Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Бібліографічний опис

Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примостка Людмила Олександрівна – Київ, 2002. – 33 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретично-концептуальних засад аналізу банківської діяльності. Обґрунтовано нові підходи до методології аналізу в кредитних установах, засновані на принципі оптимізації співвідношення прибутковості та ризиків. Сформовано систему базових концепцій, котрі дають можливість реалізувати цей принцип у банківській сфері та окреслюють зміст і спрямування аналітичного процесу в банку. На підставі інтегрованого підходу до управління активами і пасивами удосконалено методику оперативного аналізу фінансових потоків банку. Здійснено комплексне дослідження проблем хеджування фінансових ризиків та сформовано методично-аналітичне забезпечення операцій хеджування у комерційних банках. Розроблено методику комплексного аналізу банківської діяльності за допомогою моделі динамічної фінансової рівноваги банку.

Ключові слова

аналіз банківської діяльності, організація аналітичного процесу, банківські ризики, портфельний аналіз, аналітичне забезпечення інтегрованого управління активами і пасивами, хеджування ризиків, фінансова рівновага банку

Аналіз банківської діяльності: актуальність теми

Трансформація соціально-економічних та політичних відносин в Україні потребує формування нових підходів до трактування завдань та змісту більшості економічних наук, що повною мірою стосується бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. З-поміж найважливіших напрямів практичної реалізації трансформаційного процесу — приведення національної системи обліку та звітності до міжнародних стандартів. В Україні реформування облікової системи розпочалося з банків, які першими, ще 1998 року, здійснили перехід на засади міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, тоді як в інших галузях аналогічні процеси відбулися лише через два роки. Ця першість не випадкова і має низку об’єктивних передумов, адже протягом останнього десятиріччя банківська система розвивалася найдинамічніше, що й обумовило її перетворення на одну з провідних сфер підприємницької діяльності.

На сучасному етапі найголовніші проблеми методологічного та методичного характеру, пов’язані з реформуванням системи бухгалтерського обліку, у цілому вирішено, тому акценти переносяться на трансформацію економічного аналізу як логічне продовження реформаційного процесу, загальна спрямованість якого  обумовлює об’єктивну необхідність удосконалення методології економічного аналізу, оскільки за сучасних умов горизонти аналітичних досліджень значно розширюються.

Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується в суспільстві за результатами аналізу надійності як окремих кредитних установ, так і банківської системи загалом. Це потребує розроблення адекватних методичних підходів до аналізу діяльності банків, які б сприяли більшій прозорості та прогнозованості всієї банківської системи. Щоб виконувати взяту на себе місію збереження та примноження суспільного капіталу, банки мусять постійно підвищувати ефективність діяльності та вдосконалювати аналітичний інструментарій, застосовуваний у процесі управління. Отже, за умов високої конкуренції та нестабільності фінансових ринків проблеми аналізу та об’єктивної оцінки діяльності кредитних установ стають усе актуальнішими.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню теоретичних проблем економічного аналізу та бухгалтерського обліку, прикладним аспектам аналізу господарської діяльності підприємств, діяльності комерційних банків та їхньої ролі в економічній системі, засобів централізованого регулювання банківської сфери, організації грошово-кредитних відносин присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів. Авторами цих досліджень є вітчизняні вчені: О.Д. Василик, О.В. Васюренко, О.В. Дзюблюк, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, В.І. Міщенко, Є.В. Мних, А.М. Мороз, М.І. Савлук, В.В. Сопко, В.М. Суторміна, Р.І. Тиркало, В.М. Федосов, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, С.І. Шкарабан, В.А. Ющенко та інші, а також зарубіжні економісти: Г. Александер, М. Баканов, В. Бансал, Л. Батракова, К. Валравен,  Дж. Кейнс, В. Кісельов, Р. Колб, В. Колєсніков, Т. Кох, О. Лаврушин, Дж. Маршалл, Ю. Масленченков, Р. Міллер, В. Палій, Г. Панова, К. Редхэд, П. Роуз, Дж. Сінкі, Л. Сурен, В. Усоскін, В. Черкасов, Дж. Хікс, В. Шарп, А. Шеремет, О. Ширінська та інші.

Однак фундаментальних наукових праць, присвячених комплексному дослідженню теоретичних проблем аналізу банківської діяльності та формуванню адекватного сучасним вимогам аналітичного інструментарію з урахуванням специфіки роботи вітчизняних банків, на цей час майже немає, що негативно позначається на ефективності функціонування банків, банківської системи та суспільства в цілому. У цьому зв’язку слід зауважити, що здобутки зарубіжної науки з банківського аналізу та менеджменту можуть бути використані в Україні здебільшого лише на рівні ідей, оскільки вони спираються на законодавчу базу та економічні реалії своїх країн, на існування стабільної банківської системи та розгалуженої інфраструктури фінансового ринку, політику економічної лібералізації, на рівний і вільний доступ усіх банків до світових ринків. Але умови функціонування вітчизняних банків суттєво відрізняються від економічного середовища, в якому працюють банки іноземні.

Щодо досліджень російських учених,

присвячених банківській діяльності, то попри деяку схожість процесів реформування економіки в Україні та Росії, широкому їх застосуванню у вітчизняній практиці заважають суттєві відмінності, що мають місце в банківській діяльності і стосуються насамперед систем бухгалтерського обліку, форм звітності, податкового законодавства, принципів та методів регулювання діяльності комерційних банків з боку Національного банку України та Центрального банку Росії. Усе це й обумовлює необхідність у дослідженнях проблем аналізу банківської діяльності з урахуванням реалій вітчизняної практики.

Отже,

теоретичне обґрунтування методологічних засад аналізу банківської діяльності, визначення його ролі та місця в системі важелів управління сучасним комерційним банком слід уважати актуальним напрямом наукових досліджень, який дає можливість з’ясувати зміст і внутрішню структуру аналітичної роботи в банку, сформувати адекватний інструментарій аналізу, раціонально організувати аналітичний процес та в кінцевому підсумку підвищити ефективність і надійність банківської діяльності. У методологічному плані однією з важливих проблем є перехід від традиційного одновекторного аналізу, у процесі якого оцінюється лише прибутковість, до аналізу діяльності суб’єктів економічних відносин в координатах “прибутковість — ризик”, що особливо актуально для банківської діяльності, яка пов’язана зі значними ризиками. Дослідження цієї тематики сприятиме як розвитку загальної теорії економічного аналізу, так і удосконаленню аналітичного інструментарію з урахуванням трансформаційних процесів у обліково-аналітичних науках, котрі сьогодні відбуваються в Україні. Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень дослідження теоретичних і методичних проблем аналізу банківської діяльності в сучасних економічних умовах обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Аналіз банківської діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). У межах наукової програми автором проведено дослідження теоретичних і прикладних проблем аналізу діяльності банківських установ, котрі функціонують у трансформаційній економіці.

Аналіз банківської діяльності: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення концептуально-теоретичних засад аналізу банківської діяльності, формування системи аналітичного забезпечення процесу управління в банківських установах України за умов реформування облікової системи із застосуванням національних стандартів та з урахуванням вимог міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн. Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення, до яких належить:

 • визначення ролі та місця економічного аналізу в системі важелів управління сучасним комерційним банком;
 • поглиблення теорії економічного аналізу через уточнення визначення предмета, методу та системи аналітичних показників з урахуванням специфіки діяльності банку як об’єкта аналітичних досліджень;
 • формування цілісного підходу до аналізу банківської діяльності, заснованого на принципах системності;
 • обґрунтування методологічних засад аналізу банківської діяльності за допомогою концепцій, що пояснюють закономірності функціонування фінансової сфери;
 • визначення структури аналітичного процесу в банку, формування системи показників та інструментарію аналізу для кожного з етапів управління;
 • обґрунтування методологічних засад аналізу банківських портфелів та розроблення методичних засобів їх реалізації;
 • удосконалення оперативного аналізу фінансових потоків банку на засадах інтегрованого підходу до управління активами і пасивами;
 • дослідження концептуальних засад хеджування ризиків з урахуванням особливостей банківської діяльності та розроблення аналітичного забезпечення процесу хеджування у вітчизняних банках;
 • формування системи показників та методики комплексного аналізу фінансової діяльності банку.

Аналіз банківської діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність комерційних банків України.

Предметом дослідження є теорія, методологія та методичний інструментарій аналізу фінансово-господарської діяльності банківських установ за умов становлення ринкових відносин в Україні.

Аналіз банківської діяльності: методи дослідження

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, аналогія, оптимізація, історизм), методологічні засади системного підходу, основні теоретичні концепції, що пояснюють закономірності функціонування фінансової сфери, принципи Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, спеціальні прийоми та процедури аналітичних досліджень. Методика дослідження базується на спостереженні, характеристиці та вимірюванні об’єктивних економічних процесів і явищ, опрацюванні, аналізі та узагальненні отриманих результатів, на розробленні та практичній реалізації сформованих методик, теоретичному узагальненні виявлених закономірностей і тенденцій.

У процесі дослідження використано наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів з теорії, методології та організації економічного аналізу, бухгалтерського обліку, аудиту, теорії управління, банківської справи, фінансового і банківського менеджменту; законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність комерційних банків в Україні; рекомендації, положення та стандарти обліку і звітності; науково-методичну літературу; матеріали періодичних видань.

Аналіз банківської діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні цілісної концептуально-теоретичної бази аналізу банківської діяльності за умов реформування облікової системи з використанням принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та розробленні рекомендацій у формі системи аналітичних методик, спрямованих на реалізацію інтегрованого підходу до управління та комплексний аналіз фінансової діяльності банківських установ. Головні результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

 • представлено нове обґрунтування концептуальних засад аналізу банківської діяльності, засноване на принципі оптимізації співвідношення прибутковості і ризиків, та сформовано систему базових концепцій, що дають можливість реалізувати цей принцип у банківській сфері, визначаючи зміст і спрямованість аналітичного процесу в банку;
 • удосконалено теоретичні засади аналізу банківської діяльності, зокрема: уточнено визначення предмета, методу, аналітичних показників та індикаторів з урахуванням специфіки банківської діяльності; класифіковано види аналізу банківської діяльності та визначено сукупність завдань для кожного з них; удосконалено організаційно-інформаційне забезпечення аналітичного процесу в банку;
 • представлено нове теоретичне обґрунтування змісту аналітичного процесу в банках, здійснене на основі системного підходу за допомогою побудови структурно-логічної моделі аналізу банківської діяльності. На відміну від існуючих підходів, де окремі напрями аналізу діяльності банку розглядаються автономно, у дисертації сформовано цілісний підхід до аналітичного процесу та виявлено логічні взаємозв’язки між його етапами, що різняться глибиною дослідження, рівнем деталізації об’єктів аналізу та аналітичних процедур, змістом і кількістю аналізованих показників, спрямованістю та інструментарієм аналізу;
 • вперше здійснено комплексне дослідження проблем функціонування похідних фінансових інструментів в Україні, сформульовано визначення строкового ринку, розроблено аналітичне забезпечення процесу хеджування ризиків в банках: побудовано структурно-логічну модель аналізу операцій хеджування; систематизовано методичні прийоми аналізу коефіцієнтів хеджування та проведено їх апробацію на вітчизняному ринку; розроблено методику аналізу ефективності управління хеджевим портфелем банку;
 • розроблено новий підхід до комплексного аналізу фінансової діяльності банку, заснований на застосуванні прийомів непараметричної статистики та реалізований через побудову нормативної моделі динамічної фінансової рівноваги банку;

також

 • дістали подальшого розвитку теоретичні засади аналізу економічних ризиків: виявлено особливості ризику як об’єкта аналізу та бухгалтерського обліку; розроблено класифікацію банківських ризиків; систематизовано показники і методи оцінки фінансових ризиків та проаналізовано можливості застосування цих підходів у вітчизняній практиці; уперше запропоновано ризик окремої кредитної операції та ризик кредитного портфеля банку розглядати як окремі об’єкти аналітичного дослідження з огляду на те, що до них застосовуються різні методи аналізу та управління;
 • запропоновано комплексне аналітичне забезпечення процесу управління фінансовою діяльністю банку, яке дає змогу реалізувати базовий принцип оцінювання управлінських рішень у координатах “прибуток — ризик” у стратегічному та оперативному управлінні банком. Теоретичною основою розроблення аналітичного інструментарію є запропонована в дисертації структурно-логічна модель поетапного аналізу банківської діяльності, а методичними засобами — методика декомпозиційного аналізу капіталу, методи портфельного аналізу, прийоми прогнозного аналізу, що уможливлюють інтегроване управління фінансовими потоками банку;
 • удосконалено методологічні засади аналізу кредитного портфеля банку з позицій оптимізації співвідношення доходів і ризиків. На відміну від існуючих підходів, де дохідність кредитних операцій і кредитні ризики аналізуються автономно, у дисертації запропоновано поєднати три етапи аналітичного процесу: аналіз дохідності портфеля, аналіз кредитного ризику, аналіз співвідношення доходів і ризиків за допомогою обґрунтованого в роботі показника ефективності управління кредитним портфелем банку;
 • розвинуто концепцію управління активами і пасивами банку (УАП) і на її основі сформовано аналітичне забезпечення інтегрованого управління фінансовими потоками банку, що включає систему інтегральних аналітичних показників, аналітичних моделей та методик прогнозного аналізу. На відміну від існуючих трактувань УАП як методу управління ризиками, у дисертації доведено, що управління активами і пасивами банку слід розглядати як узагальнюючу методологічну концепцію, котра дає можливість реалізувати принципи системності в управлінні фінансовою діяльністю комерційного банку, оптимізувати співвідношення прибутків і ризиків та формує інтегрований підхід до аналізу фінансових потоків банку;

також

 • удосконалено оперативний аналіз фінансових потоків банку на основі концепції інтегрованого управління активами і пасивами банку та реалізовано комплексний підхід до аналізу основних банківських ризиків — незбалансованої ліквідності, відсоткового та валютного — через опрацювання методичних засад прогнозного аналізу впливу цих ризиків на фінансові результати діяльності банківської установи за допомогою системи аналітичних моделей гепу, валютного метчингу, імунізації банківського балансу;
 • розроблено комплексну методику геп-аналізу, яка включає систему показників відсоткового ризику, методи їх обчислення, методику прогнозного аналізу впливу зміни ринкових ставок на маржу банку з урахуванням фактора часу, виявлено переваги і вади геп-аналізу та можливості його практичної реалізації у вітчизняних банках.

Аналіз банківської діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що їхнє використання дає змогу системно підійти до аналізу діяльності банківських установ, сформувати сучасний аналітичний інструментарій досліджень, раціонально організувати аналітичний процес, підвищити ефективність управлінського процесу в банку через зважене управління прибутковістю та ризиками.

Наукові напрацювання та одержані результати використано при підготовці нормативних документів у Міністерстві фінансів України (довідка 015-07/605 від 03.06.2002), Державному Комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва (довідка 2.20/2921 від 28.05.2002), Національному банку України (довідка 12-213/694-3813 від 03.06.2002), Національному інституті стратегічних досліджень Адміністрації Президента України (довідка 293/320-а від 04.06.2002) та в аналітичній записці Шостої міжнародної наукової конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії” (довідка 126-17/116 від 12.02.2002). Практичні рекомендації взято до впровадження в АКБ “Мрія” (довідка 869/01 від 31.05.2002). Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету для розроблення методичного забезпечення та викладанні навчальних дисциплін “Банківський менеджмент”, “Аналіз діяльності банків” (довідка від 20.05.2002), а також у процесі підвищення кваліфікації фахівців банків у Національному центрі підготовки банківських працівників України (довідка 742/02 від 25.10.2001).

Аналіз банківської діяльності: апробація результатів дисертації

Результати дисертаційного дослідження доповідалися на 14 наукових конференціях:

 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми економічного ризику: аналіз та управління” (м. Київ, 26—28 жовтня 1998 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” (м. Дніпропетровськ, 21—22 травня 1999 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” (м. Київ, 1—2 березня 2000 р.);
 • третій міжнародній науковій конференції молодих учених-економістів “Економіка третього тисячоліття” (м. Донецьк, 7—9 квітня 2000 р.);
 • міжнародній практичній конференції “Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков” (м. Мінськ, БГЕУ, 20—21 квітня 2000 р.);
 • міжнародному симпозіумі “Наука и предпринимательство” (г. Трускавець, 14—19 лютого 2000 р.); п’ятій міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії” (м. Ялта—Форос, 13—15 вересня 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 16—18 жовтня 2000 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23—24 листопада 2000 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 26—27 квітня 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Татуровские чтения” — “Реформирование бухгалтерского учета и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами” (Москва, 28—29 червня 2001 р.);
 • шостій міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії” (м. Ялта—Форос, 19—21 вересня 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Роль грошових заощаджень населення в розвитку економіки України” (м. Київ, 19 лютого 2002 р.);
 • міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз господарської діяльності” (м. Київ, 15—16 травня 2002 р.).

Аналіз банківської діяльності: структура і обсяг дисертації

Визначається метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 320 найменувань та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 412 сторінок. Дисертація вміщує 19 таблиць, 29 рисунків, 24 додатки на 42 сторінках.

Аналіз банківської діяльності: список публікацій за темою дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у вигляді двох індивідуальних монографій, двох індивідуальних та двох колективних навчальних посібників, 28 статей у провідних фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, 14 публікацій — в інших виданнях. Загальна кількість публікацій за темою дисертації становить 48 найменувань загальним обсягом 132,27 друк. арк., з яких особисто здобувачеві належить 79,25 друк. арк.

Монографії, навчальні посібники:

 1. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. —К.: КНЕУ, 2002. — 316 с. — 18,37 друк. арк.

 2. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. —К.: КНЕУ, 2001. — 263 с. — 15,35 друк. арк.

 3. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с. — 16,73 друк. арк.

 4. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с. — 6,28 друк. арк.

 5. Аналіз діяльності комерційного банку. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. за спец. “Банківський менеджмент” / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. — Житомир: ПП “Рута”, 2001. — 384 с. — 25,2 друк. арк. (Особистий внесок:   підрозд. 4.1 — “Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку” — С. 119—128. — 0,57 друк. арк.; підрозд. 4.3 — “Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності”. — С. 135—147. — 0,83 друк. арк.; підрозд. 4.4 — “Аналіз потреби банку в ліквідних засобах”. — С. 148—157. — 0,64 друк. арк.)

 6. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с. — 31,62 друк. арк. (Особистий внесок: розділ 9 “Аналіз інвестиційної діяльності підприємства”. — С. 273—302. — 1,76 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Примостка Л. О. Напрями вдосконалення методології економічного аналізу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку в Україні // Вчені записки: Наук. зб. Вип. 2 / Відп. ред. В.С. Савчук. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 96—101. — 0,32 друк. арк.

 2. Примостка Л. О. Аналітичні концепції в управлінні комерційним банком // Вчені записки: Наук. збірник. Вип. 3 / Відп. ред. В.С. Савчук. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 171—178. — 0,87 друк. арк.

 3. Примостка Л. О. До питання формування методології аналізу діяльності комерційних банків // Экономика промышленности: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. Редкол.: А.И. Амоша (отв. ред.) и др. — Донецк, 1999. — С. 205—217. — 0,7 друк. арк.

 4. Примостка Л. О. Комерційні банки: аналіз прибутковості // Фінанси України. — 2000. — № 5. — С. 102—106. — 0,32 друк. арк.

 5. Примостка Л. О. Фінансовий аналіз: методологічні підходи та актуальні проблеми // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 4 / Відп. ред. С.І. Дем’яненко. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 153—158. — 0,32 друк. арк.

 6. Примостка Л. О. Організація аналітичної роботи в казначействі банку // Вісник НБУ. — 2001. — № 9. — С. 21—23. — 0,38 друк. арк.

 7. Примостка Л. О. Системний аналіз фінансової діяльності комерційного банку (методологічні аспекти) // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 6 / Відп.ред. С.І. Дем’яненко. — К.: КНЕУ. 2001. — С. 169—176. — 0,38 друк. арк.

 8. Примостка Л. О. Фінансові інструменти та особливості їх відображення в бухгалтерському обліку: методологічні аспекти // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — № 12. — С. 9—15. — 0,81 друк. арк.

 9. Примостка Л. О. Бухгалтерський облік та економічні ризики // Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. Наук. зб. Спецвип. 7. Формування ринкової економіки в Україні / За ред. проф. Є.М. Мниха. — Львів: Інтереко, 2001. — С. 209—216. — 0,5 друк. арк.

 10. Примостка Л. О. Управління фінансовими ризиками // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 2. — С. 10—13. — 0,41 друк.арк.

 11. Примостка Л. О. Портфельний аналіз в управлінні комерційним банком. // Вісник ТАНГ. Вип.11 — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — С. 164—169. — 0,5 друк. арк.

 12. Примостка Л. О. Фінансові інструменти та фінансові ризики: сутність, класифікація, аналіз (деякі аспекти МСБО 32) // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 4. — С. 49—54. — 0,69 друк. арк.

 13. Примостка Л. О. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 27—30. — 0,42 друк. арк.

 14. Примостка Л. О. Макроекономічні аспекти функціонування строкового ринку // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 3. — С. 9—12. — 0,36 друк.арк.

 15. Примостка Л. О. Аналіз інвестиційного горизонту банківських портфелів: методичний аспект // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 1(8) / Гол. ред. О.П. Степанов. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 406—411. — 0,64 друк. арк.

 16. Примостка Л. О. Формування системи аналітичних моделей в процесі управління активами і пасивами комерційного банку // Финансы, учет, банки. Сб. науч. тр. / Под общ. ред., проф. П.В. Егорова. — Донецк: КИТИС, ДонГУ, 2000. — С. 61—67. — 0,57 друк. арк.

 17. Примостка Л. О. Концепція хеджування ризиків та її розвиток на сучасному етапі // Проблеми формування ринкової економіки. Міжвід. наук. зб. Заснов. у 1992р. — Вип. 8 / Відп. ред. С.В. Покропивний. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 213—218. — 0,29 друк. арк.

 18. Примостка Л. О. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. — 2001. — № 2. — С. 39—44. — 0,62 друк. арк.

 19. Примостка  Л. О. Ліквідність комерційного банку: оперативний аналіз та методи управління // Проблеми формування ринкової економіки. Міжвід. наук. зб. Заснов. у 1992 р. — Вип. 9 / Відп. ред. О.О. Бєляєв. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 376—386. — 0,58 друк. арк.

 20. Примостка Л. О. Аналіз відсоткового ризику комерційних банків за допомогою геп-менеджменту // Вісник КДТЕУ. — 1999. — № 3 —С. 45—51. — 0,56 друк. арк.

 21. Примостка Л. О. Управління валютною позицією банку //Фінанси України. — 1999. — № 3. — С. 109—115. — 0,45 друк. арк.

 22. Примостка Л. О. Аналіз активів і пасивів комерційного банку: концептуальні підходи, методи та моделі // Регіональна економіка. — 2000. — № 4. — С. 87—95. — 0,69 друк. арк.

 23. Примостка Л. О. Методичні аспекти аналізу валютного ризику та валютної позиції комерційних банків // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 2—3 / Відп. ред. О.П. Степанов. — К.: КНЕУ, 2000. — С.217— — 1,0 друк. арк.

 24. Примостка Л. Вразливість строкового ринку України — в домінуванні спекулятивних тенденцій // Вісник НБУ. — 1999. — № 2. — С. 38—40. — 0,31 друк. арк.

 25. Примостка Л. О. Форвардні контракти як інструмент хеджування ризику // Вісник НБУ. — 1998. — № 6. — С. 58—60. — 0,31 друк. арк.

 26. Примостка Л. О. Операції хеджування на строкових фінансових ринках // Банківська справа. — 1999. — №1. — С. 40— — 0,44 друк. арк.

 27. Примостка Л. О. Методика аналізу ефективності управління портфелем хеджера // Проблеми формування ринкової економіки. Міжвід. наук. зб. Заснов. у 1992 р. — Вип. 8 / Відп. ред. С.В. Покропивний. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 281—288. — 0,44 друк. арк.

 28. Примостка Л. О. Операції з фінансовими деривативами та особливості їх відображення в обліку // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — № 3. — С.55— — 0,69 друк. арк.

Публікації в інших виданнях:

 1. Примостка Л. А. Роль банковской системы Украины в реформировании бухгалтерского учета и экономического анализа // Реформирование бухгалтерского учета и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами / Мат. науч.-практ. конф. “Татуровские чтения”: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 28—29 июня 2001г., г. Москва. — М.: МАКС Пресс, 2001. — С. 292— — 0,44 друк. арк.

 2. Примостка Л. О. Методологічні проблеми банківського аналізу // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук праць. Спец. вип. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 202—213. — 0,64 друк. арк.

 3. Примостка Л. О. Порівняльний аналіз ефективності діяльності банків: вітчизняний та зарубіжний досвід // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії. Віник ТАНГ — № Спец. вип. — Тернопіль: Екон. думка, 2001.— С. 100—104. — 0,6 друк. арк.

 4. Примостка Л. О. Проблеми банківського аналізу в Україні // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф.16—18 жовт. 2000 р. м. Київ. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 158—159. — 0,1 друк. арк.

 5. Примостка Л. А. К вопросу формирования методологии анализа финансовых деривативов // Труды филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Калуге. Спец. вып.: Мат. междунар. симп. “Наука и предпринимательство”, г. Трускавец, 14—19 февр. 2000 г. —Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2000. — С. 184—188. — 0,22 друк. арк.

 6. Примостка Л. О. Удосконалення методики фінансового аналізу // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. 1—2 березня 2000 р. м. Київ. — К.: КДТЕУ, 2000. — С. 118—119. — 0,06 друк. арк.

 7. Примостка Л. Хеджування як метод управління ризиками // Проблеми економічного ризику: аналіз та управління. Зб. наук. праць за матеріалами Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. (26—28 жовтня 1998 р., м. Київ). — К.: КНЕУ, 1998. — С.64. — 0,04 друк. арк.

 8. Примостка Л. О. Проблеми формування ринку фінансових деривативів в Україні // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. (21—22 трав. 1999 р., м. Дніпропетровськ). Зб.: Екон. вісник нац. гірничої академії України. — Дніпропетровськ: РИК НГА України, 1999. — Т. 3. — С. 72—75. — 0,16 друк. арк.

 9. Примостка Л. О. Системний аналіз та концепція управління фінансами комерційного банку // Экономика третьего тысячелетия. Микроэкономика: проблемы, тенденции, перспективы. Мат. III междунар. конф. молодых ученых-экономистов. 7—9 апреля 2000 г. г. Донецк. —Донецк: ДонГТУ, 2000. — Т. 2. — С. 190—191. — 0,12 друк. арк.

 10. Примостка Л. А. Совершенствование методологии анализа в коммерческом банке // Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков: Тезисы докладов междунар. практ. конф. 20—21 апр. 2000 г. г. Минск. — Мн.: БГЭУ, 2000. — С. 259—260. — 0,07 друк. арк.

 11. Примостка Л. Сучасні концепції управління активами і пасивами комерційних банків // Вісник ТАНГ. За мат. п’ятої міжнар. наук. конф. “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії.” 13—15 вересня 2000р. м. Ялта-Лівадія-Форос. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — Ч. 1. — С. 165—170. — 0,92 друк. арк.

 12. Примостка Л. О. Проблеми концептуалізації в бухгалтерському обліку та економічному аналізі // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Зб. тез та текстів виступів на наук. міжнар. конф., 23—24 листопада 2000 р. м. Житомир. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — Ч.IV. — С. 126—129. — 0,22 друк. арк.

 13. Примостка Л. О. Методи ціноутворення за банківськими депозитами населення // Роль грошових заощаджень населення в розвитку економіки України. Мат. наук.-практ. конф., 19 лют. 2002 р. / Наук. ред. А.М. Мороз — К.: КНЕУ, 2002. — С. 160—165. — 0,3 друк. арк.

 14. Примостка Л. О. Проблеми формування методики комплексного аналізу діяльності банків // Тези доп. міжнар. наук.-метод. конф. “Трансформація курсу “Економічний аналіз господарської діяльності” (м. Київ, 16—17 трав. 2002 р.). — К.: КНЕУ, 2002. — С. 414—419. — 0,26 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз діяльності банку” за посиланням:

РубрикаАналіз банку фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог