Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Бібліографічний опис

Крішталь Т. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крішталь Тетяна Едуардівна – Київ, 2003. – 17 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробленню нових методичних підходів до аналізу ліквідності комерційного банку. Наведено структурно-генетичний аналіз досліджуваної економічної категорії, її сутності та видових утворень. Запропоновано нові поняття додатної та від’ємної ліквідності. Обґрунтовано принципову необхідність розмежування платіжних (грошових) і ліквідних коштів банку. Розроблена методика ретроспективного аналізу містить комплекс удосконалених балансових методів і дескриптивних моделей, а також низку окремих методик аналізу статичної та динамічної ліквідності балансу. Принципово новою є розроблена автором прогнозно-аналітична модель діагностики ліквідності в реальному масштабі часу.

Ключові слова

статична ліквідність, динамічна ліквідність, стратегічний аналіз, інформаційно-аналітичний простір, прогнозно-аналітична модель

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: актуальність теми дослідження

Банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки України. Утриматись на цих позиціях, які повинна займати в ринковій економіці, банківська система зможе тільки за наявності розвинутої теорії банківської справи. Це створює необхідність удосконалення обліково-аналітичних наук, методики та інструментарію економічного аналізу банківської діяльності.

Одним з показників надійності й життєздатності банківської установи є ліквідність. Для забезпечення ефективності функціонування банківської системи набуває особливого значення підтримання стабільного стану ліквідності комерційних банків. Це залежить від досконалості процесу управління ліквідністю, зовнішнього і внутрішнього.   Розвиток ринкових відносин у вітчизняному банківському секторі, реформування бухгалтерського обліку на засадах міжнародних та національних стандартів зумовлює додаткові вимоги до економічного контролю і аналізу показників банківської діяльності, зокрема – ліквідності. Об’єктивна необхідність створення адекватних систем аналітичної підтримки  і обґрунтування управлінських рішень, їх вдосконалення і адаптації до потреб управління ліквідністю сучасного комерційного банку визначають актуальність теми дисертаційної роботи.

Стан вивчення проблеми

Внесок у розроблення проблем ліквідності зробили  зарубіжні вчені: М.І. Баканов, Л.Г.Батракова, М.Б. Диченко, Е. Долан, Дж. Кейнс, В. Кромонов, О.І. Лаврушин, А.І. Мілюков, Г.С.Панова, Е.  Рід, Дж. Сінкі, А.Н. Трифонов, В.М. Усоскін, М.М. Ямпольський.  Однак, зарубіжний досвід не може використовуватися  без урахування умов функціонування українських банків, пов’язаних зі специфікою  їх ліквідності, чинною системою обліку та звітності. Все це потребує розроблення  методик аналізу і регулювання банківських операцій, адаптованих до  особливостей розвитку грошового ринку, банківської системи України, економіки країни в цілому.

Тому особливу увагу заслуговують дослідження вітчизняних науковців:  А.М. Герасимовича, О.В. Дзюблюка, В.І. Єфіменка, Л.М. Кіндрацкої,  В.Г. Лінника, Є.В. Мниха, А.М. Мороза, Л.О. Примосткі, В.І. Ричаківської, М.І. Савлука, Р.І. Тиркало,  М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука,  З.І. Щибиволок.

У теорії банківської справи  існують різні точки зору  на трактування  поняття “ліквідність”, що викликає термінологічні і практичні труднощі  його використання, зокрема,  аналізу й фактичної оцінки ліквідності конкретного банку. Праці переважної більшості фахівців присвячені зовнішньому аналізу ліквідності, дослідженню статики і динаміки використання обов’язкових нормативів. Значно менше уваги приділяється внутрішньобанківському аналізу на основі даних обліку та оперативної звітності. Ці питання досліджені недостатньо, а більшість методичних аспектів залишаються неврегульованими.

Нагальна потреба у  зміні наявних підходів до банківської ліквідності та її аналізу  визначає необхідність розроблення і впровадження нових методик, які ґрунтуються на застосуванні принципів системності, а також створення аналітичного забезпечення управлінського процесу у самому банку, яке дасть  змогу всебічно, ретроспективно і перспективно оцінити його ліквідність.

Актуальність викладених проблем, недостатня теоретична та прикладна розробленість  адекватних методів і систем аналітичної підтримки процесу управління  банківською ліквідністю зумовили вибір теми й основні напрямки дисертаційної роботи.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження   виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою: “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний  реєстраційний номер 0100U006874). Особисто автором в рамках даної теми розроблено методичні основи аналізу ліквідності комерційних банків.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є систематизація, вдосконалення і розвиток наявних методичних підходів до аналізу ліквідності та розроблення для комерційних банків України інформаційно-аналітичного забезпечення процесу стратегічного й оперативного управління ліквідністю.

Для досягнення  мети  поставлені  завдання:

 • визначення і удосконалення методологічних і концептуально-теоретичних  засад аналізу банківської ліквідності;
 • розроблення логічно-несуперечливої концепції банківської ліквідності як теоретичної основи класифікації і структурування даних, що аналізуються;
 • формування цілісного підходу до аналізу  ліквідності комерційного банку й розроблення спеціальних методик до кожного з його етапів;
 • змістовна інтерпретація методів ретроспективного аналізу  ліквідної позиції банку;
 • розроблення методики перспективного аналізу для прогнозування ризиків дисбалансу й оптимізації оперативного управління ліквідністю комерційного банку.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність комерційних банків в умовах становлення ринкових відносин в Україні.

Предмет дослідження – банківська ліквідність, методологія, теорія та методичний інструментарій її аналізу.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: методи дослідження

У роботі використовувалися  загальнонаукові методи (історико-логічний і генетичний, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія) – при дослідженні теоретичних аспектів аналізу ліквідності; принципи системного підходу і концептуальні положення банківського аналізу на етапі методологічного розв’язання проблеми, обґрунтування логіки аналітичного процесу загалом;  спеціальні економіко-статистичні прийоми (середніх і відносних  величин, вибіркового спостереження, групування, динамічних рядів, коефіцієнтний) –  у ході розроблення конкретних методик аналізу  статичної і динамічної ліквідності, а також метод моделювання у межах прогностичного аналізу ліквідності.

Дослідження ґрунтується на законодавчих і нормативних актах, які регулюють діяльність комерційних банків України, на принципах Міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку, постановах Національного банку України та матеріалах Державного комітету статистики України, на аналізі методичних розробок вітчизняних банків, фінансовій звітності досліджуваного комерційного банку та отриманих експериментальних даних.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні цілісної теоретико-методичної бази аналізу ліквідності комерційного банку і розробці   методик, спрямованих на зниження внутрішньобанківських ризиків незбалансованості ліквідності та підвищення ефективності оперативного управління.

Елементами наукового внеску дисертанта є:

 • Удосконалення методики аналізу банківської ліквідності на основі принципів системності та інтегрованого підходу до управління активами і пасивами банку.
 • Розвиток концепції банківської ліквідності, здійснений на  засадах теорії позичкового капіталу в системі   кредитно-грошових відносин; обґрунтування принципу  розподілу платіжних і ліквідних засобів банку.
 • Теоретичне обґрунтування висновків про сутність банківської ліквідності, зокрема: розвиток і поглиблення визначення поняття “ліквідність” та її видів – статичної і  динамічної ліквідності, а також  нових понять додатної  і від’ємної ліквідності.
 • Новий методичний підхід до системного аналізу ліквідності.  На відміну від існуючих способів оцінки за допомогою обов’язкових нормативів запропонована структурно-логічна модель поетапного аналізу ліквідності як запасу, потоку і  банку загалом.
 • Комплексна методика ретроспективного внутрішнього аналізу ліквідності банку, побудована за допомогою методичного прийому диференційного співставлення структурних елементів балансу, що дозволяє розглядати покриття пасивів активами за окремими групами балансових рахунків і оцінювати виконання банком своїх зобов’язань за різними групами пасивів відокремлено.
 • Уточнені та конкретизовані методичні засоби стратегічного аналізу ліквідності банку в умовах невизначеності прогнозованих економічних ситуацій; інформаційно-аналітична модель нетто-ліквідної позиції банку для розпізнавання проблемних ситуацій, які зумовлюють ризик неліквідності, на ранніх стадіях їх виникнення та  визначення шляхів оптимізації управління ліквідністю.
 • Вперше розроблена прогнозно-аналітична модель діагностики ліквідності, що дає змогу оцінювати розгорнуту в часі ліквідну позицію банку, здійснювати балансування потоків додатної і від’ємної ліквідності, завчасно усувати і мінімізувати передбачуваний внутрішньобанківський  ризик   дисбалансу.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: практичне значення одержаних результатів

Полягає у дослідженні особливостей стану ліквідності комерційних банків в умовах сучасних трансформаційних процесів в банківському секторі України та обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення методики аналізу ліквідності. Розроблені підходи та рекомендації з аналізу й оцінки рівня ліквідності комерційного банку можуть використовуватися для оперативного прийняття управлінських рішень щодо підтримання стабільного стану ліквідності банку, безпечного й раціонального використання його ресурсів.

Запропонована методика дає змогу оцінювати управлінські  рішення з точки зору цілісної, розгорнутої в часі ліквідної позиції банку і коригувати економічну політику в цій сфері з метою її оптимізації.

Впроваджена і розроблена дисертантом прогнозно-аналітична модель аналізу ліквідності   використана Акціонерним комерційним банком „Гарант” м. Києва (довідка № 754/1 від 29.05.2002 р.), а методика ретроспективного аналізу – Фермерським земельним акціонерним банком м. Києва (довідка № 393 від 25.06.2002 р.). Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні курсу “Аналіз діяльності банків” (довідка від 20.05.2002р.). Використання  запропонованих методик виявило їх доцільність і дієвість для підвищення ефективності  управлінських рішень, що приймаються.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення і теоретичні висновки дисертаційного дослідження розглядалися й обговорювалися на міжнародній науковій конференції „Шляхи вдосконалення аналізу ліквідності комерційного банку” (м. Житомир, 2000 р.) і на міжнародній науково-практичній конференції „Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 2001 р.).

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: структура і обсяг дисертації

Дисертація, загальним обсягом 218 сторінок друкованого тексту, в тому числі основного тексту – 178 сторінок, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 182 найменування, 8 малюнків на 8 сторінках, 39 таблиць на 39 сторінках  і 8 додатків на 27 сторінках.

Методика аналізу ліквідності комерційного банку: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертації автором опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом  2,9 друк. арк., з них 4 статті в наукових фахових виданнях, 2 – тези міжнародних науково-практичних  конференцій.

У  наукових фахових  виданнях:

 1. Крішталь Т.Е. Аналіз ліквідності та платоспроможності комерційних банків //Економіка та підприємство: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. – К.: КНЕУ, 2000. – Вип.4.– С.187-193.- 0,33 друк.арк.
 2. Крішталь Т.Е.Теоретические аспекты анализа ликвидности коммерческого банка // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 56.–Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С.65-84.- 1,0 друк.арк.
 3. Крішталь Т.Е. Класифікація методів оцінювання ліквідності комерційного банку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник.–К.:КНЕУ, 2001. – Вип.9. – С.361-369.- 0,43 друк.арк.
 4. Крішталь Т.Е. Нетто-ликвидная позиция коммерческого банка // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип.119. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С.30 – 46. – 0,86 друк.арк.

В інших виданнях:

 1. Крішталь Т.Е. Шляхи вдосконалення аналізу ліквідності комерційного банку // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Матеріали міжнародної наукової конференції (Житомир,23-24 листопада 2000р.). – Житомир, 2000. – С.170-173. – 0,15 друк.арк.
 2. Крішталь Т.Е. Банковская ликвидность как предмет экономического анализа //Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція (Львів, 26-27 квітня 2001р.) – Львів, 2001.– С.245-248. – 0,13 друк.арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансовий аналіз банку” за посиланням:

РубрикаАналіз банку фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог