Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів

Бібліографічний опис

Лукашова І. О. Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лукашова Інна Олександрівна – Луганськ, 2002. – 20 с.

Анотація

Розроблено науково обгрунтовані рекомендації щодо організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку операцій з експортно-імпортних постачань (ЕІП) товарів за умов ринкової економіки. Розкрито економічну сутність ЕІП з метою визначення предмета й об’єктів обліку, висвітлено питання їх правового регулювання. Обгрунтовано сутність організації бухгалтерського обліку з метою розробки рекомендацій щодо формування оптимальної облікової політики об’єктів обліку цих операцій. Надано критичний аналіз існуючої методики оцінки експортованих та імпортованих товарів, методики обліку операцій з ЕІП товарів за умов чинного законодавства. Наведено пропозиції щодо усунення недоліків діючої методики обліку операцій з ЕІП товарів, а також розроблено форми реєстрів аналітичного та синтетичного обліку з принципово новим підходом до їх формування з урахуванням потреб системи управління.

Ключові слова

предмет і об’єкти обліку експортно-імпортних постачань, удосконалення методики обліку, принципи П(С)БО

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: актуальність теми дослідження

Ефективність системи управління експортно-імпортними постачаннями, як одного з основних видів зовнішньоекономічної діяльності, цілком залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. У зв’язку з цим зростає роль і значення обліку як функції управління цими операціями.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку визначили нові підходи до організації і методики накопичення обліково-економічної інформації досліджуваних операцій. Система побудови бухгалтерського обліку повинна забезпечити застосування принципів П(С)БО – своєчасного відображення всіх операцій, повного розкриття інформації про цей вид постачань як відокремленої економіко-юридичної системи діяльності підприємств.  Саме з цих позицій і досліджується питання удосконалення операцій з експортно-імпортних постачань товарів.

Існуючий порядок організації обліку цих операцій не дозволяє провести досить глибокий економічний аналіз і не повністю забезпечує інформацією про їхнє здійснення. Проведені дослідження дозволили визначити, що незважаючи на значимість даного виду діяльності і наявність проблемних питань, даній ділянці обліково-економічної роботи приділяється недостатня увага. Нечіткість же викладу порядку їхнього правового регулювання, численні і часті зміни правової бази спричинили до перекручування сутності експортно-імпортних постачань, нерозуміння  предмета й об’єктів бухгалтерського обліку, а також до неоднозначного сприйняття фахівцями економічного і юридичного профілю інформації про ці операції.

Стан вивчення проблеми

Істотним внеском у побудові системи організаційних регламентів і методики реалізації облікової функції в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності стали роботи Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Кузьмінського, С.Ф. Голова та інш. Дослідження цих вчених носять теоретичний характер і торкаються ключових аспектів бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз наукових праць, присвячених питанням дослідження, свідчить про відсутність комплексно-цільового підходу в дослідженні операцій з експортно-імпортних постачань товарів як відокремленої економіко-юридичної системи діяльності підприємств. А найбільш важливі організаційно-методичні питання обліку цих операцій продовжують залишатися недостатньо дослідженими або взагалі невирішеними.

Це обумовило наявність істотних недоліків у методиці обліку досліджуваних питань, серед яких нереалізованість і навіть порушення принципів П(С)БО в частині відображення операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку, а також застосування форм облікових регістрів, що не дають належної аналітичної інформації і не забезпечують ефективність управління. Недостатнє висвітлення досліджених питань в економічній літературі, а також їхня практична значимість обумовили вибір теми і цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Основні результати дисертаційної роботи отримані при виконанні науково-дослідницьких робіт кафедри бухгалтерського обліку Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського. У держбюджетній темі “Бухгалтерський облік: проблеми інтеграції балансового і податкового обліку” (номер державної реєстрації – 0201V000580) автором розкрито механізм формування валових доходів та методика обліку експортно-імпортних операцій. У господарчо-договірній темі “Розробка методичних указівок з бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності” (номер державної реєстрації – 0301V000579) автор був відповідальним виконавцем. У роботі обґрунтована економічна сутність досліджуваних операцій і підготовлені методичні вказівки з обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності, а саме експортно-імпортного постачання.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: мета і завдання дослідження

Основна мета дослідження полягає у розробці науково обґрунтованих рекомендацій з організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів в сучасних умовах.

Відповідно до  цієї мети в дисертації поставлено та вирішено такі  завдання:

 • розглянуто   економіко-правову  сутність операцій, пов’язаних з експортом та імпортом товарів у частині їх постачань, з метою визначення предмета й об’єктів обліку;
 • виявлення  проблемних питань у правовому регулюванні операцій, пов’язаних з експортом та імпортом товарів і вироблення шляхів їх вирішення;
 • обґрунтування шляхів організації збору, обробки і накопичення економічної інформації з метою розробки рекомендацій для формування елементів облікової політики щодо операцій з експортно-імпортних постачань товарів;
 • критичний огляд існуючої методики оцінки експортованих та імпортованих товарів, методичних положень бухгалтерського обліку операцій з ними і внесення пропозицій щодо їх удосконалення в умовах реалізації вимог національних положень бухгалтерського обліку з орієнтацією на  міжнародні стандарти;
 • розробка форм спеціальних регістрів аналітичного і синтетичного обліку з операцій, пов’язаних з експортом та імпортом товарів у частині їхніх постачань;
 • формування пропозицій щодо вдосконалення регістрів за рахунками 36 “Розрахунки з  покупцями та замовниками” і 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є існуюча система бухгалтерського обліку операцій з  постачань товарів. Предмет дослідження  склали організаційно-методичні  питання бухгалтерського обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів і розрахунків з них.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: методи дослідження

При вирішенні поставлених завдань використовувалися як загальнонаукові методи пізнання, так і специфічні. У роботі використовувалися: метод логічного аналізу – при визначенні економічної сутності експортно-імпортних постачань, предмета й об’єктів обліку, визнання доходів, витрат, дебіторської заборгованості й зобов’язань; метод асоціацій і аналогій – при розробці методики синтетичного й аналітичного обліку з операцій експортно-імпортних постачань; евристичні методи експертних оцінок і контрольних опитувань – при анкетному дослідженні стану бухгалтерського обліку на підприємствах; метод статистичних угрупувань і  порівнянь – при вивченні впливу діючого законодавства на операції дослідження; метод деталізації – при розробці методики формування оцінки експортованих та імпортованих товарів; метод взаємозалежного вивчення господарських процесів – при розробці напрямів оптимізації управління зовнішньоторговельними постачаннями.

У роботі використано законодавчі акти і нормативні документи з регулювання зовнішньоекономічної діяльності та системи бухгалтерського обліку з питань дослідження, а також праці вітчизняних і закордонних вчених в галузі економіки й обліку – монографії, періодика, матеріали наукових конференцій і семінарів, дані обстежених підприємств.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна полягає в постановці і виробленні ряду науково-практичних рекомендацій з організаційно-методичних питань бухгалтерського обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів.

Найбільш істотні результати, що містять наукову новизну результатів дослідження і які виносяться на захист, полягає в тому що:

 • обґрунтовано новий підхід до тлумачення операцій з експортно-імпортних постачань товарів як комплексу об’єктів бухгалтерського обліку відокремленої економіко-юридичної системи діяльності підприємств, формування яких залежить від базових умов постачань;
 • розроблено класифікацію операцій з постачання товарів з метою формування загального поняття про них як сукупності об’єктів обліку, контролю й аналізу;
 • уточнено об’єкти облікової номенклатури операцій з експортно-імпортних постачань товарів, що дозволить визначати бухгалтерські рахунки для накопичення економічної інформації;
 • сформований основний інструментарій облікової політики господарюючих суб’єктів з операцій експортно-імпортних постачань товарів з підрозділом на методику обліку і технологію накопичення інформації, які орієнтовані на посилення реалізації принципів бухгалтерського обліку;
 • обґрунтовано нові підходи щодо інформаційної оцінки експортно-імпортних постачань у системі рахунків бухгалтерського обліку, яка дає повне розкриття інформації про ці постачання як окрему економічну діяльність;
 • визначені процедури відображення операцій товароруху з урахуванням введення спеціальних бухгалтерських рахунків, а також за операціями розрахунків, що дозволяє реалізувати принципи бухгалтерського обліку.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: практичне значення одержаних результатів

Впровадження у практику розроблених у дисертації рекомендацій дозволяє підвищити рівень бухгалтерського обліку за рахунок використання його інформаційних можливостей. Рекомендації, що містяться в дисертації направлені на реалізацію системного підходу до обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів.

Практична цінність дослідження обумовлена таким:

 • методичні рекомендації з використання спеціальних бухгалтерських рахунків дозволяють відокремити у синтетичному і деталізувати в аналітичному обліку операції товароруху з експортно-імпортних постачань;
 • розроблена методика обліку операцій з експортно-імпортних постачань дозволить реально оцінювати товари в дорозі, вплив товароруху на результати  господарської діяльності в частині прогнозування доходів і витрат з цього виду постачань;
 • внесено пропозиції з удосконалення методики визнання дебіторської заборгованості й зобов’язань, що сприяє однозначному сприйняттю фахівцями економічного і юридичного профілю цих об’єктів бухгалтерського обліку як економічних категорій;
 • розроблено новій підхід до формування форм регістрів синтетичного й аналітичного обліку операцій досліджуваних постачань, що дозволяє значно розширити їхню інформаційну місткість, одержувати інформацію для  контролю, аналізу і управління цими операціями;
 • уточнено термінологію фінансових умов розрахунків між контрагентами зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу товарів і вироблено рекомендації щодо ефективного їх застосування.

Впровадження запропонованої технології облікової роботи дозволить виділити експортно-імпортні операції з постачань товарів  у загальній системі бухгалтерського обліку і посилити контрольні функції їх здійснення.

Підготовлені автором рекомендації стосовно удосконалення операцій з експортно-імпортних постачань товарів знайшли практичне втілення в діяльності  підприємств м. Донецька:

 • практичні розробки з реалізації основного інструментарію облікової політики господарюючих суб’єктів з операцій експортно-імпортних постачань товарів з підрозділом на методику обліку і технологію накопичення інформації на приватному підприємстві “Креатив” (довідка від 17.05.2001р.);
 • методичні рекомендації з організації бухгалтерського обліку за операціями експортно-імпортних постачань товарів із застосуванням спеціальних регістрів обліку на концерні “Енерго” (акт від 09.12.1999 р.).

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі з дисципліни “Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності”, а також у рекомендаціях для керівництва дипломними і курсовими роботами студентів у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: особистий внесок здобувача

Полягає в обґрунтуванні теоретико-методичного підходу до вирішення питань організації обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів, орієнтовані на підвищення   якості обліку, як  інформаційної основи серед інших функцій управління. Усі наукові результати отримані автором самостійно.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертаційної роботи висвітлено та схвалено на наукових і науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ДонДУЕТу ім. М. Тугана-Барановського в 1998 –2001 роках:

 • “Становлення ринкових відносин у торгівлі” (м. Донецьк, 1998 р.),
 • “Соціально-економічні проблеми становлення ринкових відносин” (м. Донецьк, 1998 р.),
 • “Розвиток підприємництва, менеджменту і маркетингу” (м. Донецьк, 1999 р.),
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і контролю в Україні” (м. Донецьк, 1999 р.),
 • на міжнародному науково-практичному симпозіумі “Розповсюдження інновацій з економіки сталого розвитку” (м. Донецьк, 2001 р.),
 • на міжнародній конференції “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству” (м. Донецьк, 2001 р.),
 • на міжрегіональній науково-практичній конференції “Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика і перспектива розвитку” (м. Донецьк, 2001р.).

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 174 сторінках машинописного тексту, у тому числі  3 таблиці і 8 рисунків, які наведено на 6 сторінках. Список використаних джерел із 175 найменувань подано на 14 сторінках, 29 додатків – на 60 сторінках.

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведених досліджень опубліковано 8 робіт, серед яких  – 4 статті у фахових збірниках наукових праць, 1 стаття у фаховому науковому журналу, 3 публікації у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій – 2,4 д.а., у тому числі  5 наукових робіт – у спеціальних виданнях ВАК обсягом 1,8 д.а.

 1. Лукашова І.О. Вплив податкового законодавства на бухгалтерський облік операцій ЗЕД // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Вип. 8. Том – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – С.271 – 276.
 2. Лукашова І.О. Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С.92-96.
 3. Лукашова І.О. Облік доходів за експортними поставками у відповідності з національними стандартами бухгалтерського обліку // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Вип.. 10. Том – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – С.65–71.
 4. Лукашова І.О. Методологічні аспекти вдосконалення обліку імпортного постачання і розрахунків по них // Вісник Донецького держ. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. Том 4 – Донецьк: ДонДУЕТ, – С.169 – 174.
 5. Лукашова И.А. Концептуальные подходы к влиянию изменений валютных курсов в интеграции налогового и бухгалтерского учета операций по экспортно-импортным поставкам // Финансы, учет, банки. Сб. науч. трудов Донецкого национ. ун-та – Донецк: ДонНУ, 2001. – С.280 –283.
 6. Лукашова И.А. Законодательство в учете экспортно-импортных операций // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку фінансів, обліку і контролю України”. – Донецьк: ДонДУЕТ, – С.174 -179.
 7. Лукашова І.О. Проблеми ціноутворення в обліку імпортного постачання // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству”. Донецьк: ДонДУЕТ, – С.207-210.
 8. Лукашова І.О. Совершенствование учета экспортно-импортных поставок в системе управления // Матеріали міжн. наук.-практ. симпозіуму “Розповсюдження інновацій з економіки сталого розвитку”. Тези. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С.102-104.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Товарні запаси” за посиланням:

РубрикаТовари

Всі матеріали на тему “Зовнішньоекономічна діяльність” за посиланням:

РубрикаЗовнішньоекономічна діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог