Облік і аудит нематеріальних активів

Облік і аудит нематеріальних активів

Бібліографічний опис

Бігдан І. А. Облік і аудит нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бігдан Інна Анатоліївна – Харків, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню організації та методики обліку і аудиту нематеріальних активів. У дисертації уточнено категоріально-понятійний аппарат, досліджено сутність і удосконалено класифікацію нематеріальних активів, уточнено види і методи оцінки їх вартості та документів, що підтверджують різні права. Запропоновано методику обліку окремих операцій з нематеріальними активами та забалансового обліку. Досліджено амортизаційну політику і надано пропозиції з її удосконалення. Розроблено форми первинних документів та запропоновано рекомендації щодо удосконалення регістрів з обліку нематеріальних активів. Визначена концепція автоматизації обліку нематеріальних активів у цілісній системі управління підприємством. Удосконалено організаційно-методичні підходи до проведення аудиту нематеріальних активів, методику їх оцінки та аналізу при наданні аудиторских послуг.

Ключові слова

нематеріальні активи, класифікація, облік, оцінка, амортизація, ринковий знос, програма аудиту, аудиторські послуги, експертний метод, методика аналізу

Облік і аудит нематеріальних активів: актуальність теми

Процес утворення ринкового середовища в Україні диктує нові умови до формування активів підприємства. У господарський оборот включено відносно новий їх вид – нематеріальні активи, використання яких сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, і, як наслідок, розширенню виробництва продукції, робіт, послуг, створенню робочих місць. Разом з тим, багато керівників ще не до кінця розуміють значення того внеску, який дають нематеріальні активи у процесі їх використання. Правова база щодо прав інтелектуальної власності, користування майном та іншими правами знаходиться у стадії становлення. Нове облікове законодавство звужує склад нематеріальних активів, зараховуючи витрати зі створення багатьох об’єктів на витрати звітного періоду. Унікальні об’єкти нематеріальних активів часто не враховуються і у балансі, або їхня облікова вартість набагато нижче ринкової вартості, що приводить до заниження майнового стану підприємств. Причиною такої ситуації є, насамперед, відсутність стандартів оцінки вартості нематеріальних активів. Досить слабке висвітлення знаходять ці питання і в літературі.

Дослідження теоретичних положень і діючої практики бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальних активів дозволило визначити ще низку  невирішених проблем. Серед них: недостатнє дослідження економічної сутності нематеріальних активів, розбіжність категоріально-понятійного апарату, недостатня розробленість наукової класифікації, відсутність методики обліку окремих операцій з нематеріальними активами, невирішеність питань організації носіїв інформації, забалансового обліку, амортизаційної політики. Практично відсутні методики аудиту нематеріальних активів. Не знайшли свого належного висвітлення питання надання аудиторських послуг з оцінки вартості та аналізу нематеріальних активів.

Стан вивчення проблеми

Певний внесок у рішення і розробку теоретичних і практичних положень бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: В.П. Астахов, І.О. Бланк, С.В. Валдайцев, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, А.П. Грінько, В.І. Єфіменко, В.П. Завгородній, С. Я. Зубілевич, Л.М. Котенко, М.Ю. Манухіна, Б.Л. Межеров, Ю.І. Осадчий, В.М. Пархоменко,  В.Ф. Палій, О.А. Підопригора, В.І. Подільський, Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін, В.В. Сатовський, А.Д. Святоцький, В.В.Сопко, Н.М. Ткаченко, М.О. Федотова, Н.В. Чебанова, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман, Л.П. Янчева, Нідзл Б., Х.А. Андерсон, Д. Колдуелл, Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф., Уолл Н., Маркузе Я., Мус Герольд, Ханшманн Рольф, Аренс Э. А. , Лоб бек Дж. К. та інші.

Актуальність та значимість питань обліку і аудиту нематеріальних активів на сучасному етапі розвитку підприємств України, дискусійність багатьох теоретичних положень, необхідність практичного вирішення комплексу теоретичних і методичних проблем зумовили вибір теми та основні напрямки дисертаційного дослідження.

Облік і аудит нематеріальних активів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок досліджень пов’язаний із науково-дослідними роботами, які  виконані на кафедрі аналізу господарської діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі відповідно до державних планів: тема “Методика комплексного аналізу діяльності підприємств торгівлі та харчування” (№ 20-2000-2001 Б), тема “Удосконалення методики аналізу витрат підприємств галузі” (№ 25-02-03 Б).

Облік і аудит нематеріальних активів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є узагальнення і розробка теоретичних положень з організації обліку та аудиту нематеріальних активів і практичних рекомендацій з їх удосконалення.

Цільове спрямування досліджень зумовило постановку та вирішення основних завдань:

 • дослідити та розкрити економічну сутність нематеріальних активів і розробити їх класифікацію;
 • розробити методичні рекомендації щодо оцінки вартості нематеріальних активів при  внесенні до статутного капіталу, при безоплатному отримані, а також у випадку неповного відображення в балансі, організації забалансового обліку;
 • розробити рекомендації з удосконалення методики обліку операцій з нематеріальними активами;
 • дослідити економічну природу амортизації та зносу нематеріальних активів і розробити методичні рекомендації з удосконалення обліку амортизації нематеріальних активів;
 • розробити форми первинних документів та облікових регістрів з обліку нематеріальних активів;
 • визначити концепцію автоматизації обліку нематеріальних активів у системі управління підприємством;
 • дослідити організаційно-методичні аспекти аудиту нематеріальних активів і розробити рекомендації щодо його удосконалення;
 • удосконалити методичні підходи до аналізу нематеріальних активів з надання аудиторських послуг.

Облік і аудит нематеріальних активів: об’єкт та предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація обліку та аудиту нематеріальних активів на підприємствах.

Предметом дисертаційного дослідження є сукупність теоретичних і організаційно-практичних питань з бухгалтерського обліку і аудиту нематеріальних активів.

Облік і аудит нематеріальних активів: методи дослідження

Теоретичні і методологічні аспекти дослідження грунтуються на наукових розробках вітчизняних і зарубіжних економістів, положеннях і стандартах діючого облікового, патентно-правового, податкового й іншого законодавства, які регламентують порядок оцінки, обліку, амортизації, аудиту нематеріальних активів. У процесі дослідження використовувались міжнародні стандарти оцінки, обліку і аудиту, монографії, дисертації, автореферати, матеріали конференцій, дані фондового ринку, бюлетені органів статистики. Також використовувались матеріали підприємств: фінансова звітність, дані бізнес-планів, результати маркетингових досліджень.

Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі застосування загальнонаукових методів (історико-логічного, системного аналізу, спостереження, узагальнення, синтезу, абстракції, конкретизації); специфічних прийомів наукового дослідження (класифікації, групування, порівняння, середніх величин, узагальнюючих економічних показників, економіко-статистичних; експертних оцінок).

Облік і аудит нематеріальних активів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробці теоретичних і практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів в сучасних умовах функціонування підприємств.

У результаті проведеного дослідження отримані такі найбільш істотні наукові результати:

Вперше запропоновано:

 • методику забалансового обліку патентів, свідоцтв, ліцензій тощо;
 • методику обліку швидкозношуваних нематеріальних активів.

Удосконалено:

 • методику обліку операцій з руху нематеріальних активів;
 • методику обліку амортизації нематеріальних активів;
 • форми первинних документів та облікових регістрів з обліку нематеріальних активів;
 • організаційно-методичні підходи до проведення аудиту нематеріальних активів.

Одержало подальший розвиток:

 • економічна класифікація нематеріальних активів;
 • методика оцінки вартості нематеріальних активів;
 • концепція автоматизації обліку нематеріальних активів в системі управління підприємством;
 • методика аналізу нематеріальних активів.

Облік і аудит нематеріальних активів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці комплексу науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій з обліку та аудиту нематеріальних активів, які запроваджені в практику роботи ряду підприємств, можуть використовуватися в аудиторській діяльності, а також при розробці нормативних документів з оцінки, обліку і аудиту нематеріальних активів.

Пропозиції і рекомендації, викладені в дисертаційній роботі, дозволять: ввести у господарський оборот необліковані нематеріальні активи, здійснювати їх оцінку та аналіз, виходячи з потреб управління, посилити контроль наявності і використання нематеріальних активів, здійснювати ефективну амортизаційну політику, раціонально організовувати документооборот, підвищити аналітичність, якість і своєчасність облікової інформації, що формується в автоматизованій системі підприємства, підвищити якість аудиторських послуг.

Методичні розробки і рекомендації за результатами досліджень впроваджені в практичну діяльність підприємства харчової промисловості м. Харкова АТЗТ “Бісквітна фабрика” (довідка №319 від 03.03.2003 р.), ЧП “Консалтингова фірма “Бізнес-Експерт” (довідка від 25.09.2002 р.), ТОВ Аудиторська фірма “Аудитконсалт” (довідка від 15.01.2003 р.), а також використані в навчальному процесі (протокол кафедри аналізу господарської діяльності №7 від 18.02.2003 р.). Окремі положення дисертаційного дослідження знайшли відображення в проекті Плану рахунків бухгалтерського обліку (повідомлення № 270 від 27.09.1999 р.).

Облік і аудит нематеріальних активів: особистий внесок здобувача

Дисертаційне дослідження є науковою працею,  яка виконана автором. У роботі викладено авторський підхід до системного логічно-послідовного вирішення завдань удосконалення обліку і аудиту нематеріальних активів.

Особистий внесок автора в публікаціях (№ 5, 8, 10 за списком робіт, який подано в авторефераті) включає: у статті № 5 безпосередньо автором визначено чинники, що впливають на організацію аудиту нематеріальних активів; досліджено фактори і аудиторські процедури оцінки аудиторського ризику; у статті № 8 розроблено модель інформаційних взаємозв’язків підсистеми “Облік нематеріальних активів” з іншими підсистемами автоматизованого комплексу підприємства, довідники та звітні форми; у тезах № 10 запропоновано включення витрат на рекламу до складу нематеріальних активів і механізм іх розподілу за звітними періодами.

Облік і аудит нематеріальних активів: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати досліджень доповідалися на науково-практичній конференції “Концепція підготовки фахівців з бухгалтерського обліку в сучасних умовах України” (29-30 травня 1997, м. Харків), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України (11-12 травня 2001, м. Полтава), Міжнародній науково-практичній конференції “Наукові і практичні аспекти переробки м’яса і м’ясопродуктів” (28 лютого – 1 березня 2001, м. Харків), Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі” (28 жовтня 2002, м. Харків). Результати досліджень також представлені на ХII Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні” (3-4 квітня 2001, м. Чернівці), наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування в 1998-2002 роках,

Облік і аудит нематеріальних активів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 21 таблицю, 16 рисунків, 16 додатків, список використаних джерел із 182 найменувань. Обсяг дисертації складає 287 сторінок, в тому числі додатки – 80 сторінок. Основний зміст дисертації викладений на  193 сторінках.

Облік і аудит нематеріальних активів: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано у спеціальних виданнях 10 наукових праць загальним обсягом 3,0 др. арк., з них 5 статей та 2 тез міжнародних науково-практичних конференцій – у наукових фахових виданнях загальним обсягом 1,7 др. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Бигдан И.А. Проблемы отражения в учете нематериальных активов // Ринкова трансформація економіки: Зб. наук. пр. Вип. 2. – Харків: ХІБМ, 1997. – С. 193-197.
 2. Бигдан И.А. О сущности и признании нематериальных активов // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. пр. Ч.1 – Харків, Харк. держ. академія технол. та орг. харчування, 1998. – С. 304-306.
 3. Бигдан И.А. О влиянии амортизации нематериальных активов на финансовые результаты деятельности предприятий Украины // Ринкова трансформація економіки: Зб. наук. пр. Вип. 4. – Харків: ХІБМ, 1998. – С. 170-175.
 4. Бігдан І.А. Питання оцінки вартості нематеріальних активів // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”, 2001. – №2-3. – С. 78-80.
 5. Бигдан И.А., Полевая Т. Организационно-методические аспекты аудита нематериальных активов // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. пр. Ч.2 – Харків, ХДАТОХ, 2002. – С. 45-51.

В інших наукових виданнях:

 1. Бигдан И.А. О документальном оформлении операций с нематериальными активами: Зб. наук. праць “Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі та харчування”, Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 226-229.
 2. Бігдан І.А. Аналітичні процедури в управлінні нематеріальними активами // Наук. вісн. Чернів. торг-економ. інст. – Вип. 2. – Чернівці. – 2001. – С. 280-283.
 3. Бигдан И.А., Порятуй А.Ф. Учет нематериальных активов в автоматизированной информационной системе предприятия: Зб. наук. пр. “Ринкова трансформація економіки”. – Вип. 6. – Харків: ХІБМ, 2002. – С. 189-198.

Тези доповідей:

 1. Бигдан И.А. Методологические подходы к аналитической оценке нематериальных активов предприятий пищевой промышленности // Междунар. науч.-практ. конф. “Научные и практические аспекты переработки мяса и мясопродуктов”, Харьков: ХГАТОП, 2001. – С. 196-197.
 2. Гаркуша Н.Н., Бигдан И.А., Клименко А.Б. Расходы на рекламу как составная часть стоимости прав на товарный знак // Міжнар. наук.-метод. конф. “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”, присвяченої 35-річчю академії”. – Харків, ХДАТОХ, 2002. – С. 299-302.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Нематеріальні активи” за посиланням:

РубрикаНематеріальні активи

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог