Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис

Горецька Л. Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Горецька Людмила Леонідівна – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному та методологічному обґрунтуванню положень, а також розробці рекомендацій з удосконалення нормативно-методичної бази системи обліку активів в Україні на основі всебічного вивчення та порівняльного аналізу світового та вітчизняного досвіду. Як об’єкт дослідження обрано облікову систему та стан обліку активів на підприємствах різних країн світу, предметом – сукупність теоретичних та організаційно-методологічних проблем приведення національних систем бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів до єдиної інтегрованої системи в умовах всебічної інтернаціоналізації світової економіки. Обґрунтовано і запропоновано заходи щодо удосконалення обліку активів та їх відображення в звітності, які полягають в уточненні та внесенні змін до нормативно-законодавчих актів визначення та порядку визнання активів та їх окремих складових, удосконаленні обліку необоротних активів.

Ключові слова

система бухгалтерського обліку, національна система бухгалтерського обліку, гармонізація, конвергенція, уніфікація, стандартизація, майно, активи

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: актуальність теми дослідження

Процес гармонізації бухгалтерського обліку на світовому рівні безпосередньо впливає на реформування національної системи бухгалтерського обліку в Україні. Значні зміни законодавства, що регулює господарські відносини суб’єктів підприємницької діяльності, зміна акцентів в інвестиційній та податковій політиці, правове регулювання нових видів фінансово-посередницької діяльності вимагають адекватної трансформації бухгалтерського обліку активів в Україні. Для того, щоб заходи з реформування вітчизняного обліку, які закладені чинним законодавством з регулювання бухгалтерського обліку, дали позитивний результат, не слід беззаперечно застосовувати міжнародні стандарти, а вивчати досвід інших країн, які вже пройшли ті етапи розвитку, що характерні сьогодні для Україні. Перехід на міжнародні стандарти не можна розглядати основною метою реформування системи бухгалтерського обліку. Вона полягає в побудові системи, адекватній новому типу ринкових відносин в українській економіці.

В умовах реформування бухгалтерського обліку виникає необхідність серйозного вивчення фундаментальних праць, що мають місце в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Стан вивчення проблеми

Відмінності зарубіжного обліку від вітчизняного обумовлені правовими, методологічними, методичними, організаційними особливостями, які можна виявити, аналізуючи:

 • праці таких авторів, як Р.Н. Антоні, Д. Блейк, Ф. Вуд, К. Друрі, М.Р. Метьюс, Г. Мюллер, Б. Нідлз, К. Ноубс, С. Сурдиковська та ін. Вивчення робіт російських та білоруських вчених І.А. Аврової, В.В. Ковальова, Ю.М. Кузнецової, Т.М. Малькової, А.П. Міхалкевича, С.О. Ніколаєвої, В.Д. Новодворського, Т.Ю. Дружиловської, Д.О. Панкова, С.А. Стукова, Я.В. Соколова, А.В. Суворова, В.А. Терехової, В.І. Ткача, В.Ф. Палія, Л.З. Шнейдмана та ін.,
 • а також праць вітчизняних спеціалістів, зайнятих дослідженням міжнародних аспектів обліку та удосконаленням національної системи регулювання обліку, серед яких можна назвати Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, В.І. Коршунова, Б.М. Литвина, В.Г. Лінника, Є.В. Мниха, В.М. Пархоменка, О.М. Петрука, М.С. Пушкаря, М.Г. Чумаченка, В.Г. Швеця та ін.,

дозволить внести деякі коригування в систему бухгалтерського обліку, використовувати ті методологічні концепції, що здатні більш ефективно реалізувати управлінські і контрольні функції бухгалтерського обліку.

У зв’язку з тим, що в усьому світі відчувається вплив заходу на побудову системи бухгалтерського обліку, виникають суттєві проблеми, в тому числі й з обліку активів. В більшості літературних джерел як іноземних, так і вітчизняних, автори використовують поняття “міжнародний бухгалтерський облік”, яке як суспільне явище не існує в жодній країні. Тому постала потреба в критичному аналізі різних національних систем побудови бухгалтерського обліку, в центрі якої знаходиться питання “дивергенції – конвергенції”: чи веде сучасна гармонізація до усунення відмінностей і формування єдиного обліку, або ж навпаки, загострюються протиріччя між національними системами бухгалтерського обліку.

Таким чином,

має місце протиріччя між необхідністю застосування міжнародного досвіду у розбудові бухгалтерського обліку в Україні і  відсутністю методик у виявленні позитивних і, що особливо важливо, негативних кроків на цьому шляху.

Об’єктивна необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій  вирішення проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні відповідно до сучасних умов господарювання, дискусійність її методологічних аспектів в частині обліку активів обумовили актуальність теми дисертації і основні напрями дослідження.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку активів, зокрема: уточнення понятійного апарату національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині обліку активів та критеріїв визнання, обліку необоротних активів, зокрема встановлення вартісної межи для розмежування об’єктів основних засобів і малоцінних необоротних активів, удосконалення засобів контролю за збереженням об’єктів майна.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних та методологічних положень, а також розробка рекомендацій з удосконалення облікової системи в цілому та в частині нормативно-методичної бази обліку активів на основі всебічного вивчення та порівняльного аналізу світового та вітчизняного досвіду.

У зв’язку з цим в дисертації поставлені для вирішення наступні завдання:

 • проаналізувати основні підходи до визначення поняття “система бухгалтерського обліку”, визначити місце активів в структурі об’єктів обліку, роль і завдання обліку, зв’язки та взаємодію з оточуючим середовищем;
 • дослідити основні риси світової інтеграції: гармонізація, стандартизація або уніфікація; виявити межі цих понять та їх перетин, на підставі чого дати об’єктивну характеристику природі сучасного процесу реформування обліку активів в контексті міжнародних вимог;
 • проаналізувати економічні передумови гармонізації бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях в контексті господарської інтеграції для уточнення правильності вибору шляху стандартизації або уніфікації обліку;
 • уточнити поняття “активи” та “майно” в системі бухгалтерського обліку для потреб користувачів облікової інформації та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • дослідити основні організаційно-методологічні аспекти обліку активів на рівні країн світу для розробки пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-законодавчих актів з бухгалтерського обліку;
 • сформулювати концепцію подальшого реформування системи бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів в Україні відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на шляху гармонізації.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є облікова система та стан обліку активів на підприємствах різних країн світу.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-методологічних проблем приведення національних систем бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів до єдиної інтегрованої системи в умовах всебічної інтернаціоналізації світової економіки.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: методи дослідження

В процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи та прийоми. При дослідженні теоретичних аспектів побудови та функціонування бухгалтерського обліку застосовувався системний підхід і моделювання для визначення та побудови сучасної системи бухгалтерського обліку як комплексу взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних єдиною метою, розкриття її інтегративних властивостей, внутрішньої структури та зовнішніх зв’язків з урахуванням сучасних умов господарювання. Застосування історичного методу, а також методів спостереження та порівняння при досліджені побудови зарубіжних систем обліку в цілому і в частині обліку активів через виявлення причинно-наслідкового зв’язку з іншими явищами та предметами дійсності дозволило встановити загальні та відмінні риси об’єкта дослідження та визначити основні етапи з удосконалення обліку активів в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дисертації стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, нормативно-правова база з обліку та звітності в Україні та інших країнах, а також Міжнародні стандарти фінансової звітності та Директиви ЄС. Під час дослідження було вивчено особливості практики обліку активів близько п’ятдесяти країн світу.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає у теоретично-методологічному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням процесу реформування обліку активів в Україні та приведенням його у відповідність до міжнародних стандартів з максимальним збереженням національних облікових традицій.

Основні результати дисертаційного дослідження, які визначають його новизну, полягають в наступному:

 • обґрунтовано необхідність системного підходу до розгляду побудови бухгалтерського обліку як комплексу взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних єдиною метою для надання всебічної інформації про діяльність господарюючого суб’єкта для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • на підставі аналізу сучасного процесу гармонізації бухгалтерського обліку на світовому рівні доведено умовний характер поняття “міжнародний облік” як категорії теоретичного характеру і обґрунтовано необхідність регіонального підходу до гармонізації обліку в цілому та в частині активів, зокрема через стандартизацію системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку на міждержавному рівні;
 • уточнено нормативне визначення активів в частині ресурсів, контрольованих підприємством, і запропоновано нове трактування поняття “активи” як сукупності майна та майнових прав, що виникають з приводу користування та розпорядження ним, мають грошову оцінку і належать підприємству на правах контролю за доступом до майбутніх економічних вигод, які очікується отримати від їх використання;
 • на підставі порівняльного аналізу обліку активів в практиці вітчизняного та зарубіжного обліку розроблено пропозиції щодо внесення змін до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині визнання активів (зокрема, виділення критерію самостійної реалізації об’єктів активів), їх відображення в звітності, удосконалення організаційно-методологічних аспектів обліку необоротних активів (зокрема, розширення критеріїв визнання об’єктів як основних засобів через встановлення вартісної межи);
 • отримало подальшого розвитку удосконалення системи засобів контролю за збереженням майна шляхом створення комплексу резервів, що дозволить створити ефективний механізм контролю за станом різних видів об’єктів активів;
 • розроблено концепцію удосконалення облікової системи в Україні в частині підвищення оперативного характеру бухгалтерського обліку і достовірності та порівнянності даних з обліку активів в системі зведених статистичних показників.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в можливості застосування ряду положень дисертації для подальшого проведення наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку об’єктів активів та удосконаленні їх обліку в сучасних умовах господарювання, а також для використання при розробці нормативних матеріалів з бухгалтерського обліку.

Окремі пропозиції автора впроваджено в практичну діяльність підприємств промисловості нерудних матеріалів (ВАТ “Соколівський кар’єр”, довідка № 395 від 11.11.02 р.). Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі Житомирського інженерно-технологічного інституті при викладанні курсу “Облік у зарубіжних країнах” (довідка № 44-55/2023 від 14.11.02 р.), а також в пропозиціях, прийнятих до розгляду Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (довідка № 053-3922 від 28.02.2003 р.).

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка, зокрема, полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з реформуванням системи бухгалтерського обліку у світлі міжнародних стандартів, удосконаленням обліку об’єктів активів.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали позитивну оцінку науковців на конференціях: республіканській науково-практичній конференції з аудиту (м. Київ, 11-12 травня 2000 р.); четвертій міжнародній конференції “Наука і освіта – 2001” (м. Дніпропетровськ, 01-15 лютого 2001 р.); четвертій міській міжвузівській науково-практичній конференції викладачів, студентів та молодих вчених (м. Житомир, 10-11 травня 2001 р.); міжнародній науково-практичної конференції “Ідентифікація обліково-фінансових процесів та вдосконалення концепцій фінансового контролю в демократичній державі на досвіді зарубіжних країн” (м. Київ, 5 березня 2002 р.); міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 р.).

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Основний зміст викладений на 172 сторінках друкованого тексту, в тому числі 3 таблиці, 32 рисунки, 26 додатків. Список літературних джерел налічує 236 найменувань.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей обсягом 6,24 друк. арк. та 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 0,51 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках та посібниках), написаних у співавторстві, особисто автора – 16,89 друк. арк.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Горецька Л.Л. Система бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2000. – № 12. – С. 138-147 (0,99 друк. арк.).
 2. Горецька Л.Л. Класифікація національних систем бухгалтерського обліку та фактори впливу на їх побудову // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 95-110 (1,44 друк. арк.).
 3. Горецька Л.Л. Основні підходи до відображення необоротних активів в обліку зарубіжних країн // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 32-43 (0,96 друк. арк.).
 4. Горецька Л.Л. Питання відображення в обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості в практиці зарубіжних країн // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – № 17. – С. 15-21 (0,63 друк. арк.).
 5. Горецька Л.Л. Економічна природа активів: обліковий аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 49-58 (0,99 друк. арк.).
 6. Горецька Л.Л. Вплив господарської світової глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 76-84 (0,81 друк. арк.).
 7. Горецька Л.Л. Економічна сутність та трактування активів: досвід зарубіжних країн // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 127. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 83-90 (0,42 друк. арк.).

Тези доповідей:

 1. Горецька Л.Л. Аудит операцій з нематеріальними активами // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів з аудиту”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 131-133 (0,19 друк. арк.).
 2. Горецька Л.Л. Організація аудиторської діяльності та підготовка аудиторів у Франції // Збірник тез і текстів виступів на Всеукраїнській науково-практичній конференції з аудиту “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні”. – Київ, 2001. – С. 28-31 (0,16 друк. арк.).
 3. Горецька Л.Л. Система бухгалтерського обліку // Тези. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2001”. Том 2. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 13-14 (0,16 друк. арк.).

Навчальні посібники:

 1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. (автору належать результати порівняння практики обліку активів в різних країнах світу).
 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с. (автору належить уточнення економічної сутності нематеріальних активів).
 3. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 608 с. (автору належить розкриття системного підходу до розуміння бухгалтерського обліку).
 4. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. (автором сформульовано визначення активів, системи бухгалтерського обліку, стандарту бухгалтерського обліку).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Активи підприємства” за посиланням:

РубрикаАктиви

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог