Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств)

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку

Бібліографічний опис

Стеців І. І. Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Стеців Ігор Ігорович – Львів, 2002. – 19 с.

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні і методологічні питання організації облікового процесу в умовах реформування економіки та системи бухгалтерського обліку України і практики його функціонування на малих підприємствах. В роботі запропоновано систему вимог і класифікації економічної інформації в якості критеріїв її формування. Визначено поліморфний зміст бухгалтерського обліку і через організаційний аспект охарактеризовано його як систему, що дало можливість обґрунтувати суть, роль і місце облікового процесу в цій системі. Подано значення організації облікового процесу, як основи створення адекватної вимогам користувачів бухгалтерської економічної інформації. Досліджено існуючі методики організації облікового процесу, відзначено недоліки, проблеми і запропоновано їх комплексне системне вирішення. Розроблено концепцію формування облікової політики, форму бухгалтерського обліку та документи для організації облікового процесу, розраховані на умови облікової діяльності малих підприємств.

Ключові слова

економічна інформація, система бухгалтерського обліку, обліковий процес, організація облікового процесу, об’єкт організації, методика організації, малі підприємства, облікова політика, форма обліку

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: актуальність теми дослідження

Україна визначила напрям розвитку економіки, характерний для держав з ринковими умовами господарювання, з метою входження її до світового співтовариства. Внаслідок цього розширився діапазон організаційних форм підприємств, здійснено дерегулювання їх діяльності, створено новий порядок відносин з державою. Поряд з цим зростає ризик і відповідальність суб’єктів господарювання та необхідність контролю їх функціонування. Це обумовлює нове ставлення користувачів до економічної інформації, підвищує вимоги до інформаційної системи менеджменту і насамперед до бухгалтерського обліку, як основного її складника. На нинішньому етапі державотворення перед бухгалтерським обліком постала потреба у виробленні нових методик створення бухгалтерської інформації. Вони повинні бути адекватні змінам економіки та відповідати міжнародним стандартам, що викликало необхідність у реформуванні системи бухгалтерського обліку України.

Для реалізації завдань прийнято Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджено національні Положення (стандарти) та План рахунків бухгалтерського обліку, норми яких передбачають багатогранну перебудову організації бухгалтерського обліку. Аналіз цих документів дає підстави вважати, що реформування системи бухгалтерського обліку передусім впливає на здійснення облікового процесу. Тому, на сьогодні особливо гостро постають питання його організації як такі, що дозволяють структуризувати напрями змін, визначити шляхи їх реалізації в системному комплексному порядку. Трансформації, що відбуваються в Україні, обумовлюють перегляд наявних наукових засад організації з метою узгодження їх з нормативною базою і максимального наближення до умов здійснення облікової діяльності на підприємствах, у т.ч. малих, обліковий процес яких ми обрали за об’єкт цього дослідження.

Стан вивчення проблеми

Огляд літературних джерел показує, що окремі аспекти організації бухгалтерського обліку в різному обсязі висвітлюють автори: Е.Н. Авдаков, В.Д. Андрєєв, В.В. Бабіч, А.Л. Бикова, П.С. Безруких, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинць, Ю.А. Верига, Я.А. Гончарук, З.В. Гуцайлюк, Н.М. Грабова, А.А. Додонов, І.А. Єфремов, Е.Н. Євстігнєєв, І.П. Житна, Г.П. Журавель, А.Д. Зикова, Ю.С. Ігумнов, В.Г. Калупов, А.Н. Кашаєв, З.В. Кір’янова, Л.М. Крамаровський, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Ю.Я. Литвин, Б.М. Литвин, В.Г. Макаров, І.В. Малишев, А.Ш. Маргуліс, В.Г. Мельник, Г.І. Моісеєнко, П.П. Німчинов, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, В.Н. Пєтрова, М.С. Пушкар, А.А. Самосенко, Б.Н. Свідерський, Л.Б. Сідєльникова, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, А.П. Шевлюков, О.Д. Шмігель і ін.

Починаючи з сімдесятих років, організацію бухгалтерського обліку як напрям науки системно сформували О.Д. Шмігель, В.В. Сопко, Ю.Я. Литвин, А.М. Кузьмінський, В.П. Завгородній, які визначили предмет і метод організації, сформували методику. Одночасно з цим методика організації облікового процесу в окремих аспектах висвітлена не досить повно, вона зорієнтована на організаційну структуру великих підприємств, її положення не враховують умов здійснення облікової діяльності малими підприємствами та змін, викликаних реформуванням системи бухгалтерського обліку. Це обумовлює необхідність додаткових досліджень та з’ясування низки теоретичних і практичних питань щодо організації облікового процесу.

Недостатність висвітлення проблеми, її важливість і гострота під час реформування облікової системи, а також відсутність наукових розробок щодо організації облікового процесу на малих підприємствах обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та кафедральних тем “Шляхи розвитку аудиту в умовах формування ринкових структур” і “Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації”, затверджених вченою радою Львівської комерційної академії 24 січня 1997 року. Особисто автором розроблена методика організації облікового процесу для забезпечення оптимального режиму формування економічної інформації і вдосконалення контролю за цим процесом.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень щодо організації облікового процесу і практичних рекомендацій для його вдосконалення на малих підприємствах при реформуванні системи бухгалтерського обліку України. Реалізація мети вимагає вирішення завдань, головними з яких є такі:

 • оцінити, систематизувати і вдосконалити класифікацію і вимоги до економічної інформації, як методологічну основу формування бухгалтерської інформації – кінцевого продукту функціонування облікового процесу;
 • визначити поліморфний зміст бухгалтерського обліку та уточнити поняття системи бухгалтерського обліку для розуміння місця і ролі облікового процесу;
 • теоретично обґрунтувати значення організації облікового процесу та напрями її удосконалення;
 • уточнити визначення категорій і суті облікового процесу та охарактеризувати його структурний аспект;
 • уточнити поняття технології облікового процесу, розглянути її зміну під впливом поділу обліку на бухгалтерський і внутрішньогосподарський (управлінський) та в умовах застосування ЕОМ;
 • уточнити об’єкти організації технології облікового процесу, адаптувати нововведені категорії (принципи, стандарти, облікова політика) до об’єктів організації та вдосконалити методику їх організації з урахуванням реформування економіки та системи бухгалтерського обліку України;
 • розробити конкретні методики вдосконалення облікового процесу на малих підприємствах.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліковий процес малих підприємств України різних форм власності.

Предметом дослідження є структурний та технологічний аспекти облікового процесу та його організація.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: методи дослідження

В основу дослідження покладено принципи діалектичного методу пізнання явищ і процесів. В межах цього загального методу використано конкретні методи: абстрагування, аналогію, аналіз, індукцію, дедукцію, синтез – для створення класифікації економічної інформації. Для розкриття змісту категорій облікового процесу застосовано метод системного підходу. У визначенні методики організації облікового процесу використано специфічні методи організації бухгалтерського обліку, зокрема анкетування – для визначення стану організації облікового процесу на малих підприємствах; графічний, проектування, моделювання – при створенні схем структури та технології облікового процесу і розробці організаційних документів: схеми облікових номенклатур, графіків документообігу тощо. Статистичні методи і прийоми в тому числі вибіркове дослідження, групування, узагальнення, застосовані для вивчення стану організації облікового процесу на малих підприємствах.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в теоретичному обґрунтуванні й удосконаленні методики організації облікового процесу, засади якої відповідають сучасним умовам здійснення облікової діяльності.

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • вдосконалено систему вимог і класифікації економічної інформації як методологічну основу її формування, що служить критерієм параметрів створення бухгалтерської інформації, забезпечуючи її адекватність потребам управління;
 • визначено поліморфний зміст бухгалтерського обліку, обґрунтовано поняття системи бухгалтерського обліку, подано її елементи. Одним з них є обліковий процес. Це формує бачення його змісту і ролі у створенні облікової інформації;
 • обґрунтовано значення організації облікового процесу в забезпеченні оптимального формування бухгалтерської інформації та необхідність розуміння наукових підходів до організації бухгалтерського обліку і облікового процесу з поділом на системний і фрагментарний. Це сприяє оцінці переваг системного та доцільності його застосування;
 • запропонована нова система класифікації операцій процесу обліку, подано визначення облікового процесу, вдосконалено трактування окремих його категорій (операція, процедура, документопотік), вперше сформульована суть етапу облікового процесу, топологічної ділянки обліку. Це дало можливість по-новому охарактеризувати структурну будову облікового процесу, а саме за двома розрізами – за економічним змістом інформації і за видами операцій. Такий підхід до структури облікового процесу служить базою у вирішенні питань організації і дозволяє створювати його схему на будь-якому підприємстві;
 • уточнено сутність технології облікового процесу та показано її модифікацію під впливом поділу обліку на бухгалтерський та внутрішньогосподарський (управлінський) і при використанні ЕОМ, що сприяє правильному розумінню цієї категорії і обранню сприйнятного варіанта технології підприємством;
 • уточнено об’єкти організації облікового процесу, подано їх суть і зміст, охарактеризовано та адаптовано до них нововведені категорії (принципи, стандарти, облікова політика). Вперше подано характеристику забезпечення облікового процесу з поділом на види і рівні його формування. Цим визначено важелі управління обліковим процесом;
 • удосконалено чинну методику організації об’єктів відповідно до сучасних умов облікової діяльності, якою запропоновано два варіанти для великих і малих підприємств. Це дає можливість використання її на будь-якому підприємстві. Розроблено нову концепцію формування облікової політики, яка забезпечує можливість обрання найбільш ефективного її варіанта, що сприяє досягненню мети господарювання підприємства;
 • удосконалено методику організації поточного бухгалтерського архіву, використання якої забезпечує належний його стан і збереження.

Створено ряд розробок для вдосконалення облікового процесу на малих підприємствах:

 • розроблено форму бухгалтерського обліку для малих підприємств, регістри якої дозволяють формувати бухгалтерську інформацію в інтегрованому вигляді, що важливо в умовах обмеженої чисельності працівників. Одночасно ця форма виконує роль алгоритму для створення програмного забезпечення під час використання ЕОМ;
 • запропоновано інтегровану форму графіка документообігу, яка забезпечує вчасність виконання облікових робіт і контроль облікового процесу на всіх його етапах;
 • запропоновано схему формування облікових номенклатур, яка служить для визначення параметрів внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та моделювання форм носіїв інформації цього виду обліку.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: практичне значення одержаних результатів

Зумовлюється певним вкладом теоретичних розробок у розвиток бухгалтерського обліку, як науки і перш за все її напряму організація. Практичні рекомендації запропоновані у дисертаційній роботі ефективні для використання на будь-якому суб’єкті господарювання і особливо цінні для малих підприємств. Одночасно з цим, теоретичні і практичні розробки доцільно використовувати у навчальному процесі учбових закладів для формування знань з організації облікової діяльності майбутнього керівника бухгалтерської служби. Вони важливі у підготовці фахівців-майбутніх керівників підприємств, які за Законом несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, а також для розуміння сутності облікової діяльності спеціалістами інших професій (інженерів, менеджерів, програмістів, маркетологів).

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії з курсу ”Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”, ”Контроль і ревізія” для студентів спеціальності 7.050106 ”Облік і аудит”, спеціальності 7.050104 ”Фінанси і кредит”, при написанні дипломних робіт студентами всіх форм навчання спеціальності 7.050106 ”Облік і аудит” (довідка № 621/01-029 від 19.09.2001), Львівського інституту технології, бізнесу і права (довідка № 15 від 24.07.97), Вищої школи управління і бізнесу при науково-комерційній фірмі “Менеджер” при підготовці керівників і бухгалтерів підприємств (довідка №41 від 15.05.2001) приватної школи бізнесу “777” з курсу ”Основи бухгалтерського обліку у підприємництві” (довідка № 131 від 06.07.98). Розроблені автором методика організації поточного бухгалтерського архіву, форма бухгалтерського обліку, форми регістрів кількісно-сумового обліку, графіка документообігу, методика формування облікової політики впроваджені на малих підприємствах Львівської області (довідка № 10 від 17.05.2001; № 4/8 від 01.05.99; № 15 від 05.04.2001; № 0604/2001-1 від 06.04.2001).

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є одноосібно написаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до організації облікового процесу. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї і положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: апробація результатів дисертації

Про важливі аспекти дисертації зроблено доповіді на 10 конференціях. У т.ч. основні з них такі: Міжвузівська науково-практична конференція “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” у 1997 році (м. Львів); IV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг: теорія і практика” у 2000 році (м. Ялта); Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік розвиток науки і практики” у 2001 році (м. Житомир); Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” у 2001 році (м. Львів); Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” у 2001 році (м. Полтава); Всеукраїнська науково-методична конференція “Формування нової парадигми економічної теорії в Україні” у 2001 році (м. Львів).

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: обсяг та структура роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи – 248 сторінок, у тому числі 25 таблиць, що розміщені на 28 сторінках, 16 рисунків – на 12 сторінках, 27 додатків – на 35 сторінках. Список використаних джерел становить 227 найменувань і займає 20 сторінок.

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційної роботи відображені у 20 публікаціях загальним обсягом 5,2 др. ар., 12 з яких надруковано у фахових виданнях обсягом 3,92 др. ар.

У фахових наукових виданнях:

 1. Стеців І.І. Вдосконалення облікового процесу суб’єкта господарювання недержавного сектора. – Вісник Львівської комерційної академії. – Том 2. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 1998. – С. 140-151. (0.83 др. ар.)

 2. Стеців І.І. Забезпечення реальності інформації облікового процесу. – Торгівля, комерція, підприємництво. Вип.1.- Львів: Коопосвіта ЛКА, 1998. – С.166-168. (0.15 др. ар.)

 3. Стеців І.І. Облікова політика суб’єкта господарювання, її актуальність і значення в сучасних умовах. – Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 6 – Львів: Коопосвіта ЛКА, 1999. – С. 201-208. (0.53 др. ар.)

 4. Стеців І.І. Організація архіву суб’єкта господарювання. – Торгівля, комерція, підприємництво. Вип.2.- Львів: Коопосвіта ЛКА, 1999. – С.119-122. (0.27 др. ар.)

 5. Стеців І.І. Облікова система України та проблеми її трансформації. – Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 7. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 2000.– С.123-130. (0.54 др. ар.)

 6. Стеців І.І. Організація технології облікового процесу на малих підприємствах. – Вісник Східноукраїнського державного університету. – №3.- Луганськ: СУДУ, 2000.- С.71-74. (0.33 др. ар.)

 7. Стеців І.І. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх адаптація до категорій облікового процесу – Торгівля, комерція, підприємництво. – Вип.3. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 2000. – С.111-116. (0.31 др. ар.)

 8. Стеців І.І. Методика формування облікової політики на малих підприємствах. – Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 8. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 2000. – С. 282-286. (0.28 др. ар.)

 9. Стеців І.І. Технологія облікового процесу, її модифікація в умовах розвитку підсистеми управлінського обліку та при використанні ЕОМ. Формування ринкової економіки в Україні. Cпецвипуск 7. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України / За ред. проф. Є.В. Мниха.- Львів: Інтереко, 2001.-С.337-344 (0,44 др. ар.)

 10. Стеців І.І. Інформаційна система менеджменту в сучасних умовах економічної діяльності: проблеми і рішення. Формування нової парадигми еконо-мічної теорії в Україні. Спецвипуск 8 Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України / За ред. проф. З.Г. Ватаманюка.- Львів: Інтереко, 2001.-С.486-344. (0,42 др. ар.)

 11. Cтеців І.І. Форма бухгалтерського обліку: проблеми і рішення. –Регіональні Перспективи. – №4 (17).- Кременчук: Перспектива, 2001.-С.132-138. (0,5 др. ар.)

 12. Cтеців І.І. Напрями аналізу ефективності облікової політики підприємства з метою визначення оптимальності її варіанту. – Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 10 – Львів: В-во ЛКА, 2001. – С.209-212. (0,22 др. ар.)

В інших наукових виданнях:

 1. Стеців Р.І., Стеців І.І. Питання організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах функціонування господарюючих об’єктів // Матеріали Республіканської науково-практичної конференції “Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні” (18-19 травня 1995 р., м. Львів).-Львів: Коопосвіта ЛКА, 1995.-С.71-72. –(0,08 др. ар., особисто автору належить 0,06 др. ар.)

 2. Стеців І.І. Проблеми формування економічної інформації на підприємствах недержавного сектору. Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. – Книга третя. – Львів: Віче, 1997.-С.179-181. (0,33 др. ар.)

 3. Стеців І.І. Організація облікового процесу при здійсненні управління суб’єктами господарювання // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 15-16 травня 1997 року. – Львів: Тріада Плюс, 1997. – С. 267-272 (0,28 др ар.)

 4. Куфта Н.О., Стеців І.І. Система оподаткування та організація бухгалтерського обліку в Україні // Матеріали науково-практичної конференції “Статистичні інформаційні системи в ринковій економіці” (22-23 квітня 1997р.). – Львів, 1997. – С. 81-82 –(0,12 др. ар., особисто автору належить 0,1 др. ар.)

 5. Приходько Н.С., Стеців І.І. Проблеми автоматизації обліку // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 15-16 травня 1997 року. – Львів: Тріада Плюс, 1997. – С. 122-123. – (0,07 др. ар., особисто автору належить 0,04 др. ар.)

 6. Стеців І.І. Визначення параметрів облікового процесу в сучасних умовах господарювання. Розвиток науки про бухгалтерський облік: Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Ч.IV. –Житомир: ЖІТІ, 2000.- C.220-223. (0,17 др. ар.)

 7. Стеців І.І., Стеців Р.І. Термінологія бухгалтерського обліку та її вплив на систему менеджменту та маркетингу // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика” (24-27 травня 2000 року, м. Ялта).- Том ІІ. – Луганськ: СУДУ, 2000. – С.134-135. (0,1 др. ар., особисто автору належить 0,08 др.арк.: проаналізовано категорії теорії та терміни за теорією вітчизняного та зарубіжного бухгалтерського обліку, зроблено їх порівняння та узгодження)

 8. Cтеців І.І. Визначення категорій облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України. – Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти: Зб. статей. Том ІІ.// За заг. ред. д.і.н., проф. С. Гелея. – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2001.-С.205-208 (0,24 др. ар.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку на підприємстві” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог