. // Вестник Винницкого государственного сельскохозяйственного института. – 1999. – Спец. выпуск. – С.7-11.

 9. Мельничук І.В. Інформаційне забезпечення та методичні прийоми аулиту експортно-імпортних операцій підприємств // Материалы IV Международной научной конференции молодых ученых – економистов, г. Донецк, 23 – 24 марта 2001г. – С.137-139.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Зовнішньоекономічна діяльність” за посиланням:

РубрикаЗовнішньоекономічна діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог