Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія

Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія

Бібліографічний опис

Бутинець Т. А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бутинець Тетяна Анатоліївна – Київ, 2001. – 21 с.

Анотація

Теоретично розроблено загальні принципи документування з метою створення уніфікованої системи первинних документів. Уточнено визначення бухгалтерського обліку за умов ринку, конкретизовано його функції, обгрунтовано рівні регулювання. Систематизовано понятійний апарат, наведено його нові дефініції. Надано детальну класифікацію облікових документів на основі запропонованих ознак, з’ясовано місце документування в системі елементів методу бухгалтерського обліку. Показано необхідність і можливість оформлення первинних документів з метою одночасного використання для записів до реєстрів фінансового, управлінського, податкового та стратегічного обліку.

Ключові слова

документ, документація, документування, документообіг, первинний облік, система обліку, метод бухгалтерського обліку, облікова політика, функції обліку, факти господарського життя

Документування в системі бухгалтерського обліку:  актуальність теми дослідження

Бухгалтерія щоденно поглинає велику кількість документів і, перероблюючи їх, не має точного уявлення про обсяги документів, що підлягають обробці, їх характер, види, властивості, походження, а також про якість зафіксованої в них економічної інформації, темпи їх надходження, ступінь захисту та реалізації за допомогою документування; не відомі і не досліджені причини, які впливають на цей темп; немає достатніх даних про взаємний зв’язок документів між собою та питому вагу кожного окремого їх виду в кількісному співвідношенні.

Питанням організації документування в радянський період присвятили свої праці М.Г. Бєлов і В.О. Орлов, Н.А. Бортник, І.І. Ємець, В.Г. Горєлкин, М.К. Козуб, С. Жакіпбеков, Г.Г. Жуйков, Н.І. Іванов, Г.Г. Кірейцев, З.В. Кір’янова, С.С. Кромін, І.С. Мацкевічюс, Ю.С. Румянцев, В.В. Сопко, А.М. Фєдяєв і В.Є. Кириченко та ін. Значний внесок в створення принципів документування зробили зарубіжні вчені E. Хелльмунд і К.Х. Клауке. Проблеми автоматизації документування досліджували М.А. Бортник, І.І. Ємець, Т.А. Краєва, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов та інші вчені.

Зміст документування, його місце і функції в системі бухгалтерського обліку в українській обліково-економічній літературі до цього часу майже не розглядались, дослідження з цієї проблеми не велись, що негативно відбивається на розвитку теорії обліку, стримується наукова організація бухгалтерської праці. Лише в Саратові в 1998 р. О.К. Аміров захистив кандидатську дисертацію з цієї тематики.

Існуюча система документообігу

є складною та громіздкою внаслідок наявності значної кількості різних видів і форм документів, різниці в побудові аналогічних за змістом форм, повторень окремих показників в різних документах, багатоетапності процесу документообігу. Дослідження показали, що в процесі документування ряд функцій обліку реалізуються недостатньо, в більшості бухгалтерій потік документів рухається самоплинно, без регулювання і необхідного поточного контролю.  В різних літературних джерелах поняття “документ”, “документування”, “документообіг” мають різне тлумачення, а українська наукова школа за останні роки так і не переглянула своїх поглядів щодо послідовності викладання документування в теорії бухгалтерського обліку.

Автори підручників та монографій по-різному ставлять і вирішують питання про місце документування в системі обліку. Одні ототожнюють первинний облік з документацією, інші трактують його набагато ширше, розглядаючи як етап, що належить кожному виду обліку. В нормативних актах, що регламентують організацію обліку, також немає єдиного підходу щодо розуміння суті первинних документів, їх контролю та обробки. Форми документів побудовано без врахування нових класифікаційних ознак об’єктів обліку. Але на сьогодні при централізованому (аудиторському) обслуговуванні підприємств по-новому ставиться питання про організацію документообігу. Однак в теорії це не знайшло відповідного відображення.

Документи, що формувались в період командної системи, функціонують сьогодні зовсім в інших – ринкових – умовах. Під впливом розвитку економічних відносин суттєво змінюється і зміст відображуваних процесів, самих фактів – дій та подій. Виникли нові об’єкти документування. Об’єктивною стала потреба інакше висвітлювати в навчальній літературі питання про створення документів, їх реквізити, сутність операцій, захист комерційної інформації в умовах комп’ютерного обліку.

З визнанням юридичного статусу електронних носіїв облікової інформації і вихідних машинограм виникла проблема їх визнання та розуміння як оригіналів, оформлення копій документів в умовах комп’ютеризації обліку, забезпечення придатності облікової інформації для зберігання в архіві та її використання в майбутньому. Це означає, що в теорії обліку виникла нова проблема: питання документування фактів господарського життя (надалі – ФГЖ) в нових умовах розвитку економіки.

Документування в системі бухгалтерського обліку:  зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проводилось у межах плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту, як складова частина загальнодержавної програми досліджень № 278 “Розробка та наукове супроводження програми підвищення ефективності виробничого потенціалу м. Коростеня на основі статусу особливого економічного режиму. Бухгалтерський облік та аудит”.

Документування в системі бухгалтерського обліку: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних і методологічних основ документування, удосконалення практики організації обліку на стадії спостереження, вимірювання, реєстрації та обробки документів.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

 • дослідити діючу практику та існуючі підходи щодо документування фактів господарського життя в нових умовах господарювання;
 • обґрунтувати місце і роль, значення і функції документування в системі бухгалтерського обліку;
 • уточнити та доповнити дефініцію бухгалтерського обліку та облікової політики в умовах ринку, обґрунтувати рівні регламентування обліку та класичний підхід до процесу документування операцій в обліку;
 • уточнити терміни та визначити класифікаційні ознаки для групування: господарських операцій, фактів господарського життя, умовних фактів, бухгалтерських документів;
 • удосконалити методику викладання теми “Документування” в теорії та галузевих курсах бухгалтерського обліку;
 • з’ясувати місце елементу методу бухгалтерського обліку – документування – серед інших елементів обліку;
 • оцінити сучасний стан документування та реалізації функцій обліку на підприємствах м. Житомира та розробити пропозиції щодо його удосконалення;
 • обґрунтувати необхідність і можливість застосування існуючих комп’ютерних програм щодо первинного документування;
 • розробити і запропонувати окремі первинні документи, необхідні підприємствам в сучасних умовах господарювання;
 • вивчити вплив розголошення та витоку конфіденційної облікової інформації на імідж та фінансові результати підприємств, запропонувати систему заходів щодо захисту бухгалтерської інформації.

Документування в системі бухгалтерського обліку: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження були принципи та процеси документування ФГЖ, сукупність теоретичних, методологічних та організаційних проблем документування в сучасних умовах господарювання.

Об’єкт дослідження – порядок та існуюча система побудови і організації процесу документування на підприємствах України.

Документування в системі бухгалтерського обліку: методи дослідження

У процесі дисертаційного дослідження використані різні наукові методи. Теоретичні основи документування досліджувались методом індукції та дедукції, що дало можливість зробити висновок, що його основою є дії, події та ФГЖ, пов’язані з рухом активів, змінами пасивів, та відносини економіко-правового характеру, які пов’язані з процесами господарювання. За допомогою цього методу визначено загальний напрям розвитку теорії і практики документування. Шляхом використання методу причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічного методу виявлено причини відсутності окремих класифікаційних ознак документування для потреб бухгалтерського обліку та обґрунтовано необхідність в їх побудові. Розрахунково-конструктивний метод застосовувався при порівнянні стану документування в Україні та за кордоном. Використання зазначеного методу також дозволило змоделювати окреме автоматизоване робоче місце бухгалтера з процесу документування.

Документування в системі бухгалтерського обліку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в тому, що вперше поставлено як самостійну і багато в чому вирішено задачу, яка має за мету через документування ФГЖ, підвищення ефективності обліку в частині забезпечення майнових інтересів різних суб’єктів господарювання, якісного і своєчасного виконання необхідних в умовах ринку нових функцій обліку.

Наукова новизна ключових положень дисертації полягає в наступному:

– на теоретичному рівні:

 • розроблені загальні принципи документування з метою створення уніфікованої системи первинних документів;
 • уточнено визначення бухгалтерського обліку в умовах ринку, доповнені його функції, обґрунтовані рівні регулювання;
 • систематизовано та уточнено понятійний апарат, запропоновані нові дефініції, надано детальну класифікацію облікових документів на основі запропонованих ознак, обґрунтовано місце документування в системі елементів методу бухгалтерського обліку;
 • обґрунтована необхідність і можливість оформлювати первинні документи таким чином, щоб вони одночасно використовувались для записів до регістрів фінансового, управлінського, податкового та стратегічного обліку.

– на концептуальному рівні:

 • розроблені та обґрунтовані концептуальні підходи і методика викладання теми “Документування” в теорії та галузевих курсах бухгалтерського обліку;
 • запропонований порядок бухгалтерського обліку первинних документів та їх зберігання як матеріальних предметів;
 • створена концепція, яка узагальнює порядок вивчення елементів методу бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах. Вона базується на розумінні економічної суті документування в системі бухгалтерського обліку як єдиного елементу методу для всіх видів обліку;
 • запропоновані перспективні напрями удосконалення процесу документування в умовах комп’ютеризації обліку, зокрема, документообіг електронних первинних документів та система захисту бухгалтерської інформації.

– на методичному рівні:

 • вивчені причини втрат і фальсифікації конфіденційної інформації в первинних документах, складено їх ранжирований ряд та внесено пропозиції щодо впорядкування місця зберігання інформації, розроблені рекомендації щодо роботи з конфіденційними документами;
 • обґрунтовані шляхи скорочення кількості документів, що застосовуються на підприємствах та витрат на управління документообігом, запропоновані нові облікові документи;
 • узагальнено методичні прийоми бухгалтерського контролю ФГЖ на підставі документів на стадії їх обробки, розроблено та запропоновано для впровадження ряд положень, переліків та допоміжних таблиць для виявлення недоброякісних документів;
 • визначені напрями подальшого розвитку централізованих бухгалтерій та аудиторських фірм з обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

Документування в системі бухгалтерського обліку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в можливості застосування окремих положень дослідження для подальшого здійснення науково-дослідних робіт в сфері бухгалтерського обліку, а також у використанні основних результатів дослідження в авторських публікаціях, навчальних виданнях та виступах на науково-практичних конференціях.

Теоретичні і методологічні дослідження проблеми доведено до практичних висновків і методичних рекомендацій, які можуть бути використані підприємствами України для покращання обліку ФГЖ та кафедрами ВНЗ при викладанні курсу “Бухгалтерський облік”.

Впровадження результатів досліджень полягає в їх безпосередньому включенні у навчальний процес при вивченні теорії та галузевих курсів бухгалтерського обліку (в частині документування ФГЖ), в бухгалтерську практику – запропоновані форми первинних документів.

Пропозиції автора реалізуються в навчальному процесі переважної більшості вищих навчальних закладів різних форм власності та рівнів акредитації з підготовки дипломованих фахівців економічних спеціальностей.

На практиці результати дослідження використовуються в роботі підприємств “Житомирхліб” (довідка № 01/636 від 02.08.2001 р.) та в навчальному процесі ЖІТІ при викладанні дисциплін “Теорія бухгалтерського обліку” (тема “Документування ФГЖ в обліку”), “Бухгалтерський облік” для спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”, 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” (довідка № 44-45/957 від 12.06.2001 р.).

Документування в системі бухгалтерського обліку: особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійною завершеною роботою, в якій висвітлено науковий підхід до розв’язання нової важливої проблеми – формування елементу методу бухгалтерського обліку – документування, яке відповідає умовам економіки ринкового типу.

У науковому обґрунтуванні автор застосовував концепцію досліджень проблем документування, яка ґрунтується на використанні історичного та соціологічного наукових пошуків. Вона полягає в наступному:

 • систематизовано понятійний апарат, уточнені наступні дефініції: бухгалтерський облік, документ, документування, документообіг, дії, події, ФГЖ, умовні факти, облікова політика, первинний облік тощо;
 • описана нова, раніше невідома в бухгалтерській науці слідоутворююча функція бухгалтерського обліку; вивчено вплив розголошення та витоку конфіденційної облікової інформації на імідж та фінансові результати підприємств, запропоновано систему захисту бухгалтерських документів;
 • обґрунтовано необхідність класифікації господарських операцій, ФГЖ, а також облікових документів за двома ознаками, як основи посилення стану обліку збереження майна;
 • створена концепція, яка узагальнює порядок викладення елементів методу бухгалтерського обліку в навчальній літературі;
 • запропоновано перспективні напрями удосконалення організації документування в умовах комп’ютеризації обліку, обґрунтована необхідність нумерації первинних документів в спеціальних журналах;
 • запропонований порядок обліку первинних документів та їх зберігання як матеріальних предметів;
 • рекомендовано первинні документи оформлювати таким чином, щоб вони одночасно використовувались для внутрішніх та зовнішніх користувачів, а також для записів в регістри всіх видів обліку;
 • узагальнено методичні прийоми бухгалтерського контролю документів на стадії їх обробки, розроблено допоміжні таблиці для виявлення недоброякісних документів;
 • запропоновано створити на підприємствах внутрішні контрольно-ревізійні служби, розроблено положення про службу внутрішнього аудиту та перелік документів, які підлягають перевірці.

Документування в системі бухгалтерського обліку: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали схвальну оцінку науковців на науково-практичних конференціях, які проводились в Житомирі (Міські міжвузівські науково-практичні конференції студентів та молодих вчених (1999, 2000, 2001 рр.), Розвиток науки про бухгалтерський облік (2000 р.), Удосконалення національних нормативів аудиту (2000 р.)), Хмельницькому (Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики (2000 р.)), Києві (Аудит як важливий інструмент ринкової економіки (2000 р.)).

Документування в системі бухгалтерського обліку: обсяг і структура дисертації

Дисертація викладена на 181 сторінці комп’ютерного тексту, включає 23 таблиці, 51 рисунок, 28 додатків, складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел, який налічує 245 найменувань.

Документування в системі бухгалтерського обліку: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукового дослідження опубліковано монографію 19,1 др. арк., 7 наукових статей обсягом 3,33 др. арк. та 4 тези доповідей на науково-практичних конференціях. З інших публікацій (навчальних посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.

Монографії, статті в наукових фахових виданнях:

 1. Бутинець Т.А. Документування господарських фактів: теорія, методологія, комп’ютеризація. Наукове видання – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 412 с. (19,1 д.а.)
 2. Бутинець Т.А. Вплив автоматизації обліку на фальсифікацію документів та бухгалтерських записів // Вісник ЖІТІ, 2001. – № 14 / Економічні науки. – С. 62-66 (0,44 д.а.)
 3. Бутинець Т.А. Документи та їх роль в господарстві // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 42. – Дніпропетровськ: ДНІ, 2000. – С. 52-55 (0,2 д.а.).
 4. Бутинець Т.А. Документальне оформлення операцій в роздрібній торгівлі // Вісник ЖІТІ, 2000. – № 11 / Економічні науки. – С. 49-51 (0,43 д.а.)
 5. Бутинець Т.А. Погляди різних авторів на класифікацію облікових документів // Вісник ЖІТІ, 1999. – № 9 / Економічні науки. – С. 52-59 (0,88 д.а.)
 6. Бутинець Т.А. Представницькі витрати та їх документування // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 6 – Дніпропетровськ: Наука і освіта. 1999. – С. 72-77 (0,3 д.а.)
 7. Бутинець Т.А. Проблеми дефініцій терміну документ // Вісник ЖІТІ, 1998. – № 8 / Економічні науки. – С. 69-72 (0,484 д.а.)
 8. Бутинець Т.А. Система бухгалтерського обліку: документування ФГЖ // Вісник ЖІТІ, 2001. – № 15 / Економічні науки. – С. 65-72 (0,6 д.а.)

Навчальні посібники:

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
 2. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
 3. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В. , Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.
 4. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 448 с.
 5. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 228 с.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *