Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі цукрових заводів асоціації “Київцукор”)

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств

Бібліографічний опис

Свідерський Д. Є. Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі цукрових заводів асоціації “Київцукор”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Свідерський Дмитро Євгенович – Київ, 2002. – 17 с.

Анотація

У дисертації здійснено порівняння методологій визначення, обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємств згідно з вимогами ведення фінансового обліку і обліку для потреб оподаткування. Розглянуто та обґрунтовано нові підходи до вирішення актуальних питань обліку та аудиту фінансових результатів підприємств. Запропоновано поглиблену класифікацію складу витрат та доходів діяльності підприємств, здійснено їх структуризацію та систематизацію з урахуванням вимог і особливостей оперативних та перспективних завдань, що вирішуються підприємством. Уточнено вимоги до інформаційного забезпечення процесу обліку та аудиту фінансових результатів. Розроблено пропозиції щодо оптимізації рахунків доходів і витрат з метою підвищення достовірності відображення та перевірки фінансових результатів в обліку. Запропоновано структурні схеми обробки фінансових даних в обліку.

Ключові слова

бухгалтерський облік, облік для потреб оподаткування, валові витрати, валовий дохід, прибуток, збитки, види діяльності, прибуток до оподаткування, прямі і непрямі витрати

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: актуальність теми

Одержання високих фінансових результатів є основною метою діяльності кожного господарюючого суб’єкта. У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі сторони діяльності підприємства:

 • рівень його технології та організації виробництва,
 • ефективність системи управління, контролю за рівнем витрат та рівнем реалізаційних цін,
 • особливості господарського механізму
 • державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для розвитку економіки країни.

Фінансовий результат, за умови його позитивного значення, є джерелом платежів до бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. З його допомогою створюється стимул для підвищення ефективності діяльності підприємства.

За ринкових умов суттєво зростає роль і значення фінансових результатів в розвитку підприємства, докорінно змінюється як порядок, так і обґрунтованість їх визначення як в системі фінансового, так і в системі внутрішньогосподарського обліку.

Дослідженню проблем організації та методології обліку фінансових результатів приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні вчені-економісти: Білуха М.Т., Борщевський П.П., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Коцупатрий М.М., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Рудницький В.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.П. та інші.

Значний внесок у вирішення зазначених проблем внесли зарубіжні вчені: Бабо А., Бансал В.К, Безруких П.С., Брейлі Р., Друрі К., Палій В.Ф., Шеремет А.Д. та інші.

Однак, проведені дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів не досить повно враховують особливості сучасного стану реформування бухгалтерського обліку на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), одночасним функціонуванням двох методик визначення результатів діяльності підприємства (окремо для складання фінансової звітності і для оподаткування), вищого рівня автоматизації обліку.

За цих умов особливої актуальності набуває дослідження закономірностей формування та обліку фінансових результатів за принципами, які не суперечать міжнародним і базуються на національних стандартах бухгалтерського обліку, та відповідають вимогам їх аналізу і аудиту.

Важливість цих питань і зумовлює актуальність теми, обраної для дисертаційного дослідження.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету з теми “Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101U002947. Під час виконання цієї теми особисто автором було внесено пропозиції щодо вдосконалення обліку фінансових результатів, їх аудиту та аналізу на базі цукрових підприємств, розроблено методику оптимізації обліку.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування формування фінансових результатів, методики їх визначення, обліку та аудиту з урахуванням вимог міжнародних стандартів, напрямків узагальнення передового досвіду та розробка рекомендацій щодо поліпшення облікового процесу.

Для досягнення мети в процесі дослідження було поставлено такі завдання:

 • уточнити визначення сутності фінансових результатів діяльності як економічної категорії;
 • дослідити методологію формування в бухгалтерському обліку фінансових результатів діяльності підприємств щодо її відповідності інформаційному забезпеченню управління підприємством в ринкових умовах господарювання;
 • визначити особливості цукропереробної галузі при формуванні фінансового результату діяльності;
 • дослідити обґрунтованість відображення в обліку валових доходів і валових витрат для визначення об’єкту оподаткування прибутку підприємств;
 • визначити організаційно-методичні концепції обліку за видами діяльності згідно національних П(С)БО та внести пропозиції щодо удосконалення використання рахунків бухгалтерського обліку доходів і витрат;
 • удосконалити алгоритми формування на ПЕОМ показників валових доходів і валових витрат для податкової звітності на основі даних бухгалтерського обліку;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення методики аудиту результатів фінансової діяльності підприємства.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є організація та методологія обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах по виробництву цукру.

Об’єктом дослідження є господарські процеси діяльності підприємств асоціації “Київцукор”.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: методи дослідження

Дисертаційне дослідження провадилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку і аудиту діяльності підприємств цукрової галузі. При цьому використовувались:

 • загальнонаукові методичні прийоми (аналіз, синтез, індукція та дедукція),
 • емпіричні методичні прийоми досліджень (документалістики, розрахунково-аналітичні, звітного відображення господарської діяльності, інформатики),
 • емпіричні теоретичні прийоми (формалізація, гіпотетичний).

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: наукова новизна одержаних  результатів

Полягає у наступному:

 • в результаті проведеного дослідження уточнено поняття фінансових результатів господарської діяльності як економічної категорії;
 • розроблено рекомендації і пропозиції щодо удосконалення організації та методології відображення валових доходів і валових витрат в системі бухгалтерського обліку та взаємоузгодженості з відображенням їх у фінансовому обліку;
 • досліджено обґрунтованість відображення доходів і витрат за встановленими видами діяльності згідно національних П(С)БО і внесено пропозиції з вдосконалення цього облікового процесу, який покладено в основу побудови обліку, звітності та аудиту;
 • розроблено алгоритми формування на ПЕОМ показників результатів діяльності стосовно вимог фінансової і податкової звітності на основі даних бухгалтерського обліку;
 • обґрунтовано рекомендації з реформування системи рахунків для відображення фінансових результатів за видами діяльності підприємства;
 • запропоновано удосконалення методичних підходів щодо проведення як зовнішнього, так і внутрішнього аудиту фінансових результатів;

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, викладені в дисертації, спрямовані на збагачення практики діяльності підприємств конкретними методиками обліку і аудиту фінансових результатів з використанням нових інформаційних технологій для управління підприємствами цукрової галузі в умовах ринкової економіки.

Методичні розробки автора з організації і методології обліку та аудиту:

 • були впроваджені на підприємствах:
  • асоціації “Київцукор”  (Довідка від 07.09.2001 р. № 154),
  • ВАТ “Цукортеплоізоляція” (Довідка від 02.08.2001 р., № 147),
  • ВАТ “Кагарлицький цукровий завод” (Довідка від 06.09.2001 р. № 241),
 • використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету (Довідка від 25.09.2001 р.).

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: апробація результатів дисертаційного дослідження

Теоретичні та методологічні розробки, викладені в дисертації, доповідались автором:

 • на міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 16 – 18 жовтня 2000 р.),
 • на міжнародній науково-практичній конференції “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, 16 – 19 жовтня 2000 р.).

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: структура, зміст та обсяги дисертаційної роботи

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 185 сторінок друкованого тексту, 20 таблиць на 18 сторінках, 6 рисунків на 7 сторінках та 17 додатків на 39 сторінках. Список використаних джерел містить 173 найменування на 16 сторінках.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 2,5 друкованих аркуша (частка автора – 2,3 д.а.), з них п’ять – у наукових фахових виданнях, дві – матеріали конференцій.

У наукових фахових виданнях:

 1. Свідерський Д.Є. Облік і аудит розрахунків податку на прибуток // Бухгалтерський облік і аудит. – 1998. – №9. – С.3-8. – 0,4 д.а.
 2. Свідерський Д.Є. Податковий і бухгалтерський облік матеріальних валових витрат // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – №3. – С.43-50. – 0,5 д.а.
 3. Свідерський Д.Є. Вдосконалення методики складання “Звіту про рух грошових коштів” відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – №4. – С.16-22. – 0,5 д.а.
 4. Свідерський Д.Є. Відображення в обліку показників фінансової діяльності підприємств відповідно до нового Плану рахунків // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №3. – С.40-46. – 0,4 д.а.
 5. Лінник В.Г., Свідерський Д.Є. Облік фінансових результатів підприємств за видами діяльності // Вісник КНУ ім. Шевченка “Економіка”. – 2001. – №54. – С.5-8. – 0,3 д.а (особисто здобувачу належить – 0,1 д.а., де відображено пропозиції щодо вдосконалення методології розподілу операцій за видами діяльності).

В інших виданнях:

 1. Свідерський Д.Є. Особливості обліку результатів фінансової діяльності підприємства для оподаткування при впровадженні нового Плану рахунків і національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”. – Тези доповідей. – К.: КНЕУ. – – С.103-106. – 0,2 д.а.
 2. Свідерський Д.Є. Реструктуризація аграрних підприємств та особливості обліку цього процесу // Міжнародна науково-практична конференція “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи”. – Проблеми формування ринкової економіки (спеціальний випуск). – К.: КНЕУ. – 2000. – С.414-416. – 0,2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємства” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог