Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств

Бібліографічний опис

Буфатіна І. В. Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Буфатіна Ірина Валеріївна – Київ, 2002. – 22 с.

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методологічних аспектів удосконалення фінансової звітності, аналізу і прогнозування її показників. Систематизовано концептуальні основи фінансової звітності, обґрунтовано теоретичні аспекти і критерії оцінки змісту та структури фінансової звітності; визначено критерії і напрями моделювання фінансової звітності в Україні, побудовано моделі фінансових звітів на основі оптимізації їх структури; вперше у вітчизняної практиці розроблено алгоритм визначення показників звіту про рух грошових коштів у вигляді робочої таблиці, запропоновано системний підхід до організації й методики складання, аналізу фінансової звітності та прогнозування звітних показників в інформаційній системі управління підприємством; розроблено критерії оцінки фінансових коефіцієнтів та методику їх визначення залежно від видів діяльності підприємств; запропоновано комплексну методику аналізу і прогнозування показників фінансової звітності підприємств.

Ключові слова

аналіз, бухгалтерський облік, прогнозування, фінансова звітність

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  актуальність теми

Перехід України на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку зумовлений перебудовою її економіки на ринкових засадах. Удосконалення форм і змісту фінансових звітів в умовах реформування бухгалтерського обліку є результатом інтенсивного пошуку ефективних механізмів прийняття управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення є необхідним для підвищення обґрунтованості управлінських рішень. Основним джерелом інформації про діяльність суб’єкта підприємницької діяльності та його фінансовий стан є фінансова звітність. Формування ринкової інфраструктури в Україні поставило нові вимоги до фінансової звітності.

Основні аспекти побудови інформаційної системи управління суб’єктами господарської діяльності широко і ґрунтовно висвітлюються в економічній літературі. До прийняття національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні визначилися наступні напрямки досліджень з питань підготовки і складання фінансової звітності як основного джерела інформації про діяльність підприємства: реформування системи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності із застосуванням міжнародних стандартів і формування на цьому підґрунті концептуальних засад для системного вирішення питань складання, аналізу і прогнозування звітних показників; окремі аспекти оцінки елементів фінансової звітності в умовах здійснення конкретних фінансово-господарських операцій та їх розкриття у фінансовій звітності.

Стан вивчення проблеми

Питання формування та аналізу даних фінансових звітів ґрунтовно досліджуються у працях відомих вітчизняних вчених (М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф Бутинця, А.М. Герасимовича, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, В.О. Шевчука та інших). Разом з тим виникає потреба опрацювання методологічно-організаційних засад формування і використання показників фінансових звітів в управлінні підприємством.

Фахівці, які досліджують практичні аспекти підготовки, складання та аналізу фінансової звітності (О.С. Бородкін, С.Ф. Голов, Н.Г. Горицька, В.І. Єфіменко, С.Я. Зубілевич, І.В. Павлюк, В.М. Пархоменко, Є.І. Свідерський, В.В. Сопко та інші), зосереджують увагу насамперед на вирішенні окремих завдань моделювання форм фінансової звітності, вдосконалення коефіцієнтного аналізу звітів.

Особливості підготовки, складання, аналізу та прогнозування фінансової звітності знайшли відображення у працях відомих у світі вчених (Р. Адамса, О. Амата, Л.А. Бернстайна, Д. Блейка, М.Ф. Ван Бреда, Г.А. Велша, Д.Г. Шорта, А. Гроппеллі, Т. Карліна, Б. Нідлза, Е. Нікбахта, Е. Райса, Ж. Ришара, Е.С. Хендріксена та багатьох інших), які досліджують дану проблему, ґрунтуючись на засадах розвинутої ринкової економіки. Саме через орієнтованість закордонних теоретичних досліджень на розвинутий ринок перед вітчизняними фахівцями постають завдання оцінки доцільності впровадження та визначення ступеня адаптації цих рекомендацій до економіко-правового середовища України.

Результати дослідження порядку формування і аналізу фінансових звітів виробничих, будівельних та торговельних підприємств України дозволяють охарактеризувати процеси підготовки, складання, аналізу і прогнозування фінансової звітності як такі, що не спроможні повністю забезпечити інформаційні потреби управління.

Виходячи з вищевикладеного,

системне вирішення питань формування показників фінансових звітів, їх розкриття у формах звітності, аналізу і прогнозування можна вважати одним з актуальних завдань реформування бухгалтерського обліку та аналізу в сучасних умовах.

Вивчення стану фінансового обліку й аналізу фінансової звітності суб’єктів господарської діяльності підтверджує основну гіпотезу даного дисертаційного дослідження, яка полягає в тому, що відсутність системного підходу до організації та методичного забезпечення фінансового обліку як джерела звітної інформації, аналізу та прогнозування фінансової звітності відповідно до напрямів реформування бухгалтерського обліку в Україні негативно впливає на загальний рівень управління фінансово-господарською діяльністю підприємств.

Необхідність вирішення питань удосконалення фінансових звітів підприємств, організації та методики обліку, аналізу і прогнозування фінансових показників у системі управління підприємством, а також недостатній рівень теоретичної розробки даної проблеми обумовлюють актуальність обраної теми.

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Напрямок дисертаційного дослідження визначається Законом України “Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в  Україні”  від  16 липня 1999 року № 996-XIV та Державною програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706.

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та науково-методологічних положень стосовно вдосконалення форм фінансової звітності, аналізу і прогнозування її основних показників в умовах реформування економіки України, а також розробка на цій основі практичних рекомендацій з організації та методики складання фінансової звітності, аналізу і прогнозування основних звітних показників.

Поставлена мета визначає зміст досліджень, що ґрунтуються на послідовному вирішенні завдань методологічного, теоретичного та практичного характеру, які полягають у наступному:

 • оцінити та систематизувати концептуальні засади формування і аналізу фінансових звітів;
 • визначити якісні характеристики і принципи підготовки фінансової звітності підприємства, конкретизувати їх зміст та склад;
 • дослідити методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств;
 • з’ясувати основні питання змісту, аналізу і прогнозування показників фінансової звітності, які потребують теоретичного та методичного вирішення;
 • виявити напрями розвитку методології складання фінансових звітів, їх аналізу і прогнозування основних звітних показників;
 • обґрунтувати теоретичні аспекти і критерії оцінки змісту та структури фінансових звітів, їх аналізу та прогнозування основних показників в інформаційній системі управління підприємством;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення діючих форм фінансових звітів та методології їх складання;
 • запропонувати та реалізувати системний підхід до побудови комплексної методики аналізу і прогнозування показників фінансових звітів;
 • розробити та впровадити у виробничих і торговельних підприємствах рекомендацій щодо змісту, структури, методики складання й аналізу фінансової звітності та прогнозування її показників.

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  наукова новизна одержаних результатів

Найбільш суттєвими результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, є:

 • систематизація концептуальних положень щодо підготовки, формування й аналізу фінансової звітності у системі управління підприємством;
 • уточнення та розширення поняття “принцип підготовки фінансової звітності”, конкретизація змісту та складу якісних характеристик і принципів підготовки фінансових звітів підприємства, визначення тих з них, які законодавчо не закріплені та не відображені в національних стандартах бухгалтерського обліку;
 • розробка критеріїв ефективності та збалансованості якісних характеристик інформації, обґрунтування доцільності практичного застосування критеріїв доречності й достовірності інформації, що подається у фінансових звітах;
 • визначення перспективних напрямів удосконалення фінансової звітності в Україні та побудова моделей фінансових звітів на основі оптимізації їх структури;
 • побудова та впровадження принципово нового алгоритму визначення показників звіту про рух грошових коштів у вигляді робочої таблиці, яка дозволяє уникнути помилок при складанні звіту та забезпечує достовірність інформації, що надається користувачам фінансової звітності;
 • удосконалення інформаційного забезпечення аналізу і прогнозування показників фінансових звітів на основі їх моделювання та внесення пропозиції щодо алгоритмізації аналітичного процесу;
 • обґрунтування нової методики визначення оптимальних критичних значень фінансових коефіцієнтів залежно від видів діяльності, виходячи із нової структури фінансових звітів;
 • розробка методичного забезпечення інтегральної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства на основі даних фінансової звітності;
 • удосконалення комплексної методики формування і аналізу фінансової звітності та прогнозування звітних показників в інформаційній системі управління підприємством.

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Полягає у підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень на основі впровадження розроблених методичних рекомендацій з організації складання фінансової звітності, аналізу і прогнозування її показників відповідно до напрямків реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Рекомендації і пропозиції, викладені в дисертаційному дослідженні, були апробовані та впроваджені на виробничих і торговельних підприємствах України, що забезпечило позитивні економічні результати. Зокрема, рекомендації щодо організації та методики складання фінансової звітності одержали практичне впровадження на виробничому підприємстві ЗАТ “Дана” (довідка № 39 від 19.04.2001 р.) та торговельному підприємстві ТОВ “Союз-Віраж” (довідка № 12 від 17.01.2000 р.). Методичні рекомендації із складання звіту про рух грошових коштів за допомогою робочої таблиці апробовано та впроваджено в підприємстві оптової торгівлі ЗАТ “Київметал” (довідка № 57 від 09.02.2001р.). Методичні рекомендації з ретроспективного аналізу фінансової звітності підприємств апробовано та впроваджено у ТОВ “Українські наукові технології” (довідка № 37 від 09.08.2000 р.). Комплексна методика аналізу і прогнозування показників фінансової звітності  в умовах електронної системи обробки інформації апробована в ДП “Спеціалізована будівельна компанія” і впроваджена в його структурних підрозділах (довідка № 115 від 11.07.2000 р.).

Теоретичні та методичні розробки, запропоновані в дисертації, використовуються у навчальному процесі Міжнародного інституту менеджменту (довідка № 232 від 01.02.2002 р.).

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  апробація результатів дисертаційного дослідження

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях у доповідях:

 • на Першому міжнародному науково-практичному семінарі “Прогностичні оцінки й аналіз впливу діяльності спільних та багатонаціональних компаній на економіку України” (Полтавський кооперативний інститут, м.Полтава, 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (КНЕУ, м.Київ, 2000 р.),
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (ЖІТІ, м.Житомир, 2000 р.), де вони одержали позитивну оцінку.

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств:  структура і обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 198 найменувань, додатків. Обсяг дисертації становить 212 сторінок комп’ютерного тексту (без додатків), вона включає 18 таблиць, 7 рисунків, 19 додатків.

Засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств: список публікацій за темою дисертації

Найважливіші положення та результати дисертаційного дослідження відображені у семи опублікованих наукових працях у фахових виданнях загальним обсягом 4,16 друкованих аркуша.

 1. Квартальна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 3. – С.7–35.
 2. Облік доходів і витрат відповідно до нового Плану рахунків // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 2. – С.37–47.
 3. Моделювання фінансової звітності в умовах реформування бухгалтерського обліку // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. – 2000. – № 5. – С.71–73.
 4. Качественные характеристики учетной информации и принципы подготовки финансовой отчетности // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Выпуск 122. – Часть 3. – Харьков: ХГПУ, 2000. – С.182–185.
 5. Методика складання звіту про рух грошових коштів за допомогою робочої таблиці // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 1. – С.29–40.
 6. Оптимізація структури балансу з точки зору інтересів користувачів фінансової звітності // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 жовтня 2000 р. – К.: КНЕУ, 2000. – С.124–126.
 7. Роль фінансової звітності в інформаційному забезпеченні прийняття рішень // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції, 23–24 листопада 2000 р. – Частина 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.27–32.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансової звітності” за посиланнями:

РубрикаФінансова звітність

РубрикаАналіз фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *