Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України)

Облік і контроль наявності та руху основних засобів

Бібліографічний опис

Диба В. М. Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Диба В’ячеслав Михайлович – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

Присвячено теоретичним та практичним питанням організації та методики обліку і контролю основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі в ринкових умовах господарювання. Досліджено економічну сутність основних засобів, їх амортизації і зносу, порядок відображення в бухгалтерському обліку. Проаналізовано особливості сучасної облікової політики, розглянуто сутність, переваги і недоліки кожного з методів нарахування амортизації основних засобів, визначених П(С)БО 7, проведено дослідження організації обліку основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі щодо вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, запропоновано рекомендації по удосконаленню обліку. Визначено основні напрями удосконалення обліку і контролю ефективного використання основних засобів на підприємстві.

Ключові слова

основні засоби, основні фонди, амортизація, амортизаційна політика, знос, відтворення, методи нарахування амортизації, норми амортизації, ефективність, інформаційні системи

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: актуальність теми дослідження

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовили необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу до системи, орієнтованої на ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління і контролю на всіх рівнях, сприяло прийняттю Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, який закріпив перехід підприємств і організацій України на систему бухгалтерського обліку і звітності, основану на національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Перехід на методи ведення обліку відповідно до вимог національних Положень (стандартів) викликав суттєві зміни також в організації обліку основних засобів: їх класифікації, порядку, оцінки, нарахуванні та обліку амортизації, обліку витрат на ремонт та поліпшення об’єктів, та ін., які вимагали обґрунтованих рішень і практичного застосування.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у розвиток теоретичних засад і концептуальних методичних підходів щодо вирішення проблем і методики обліку, порядку оцінки, аудиту, і аналізу ефективності використання основних засобів на підприємствах  України,  внесли, зокрема,  вчені – економісти Білуха М.Т., Голов  С.Ф.,  Голованов  О.М.,  Гомберг  Л.І.,  Завгородній  В.П.,  Линник В.Г., Кужельний  В.М.,  Палій В.Ф.,  Олійчук М.Ф.,  Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.Г. та ін.

Вивчення практики ведення обліку основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі в умовах нової системи обліку з використанням національних Положень (стандартів) та Плану рахунків бухгалтерського обліку дозволило визначити коло питань, що потребують розв’язання для підвищення якості обліково-аналітичної інформації. До таких питань належать, зокрема: уточнення визначення економічної сутності основних засобів; удосконалення класифікації та оцінки основних засобів; застосування найбільш прийнятних для підприємств галузі методів нарахування амортизації об’єктів основних засобів; дослідження можливих напрямків вдосконалення організації обліку основних засобів, зокрема, на базі використання сучасних інформаційних систем.

Теоретичне і практичне значення вирішення зазначених питань по удосконаленню обліку основних засобів на підприємстві і зумовили вибір теми, визначили основні завдання і цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково–дослідних робіт Київського національного економічного університету з теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, (номер державної реєстрації 0198U000785). В процесі розробки теми, особистий внесок здобувача полягає в запропонованій методиці уточнення обліку основних засобів, а також в узагальнених пропозиціях щодо вдосконалення форм і методів контролю за наявністю і рухом основних засобів на   макроекономічному рівні.

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: мета і завдання дослідження

Полягають в розробці теоретично і економічно обґрунтованих рекомендацій щодо напрямків удосконалення методики обліку і контролю основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи передбачено послідовне вирішення таких завдань:

 • поглиблення дослідження економічної сутності основних засобів;
 • дослідження питання оцінки основних засобів в ринкових умовах господарювання;
 • визначення напрямків удосконалення класифікації основних засобів;
 • з’ясування сутності передбачення методів нарахування амортизації основних засобів та їх вплив на фінансові результати підприємства;
 • вивчення практики організації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємствах галузі та визначення напрямків його удосконалення, стосовно до вимог національних стандартів;
 • поглиблення методів аудиту і аналізу наявності та використання основних засобів.

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є облік і аудит на підприємствах машинобудівної галузі.

Предметом дослідження є теорія і практика ведення обліку та аудиту основних засобів на підприємстві.

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: методи дослідження

Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів, їх амортизації та процесу відтворення. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи.

Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти щодо обліку основних засобів, що діють в Україні, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів, статистичні дані Держкомстату України, а також дані поточного обліку і звітності  машинобудівних підприємств.

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • поглиблено визначення економічної сутності основних засобів та понять “основні засоби”, “амортизація”, “знос” основних засобів;
 • обґрунтовано доцільність і необхідність єдиної класифікації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку;
 • розроблено рекомендації щодо застосування найбільш оптимальних методів нарахування амортизації основних засобів залежно від їх функціонального призначення;
 • внесено рекомендації щодо удосконалення регістрів аналітичного обліку основних засобів стосовно до вимог національних стандартів;
 • розроблено рекомендації щодо уточнення схем кореспонденції рахунків по обліку надходження основних засобів на підприємство, їх переоцінки, поліпшення, ремонту та вибуття;
 • уточнено методику аудиту основних засобів;
 • запропоновано напрями комплексної автоматизації обліково-обчислювальних робіт, пов’язаних з основними засобами.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні теоретичних досліджень до практичних висновків і рекомендацій, які можуть бути використані в практиці обліку, аудиту і аналізу на машинобудівних та інших підприємствах України. Це дасть можливість більш повно і оперативно використовувати обліково-аналітичну інформацію для потреб управління, виявляти внутрішні резерви для підвищення ефективності діяльності. Зокрема, ряд розроблених в дисертаційній роботі рекомендацій знайшли застосування в практиці обліку і аудиту ВАТ “Веркон” (довідка № 61/01 від 25.01.2002р.), ДП “ДИЗЕЛЬ” (довідка № 45 від 01.02.2002р.), Українському Державному Зовнішньоекономічному підприємстві “Укртехнопром” (довідка № 63 від 01.03.2002 року).

Окремі положення проведених досліджень щодо удосконалення обліку основних засобів використовуються також у навчальному процесі при викладанні дисципліни з бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу (довідка від 28.01.2002р.)

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалась на:

 • Міжнародній науковій конференції “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи” (Київ, КНЕУ, 2000),
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000),
 • Міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації і стандартизації обліку та аудиту в Україні” (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000).

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів та висновків, викладених на 176 сторінках друкованого тексту, включаючи 32 таблиці на 32 сторінках, 13 рисунків на 13 сторінках. Список використаних джерел налічує 145 найменувань. Дисертація має 4 додатки.

Облік і контроль наявності та руху основних засобів: список публікацій за темою дисертації

Основні положення та найважливіші результати дисертаційного дослідження опубліковані автором самостійно та у співавторстві в 10 наукових працях, з них 7 статей надруковано у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг опублікованого матеріалу, який належить особисто автору, становить 3,1 др. арк.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Диба В.М. Класифікація та оцінка основних засобів // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2000. – Вип.4. – С. 205-213. – 0,5 д.а.
 2. Диба В.М. Принципи обліку основних засобів у ринковій економіці // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2000. – Вип.5. – С. 187-192. – 0,3 д.а.
 3. Диба В.М., Костина С.А. Основні напрямки вдосконалення методології й організації обліку основних засобів // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип.72. – С. 66-76. – 0,5 д.а. Особисто здобувачем вдосконалено організацію обліку основних засобів, розкрито зміни системи відображення операцій по надходженню, вибуттю та зносу основних засобів по синтетичних рахунках і субрахунках – 0,3 д.а.
 4. Диба В.М. Теоретичні аспекти відтворення основних засобів як об’єкт обліку і аналізу // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип.6. – С. 211-219. – 0,5 д.а.
 5. Диба В.М. Критична оцінка практики обліку надходження і вибуття основних засобів // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий наук. зб. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип.9. – С. 420-427. – 0,4 д.а.
 6. Диба В.М., Костина С.А. Зміни в обліку основних засобів у зв’язку з введенням у дію П(С)БО 7 “Основні засоби” // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип.7. – С. 246-252. – 0,4 д.а. Особисто здобувачем дана характеристика стандарту П(С)БО 7 та відображені зміни в обліку основних засобів – 0,25 д.а.
 7. Диба В.М. Облік і контроль основних засобів з використанням ЕОМ // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): Міжвідом. Наук. зб. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 421-428. – 0,3.д.а.

Публікації в інших наукових виданнях:

 1. Диба В.М. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах функціонування автоматизованої системи обліку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідом. наук. зб. Спеціальний випуск – К.: КНЕУ, 2000. – С. 376-378. – 0,1 д.а.
 2. Диба В.М. Удосконалення обліку і контролю основних засобів в умовах автоматизованої обробки інформації // Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту. – Полтава: ПКІ, 2000. – Вип.1. – С. 68-72. – 0,3 д.а.
 3. Диба В.М. Особливості обліку та контролю основних засобів з використанням АРМ бухгалтера // Збірник тез Міжнар. наук. конф. “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Частина ІІ. – Житомир: ЖІТІ. – 2000 р. – С. 65-68. – 0,15 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *