Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

Бібліографічний опис

Сук П. Л. Облік витрат на виробництво продукції рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сук Петро Леонідович – Київ, 2001. – 19 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методичні проблеми обліку витрат на виробництво продукції рослинництва у нових організаційно-правових формах господарювання, створених у результаті реформування аграрного сектора економіки на засадах приватної власності на землю. Для одержання оперативної інформації з управління запропоновано до прямих витрат у рослинництві щомісяця додавати непрямі за встановленим процентом без записів у рахунках бухгалтерського обліку. Уточнено склад витрат для визначення собівартості продукції, зокрема, до собівартості потрібно відносити плату за землю та переважну більшість загальногосподарських витрат, а операції з купівлі та продажу землі недоцільно пов’язувати з витратами виробництва.

Розглянуто процес формування об’єктів обліку витрат, що відносяться до виробництва продукції урожаю поточного та майбутніх років, обгрунтовано методику побудови аналітичних рахунків для ув’язки записів із синтетичним обліком, надано пропозиції щодо скорочення кількості форм первинних документів та перебудови плану рахунків у частині обліку виробництва. Запропоновано облік загальновиробничих витрат здійснювати на рахунках класу 2 “Запаси” замість класу 9 “Витрати діяльності”, виключити рахунок “Продукція сільськогосподарського виробництва”, а продукцію від урожаю вносити на рахунок “Готова продукція”. Наведено форму журналу реєстрації операцій, призначеного для обліку в селянських господарствах різних розмірів. Запропоновано в аналітичних рахунках витрати відображати згідно з кореспондуючими рахунками і не групувати їх окремо за статтями.

Ключові слова

витрати, управлінський облік, об’єкти обліку, аналітичні рахунки, бухгалтерські документи, облікові регістри, кореспондуючі рахунки, рослинництво, собівартість

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: актуальність теми

Реформування аграрного сектора економіки на засадах приватної власності на землю обумовило створення нових організаційно-правових форм господарювання. Економічні перетворення нерозривно пов’язані з пошуком ефективних методів управління виробництвом на основі широкого використання облікової інформації, що диктує необхідність відповідної побудови системи бухгалтерського обліку виробництва з максимальним наближенням її до міжнародн их стандартів.

Прийняття закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків та інструкції про його застосування є основою для перебудови в Україні всієї системи бухгалтерського обліку, що здійснюється в рамках програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706.

Рослинництво, як основна галузь сільськогосподарського виробництва, має специфічні організаційні і технологічні особливості: сезонний характер, участь у процесі виробництва землі, залежність від природних факторів тощо. Вони суттєво впливають на методологію обліку.

Реформування бухгалтерського обліку у часі співпало із проведенням кардинальних змін в сільському господарстві України. Такі умови диктують необхідність створити систему бухгалтерського обліку, яка б повністю відповідала економічній ситуації в державі.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у теорію і практику ведення бухгалтерського обліку внесли вітчизняні і зарубіжні вчені  Х. Андерсон, М.Т. Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, А.Велш Глен, П.І.Гайдуцький, А.М.Герасимович, С.В.Голов, М.Я.Дем’яненко, К.Друрі, В.І.Єфіменко, В.П.Завгородній, Г.Г.Кірейцев, Д.Колдуелл, М.Ф.Кропивко, М.В.Кужельний, В.Г.Линник, Ю.Я.Литвин, Б.Нідлз, П.П.Німчинов, М.Ф.Огійчук, В.М.Пархоменко, М.З.Пізенгольц, П.Т.Саблук, В.К.Савчук, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швець, Г.Шорт Деніел та інші. Проте розробку даної проблеми не можна вважати закінченою, бо змінюються економічні взаємовідносини, а у поглядах вчених і практиків залишаються суттєві розбіжності з багатьох питань.

Отже, процес зміни в цілому системи бухгалтерського обліку в Україні, а також створення та функціонування нових суб’єктів господарювання в сільському господарстві вимагають додаткового дослідження і подальшого вирішення питань обліку витрат на виробництво продукції рослинництва, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт відділення фінансів і фінансової інфраструктури, відділу фінансів, обліку та аудиту   Інституту аграрної економіки УААН, зокрема з науково-технічною програмою на 1996-2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови” (номер державної реєстрації 0707-МВ/06-96) та завданням “Розробка пропозицій щодо організації обліку в сільськогосподарських підприємствах різних організаційних форм”.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є уточнення і доповнення теоретичних основ і розробка напрямів удосконалення практики обліку виробництва продукції рослинництва з урахуванням міжнародного досвіду і розвитку ринкових відносин в Україні.

Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі:

 • дослідити дію функцій бухгалтерського обліку та використання його методів в нових організаційно-правових формуваннях при виробництві продукції рослинництва;
 • уточнити склад і методику обліку витрат, що відносяться на виробництво продукції рослинництва;
 • з’ясувати необхідність ведення обліку витрат за статтями та порядок відображення їх у бухгалтерських регістрах;
 • критично оцінити доцільність використання первинних документів для списання матеріальних цінностей і обліку затрат праці та її оплати;
 • обгрунтувати порядок використання синтетичних рахунків при обліку виробництва;
 • проаналізувати побудову форм облікових регістрів для аналітичного обліку виробництва.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є методологія бухгалтерського обліку виробництва продукції рослинництва в період переходу економіки сільського господарства до ринкових відносин.

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств Київської області.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: методологія і методика дослідження

Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до вивчення стану бухгалтерського обліку виробництва та його оцінки. Дисертація підготовлена на основі вивчення праць провідних вчених-економістів України та зарубіжних країн, законодавчих і нормативних актів, даних звітності, синтетичного і аналітичного обліку витрат у рослинництві по конкретних підприємствах. Використовувалися прийоми наукового дослідження: порівняння, індивідуальні спостереження, відносні величини, анкетне обстеження тощо.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обгрунтуванні складу витрат та розробці рекомендацій щодо побудови системи бухгалтерського обліку виробництва продукції рослинництва в різних структурах господарювання, створених в результаті реформування аграрного сектора економіки на засадах приватної власності на землю. Основні результати роботи, що визначають суть наукової новизни дослідження, полягають у наступному:

 • виявлено особливості дії функцій бухгалтерського обліку та використання його методів в нових організаційно-правових формуваннях при виробництві продукції рослинництва: найважливішими стають управлінська і контрольна функції; в управлінському обліку до прямих витрат по рослинництву щомісяця потрібно додавати непрямі витрати по встановленому проценту без записів по рахунках;
 • уточнено визначення поняття економічної категорії “витрати”, які слід розглядати як вартість використаної живої та уречевленої праці і сил природи для досягнення певної мети;
 • обгрунтовано склад витрат, які включаються в собівартість виробництва продукції рослинництва, зокрема: на собівартість потрібно відносити плату за землю, а також переважну більшість загальногосподарських витрат, операції з купівлі і продажу землі не доцільно пов’язувати з витратами виробництва;
 • доведено доцільність здійснювати групування витрат шляхом використання кореспондуючих рахунків і субрахунків в системі бухгалтерського обліку і відмовитися від паралельного їх підрахунку за статтями;
 • запропоновано зменшити кількість форм первинних документів для обліку витрат матеріалів, праці та її оплати в рослинництві;
 • обгрунтовано необхідність внесення змін в план рахунків бухгалтерського обліку в частині обліку виробництва, а саме: облік загальновиробничих витрат здійснювати на рахунках класу 2 “Запаси” замість класу 9 “Витрати діяльності”, виключити рахунок “Продукція сільськогосподарського виробництва”, а продукцію від урожаю оприбутковувати на рахунок “Готова продукція”;
 • визначено порядок побудови регістрів для аналітичного обліку виробництва в різних суб’єктах господарювання: у дрібному селянському господарстві витрати і доходи обліковувати в книзі без використання рахунків, в середніх підприємствах – вести журнал реєстрації господарських операцій з використанням рахунків бухгалтерського обліку, у великих підприємствах – відкривати аналітичні рахунки по об’єктах обліку рослинництва..

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: практичне значення одержаних результатів

Сформульовані рекомендації по удосконаленню бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції рослинництва дозволяють раціонально організувати облік в нових господарських формуваннях. Основні положення, викладені в дисертації, використовуються при веденні бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах Рокитнянського району Київської області (довідка № 12 від 24 вересня 2000 р.), Канівського району Черкаської області (довідка № 184 від 12 жовтня 2000 р.). Результати проведеного дослідження публікувалися у Всеукраїнському щомісячному науково-виробничому журналі “Бухгалтерія в сільському господарстві”, а тому стали доступними для впровадження у всіх підприємствах України.

Підсумки наукового дослідження знайшли відтворення у трьох методичних розробках, які впроваджені у навчальний процес та використовуються на практичних та семінарських заняттях у Національному аграрному університеті (довідка № 386 від 1 грудня 2000 р.) та інших вузах України.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: особистий внесок здобувача

Одержані результати дослідження є особистими розробками автора. Їх використання в практиці роботи сільськогосподарських підприємств сприятиме підвищенню ефективності виробництва продукції.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження апробовані на практиці в сільськогосподарських підприємствах Київської та Черкаської областей і виявилися цілком реальними та ефективними, опубліковані в наукових працях і журнальних статтях, доповідалися на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м.Житомир, 2000 р.), науково-практичній конференції в Національному аграрному університеті (м.Київ, 2000 р.), оприлюднені на науково-практичному семінарі з питань реформування бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів (м.Канів Черкаської області, 2000 р.).

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація викладена на 186 сторінках комп’ютерного тексту, включає 16 таблиць і 20 рисунків, складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел, який налічує 204 найменування.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: список опублікованих праць за темою дисертації

По темі дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових праць загальним обсягом 17,3 д.а., з них 7 – в наукових фахових виданнях – 2,7 д.а.

В наукових фахових виданнях:

 1. Сук П.Л. Складові витрат виробництва в сільському господарстві // Економіка АПК. – 1998. – №10. – С. 81-84.-0,5 д.а.
 2. Сук П.Л. Обгрунтування статей обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 1999. – №10. – С. 73-75.-0,3 д.а.
 3. Сук П.Л. Групування витрат виробництва в умовах ринку // Економіка АПК. – 2000. – №1. – С. 53-56.-0,5 д.а.
 4. Сук П.Л. Облік у селянському господарстві // Економіка АПК. – 2000. – №5. – С. 71-74.-0,4 д.а.
 5. Сук П.Л. Плата за землю // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Випуск 57. Дніпропетровський національний університет.-Дніпропетровськ, 2000.-С.81-88.-0,5 д.а.
 6. Сук П.Л. Облік виробництва продукції рослинництва // Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася 29-30 березня 2000р.: НАУ, 2000.-С. 49-51.-0,2 д.а.
 7. Сук П.Л. Облік витрат на виробництво продукції рослиництва // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій міжнародній конференції. Частина ІІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 92-97.-0,3 д.а.

В інших виданнях:

 1. Сук П.Л., Черниш Л.О. Облік виробничих запасів // Бухгалтерія в сільському господарстві.-1998.-№1. – С. 5.-0,2 д.а.
 2. Сук П.Л. Облік у малому і середньому бізнесі // Бухгалтерія в сільському господарстві.-1999.-№3. – С. 45-51.-1,1 д.а.
 3. Сук П.Л. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бухгалтерія в сільському господарстві.-1999.-№4. – С. 48-50.-0,4 д.а.
 4. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Наскрізна задача з фінансового та управлінського обліку для студентів економічних спеціальностей.-К.: НАУ, 1999.-40 с.-2,4 д.а.
 5. Сук П.Л. Звіт про фінансові результати // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№3. – С. 39-45.-1,0 д.а.
 6. Сук П.Л. Відображення доходу в обліку та звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№5. – С. 18-20.-0,3 д.а.
 7. Сук П.Л. Відображення витрат в обліку та звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№5. – С. 32-38.-1,1 д.а.
 8. Сук П.Л. Облік плати за землю // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№8. – С. 14-18.-0,8 д.а.
 9. Сук П.Л. Об’єкти обліку в рослинництві // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№9. – С. 15-18.-0,6 д.а.
 10. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу. Робочий зошит для виконання практичних занять.-К.: Аграрна освіта, 2000.-58 с.-4,3 д.а.
 11. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу”.-К.: НАУ, 2000.-21 с.-1,1 д.а.
 12. Сук П.Л. Методи нарахування амортизації // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2001.-№2. – С. 14-16.-0,4 д.а.
 13. Сук П.Л. Склад та облік нематеріальних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2001.-№3. – С. 10-15.-0,9 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Всі матеріали на тему “Процес виробництва” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *