Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим)

Облік і аналіз витрат виробництва - управлінський аспект

Бібліографічний опис

Замета О. Г. Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Замета Олена Григорівна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів діючих систем обліку і аналізу витрат на виробництво продукції виноградарства на прикладі виноградарських господарств Автономної Республіки Крим. В роботі висвітлено організаційно-технологічні особливості виробництва продукції виноградарства та їх вплив на побудову обліку. Відзначено, що об’єкти обліку та номенклатура статей витрат на виробництво продукції є вихідною базою для організації аналітичного обліку, контролю і аналізу. В дисертаційній роботі залежно від спеціалізації господарств обґрунтовано встановлення об’єктів обліку витрат для плодоносних виноградниках (за сортами винограду) і у виноградарських розсадниках (за технологічними процесами (переділами).

Удосконалено форми первинних спеціалізованих документів з обліку виходу продукції виноградарства, які враховють якість одержаної продукції та напрямки її подальшого використання. Удосконалено методику калькуляції продукції виноградарських розсадників та експлуатаційних виноградників у спеціалізованих і неспеціалізованих господарствах. Обґрунтовано необхідність виділення у виноградарстві незавершеного виробництва. Запропоновано методику внутрішньогосподарського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції за повними витратами Вдосконалено методику аналізу впливу змінних і постійних витрат на собівартість продукції виноградарства. Уточнено методику формування цін на продукцію та рентабельності галузі.

Ключові слова

виноградарство, виноградний розсадник, витрати виробництва, собівартість, калькуляція, методика обліку витрат, методика аналізу витрат, ефективність

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: актуальність теми

Кардинальні зміни в структурі та формах власності, в організації та управлінні виробництвом зумовлюють необхідність вдосконалення системи облікової інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Підвищення ефективності агропромислового комплексу як найважливішого сектора економіки України залежить від прийняття своєчасних оперативних та обґрунтованих рішень щодо управління виробництвом. В системі управління виробництвом чільне місце посідає облік витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції, за допомогою яких здійснюється контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Зважаючи на це, питання обліку і аналізу витрат виробництва завжди були об’єктом теоретичних та практичних досліджень.

Стан вивчення проблеми

Загальні питання обліку витрат та калькулювання собівартості продукції досліджувались багатьма вченими-економістами. В той же час питання обліку виробництва та калькуляції собівартості продукції виноградарства недостатньо досліджені і висвітлені в економічній літературі. Найбільш глибоко дослідив облік витрат та калькуляцію собівартості винограду в умовах агропромислової інтеграції ще в 80-і роки минулого століття Тостоган П.Г. Крім того, в різні періоди деякі проблеми калькуляції продукції сільськогосподарського виробництва розглядали Белебеха І.О., Бєлий І.М., Біденко Д.С., Карауш М.І., Козак Г.Я., Лінник В.Г, Мадан В.Н., Радостовець В.К., Смагін В.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Сук Ф.Я., Фрекауцан А.І., Халікназаров Т.М., Ярмоленко В.П. та ін. Однак у підходах вчених існують відмінності щодо організації обліку витрат виробництва, оцінки продукції та методики калькулювання її собівартості.

Реформування системи бухгалтерського обліку на основі впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що враховують міжнародний досвід, організаційно-технологічні особливості виробництва продукції виноградарства суттєво впливають на побудову обліку витрат виробництва та калькуляцію собівартості продукції галузі. Із запровадженням внутрішньогосподарського (управлінського) обліку виникає об’єктивна необхідність розробки методики обліку витрат на виробництво продукції і калькулювання її собівартості за повними витратами.

Об’єктивні і суб’єктивні причини призвели до збитковості галузі виноградарства, що вплинуло на зменшення обсягів виробництва продукції виноградарства та зменшення площ виноградників. Тому виявлення резервів зниження собівартості продукції виноградарства та пошук шляхів підвищення ефективності галузі є особливо актуальним.

Питання організації та методики аналізу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції після впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку недостатньо вивчалися і були предметом досліджень лише окремих вчених-економістів. Вони лише вирішували питання організації та методики аналізу витрат, використовуючи загальний підхід, без врахування особливостей окремих галузей сільськогосподарського виробництва.

Теоретична й практична значимість питань обліку і аналізу витрат на виробництво продукції виноградарства та недостатній рівень її дослідження стосовно сучасних потреб управління зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її логіко-структурну побудову, мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного університету за темою “Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101V002947. Під час розробки цієї теми особисто автором було розроблено пропозиції щодо вдосконалення обліку виробництва продукції виноградарства і калькуляції її собівартості, розроблено методику комплексного аналізу економічної ефективності виробництва продукції виноградарства.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є вивчення, критична оцінка теоретичних положень та діючої практики організації обліку витрат виробництва, калькуляції та аналізу собівартості продукції і розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо системи обліку витрат виробництва, калькуляції собівартості продукції та аналізу економічної ефективності виробництва продукції виноградарства.

Для досягнення мети в процесі дослідження були поставлені такі завдання:

 • уточнити економічну сутність витрат виробництва та обґрунтувати їх склад відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і галузевих особливостей;
 • проаналізувати існуючі методологічні засади та практику обліку і аналізу витрат на виробництво продукції виноградарства і на цій основі уточнити статті витрат;
 • дослідити особливості побудови внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на виробництво продукції виноградарства;
 • проаналізувати систему документального оформлення виходу продукції виноградарства та внести пропозиції щодо її удосконалення;
 • проаналізувати діючу методику калькуляції собівартості продукції виноградарства та внести пропозиції щодо її удосконалення;
 • розробити і обґрунтувати математичну алгоритмізацію методики аналізу ефективності виробництва продукції виноградарства;
 • визначити напрямки використання оптимальної аналітичної інформації для прийняття рішень, пов’язаних з розширеним відтворенням виробництва продукції виноградарства і формуванням цін.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є виробнича діяльність виноградарських господарств Автономної Республіки Крим.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних і прикладних питань, що пов’язані з обліком і аналізом виробництва продукції виноградарства.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилось із застосуванням наукових методів, основаних на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. Методологічною основою дисертації є системний підхід до розкриття економічної сутності витрат виробництва. При вивченні обліку витрат виробництва застосовувалися методи: спостереження, монографічний, порівняння, групування, аналізу і синтезу.

Для аналізу основних факторів, що впливають на ефективність виробництва продукції виноградарства, і виявлення причинно-наслідкового зв’язку були застосовані економіко-математичні методи.

Теоретичною та методологічною основою дисертації стали законодавчі акти, нормативно-правові документи та галузеві методичні рекомендації з питань обліку виробництва та калькуляції собівартості продукції виноградарства, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали органів державної статистики, дані обліку і звітності виноградарських господарств Автономної Республіки Крим.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні та розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення обліку виробництва, калькуляції і аналізу собівартості продукції виноградарства.

Основні результати дисертаційного дослідження, які визначають його новизну, полягають у наступному:

 • уточнено об’єкти обліку та номенклатуру статей витрат на виробництво продукції виноградарства, які є вихідною базою для організації аналітичного обліку, контролю і аналізу;
 • удосконалено форми первинних спеціалізованих документів з обліку виходу продукції виноградарства, які враховують якість одержаної продукції та напрямки її подальшого використання;
 • розроблено методику внутрішньогосподарського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції виноградарства за повними витратами;
 • удосконалено методику калькулювання собівартості продукції виноградних розсадників за технологічними процесами (переділами) та плодоносних виноградників за видами продукції та сортами винограду;
 • розроблено математичний алгоритм методики аналізу ефективності виробництва продукції виноградарства;
 • вдосконалено методику аналізу факторів, що впливають на обсяг виробництва продукції, аналізу впливу змінних і постійних витрат на собівартість продукції виноградарства та методику формування аналітичної інформації для управління витратами в галузі;
 • уточнено методику формування цін на продукцію виноградарства та рентабельності галузі.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що основні положення дисертаційної роботи стосовно вдосконалення обліку, калькуляції та аналізу виробництва продукції виноградарства доведено до рівня методичних розробок та прикладних рекомендацій для економічних служб сільськогосподарських підприємств.

Запропоновані в дисертації об’єкти обліку витрат та номенклатура статей витрат на виробництво продукції виноградарства використовуються на державному підприємстві “Радгосп-завод “Алушта” Автономної Республіки Крим (довідка № 315 від 15 серпня 2003 року).

Вдосконалені форми первинних спеціалізованих документів з обліку виходу продукції виноградарства застосовуються на державному підприємстві “Радгосп – завод “Бурлюк” Автономної Республіки Крим (довідка № 303 від 14 серпня 2003 року).

Національним виробничо-аграрним об’єднанням “Масандра” рекомендована до впровадження на підприємствах об’єднання запропонована в дисертаційній роботі методика калькуляції продукції виноградних розсадників та плодоносних виноградників (довідка №1428 від 8 серпня 2003 року).

Вдосконалена методика калькуляції собівартості продукції виноградних розсадників за технологічними стадіями впроваджена на комунальному підприємстві “АФ Білозерський” Херсонської області (довідка № 583 від 19 серпня 2003 року).

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються у навчально-методичній роботі кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК Київського національного економічного університету (довідка від 5 вересня 2003 року).

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: апробація результатів дисертаційного дослідження.

Основні теоретичні та методологічні розробки дисертаційної роботи доповідались автором на п’ятій Міжнародній науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002” (Дніпропетровськ – Житомир – Донецьк, 05-07 березня 2002 року), другій всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова 2002” (м. Дніпропетровськ, 10-24 травня 2002 року), міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 року); міжнародній науково-методологічній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 16-17 травня 2002 року), другій міжнародній третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, листопад 2002 року).

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: обсяг та структура дисертаційної роботи

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 180 сторінок, у тому числі 23 таблиці на 16 сторінках, 18 рисунків на 7 сторінках, 18 додатків на 26 сторінках. Список використаних джерел містить 150 найменувань і займає 12 сторінок.

Облік і аналіз витрат виробництва – управлінський аспект: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 3.1 д.а., з них шість – у наукових фахових виданнях (1,99 д.а.), сім – в інших виданнях (1,11 д.а.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Замета О.Г. Облік і документальне оформлення витрат виробництва продукції виноградарства // Научные труды КГАУ “Экономические науки”. Выпуск 76.- Симферополь, 2002. – С. 83-90. – 0,64 д.а.
 2. Замета О.Г., Замета Е.Г. Современное состояние виноградных питомников и организация учета на выращивание саженцев // Научные труды КГАУ “Экономические науки”. Выпуск 70.- Симферополь, 2002.- С. 224-227. – 0,2 д.а. (особисто автору належить 0,15 д.а. – організація обліку при вирощуванні саджанців).
 3. Замета О.Г. Організація обліку витрат на заготівлю винограду та вдосконалення методики його оцінки // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 179.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- С. 81-88. – 0,32 д.а.
 4. Замета О.Г. Калькуляція собівартості продукції виноградарства в системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спец. випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. – К.: КНЕУ, 2003.-С.386-389. – 0,20 д.а.
 5. Замета О.Г. Аналіз собівартості продукції виноградарства у ВАО “Масандра” // Вісник ЖДТУ. Серія: “Економічні науки”. Випуск 1 (23). – Житомир, 2003. – С. 116-122.- 0,38 д.а.
 6. Замета О.Г. Математична алгоритмізація методики аналізу ефективності виробництва галузі виноградарства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 182. Том 3.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- С.498-504.- 0,30 д.а.

В інших виданнях:

 1. Замета О.Г. Особливості організації обліку у виноградних розсадниках // Науковий вісник Національного аграрного університету. Збірник наукових праць. Випуск 44.- К., 2001.- С. 179-180- 0,12 д.а.
 2. Замета О.Г. Аналіз виробництва продукції виноградарства // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції 16-17 травня 2002 року. – К.: КНЕУ, 2002.- С. 174-177.- 0,12 д.а.
 3. Замета О.Г. Економічна ефективність виробництва продукції виноградарства // Праці Другої міжнародної третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 1.- Донецьк: ДонНУ, 2002.- С. 239-242.- 0,20 д.а.
 4. Замета О.Г. Особливості обліку витрат у виноградних розсадниках // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2002”. Економіка. Том 10.- Дніпропетровськ. Наука і освіта, 2002.- С. 17-18. – 0,10 д.а.
 5. Замета О.Г. Соціально-економічний зміст витрат виробництва // Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2002”. Економіка. Том 3.- Дніпропетровськ. Наука і освіта, 2002.- С. 40-42. – 0,12 д.а.
 6. Замета О.Г. Особливості обліку витрат на виробництво винограду залежно від форм організації праці // Ринкова трансформація економіки АПК: колективна монографія у чотирьох частинах (За ред. П. Т. Саблука, В. Я Амбросова, Г. Є. Мазнєва). Ч. 3. Фінансово-кредитна система. -К: ІАЕ, 2002.- С.323-325. – 0,13 д.а.
 7. Замета О.Г. Особливості аналітичного і синтетичного обліку у виноградних розсадниках // Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник доповідей на міжнародній науковій конференції. – Житомир: ЖІТІ, 2002.- С. 113-117.- 0,32 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог