Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України

Бібліографічний опис

Крамаренко Я. Ю. Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крамаренко Яна Юріївна – Київ, 2002. – 18 с.

Анотація

Дисертацію присвячено питанням формування методичних засад бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з валютними деривативами в системі комерційних банків України з урахуванням чинного нормативного поля та методологічних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У роботі викладено найсуттєвіші характеристики та механізми функціонування похідних валютних інструментів, досліджено сучасний стан міжнародного та внутрішнього строкового валютного ринку, виявлено особливості проведення банківських операцій з валютними деривативами.

В дисертації запропоновано методики обліку операцій з валютними форвардними контрактами, валютними ф’ючерсними контрактами, валютними опціонами з іноземною валютою в комерційних банках. Сформовано методичні засади аналізу валютної позиції банку, а також операцій хеджування валютного ризику та спекулятивних операцій з валютними деривативами.

Ключові слова

валютні деривативи, форвардні контракти, ф’ючерси, опціони, хеджування, спекуляція

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: актуальність теми

Процеси формування та розвитку міжнародних фінансових ринків, що розпочалися у 50-х роках ХХ ст., створили умови для виникнення різноманітних фінансових інструментів, спектр яких варіюється доволі широко і досі розвивається та поповнюється новими формами. У структурі світового фінансового ринку найбільша частка належить строковим контрактам, предметом яких є первинні фінансові інструменти (грошові та валютні кошти, цінні папери). У країнах з розвиненою економікою операції з похідними фінансовими інструментами широко розповсюджені і активно здійснюються комерційними банками та іншими учасниками ринку як з метою управління ризиками, так і для отримання прибутків спекулятивного характеру.

З переходом до ринкових засад господарювання та посилення інтеграційних процесів фінансовий ринок почав формуватися і в Україні. Одним із його сегментів став валютний ринок. Найактивнішими учасниками цього ринку є комерційні банки, які першими почали здійснювати як спотові, так і строкові операції з валютними коштами. Це зумовлено тим, що строкові валютні контракти є найдійовішим інструментом хеджування валютних ризиків, а також ефективним засобом підвищення прибутковості банку.

Стан вивчення проблеми

Питання функціонування та призначення валютних деривативів висвітлено в наукових працях зарубіжних учених: Г. Алексадера, М.Ю. Алексєєва,  Б.І. Альохіна, А.І. Ачкасова, Дж. Бейли, А.Н. Буреніна, К.Д. Валравена, Я. Вільямса, К. Бансал Випула, Л.Ф. Ібрагимової,  Дж. М. Кейнса, В.В. Кисельова, Роберта У. Колба, Тімоті У. Коха, М.В. Кузнецової, Джо Ф. Маршалла, П. С. Роуза, К. Редхеда, Г.А. Салич, В.Т. Севрука, Дж. Сінкі, Л. Сурен, Дж. Р. Хикса, С. Х’юса, В. Шарпа, Ф. Шварца та ін. У вітчизняній науці дослідження в даній галузі здійснюють учені: О. Береславська, З.О. Луцишин, В.І. Міщенко, О.М. Мозговий, С. Науменкова, Л.О. Примостка, П.М. Сенищ, О.М. Сохацька, О. Шаров, В.А. Ющенко та ін.

Проте,

питання обліку та аналізу банківських операцій з похідними валютними інструментами за умов становлення строкового сегменту вітчизняного валютного ринку вивчені недостатньо, а багато методологічних аспектів залишаються неврегульованими. Через недостатню розробку методологічних засад бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з валютними деривативами не завершено формування методичного забезпечення обліково-аналітичної діяльності комерційних банків на строковому сегменті валютного ринку, що негативно відбивається на активності його учасників – як самих банків, так і їхніх клієнтів. Отже є необхідність подальшого дослідження економічного змісту похідних валютних інструментів, обґрунтування основних принципів і процедур облікового процесу, а також вдосконалення методики аналізу хеджевих та інших операцій банку з валютними деривативами. Наголосимо, що з’ясування місця та ролі аналізу операцій з валютними деривативами в системі фінансового аналізу діяльності комерційного банку за сучасних умов набуває особливої актуальності як з погляду розвитку теорії економічного аналізу, так і з позиції практичного застосування аналітичного інструментарію в банківській діяльності.

Значної уваги потребує узгодження облікової практики з чинним в Україні нормативно-правовим полем, зокрема з нормативними документами Національного банку України. В бухгалтерському обліку затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, в якому визначено місце деривативів в системі фінансових інструментів та методичні засади обліку операцій хеджування. У зв’язку із запровадженням в Україні режиму плаваючого валютного курсу та прийняттям низки нормативних документів виникають об’єктивні передумови для дальшого розвитку операцій з валютними деривативами.

Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень дослідження проблем бухгалтерського обліку та економічного аналізу банківських операцій з валютними деривативами обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних організаціях Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874).

У межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язані з удосконаленням обліку та аналізу операцій з похідними валютними інструментами в комерційних банках України.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: мета та завдання дослідження

Метою дослідження є розробка теоретичних та прикладних питань удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу операцій з валютними деривативами в комерційних банках України з урахуванням національних та міжнародних стандартів фінансової звітності.

  Відповідно до поставленої мети визначено слідуючі основні завдання:

 • продовжити дослідження економічної сутності та особливостей функціонування валютних деривативів на строковому сегменті вітчизняного валютного ринку;
 • дослідити методологічні основи, чинну практику бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з валютними деривативами в комерційних банках України;
 • проаналізувати особливості бухгалтерського обліку строкових валютних контрактів у комерційних банках з урахуванням мети їх укладання: хеджування та спекуляції;
 • розробити рекомендації щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку  операцій з валютними форвардними та ф’ючерсними контрактами у комерційних банках України;
 • розробити методику бухгалтерського обліку операцій з валютними опціонними контрактами;
 • узагальнити методи та інструментарій економічного аналізу операцій з валютними деривативами з урахуванням їх поділу на хеджеві та спекулятивні.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність комерційних банків України на строковому сегменті валютного ринку.

Предметом дослідження є методика, техніка і практика бухгалтерського обліку та економічного аналізу банківських операцій з валютними деривативами: валютними форвардними контрактами, валютними ф’ючерсними контрактами та валютними опціонами  –  за  умов формування строкового сегменту валютного ринку в Україні.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку та аналізу банківських операцій з валютними деривативами. При цьому використовувались індуктивний та дедуктивний прийоми, системний аналіз економічних явищ та синтез його результатів, логічний та історичний підхід до вивчення обліку операцій з валютними форвардними контрактами, валютними ф’ючерсними контрактами та методики обліку операцій з валютними опціонами в комерційних банках. В процесі дослідження застосовувались також абстрактно-логічний, балансовий методи та основні прийоми економіко-статистичного методу.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: наукова новизна  одержаних результатів

Полягає в такому:

 • уточнено сутність, роль та функції похідних валютних інструментів в економіці перехідного періоду, зокрема обгрунтовано доцільність виокремлення інформаційної функції строкових контрактів;
 • виявлено особливості діяльності комерційних банків на строковому сегменті валютного ринку та класифіковано похідні валютні інструменти та банківські операції з ними;
 • обґрунтовано методологічні засади бухгалтерського обліку операцій з валютними деривативами з урахуванням вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо розгляду хеджевих та спекулятивних операцій як окремих об’єктів обліку;
 • розроблено рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерського обліку валютних форвардних та валютних ф’ючерсних контрактів у комерційних банках України;
 • розроблено методику обліку хеджевих та спекулятивних банківських операцій з валютними опціонами;
 • запропоновано зміни до Плану рахунків комерційних банків щодо обліку фінансових результатів за операціями з валютними деривативами, які спрямовані на формування адекватної інформаційної бази аналізу ефективності цих операцій, складання достовірної фінансової звітності комерційних банків та її розуміння користувачами;
 • обґрунтовано шляхи та конкретні засоби вдосконалення методики аналізу операцій з валютними ф’ючерсними контрактами, здійснюваними як з метою хеджування валютного ризику, так і при отриманні прибутків спекулятивного характеру.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що їх використання сприятиме розробці внутрішніх банківських положень та документів з бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з валютними деривативами. Наукові розробки автора щодо вдосконалення обліково-аналітичної роботи в банках, рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності організації інформаційного забезпечення обліку та аналізу валютних деривативів у комерційних банках, методику здійснення бухгалтерського обліку операцій з валютними деривативами прийнято до впровадження у ТОВ “Український промисловий банк” (довідка № 2108 від 30.05.2001 р); методику аналізу валютних деривативів прийнято до впровадження у ВАТ “Кредитпромбанк” (довідка № 73/23.3 – 6156-05 від 08.01.2002 р.).

Одержані результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету під час викладання дисциплін “Бухгалтерський облік та прийняття управлінських рішень у комерційному банку” та “Банківський менеджмент” (довідка № 01/20 – 537 від 07.06.2001 р.).

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: апробація результатів дисертації

Результати дослідження пройшли апробацію та дістали позитивну оцінку:

 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові важелі економічного зростання України на сучасному етапі” (м. Чернівці, Буковинський державний фінансово-економічний інститут, 2000 р.);
 • науково-практичній конференції “Технічний прогрес та ефективність виробництва” (м. Харків, Харківський Державний політехнічний університет, 2000 р.);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні ” (м. Донецьк, Донецький інститут ринку і соціальної політики, 2000 р.)

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: структура і обсяг дисертації

Визначається метою дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку зі 103 найменувань та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 198 сторінки друкованого тексту і включає 18 таблиць на 18 сторінках, 16 рисунків на 16 сторінках, 3 додатки на 8 сторінках.

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в банках: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 7 наукових працях загальним обсягом 1,74 друк. арк., з них 4 опубліковано  в наукових фахових виданнях, 3 – в інших виданнях.

У наукових виданнях:

 1. Крамаренко Я. Ю. Валютні деривативи: сутність, класифікація, призначення // Економіст. Київ. – 2000.-  № 10. –  С. 44-47. – 0,3 друк. арк.
 2. Крамаренко Я. Ю. Валютні деривативи: походження та методи аналізу // Економіст. Київ. – 2000.- № 12. – С. 54-57. – 0,3 друк.арк.
 3. Крамаренко Я. Ю. Бухгалтерський облік операцій з валютними форвардними контрактами у комерційних банках України // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 56. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2000. – С. 23-28. – 0,4 друк.арк.
 4. Крамаренко Я. Ю. Методичні засади аналізу операцій з валютними деривативами // Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Вісник Харків. держ. політех. Ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 122.- Харків, ХДПУ, 2000.- С. 153-155. – 0,2 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Крамаренко Я. Ю. Особливості бухгалтерського обліку валютних опціонів у комерційних банках України // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Зб. тез та текстів виступів на наук. міжнар. конф. – Житомир, ЖІТІ, 2000 –  С. 21-24. – 0,2  друк. арк.
 2. Крамаренко Я. Ю. Валютні опціони як засіб хеджування валютних ризиків в діяльності комерційних банків // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту : Зб. наук. статей міжнар. наук.–практ. конф. “Фінансові важелі економічного зростання України на сучасному етапі”. – У 2-х ч. Вип.1. – Чернівці: ПП Кондратьєв, 2000. – Ч. 1. С. 218-221. – 0,2 друк. арк.
 3. Крамаренко Я. Ю. Валютні деривативи – інструменти управління валютними ризиками в комерційних банках // Матеріали всеукраїнської наук. – практ. конф. “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні”: Зб. наук. праць Донец. Ін-ту ринку і соціальної політики.- Донецьк: Вид-во Донец. Ін-ту ринку і соціальної політики, 2000. – С. 139-141. – 0,14 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові інструменти банку” за посиланням:

РубрикаФінансові інструменти банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *