Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Бібліографічний опис

Лайчук С. М. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лайчук Світлана Михайлівна – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

Висвітлено питання удосконалення обліку та контролю лізингових операцій. Визначено перспективні напрямки розвитку лізингових операцій в Україні на підставі дослідження генезису лізингу. Розглянуто місце лізингу в бухгалтерському обліку як економіко-правової категорії. Виявлено характерні ознаки лізингової операції та проведено порівняння лізингу з орендою, прокатом, кредитом, продажем у розстрочку. Проаналізовано сучасний стан обліку лізингових операцій та розроблено пропозиції щодо його вдосконалення. Визначено елементи облікової політики щодо обліку здійснених лізингових операцій суб’єктами лізингу. Розроблено методику проведення аудиту лізингових операцій. Встановлено порядок обліку і контролю лізингових операцій за умов використання комп’ютерних технологій.

Ключові слова

лізинг, лізингові операції, лізингодавець, лізингоодержувач, продавець лізингового майна, договір лізингу, лізинговий платіж, оперативний лізинг, фінансовий лізинг

Облік і контроль лізингових операцій: актуальність теми дослідження

Лізингові операції досить давно стали невід’ємною частиною економіки розвинутих країн, де близько 30 % інвестицій припадає саме на операції лізингового характеру. Розвиток лізингу обумовлений високими темпами зростання промисловості, розвитком науково-технічного прогресу. В Україні лізинг є вигідним як для суб’єктів, що надають лізингові послуги, так і для користувачів таких послуг. Для економіки України в цілому лізинг корисний тим, що сприяє прискоренню темпів оновлення та модернізації основних засобів, забезпеченню взаємної вигоди партнерів, підвищенню ефективності економіки країни.

З прийняттям національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникла необхідність розробки методології обліку лізингових операцій, орієнтованої на міжнародний досвід та національні традиції.

Стан вивчення проблеми

Питання обліку лізингових операцій були предметом досліджень ряду вчених: українських – Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, Г.Г. Кірейцева, О.Г. Луб’яницького, В.І. Міщенка, П.Т. Саблука, Н.Г. Слав’янської, Ю.І. Осадчого, Я.Б. Усенка; і зарубіжних – П. Балтуса, Г. Бірмана, Р. Брейлі, В.Д. Газмана, І.Є. Глушкова, В.А. Горемикіна, Е.В. Кабатової, Н.П. Кондракова, І.А. Ламикіна, С. Майєрса, Ж. Матука, Н.А. Панічева, Л.Н. Прилуцького, Ю.Н. Самохвалової, Є.Н. Чекмарьової, В. Хойєра, С. Шмідта, Х.-Й. Шпітлера та ін.

Наукові дослідження лізингових операцій здійснювались в різних аспектах – економічному, фінансовому та бухгалтерському. Причому дисертаційні дослідження з бухгалтерського обліку лізингових операцій проводились лише в Росії. В Україні не захищено жодної дисертації, яка була б присвячена питанням обліку лізингових операцій. Предметом дослідження науковців виступали лише орендні відносини в аграрному секторі економіки, без розгляду питань лізингу.

В економічній літературі не існує однозначного трактування та економічного обґрунтування лізингу, його видів, складу лізингових платежів, допускається заміщення понять, функцій, видів та форм платежів. Подібні перекручення неадекватно відображають економічну структуру лізингових платежів, які мають багатокомпонентний характер. До цього часу не розроблено чіткої класифікації лізингу: межі між різними ознаками класифікації лізингу не завжди визначені належним чином, в одному договорі часто поєднуються ознаки різних видів лізингу. Все це підкреслює відсутність визначеності та упорядкованості в понятійному апараті теорії і практики лізингової діяльності.

Не регламентовані чинним законодавством питання щодо визначення розмірів лізингових платежів, способів їх розрахунку, особливо по об’єктах, що були в експлуатації, частка яких значно перевищує частку нових засобів виробництва, які надаються в лізинг в Україні.

Крім того,

до цього часу чітко не визначений порядок документування лізингових операцій, немає типових регістрів для їх обліку у лізингодавця та лізингоодержувача. Для відображення здійснених у звітному періоді лізингових операцій використовуються облікові регістри, створені для обліку основних засобів. Це призводить до того, що в регістрах обліку не знаходять відображення всі показники, необхідні для прийняття управлінських рішень і для контролю за виконанням договірних умов.

Нормативно не врегульоване питання бухгалтерського обліку ремонту і реконструкції об’єктів лізингу, проведених лізингоодержувачем за рахунок лізингодавця, та обліку розрахунків і погашення лізингових платежів шляхом бартерних операцій. Залишається невирішеним питання й щодо порядку обліку страхування лізингового майна.

Постає необхідність у визначенні елементів облікової політики лізингових операцій та уточненні системи показників по лізингу, які відображаються у фінансовій звітності. Потребує розробки методика проведення аудиту лізингової діяльності.

Недостатня розробка теоретичних та методологічних питань обліку і контролю лізингових операцій, а також потреба в коригуванні ряду положень існуючого порядку обліку визначили актуальність теми дисертаційного дослідження.

Облік і контроль лізингових операцій: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обгрунтування теоретичних і методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і контролю лізингових операцій.

Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні завдання:

 • визначити перспективні напрями розвитку лізингових операцій в Україні на основі дослідження генезису лізингу;
 • встановити місце лізингу в бухгалтерському обліку як економіко-правової категорії;
 • виявити характерні ознаки лізингової операції та провести порівняння лізингу з орендою, прокатом, кредитом, продажем у розстрочку;
 • визначити класифікаційні ознаки лізингових операцій для потреб бухгалтерського обліку;
 • уточнити порядок документального оформлення лізингових операцій та внести уточнення до істотних умов договору лізингу;
 • дослідити та критично оцінити сучасний стан обліку лізингових операцій та розробити пропозиції щодо його удосконалення у лізингодавця і лізингоодержувача;
 • визначити елементи облікової політики щодо обліку лізингових операцій у суб’єктів лізингу;
 • розробити методику проведення аудиту лізингових операцій;
 • розкрити порядок обліку і контролю лізингових операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Облік і контроль лізингових операцій: предмет та об’єкт дослідження

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, пов’язаних з обліком і контролем лізингових операцій.

Об’єкт дослідження – порядок та побудова бухгалтерського обліку лізингових операцій в Національній акціонерній компанії “Украгролізинг” (Житомирська філія) та на 32 підприємствах різних форм власності м. Києва.

Облік і контроль лізингових операцій: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження використані різні наукові методи. Теоретичні основи лізингу досліджувались із застосуванням методів індукції та дедукції. За допомогою цих методів визначено загальний напрям розвитку теорії і практики лізингової діяльності. Шляхом використання методу причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-наслідкового методу виявлено причини відсутності окремих класифікаційних ознак лізингу для потреб бухгалтерського обліку та обґрунтовано потребу в їх виділенні. Метод порівняння застосовувався при визначенні відмінностей у стані обліку лізингових операцій в Україні та за кордоном. Використання зазначеного методу також дозволило розробити порядок автоматизації розподілу фінансових доходів лізингодавця між відповідними звітними періодами.

Інформаційна база дисертаційного дослідження – праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У роботі використані законодавчі та нормативні документи з питань лізингових операцій, результати проведеного автором анкетування облікового персоналу підприємств м. Києва.

Облік і контроль лізингових операцій: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку і контролю лізингових операцій.

В процесі дослідження отримано наступні результати, яким характерна наукова новизна:

 • доповнено обліковий склад об’єктів лізингу нематеріальними активами та цілісними майновими комплексами, передача в лізинг яких набула поширення в світовій практиці;
 • вперше обґрунтовано необхідність окремої класифікації лізингу для цілей бухгалтерського обліку, яка включає ознаки, від яких залежить раціональна організація бухгалтерського обліку лізингових операцій: кількість учасників, тип майна, право власності, сектор ринку;
 • уточнено порядок та систему документального оформлення лізингових операцій в частині запропонованого переліку інформації, яка має міститись в акті приймання-передачі основних засобів: дата, номер, строк початку та закінчення договору лізингу; особа, у якої обліковується майно, надане в лізинг;
 • запропоновано методику визначення строку корисної експлуатації та ліквідаційної вартості об’єкта лізингу як елементів облікової політики лізингодавця та лізингоодержувача при здійсненні фінансового і оперативного лізингу;
 • запропоновано розширити аналітичний облік об’єкта лізингу за напрямом використання, що дозволить здійснювати оперативний та наступний контроль за витратами, що складають основу лізингових платежів;
 • вперше розроблено програму аудиторського дослідження лізингових операцій та класифікатор типових порушень, які можуть бути виявлені в ході аудиту лізингових операцій, з метою надання об’єктивної та достовірної інформації замовнику про діяльність господарюючого суб’єкта.

Облік і контроль лізингових операцій: практичне значення одержаних результатів

Полягає в можливості застосування ряду положень дисертації для подальшого проведення наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку лізингових операцій. Окремі результати знайшли застосування в навчальному процесі Житомирського інженерно-технологічного інституту при викладанні курсів “Фінансовий облік” та “Організація бухгалтерського обліку” (довідка № 44-55/2527 від 19.12.01 р.). Результати дисертаційного дослідження прийняті до впровадження Житомирською філією НАК “Украгролізинг” (довідка № 57 від 14.03.02 р.).

Облік і контроль лізингових операцій: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору.

Облік і контроль лізингових операцій: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали позитивну оцінку науковців на конференціях:

 • міських міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених (м. Житомир, травень 1999 р., травень 2000 р., травень 2001 р.);
 • республіканських науково-практичних конференціях з аудиту (м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.; м. Київ, 5-6 жовтня 2000 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000 р.);
 • другій міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (м. Тернопіль, травень 2001 р.);
 • всеукраїнській конференції молодих вчених економістів-аграрників “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (м. Київ, листопад 2001 р.).

Облік і контроль лізингових операцій: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст викладений на 167 сторінках друкованого тексту, містить 47 таблиць, 28 рисунків та 7 додатків. Список літературних джерел налічує 214 найменувань.

Облік і контроль лізингових операцій: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 6 наукових статей обсягом 4 д.а. та 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях. З інших публікацій (навчальних посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (16 д.а.).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Шулепова С.М. Лізинг: історія виникнення, особливості розвитку // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 1999. – № 9. – С. 90-97 (0,77 д.а.).
 2. Шулепова С.М. Лізинг і оренда: основні відмінності // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2000. – № 11. – С. 69-72 (0,38 д.а.).
 3. Шулепова С.М. Документування лізингових операцій // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Випуск 71.– С. 78-82 (0,33 д.а.).
 4. Шулепова С.М. Класифікація лізингових операцій для цілей обліку // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2001. – № 14. – С. 190-196 (1,05 д.а.).
 5. Шулепова С.М. Лізингові платежі: сутність, види та складові // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2001. – № 15. – С. 120-124 (0,87 д.а.).
 6. Шулепова С.М. Облік лізингових операцій в умовах застосування комп’ютерної техніки // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2001. – № 17. – С. 170-175 (0,6 д.а.).

Тези доповідей:

 1. Шулепова С.М. Аудит лізингових операцій. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 197-198.
 2. Шулепова С.М. Аудит діяльності з надання лізингових послуг. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 127-128.
 3. Шулепова С.М. Методика викладення теми “Облік основних засобів”. Збірник текстів доповідей на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 243-246.
 4. Малюга Н.М., Шулепова С.М. Лізинг: сутність та регламентація обліку. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні”. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 99-102.
 5. Шулепова С.М. Облікова політика лізингових операцій. Збірник текстів доповідей на науковій конференції “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” – Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2001. – С. 373-377.

Навчальні посібники:

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора – 1,51 д.а.)
 2. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора – 1,12 д.а.)
 3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. (особисто автора – 1,25 д.а.)
 4. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с. (особисто автора – 4,9 д.а.)
 5. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с. (особисто автора – 1,71 д.а.)
 6. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. (особисто автора – 0,4 д.а.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Лізинг” за посиланням:

РубрикаОренда фінансова (лізинг)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог