Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Бібліографічний опис

Житний В. Є. Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Житний Валерій Євгенійович – Харків, 2001. – 24 с.

Анотація

Дисертація присвячена питанням удосконалення методики аналізу операцій з давальницькою сировиною. Визначено економічну сутність операцій з ДС, стратегія використання ДС в господарській практиці. Обґрунтована концептуальна схема аналізу, система чинників, оціночних критеріїв та показників, визначено процедури, які обумовлюють системний підхід до аналізу операцій з давальницькою сировиною.

Розроблено методику порівняльного міжгалузевого аналізу та методику маржинального аналізу операцій з давальницькою сировиною. Запропоновано методику аналізу фінансово-господарської активності підприємства та методику аналізу ресурсоємкості переробки давальницької сировини, котра дозволяє визначити ресурсоємкості виробництва та виділити приоритетні напрямки розвитку галузей, забезпечуючих ефективне використання регіональних ресурсів.

Ключові слова

давальницька сировина, облік, аналіз, стратегія використання, інформаційна система, концептуальна схема аналізу, фінансово-господарська активність

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: актуальність теми

Сучасний етап ринкових відносин у нашій країні характеризується економічною нестабільністю, спадом виробництва, низькою ефективністю використання виробничого потенціалу. Стабілізація економіки України головним чином залежить від забезпечення промислового виробництва предметами праці. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є залучення сировинних та матеріальних ресурсів, які належать нерезидентам України, для переробки на вітчизняних підприємствах. Законодавство нашої країни стимулює розвиток таких форм співробітництва.

Введення в дію Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” сприяло тому, що за останні роки різко збільшився обсяг послуг по переробці давальницької сировини. Це позитивно вплинуло на реалізацію основних принципів Концепції державної регіональної політики, яку було прийнято у вересні 2000 року на II Всеукраїнському з’їзду лідерів міських і регіональних влад. Однак в економічній науці ще недостатньо досліджені питання, пов’язані з управлінням процесами переробки сировини на давальницьких умовах, особливо це стосується обліково-аналітичних функцій. У зв’язку з цим виникла проблема удосконалення чинної системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною (ДС).

Відсутність системного підходу до управління операціями з ДС у зовнішньоекономічних відносинах, не вивченість їх впливу на фінансово-господарські результати діяльності підприємств, слабка розробленість методичної бази щодо аналізу ефективності використання ДС у виробничій практиці обумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її теоретичну та практичну значущість.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Основні результати дисертаційної роботи отримані під час виконання науково-дослідної роботи на кафедрі обліку та аудиту Східноукраїнського національного університету за темою ГН-50-99 “Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0195У007049). За участю здобувача досліджено стратегію використання в господарській практиці давальницької сировини.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: мета і завдання дослідження

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні економічної сутності операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах і поглибленні на цій засаді теорії та практики економічного аналізу фінансово-господарської діяльності промислових підприємств, працюючих на давальницькій сировині.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі обґрунтована необхідність рішення наступних задач:

 • дослідити економічну сутність операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах;
 • обґрунтувати стратегію використання ДС у промисловості України;
 • теоретично обґрунтувати зміст і послідовність аналізу операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах;
 • визначити інформаційні джерела та особливості обліку й аналізу операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах;
 • розробити методичні рекомендації з аналізу ефективності операцій з ДС;
 • дослідити тенденцію використання ДС в регіоні.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процеси економічних відносин при використанні давальницької сировини у промисловості.

Предметом дослідження є удосконалення теорії та практики економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: методи дослідження

Теоретичною основою дослідження є методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. У роботі використано метод логічного аналізу (при визначенні економічної сутності операцій з ДС), евристичні методи експертних оцінок та контрольних запитань (при анкетному обстеженні використання ДС підприємствами), метод факторного аналізу (при обґрунтуванні стратегії використання ДС в промисловості), метод математичного моделювання та аналізу (при розробці методики оцінки ресурсоємкості переробки ДС), методи маржинального аналізу (при досліджені ефективності використання ДС), індексний метод (при розробці методики аналізу фінансово-господарської активності підприємства), методи структурного угрупування та статистичних порівнянь (при вивченні використання ДС в промисловості регіону).

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У роботі використані законодавчі та нормативні документи з питань використання ДС, дані бухгалтерської і статистичної звітності та результати проведеного автором анкетного обстеження підприємств, використовуючих ДС.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: наукова новизна одержаних результатів

Основний науковий результат полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах та формуванні принципових підходів до стратегії забезпечення промислових підприємств предметами праці на давальницьких умовах і реалізації на цій засаді обліково-аналітичної функції управління, яка націлена на підвищення ефективності використання промислового потенціалу України в умовах переходу до ринкових відносин.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у такому:

 • уточнено економічну сутність операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах як економічний процес виробничих відносин, який базується на принципах ринкової економіки;
 • обґрунтовано стратегію використання у промисловості ДС як одного із шляхів збереження виробничого потенціалу країни, розвитку його на новому технічному рівні, рішення соціальних проблем і входження України у систему світової економіки;
 • вперше на концептуальному рівні обґрунтовано зміст і послідовність комплексного аналізу господарських процесів, які відбуваються при здійсненні операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах;
 • визначено інформаційні джерела та особливості бухгалтерського обліку й аналізу операцій з ДС, обумовлених специфікою економічних взаємовідносин партнерів по переробці ДС;
 • дістав подальшого теоретичного розвитку механізм оптимізації витрат на основі маржинального аналізу при здійсненні операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: практичне значення одержаних результатів

Розроблені в дисертації підходи, способи й отримані результати являють собою методичну основу економічного аналізу операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах з позиції його спроможності виконувати функції управління процесами переробки предметів праці на давальницьких умовах.

Практична цінність дослідження обумовлена таким:

 • удосконалено методику маржинального аналізу з метою ретроспективного і перспективного дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності промислових підприємств, які використовують ДС;
 • запропоновано методику порівняльного міжгалузевого аналізу операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах та визначено тенденцію використання давальницької сировини у промисловості Луганської області;
 • запропоновано факторну модель для аналізу ресурсоємкості переробки давальницької сировини, яка надає можливість виділити ресурсоємкі виробництва та визначити напрямки ефективного використання регіональних ресурсів;
 • розроблено методику аналізу фінансово-господарської активності, яка базується на використанні системи показників бухгалтерської звітності й надає змогу оцінити результативність діяльності підприємств, використовуючих ДС.

Отримані результати дисертаційної роботи підготовлені до практичного використання у формі методичних рекомендацій, впроваджено на промислових підприємствах, що підтверджується відповідними документами, які містяться в додатку до дисертації. Результати дисертаційного дослідження впроваджено на промислових підприємствах. Основні з них такі:

 1. ЗАТ Краснодонський завод “Автоагрегат”. Впроваджено методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарської активності підприємства, що використовує давальницьку сировину. Впровадження зазначених методичних рекомендацій дозволило вдосконалити організацію оперативного аналізу та механізм управління виробничим потенціалом (довідка №2459 від 19.12.2000р.).
 2. ЗАТ Луганська швейна фірма “Стиль”. Впроваджено методичні рекомендації з оцінки ресурсоємкості переробки давальницької сировини. Їх застосування дозволило підвищити інформаційну ємкість системи управління виробничими ресурсами та контролювати рівень їх використання (довідка №678 від 11.12.2000р.).
 3. АТЗТ “Лугань” та ДП “Стиль-Мода” ЗАТ ЛШФ “Стиль”. Впроваджено методику оцінки та прогнозування показників ефективності операцій з давальницькою сировиною на основі маржинального аналізу. Впровадження методики дозволило прогнозувати показники господарської діяльності в залежності від обсягів використання давальницької сировини (відповідно довідка №941 від 15.12.2000р. та довідка №01-128 від 7.12.2000р.).

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: особистий внесок здобувача

Полягає в обґрунтуванні обліково-аналітичних функцій як важелів управління операціями з ДС у зовнішньоекономічних відносинах. Безпосередньо автором обґрунтована економічна суть операцій з давальницькою сировиною, стратегія використання ДС у промисловості України, уточнені методичні положення ретроспективного та перспективного аналізу операцій з ДС.

Автором удосконалено методику маржинального аналізу операцій з ДС; розроблено методики: порівняльного міжгалузевого регіонального аналізу операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах; аналізу ресурсоємкості переробки ДС; аналізу фінансово-господарської активності підприємств, які використовують давальницьку сировину.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень доповідалися, обговорювалися та були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • “Університет та регіон” (м. Луганськ, СУДУ, 1999 р.);
 • “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м. Полтава, ПКІ, 1999 р.);
 • “Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в ринковій економіці” (м. Луганськ, СНУ, 2000 р.);
 • IV міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг: теорія і практика” (м. Луганськ-Ялта, СУДУ, 2000 р.).

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету при вивченні дисципліни “Економічний аналіз господарської діяльності”.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: структура й обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 188 сторінках друкованого тексту, у тому числі 12 таблиць і 10 рисунків, які наведені на 25 сторінках. Список використаних джерел із 175 найменувань подається на 15 сторінках, і 5 додатків – на 17 сторінках.

Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведених досліджень опубліковано 11 наукових праць, з них – 3 статті у фахових збірниках наукових праць, 4 статті у інших наукових виданнях і 4 публікації у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 3,38 д.а., з яких особисто автору належить 3,15 д.а.

Статті у фахових виданнях:

 1. Житный В. Е. Анализ факторов, определяющих стратегию использования в производственной практике давальческого сырья // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 3. – Луганськ: СУДУ, 1999. – С. 159-167.
 2. Житный В. Е. Особенности экономического анализа операций с давальческим сырьем // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 4. – Луганськ: СУДУ, 2000. – С. 64-72.
 3. Житная И.П., Житный В.Е. Особенности регионального анализа использования производственных ресурсов // Наук. зб. Львівського національного університету ім. І. Франка “Формування ринкової економіки в Україні”. Спецвипуск 7. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 69-76. Особистий внесок автора: збирання, обробка науково-дослідних даних та визначення напрямків регіонального аналізу використання ДС.

Додаткові публікації в інших виданнях:

 1. Житный В. Е. Особенности бухгалтерского учета операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 1. – Луганськ: СУДУ, 2000. – С. 254-261.
 2. Житный В. Е. Бухгалтерский учет и анализ как информационная база системы управления переработкой давальческого сырья // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 2. – Луганськ: СУДУ, 2000. – С. 148-153.
 3. Житный В. Е., Лубяницкий А. Г. К вопросу использования в хозяйственной практике давальческого сырья // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 1. – Луганськ: СУДУ, 1997. – С. 219-221. Особистий внесок автора: збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати.
 1. Садовников А. А., Садовников К. А., Житный В. Е. Анализ эффективности использования материальных ресурсов // Машиностроитель. – М., 2000. – №3. – С. 34-35. Особистий внесок автора: збирання, обробка науково-дослідних даних та визначення чинників матеріалоємкості виробництва.

Тези:

 1. Житный В. Е. Анализ принципов формирования производственных отношений в операциях с давальческим сырьем // Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції “Університет та регіон”. – Луганськ: СУДУ, 1999. – С. 46-49.
 2. Житный В. Е. Анализ и оценка деловой активности предприятий, работающих на давальческом сырье // Материалы научно-практической конференции “Экономико-математическое моделирование и информационные технологии в рыночной экономике”. Луганск: ВНУ, 2000. – С. 70-72.
 3. Житный В. Е. Анализ эффективности операций с давальческим сырьем// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава: ПКІ, 1999. – С. 227-230.
 4. Житный В. Е. Анализ эффективности форм партнерств при осуществлении операций с давальческим сырьем // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”. – Луганськ-Ялта: СУДУ, 2000. – С. 96-98.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробничі запаси” за посиланнями:

РубрикаВиробничі запаси

РубрикаАналіз виробничих запасів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *