Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції

Бібліографічний опис

Торопова І. С. Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Торопова Ірина Семенівна – Київ, 2000. – 19 с.

Анотація

Висвітлено питання удосконалення обліку витрат на виробництво, зниження собівартості продукції та контролю непродуктивних витрат і втрат на підприємствах рибоконсервної галузі. Проведено дослідження стану обліку витрат рибоконсервної продукції та контролю, на основі чого визначено напрями його удосконалення. Запропоновано методологію ведення нормативного обліку за місцями витрат і центрами відповідальності. Внесено пропозиції щодо класифікації витрат рибопереробного підприємства з урахуванням галузевих особливостей. Розроблено маршрутну технологію документування використання сировини, випуску готової продукції. Рекомендовано ведення нормативного обліку використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням ПЕОМ у системі мережі АРМів. Викладено методику однопроцесорного нормативного калькулювання для рибоконсервного виробництва. Запропоновано рекомендації та пропозиції з попереднього, оперативного, поточного та заключного контролю втрат рибоконсервного виробництва.

Ключові слова

рибоконсервна галузь, облік витрат, калькулювання, контроль собівартості

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: актуальність теми

Формування ринкової економіки в Україні залежить від виробництва конкурентоспроможної продукції за якістю і вартістю та реалізації її на внутрішньому й зарубіжному ринках. Виходячи з того, що напрями економічних досліджень визначаються розвитком соціально-економічних відносин у суспільстві, задоволення потреб населення у матеріальних, культурних і соціальних благах, об’єктами дисертаційного дослідження обрано виробництво рибоконсервної продукції на підприємствах України, облік і контроль формування її собівартості.

Рибний ринок покликаний задовольняти потреби населення у високоякісних продуктах харчування, тваринництва — в рибному борошні; харчову, фармакологічну, парфумерну галузі економіки — у необхідній сировині. Крім того, ринок має сприяти надходженню до державного бюджету податків у національній та вільно конвертованій валюті. Основним напрямом формування ринку рибної продукції має стати розвиток власного рибогосподарського комплексу, включаючи рибопереробне виробництво.

Проведені дослідження свідчать, що:

 • рибопереробна промисловість в Україні знизила випуск рибопродукції,
 • вироблена продукція не є конкурентоспроможною на внутрішньому ринку через високу собівартість, низький рівень дизайну.
 • Внутрішній ринок заповнила рибопродукція з Росії, Марокко, Литви, Латвії, Естонії, Данії, яка значно дешевша, має кращий дизайн, хоч і не завжди відповідає стандартам якості.

Дослідження виробництва продукції на підприємствах рибопереробної промисловості України підтвердили основну гіпотезу дослідження обраної теми. Суть її полягає в тому, що висока собівартість рибопродукції власного виробництва, а звідси і її ціноутворення, яке нерідко перевищує світові ціни, значною мірою залежить від того, що технологія виробництва і система обліку витрат та контролю формування собівартості рибопродукції поки що не адаптувалися до вимог ринкової економіки, тому не задовольняють вимоги сучасного менеджменту і розвитку маркетингу. Все це підтверджує актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» та державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1998р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри аудиту торговельно-економічного університету з проблеми «Дослідження розвитку фінансового контролю в галузях економіки в умовах становлення ринкових відносин» № 23 і конкретизації її в рибоконсервній промисловості.

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: мета і завдання дослідження

Полягає в розробці рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методології обліку витрат виробництва і контролю формування собівартості рибоконсервної продукції на технічній базі ПЕОМ з урахуванням міжнародних і національних стандартів для раціонального використання виробничих ресурсів, оптимізації ціноутворення конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зарубіжному ринках.

Відповідно до цільової спрямованості дисертації на дослідження поставлено такі завдання:

 • визначити тенденції розвитку рибопереробної галузі в економіці України на перспективу та напрями удосконалення обліку і контролю витрат виробництва в умовах ринкової економіки;
 • дослідити стан обліку витрат на виробництво рибоконсервної продукції і контролю формування її собівартості, виявити недоліки, встановити їхні причини та розробити пропозиції, спрямовані на поліпшення обліку і контролю в умовах ринкової економіки;
 • вивчити структуру виробництва рибоконсервної продукції з метою використання обліку і контролю в управлінні витратами за місцями їх виникнення та центрами відповідальності;
 • провести класифікацію витрат рибоконсервного виробництва для обліку і контролю, виходячи із галузевої специфіки;
 • дослідити методологію обліку і калькулювання собівартості продукції на відповідність до ринкової економіки з метою її удосконалення з застосуванням ПЕОМ;
 • розробити пропозиції щодо організаційно-методологічної концепції контролю у прогнозуванні та попередженні непродуктивних витрат у виробництві продукції із застосуванням економіко-математичних методів і ПЕОМ.

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо:

 • вдосконалення обліку витрат виробництва,
 • калькулювання собівартості продукції та контролю витрат за місцями їх виникнення і центрами відповідальності з використанням ПЕОМ та економіко-математичних методів.

Основними положеннями, які виносяться на захист, є:

положення 1:

методологічні засади створення на базі мережі АРМів спеціалістів підприємства інтегрованої системи господарського обліку, яка об’єднува ла б бухгалтерський (фінансовий), внутрішньогосподарський (управлінський), статистичний і податковий облік з використанням міжнародних і національних стандартів дає змогу підвищити активність обліку в ефективності господарювання;

положення 2:

відповідно до структури рибоконсервного виробництва обгрунтовано можливість застосування нормативного методу обліку витрат за місцями утворення і центрами відповідальності дає змогу виявляти виникнення непродуктивних витрат і втрат у процесі виробництва продукції та вживати необхідні заходи до їх призупинення та уникнення в наступні періоди;

положення 3:

запропонована класифікація витрат за функціями виробничого процесу та економічним призначенням дає змогу управляти формуванням собівартості продукції, попереджувати перевитрати ресурсів проти технічно обгрунтованих норм, відповідає міжнародним і національним стандартам і розвиває систему нормативно-методологічних положень з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

положення 4:

облік сировини та інших матеріальних витрат на виробництво рибоконсервної продукції рекомендується вести за нормативним методом, застосовуючи попереднє лімітування витрат, відображати в обліку відхилення фактичних витрат від нормативних, заміну діючих норм, перевитрати ресурсів за місцями їх утворення і центрами відповідальності, причинами і винуватцями їх виникнення;

положення 5:

розроблена маршрутна технологія документування використання сировини, випуску продукції на всіх переділах виробничого процесу: від запуску сировини у виробництво, її переробки на конвеєрі до здавання готової продукції на склад. Застосування маршрутних листів дає змогу скоротити обсяг первинної документації і вивільнити працівників, зайнятих цими операціями; оперативно контролювати за стадіями технологічного процесу переробку сировини, випуск готової продукції, виникнення виробничого браку. Запропоновано структуру АРМів спеціалістів виробництва, економічних служб і бухгалтерії, визначено структуру баз даних ПЕОМ;

положення 6:

розроблені форми вихідних машинограм з обліку праці та заробітної плати, що видаються ПЕОМ у діалоговому режимі з користувачем, до яких включені показники використання ресурсів у рибопереробному виробництві — перевитрати за причинами, цехами, бригадами, що дає змогу запобігти втратам робочого часу та перевитратам заробітної плати;

положення 7:

кореляційним аналізом доведено, що комплексні непрямі витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання в рибоконсервному виробництві розподіляти між видами продукції економічно обгрунтовано пропорційно витратам сировини (в натуральному виразі), загальновиробничі витрати — пропорційно до прямих витрат, загальногосподарські — про пор ційно цеховій собівартості продукції, що дозволяє оптимізувати калькулювання собівартості окремих видів продукції та її ціноутворення з використанням ПЕОМ в умовах ринкових відносин;

положення 8:

розроблена методика однопроцесного нормативного калькулювання собівартості продукції рибоконсервного виробництва включає складання нормативної та фактичної калькуляції собівартості продукції, ведення на ПЕОМ нормативного господарства, класифікацію відхилень і заміну норм витрат за окремими видами продукції, дає змогу виявляти негативні відхилення у формуванні собівартості та розробляти ціни для реалізації її на товарному ринку;

положення 9:

рекомендації з контролю витрат на виробництво рибоконсервної продукції передбачають на стадії підготовки виробництва застосовувати економіко-математичні залежності беззбитковості продукції, запроваджувати в процесі виробництва оперативний, поточний та заключний контроль витрат за даними маршрутних листів нормативного обліку; запропоновані алгоритми, структура баз даних ПЕОМ, форми вихідних машинограм.

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, наведені в дисертації:

 • розвивають методологію обліку, калькулювання і контролю собівартості рибоконсервної продукції відповідно до положень міжнародних і національних стандартів,
 • сприяють застосуванню АРМів спеціалістів в управлінні формуванням собівартості та ціноутворенням продукції.

Результати дисертаційного дослідження в частині:

 • класифікації витрат за функціями виробничого процесу та економічним призначенням,
 • методології нормативного обліку витрат рибопереробного виробництва,
 • вибору бази розподілення комплексних витрат на обслуговування і експлуатацію обладнання,
 • загальновиробничих і загальногосподарських витрат,
 • методи оцінки матеріальних ресурсів згідно міжнародних стандартів обліку,
 • методики однопроцесного нормативного калькулювання собівартості продукції рибоконсервного виробництва

використані при розробці Галузевої інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах Державного комітету рибного господарства України (довідка від 18.09.99 р. № 109).

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: апробація роботи і впровадження результатів дослідження

В процесі дисертаційного дослідження проводилась апробація її результатів на підприємствах рибопереробної промисловості України. На ВАТ «Керченський рибокомбінат» за участю дисертанта впроваджені в обліку і контролі витрат та калькулювання собівартості рибопродукції результати дослідження ( акт від 22.08.99 р.).

Основні положення дисертації доповідались на міжнародній науково-методичній конференції «Облік, аналіз і контроль в системі управління економікою підприємства» (КДТЕУ, Київ, 1997 р.) та щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Київського державного торговельно-економічного університету за 1997–1999 рр. і отримали позитивні відгуки.

Окремі результати дослідження використовуються у навчальному процесі Київського державного торговельно-економічного університету.

Державним комітетом рибного господарства України результати дисертаційної роботи впроваджуються на підприємствах рибопереробної галузі, де очікується в середньому на одне підприємство економічний ефект 34 тис. грн. (довідка Держкомрибгоспу України від 18.10.99 р. № 4-14-9/1933).

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури в кількості 105 найменувань. Її зміст викладений на 164 сторінках і містить 40 таблиць, 13 рисунків, 9 формул. У роботі 12 додатків.

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості: список публікацій за темою дисертації

Основні результати проведеного дисертаційного дослідження опубліковано в шести роботах, загальним обсягом 1,8 друкованих аркушів.

Публікації:

 1. Торопова І.С. Використання методу беззбитковості для рибоконсервного виробництва // Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства: Тези доповідей на міжнародній науково-мето дич ній конференції — К.: КДТЕУ, 1997. — С. 147–149.
 2. Торопова І. Методи оцінки матеріальних ресурсів на підприємствах
  рибоконсервної промисловості // Вісник КДТЕУ. — 1998. — № 3. — С. 127–132.
 3. Торопова И.С. Учет и распределение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на предприятиях рыбной промышленности // Рибное хозяйство Украины — 1998. — № 2. — С. 28–30.
 4. Торопова І.С. Облік затрат за центрами відповідальності на підприємствах рибоконсервного виробництва // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво — 1998. — № 15–16. — С. 22–24.
 5. Торопова І. Облік і розподіл комплексних затрат у рибоконсервному виробництві // Вісник КДТЕУ. — 1999. — № 1. — С. 117–123.
 6. Торопова И.С. Учет и контроль затрат по центрам ответственности для рыбоконсервного производства // Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Экономические науки. Выпуск 59, часть 3. — Симферополь, 1999. — С. 137–142

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *