Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис

Канцуров О. О. Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Канцуров Олег Олександрович – Київ, 2000. – 21 с.

Анотація

Викладено основні результати дослідження теоретичних основ та організаційних і методичних проблем обліку власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм. Уточнено визначення поняття “власний капітал” та розкрито його сутність. Проаналізовано порядок обліку та відображення в звітності власного капіталу сільськогосподарськими підприємствами, створеними в процесі реорганізації КСП. Запропоновано порядок обліку операцій з приведення розміру та структури власного капіталу до статутних вимог у процесі врегулювання майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм, створених внаслідок реорганізації КСП. Встановлено особливості відображення в обліку внесків засновників. Розглянуто економічні аспекти залучення приватними підприємствами майна колишніх членів КСП, які не стали засновниками нового підприємства. Розроблено порядок оформлення та відображення в обліку операцій. Пропозиції та рекомендації спрямовано на удосконалення облікового забезпечення процесів реформування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм.

Ключові слова

власний капітал, облік, організаційно-правова форма, реорганізація, реформування, сільськогосподарські підприємства, внески засновників, врегулювання майнових відносин

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: актуальність теми дослідження

В перехідний період до ринкової економіки та в умовах проведення аграрної реформи великого значення набувають питання висвітлення трансформації відносин власності в процесі реформування сільськогосподарських підприємств. Одним з основних джерел, де збирається та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік. Він має відобразити процес перерозподілу власності, обсяг прав власників підприємства, розподіл наслідків його діяльності, особливості відносин власності.

Великий спектр організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових та земельних питань, зумовлює особливості обліку власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій звітності. Розкриття цих особливостей та методичне забезпечення обліку власного капіталу в підприємствах, створених в процесі реструктуризації КСП, сприятиме підвищенню повноти та достовірності інформації про їх фінансово-майновий стан у фінансовій звітності, що дозволить користувачам звітності приймати обгрунтовані та виважені управлінські рішення щодо взаємовідносин з новими формуваннями. Облікове забезпечення трансформації майнових відносин при реформуванні аграрних підприємств, організація та методика обліку власного капіталу на сучасному етапі і в майбутньому мають виняткове значення. Ці питання недостатньо досліджені і майже не висвітлені в спеціальній економічній літературі. Потреба в забезпеченні внутрішніх і зовнішніх користувачів якісною обліковою інформацією про зміни у відносинах власності, про фінансовий і майновий стан новостворених агроформувань, а також відсутність присвячених цієї проблемі наукових досліджень обумовили вибір теми дисертації.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: стан вивчення проблеми

В розробку теоретичних і методичних проблем відносин власності, зокрема трансформації власності та реструктуризації КСП значний внесок зробили українські вчені економісти П.В.Гайдуцький, М.В.Гладій, М.Я.Дем’яненко, С.І.Дем’яненко, І.І.Лукінов, П.М.Макаренко, М.Й.Малік, В.Я.Месель-Веселяк, О.М.Онищенко, Г.М.Підлісецький, В.А.Пулім, Л.В.Романова, П.Т.Саблук, В.В.Юрчишин. Проблему обліку зазначених процесів та його побудови в новоутворених приватних підприємствах розглядали в своїх роботах С.Ф.Голов, М.Я.Дем’яненко, В.М.Жук, Г.Г.Кірейцев, М.М.Коцупатрий, В.Б.Моссаковський, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко та інші науковці. Однак залишаються недостатньо вивченими питання обліку персоніфікації майна при реструктуризації КСП та формування і обліку власного капіталу в процесі їх реорганізації.

Крім того, в науковій літературі мало висвітлено питання обліку операцій з доведення розміру і структури власного капіталу до статутних вимог при врегулюванні майнових відносин в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм, які створені в результаті реорганізації КСП і в яких ще тривають процеси оформлення прав власності громадян – колишніх членів КСП на майно та землю. Все це вимагає комплексного підходу до вивчення проблеми і системності в опрацюванні теоретичних і практичних питань та підтверджує актуальність обраної теми роботи.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт відділення фінансів і фінансової інфраструктури Інституту аграрної економіки УААН, зокрема з науково-технічною програмою на 1996 – 2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови” (номер державної реєстрації 07.07 – МВ/06 –96) та завданням “Розробка пропозицій щодо організації обліку в сільськогосподарських підприємствах різних організаційних форм”.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дослідження є обгрунтування та розробка порядку відображення в обліку операцій з визначення і розподілу пайового фонду КСП та формування власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм.

Для досягнення мети були поставлені такі основні задачі:

 • дослідити сутність власного капіталу та його структуру;
 • дослідити правові засади побудови обліку власного капіталу в підприємствах з різними організаційно-правовими формами;
 • проаналізувати сучасний стан відображення власного капіталу в обліку та фінансовій звітності новостворених сільськогосподарських підприємств;
 • опрацювати порядок документального оформлення і відображення в обліку операцій з формування пайового фонду та персоніфікації майна КСП;
 • розробити пропозиції з удосконалення порядку обліку власного капіталу в новостворених сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: предмет і об’єкт дослідження

Предметом проведеного дисертаційного дослідження є теоретичні, правові, методичні та прикладні питання обліку власного капіталу в КСП та в новостворених агроформуваннях різних організаційно-правових форм. Об’єктом дослідження є КСП, де здійснювався процес реформування, та сільськогосподарські підприємства, створені при реорганізації КСП.

В процесі дослідження використовувалися:

 • роботи вчених з питань реформування сільськогосподарських підприємств та відображення в обліку операцій, пов’язаних з цими процесами,
 • законодавчі акти України, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності сільськогосподарських підприємств,
 • матеріали наукових конференцій і семінарів.

Інформаційною основою дисертації були матеріали статистичних та державних органів управління сільським господарством, матеріали первинного бухгалтерського обліку, річні та оперативні звіти сільськогосподарських підприємств, розробки науково-дослідних установ, статистичні щорічники, матеріали анкетних обстежень, результати особистих спостережень автора, міжнародні та національні стандарти обліку та звітності, роботи вчених в галузі бухгалтерського обліку. В роботі використані такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, зіставлення, статистичних групувань. Із спеціальних методів досліджень в роботі використані абстрактно-логічний, монографічний,  розрахунково-конструктивний, статистико-економічний.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

На основі комплексного дослідження теоретично обгрунтовано і рекомендовано до впровадження порядок відображення в обліку операцій з паювання і персоніфікації майна КСП та обліку власного капіталу в підприємствах різних організаційно-правових форм, що створені в процесі реформування КСП. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають сутність наукової новизни дослідження:

 • уточнено визначення поняття “власний капітал”, який слід розглядати як вартісний вираз власних засобів підприємства і обсяг прав власників;
 • обгрунтовано базовий порядок обліку власного капіталу та особливості його застосування в підприємствах різних організаційно-правових форм відповідно до законодавчих вимог та правового регулювання майнових відносин;
 • запропоновано при уточненні вартості активів, – переоцінку робити не всіх основних засобів чи їх груп, а тільки тих об’єктів, балансова вартість яких після перевірки правильності її визначення істотно відрізняється від їх справедливої вартості, що дозволить визначати реальний розмір власного капіталу з найменшими затратами;
 • визначено черговість, документальне оформлення та порядок відображення в обліку операцій з формування власного капіталу КСП, видачі майна в натурі та залучення його новими підприємствам;
 • запропоновано з метою формування достовірної і зіставної інформації щодо складу власного капіталу для обліку вступних внесків засновників використовувати окремі рахунки відповідно до типу підприємств: в кооперативах це буде рахунок “Пайовий капітал”, в товариствах – “Статутний капітал”, в приватних підприємствах і фермерських господарствах – “Додатковий капітал”;
 • проведено обстеження ступеню врегульованості майнових відносин в новостворених агроформуваннях, яке дозволило встановити, що в більшості з них необхідно привести розмір і структуру власного капіталу до статутних вимог, і запропоновано порядок виконання цієї роботи.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Пропозиції та рекомендації, що містяться в роботі, спрямовані на удосконалення облікового забезпечення управління процесами реформування та врегулювання майнових відносин в сільськогосподарських підприємств та методики обліку власного капіталу в підприємствах різних організаційно-правових форм. Їх запровадження сприятиме підвищенню повноти та достовірності інформації у фінансовій звітності про фінансово-майновий стан та відносини власності в аграрних підприємствах.

Результати досліджень використані при написанні методичних матеріалів Міністерства АПК України та Інституту аграрної економіки УААН, зокрема:

 • “Рекомендацій про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з реформуванням КСП”,
 • “Рекомендацій з паювання та виділення майна в натурі при реструктуризації КСП”,
 • “Рекомендацій про порядок залучення та використання майна новоствореними сільськогосподарськими підприємствами”,
 • “Рекомендацій з врегулювання майнових та земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах, створених в результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств”,
 • посібник Інституту аграрної економіки УААН “Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва”.

Результати досліджень використані при підготовці “Порядку регулювання майнових відносин у процесі реформування недержавних сільськогосподарських підприємств”, затвердженому розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: особистий внесок здобувача в досліджену проблему

Наукові результати, приведені в дисертаційній роботі, отримані автором особисто, зокрема:

 • уточнено визначення поняття “власний капітал” та розкрита його сутність;
 • удосконалено методику уточнення вартості активів підприємства з метою формування пайового фонду;
 • запропоновано порядок обліку операцій з приведення розміру і структури власного капіталу до статутних вимог при врегулюванні майнових відносин в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм, створених в результаті реорганізації КСП;
 • встановлено особливості відображення в обліку внесків засновників в підприємствах різних організаційно-правових форм;
 • розглянуті економічні аспекти залучення приватними підприємствами майна колишніх членів КСП, які не стали засновниками нового підприємства і, відповідно, розроблено порядок оформлення та відображення в обліку цих операцій.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: апробація результатів дослідження

Основні теоретичні і практичні результати досліджень обговорювались на засіданнях відділу обліку, аналізу та аудиту Інституту аграрної економіки УААН.

Обгрунтованість пропозицій підтверджується їх апробацією Міністерством аграрної політики України та Головним управлінням агропромислового комплексу Луганської облдержадміністрації. Основні положення дисертації оприлюднено на науково-практичних конференціях в Національному університеті ім. Т.Г.Шевченка (2000 р.), Бучацькому інституті менеджменту та аудиту (2000 р.), Харківському державному технічному університеті сільського господарства (2000 р.) та доповідались на науково-практичному семінарі в Міністерстві АПК України (м. Київ, 1998р.).

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація викладена на 182 сторінках комп’ютерного тексту, складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, містить 9 таблиці і 5 рисунків. Список використаних джерел налічує 161 найменування.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: список публікацій за темою дисертації

З проблем, що розглядаються в дисертаційній роботі, опубліковано 4 одноосібні наукові праці загальними обсягом 2,1 друкованих аркушів, з них 3 статті у фахових наукових виданнях (1,8 друк. арк.), 1 в колективній монографії (0,3 друк. арк.).

Список публікацій:

 1. Канцуров О.О. Амортизаційна політика в сучасних умовах // Світ бухгалтерського обліку, – 1998.- №9.- С. 5-11 (0,9 д. а.).
 2. Канцуров О.О. Визначення осіб, які мають право на отримання майнового паю // Економіка АПК. – 1999.- №12.- С. 50-53 (0,3 д. а.).
 3. Канцуров О.О. Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2000.- №3.- С. 66-69 (0,6 д. а.).
 4. Канцуров О.О. Економічні та правові аспекти оренди майна в приватних сільськогосподарських підприємствах, в кн. “Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу”: Кол монографія у двох томах. Т. 1 /за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. – К.: ІАЕ, 2000. – 732 с., в тому числі автора с. 215 – 220 (0,3 д. а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Капітал підприємства” за посиланням:

РубрикаКапітал

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *