Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепереробних підприємств України)

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепереробних підприємств України)

Бібліографічний опис

Герасимович І. А. Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепереробних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Герасимович Інна Анатоліївна – Київ, 2000. – 17 с.

Анотація

Встановлено, що за умов розвитку безвідходних технологій для визначення собівартості усіх продуктів, одержаних у комплексних плодоовочепереробних виробництвах, необхідний поділ прийнятого до цього часу єдиного об’єкта обліку витрат (основної продукції) за всіма видами одержаних продуктів – консерви, побічна продукція та вторинні матеріальні ресурси.

Розроблено принципово нову науково-обгрунтовану методику розмежування витрат виробництва плодоовочепереробних підприємств (як комплексних виробництв) – на основну продукцію і вторинні матеріальні ресурси. Розглянуто новий підхід до організації обліку затрат у галузі, на підставі вимог їх локалізації за місцем виникнення, технологічними перерозподілами, центрами відповідальності, функціональною належністю і процесами формування повної та неповної собівартості, застосуванням методів повних і неповних затрат на основі їх попереднього обліку.

Теоретично обгрунтовано необхідність використання функціонально-вартісного аналізу (ФВА), одного з важливих механізмів виявлення економії та оптимізації витрат виробництва, а також розроблено методику його проведення. Запропоновано нові підходи до облікового забезпечення ФВА технологічних витрат на виробництво плодоовочеконсервної продукції й забезпечення та підвищення її якості, а також ФВА втрат внаслідок браку та рекламацій, які за своєю економічною природою є додатковими та непродуктивними затратами. Розроблено моделі облікового формування повної та неповної собівартості на основі поопераційного обліку затрат на засадах міжнародних стандартів обліку.

Ключові слова

плодоовочепереробні підприємства, управлінський облік, технологічні поопераційні витрати, функції-операції технологічного процесу, облік за методом повних і неповних затрат, функціонально-вартісний аналіз

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: актуальність теми дослідження

В умовах формування ринкового середовища на плодоовочепереробних підприємствах АПК України одним із найважливіших факторів конкурентноспроможності їх продукції стає забезпечення оптимізації технологічних затрат на виробництво, які складають в структурі собівартості 85 – 90 %.

Рівень і контроль формування технологічних затрат в значній мірі залежать від обгрунтованої методології їх обліку, аналізу та визначення собівартості стосовно  конкретних  технологічних процесів, а також різновидів продуктів, що їх одержують в таких комплексних виробництвах, якими є плодоовочеве консервування.

Проблеми обліку та аналізу затрат в умовах формування ринкової економіки знайшли висвітлення в працях Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Єфіменка В.І., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Ластовецького В.Є., Лінника В.Г., Литвина Ю.Я., Моссаковського В.Б., Мниха Є.В., Палія В.Ф., Саблука П.Т., Сопка В.В., Стукова С.О., Сука Л.К., Трусова А.Д., Чумаченка М.Г.,  Швеця В.Г., Шкарабана С.І. та інших. Проте, як показали наші дослідження, в плодоовочепереробній галузі калькулювання собівартості в прийнятому розумінні методологічно не обгрунтоване, а наявна тільки техніка розрахунку собівартості, що не дає змоги  контролювати  постатейний рівень затрат та провести аналіз собівартості.

Необхідність вдосконалення діючої системи обліку, контролю і аналізу затрат виробництва безпосередньо в технологічному процесі на основі вироблених наукою і практикою методів обліку повних і неповних затрат і їх функціонально-вартісного аналізу визначили науково-теоретичну і практичну значимість зазначених проблем і обумовили вибір теми дисертаційного дослідження та його основні завдання.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в промисловості Київського національного економічного університету за темою “Організація обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємств в умовах ринку”, державний реєстраційний номер ИА 01002112 Р.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: предмет дослідження

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення обліку і функціонально-вартісного аналізу технологічних затрат в системі управлінського обліку в умовах переходу до ринкової економіки.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: об’єкт дослідження

Об`єктом дослідження виступають плодоовочепереробні підприємства України.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вивчення фактичного стану та критична оцінка діючої практики обліку і аналізу технологічних затрат у зв`язку з виділенням вторинних матеріальних ресурсів (ВМР) як об`єкта обліку затрат і об`єкта калькуляції та розробка принципів вдосконалення діючої методики обліку затрат в системі управлінського обліку на продукти, що одержують в комплексних плодоовочепереробних виробництвах, а також вдосконалення для плодоовочепереробних підприємств методики функціонально-вартісного аналізу технологічних затрат, затрат на забезпечення і підвищення якості продукції.

У відповідності з поставленою метою, в дисертації обгрунтовано необхідність вирішення наступних завдань:

 • дослідити сутність змісту понять “затрати” і “собівартість” у відповідності до сучасної економічної теорії;
 • показати та обгрунтувати необхідність застосування методик обліку за методами повних і неповних затрат на основі їх поопераційної структуризації для цілей калькуляції собівартості продукції і здійснення функціонально-вартісного аналізу;
 • вдосконалити методологію обліку затрат виробництва і визначення собівартості всіх одержуваних у комплексних плодоовочепереробних технологічних процесах продуктів (консервів, побічної продукції, використовуваних відходів);
 • обгрунтувати необхідність та методику проведення функціонально-вартісного аналізу на плодоовочепереробних підприємствах;
 • розробити рекомендації по обліковому забезпеченню інформацією функціонально-вартісного аналізу технологічних витрат виробництва та окремо витрат на забезпечення і підвищення якості продукції.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає у наступному:

 • обгрунтовано, що в умовах  розвитку безвідходних технологій для визначення собівартості всіх продуктів, одержуваних в комплексних плодоовочепереробних виробництвах, необхідний поділ прийнятого до цього часу єдиного об`єкту обліку витрат (основної продукції) за всіма видами одержуваних продуктів – консерви, побічна продукція і вторинні матеріальні ресурси /ВМР/;
 • розроблено принципово нову науково-обгрунтовану методику розмежування витрат виробництва плодоовочепереробних підприємств /як комплексних виробництв/ – на основну продукцію і вторинні матеріальні ресурси;
 • вироблено новий підхід до організації обліку затрат в галузі, виходячи із вимог їхньої локалізації за місцем виникнення, технологічними переділами, центрами відповідальності, функціональною належністю і процесами при формуванні повної і неповної собівартості, в умовах застосування методів повних і неповних затрат на основі їх поопераційного обліку;
 • теоретично обгрунтовано необхідність використання функціонально-вартісного аналізу /ФВА/, одного із важливих механізмів виявлення економії і оптимізації витрат виробництва і розроблено методику його проведення;
 • запропоновано нові підходи облікового забезпечення ФВА технологічних витрат на виробництво плодоовочеконсервної продукції та забезпечення і підвищення її якості, а також ФВА втрат від браку і рекламацій, які за своєю економічною природою є додатковими і непродуктивними затратами;
 • розроблено моделі облікового формування повної і неповної собівартості на основі поопераційного обліку затрат з урахуванням міжнародних стандартів обліку.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що  можливість впровадження в практику плодоовочепереробних підприємств України розроблених автором методичних рекомендацій з поопераційного обліку технологічних витрат забезпечує відокремлене обчислення собівартості основної і побічної продукції та вторинних матеріальних ресурсів /використовуваних відходів/ – для реального визначення їх економічної ефективності і проведення функціонально-вартісного аналізу вказаних витрат з метою їх скорочення або оптимізації, що підтверджується довідками Міністерства агропромислового комплексу та Комітету харчової промисловості України.

В той же час їх використання в плодоовочепереробній галузі сприятиме вирішенню окремих завдань “Програми формування бухгалтерського обліку”, яка передбачає здійснення з 2000 року перехід суб`єктів господарювання на застосування міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності.

Окремі результати дослідження знайшли застосування також і в навчальному процесі Київського національного економічного університету.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертації знайшли відображення в наукових статтях, опублікованих в фахових та інших виданнях. Рекомендації автора з питань вдосконалення обліку та аналізу витрат доповідалися на трьох науково-практичних конференціях, в тому числі: 1) на міжнародній науково-методичній конференції “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства” (м. Житомир, Житомирський інженерно-технологічний інститут, 1998 р.); 2) на міжнародній науковово-практичній конференції “Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність” (м. Київ, 8-9 квітня 1999 року); 3) на VI міжнародній студентській науковій конференції “Актуальні проблеми гуманітарних наук і їх інформаційне забезпечення” (Харків, 17 квітня 1999).

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури 141 найменувань та додатків. Основний зміст викладено на 161 сторінці друкованого тексту, в тому числі 18 таблиць, 8 рисунків, 4 схеми та 5 додатків.

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження за матеріалами опубліковано в 8 наукових працях загальним обсягом 2,2 д. а., з них п`ять – у фахових виданнях.

Публікації за темою дисертації:

У фахових виданнях:

 1. Герасимович І.А. Облік витрат центрів відповідальності. Збірник наукових праць. Випуск 6. Проблеми економіки України. Тернопільська академія народного господарства. – 1997. С. 25 – 27. – 0,1 д.а.
 2. Герасимович І.А. Про деякі принципи обліку витрат. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні та гуманітарні науки. – 1998. – № 7. – с. 101 – 104. – 0,2 д.а.
 3. Герасимович І.А. Управлінський облік витрат в системі функціонально-вартісного аналізу /на прикладі харчової промисловості/. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 1998. – №8. – с. 150 – 158. – 0,3 д.а.
 4. Герасимович І.А. Аудит в системі управлінського обліку і аналізу витрат виробництва. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 1999. – №9. – с. 194 – 196. – 0,1 д.а.
 5. Герасимович І.А. Поопераційний облік технологічних витрат в системі управлінського аналізу. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 8 – 9 квітня 1999 року: Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність. Частина II. Міністерство освіти України, Київський національний економічний університет та інші. – 1999. – с.330 – 333. – 0,1 д.а.

У інших виданнях:

 1. Герасимович І.А. Функціонально-вартісний аналіз технологічних витрат /на прикладі виробництва плодоовочевих консервів/. Ж. Схід. 1999. – №1-2. – с.31 – 35. – 0,3 д.а.
 2. Сопко В.В., Довгопол Е.В., Борисенко /Герасимович/ И.А. и другие. Методические и организационные основы функционально-стоимостного анализа /ФСА/ на предприятии. К: КИНХ, 1990. – 82 с./автору принадлежит 25 с./ – 1,0 п. л. Личный вклад: раздел 3.3 “Особенности ФСА технологических затрат /на примере пищевой промышленности/”, раздел 3.4 “Особенности ФСА качества продукции и учет затрат на его обеспечение и повышение”.
 3. Герасимович І.А. Поопераційний облік технологічних витрат в системі управлінського обліку. Тезисы IV Международной студенческой научной конференции. Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение. Министерство образования Украины. Харьков. 17 апреля 1999. – с. 48 – 49. – 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік витрат виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *