Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні

Облік і аудит запасів

Бібліографічний опис

Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню поняття товарно-виробничі запаси в бухгалтерському обліку. Розглядаються питання розробки облікової політики в частині обліку запасів, дискусійні питання щодо порядку вибору методів оцінки запасів за міжнародними стандартами і національними положеннями. Особливу увагу приділено питанням оцінки запасів при їх списанні. При цьому визначені і досліджені зовнішні та внутрішні фактори впливу на вибір методів оцінки запасів при їх списанні, обґрунтовано вплив методів оцінки запасів при їх списанні на рівень економічних показників (прибуток від реалізації готових виробів, собівартість готових виробів, попит на готові вироби).

В результаті проведеного дослідження розроблено універсальний алгоритм вибору методу оцінки запасів при їх списанні, який дозволяє враховувати мету списання запасів (у виробництво, в невиробничу сферу, в продаж), і на підставі факторів впливу вибрати і обґрунтувати найбільш доцільний метод списання, який обумовлюється впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Пропонується програма аудиторської перевірки, що визначає питання, які слід вивчати в процесі проведення аудиторської перевірки операцій із запасами, рекомендовані джерела інформації для кожного з питань, а також методичні прийоми перевірки. Окрему увагу приділено дослідженню можливостей і особливостей організації автоматизованої обробки і аналізу інформації з обліку товарно-виробничих запасів підприємств.

Ключові слова

аудит операцій із запасами, запаси, комп’ютеризація обліку запасів, методи оцінки запасів, облікова політика, товарно-виробничі запаси, фактори впливу на вибір методу оцінки запасів

Облік і аудит запасів: актуальність теми

Для здійснення господарської діяльності підприємств всіх форм власності та галузей економіки використовують цілий ряд ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, які діють в тісному взаємозв’язку, адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, що в кінцевому результаті дає новий продукт розвитку господарюючого суб’єкта. В сукупності ресурсів підприємства вагома частка належить матеріальним ресурсам – засобам та предметам праці, в результаті поєднання яких здійснюється процес виробництва підприємства.

Теоретичні положення і практичні аспекти обліку запасів обґрунтовані в роботах І.А. Басманова, П.С. Безруких, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Головка, М.Х. Жебрака, М.Л. Макальської, П.П. Німчинова, І.І. Поклада, М.А. Снітка, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко та інших.

Серед зарубіжних вчених питання обліку запасів знайшли своє відображення в роботах Е. Бріттона, К. Ватерсона, Г.А. Велша,  Е. Ліннакса, М.Р. Метьюса, Г. Муса, Б. Нідлза, М.Х.Б. Перера, Ж. Рішара, Р. Ханшманна, Д.Г. Шорта та інших.

Не дивлячись на те, що запаси стали одним з перших об’єктів обліку і підлягали поряд з грошовими коштами та розрахунками досить ретельному їх контролю, окремі питання щодо обліку запасів залишаються недостатньо вивченими і потребують окремого розгляду. Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило коло досліджуваних проблем.

Облік і аудит запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту  № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський обліку і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням обліку і контролю товарно-виробничих запасів.

Облік і аудит запасів: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування сутності, змісту, ролі товарно-виробничих запасів в господарській діяльності підприємств, значення та місця товарно-виробничих запасів в бухгалтерському обліку, а також надання пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення методики обліку товарно-виробничих запасів.

У відповідності з зазначеною метою були поставлені наступні завдання:

 • визначити місце і роль товарно-виробничих запасів в методології економіко-облікових наук;
 • удосконалити класифікацію товарно-виробничих запасів;
 • дослідити методи оцінки запасів в бухгалтерському обліку та розробити пропозиції щодо визначення найкращого методу оцінки запасів, який може використовуватися при їх списанні, за певних умов господарювання;
 • удосконалити організацію бухгалтерського обліку запасів;
 • дослідити можливість застосування комп’ютерних технологій в обліку товарно-виробничих запасів;
 • розробити методику аудиту операцій із запасами.

Облік і аудит запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємств хлібопекарної промисловості, що включає факти господарського життя, пов’язані з рухом товарно-виробничих запасів.

Предметом дисертаційного дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань, пов’язаних з обліком і аудитом товарно-виробничих запасів.

Облік і аудит запасів: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів обліку товарно-виробничих запасів застосовувалися методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку обліку товарно-виробничих запасів, методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння – для розкриття сутності поняття товарно-виробничих запасів як економічної категорії. При використанні системного підходу досліджено зовнішні та внутрішні фактори впливу на вибір методів оцінки запасів при їх вибутті. За допомогою методу аналізу та синтезу показано вплив методу оцінки запасів при їх списанні на рівень економічних показників. Застосовуючи метод формалізації розроблено універсальний алгоритм вибору методу оцінки запасів при їх вибутті.

Облік і аудит запасів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає у постановці, уточненні та вирішенні теоретичних і методичних проблем, пов’язаних з обліком та аудитом операцій із запасами в нових умовах господарювання в різних країнах. Основний науковий результат полягає у розробці універсального алгоритму порядку вибору методу оцінки запасів при їх списанні з урахуванням сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на вибір методу.

В процесі дослідження отримано наступні результати, яким характерна наукова новизна:

 • вперше розкрито та сформульовано поняття “товарно-виробничі запаси” на підставі критичного огляду економічної літератури, а також досліджень методології обліку запасів, що застосовується в господарській діяльності підприємств. Поняття “товарно-виробничі запаси” слід розглядати як матеріальні елементи господарської діяльності підприємства, що включають активи, призначені для обробки або використання в процесі виробництва, а також реалізації як готової продукції даного підприємства, так і товарів;
 • удосконалено класифікацію запасів, зокрема розширено класифікацію запасів за економічним аспектом, що має значення для обліку в різних країнах;
 • вперше розроблено універсальний алгоритм вибору методу оцінки запасів при їх вибутті, який було виведено на підставі результатів аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на вибір методу оцінки запасів. До зовнішніх факторів впливу відносяться: 1) наявність у підприємства пільг по податку на прибуток (ФІФО); 2) реалізація підприємством підакцизних товарів (ЛІФО); 3) застосування методів оцінки в умовах інфляції (ФІФО); 4) зниження ціни і попиту на продукцію, що виробляється підприємством (ФІФО); 5) незмінність попиту на продукцію при зміні цін (ЛІФО). До внутрішніх факторів: 1) фактори технологічного характеру; 2) фактори загально-організаційного характеру;
 • запропоновано науково обґрунтовані принципи удосконалення організації бухгалтерського обліку запасів (на підставі яких запропоновано витяг з проекту наказу про облікову політику підприємства). Ці принципи властиві для обліку в різних країнах;
 • виявлено можливості та особливості організації автоматизованої обробки і аналізу інформації з обліку товарно-виробничих запасів з використанням комп’ютерів (наявність розвиненої системи аналітичного обліку, можливість вибору методу обліку витрат тощо);
 • запропоновано методику аудиту операцій з товарно-виробничими запасами, як одного з найефективніших методів контролю в умовах функціонування ринкових відносин, зокрема розроблено програму аудиту операцій із запасами.

Облік і аудит запасів: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення операцій з обліку товарно-виробничих запасів на підприємствах хлібопекарної промисловості різних країн в частині оцінки запасів при їх вибутті, своєчасне одержання та аналіз необхідної інформації для потреб керівництва. Запропоновані положення та отримані результати дозволять полегшити процедуру вибору методів оцінки запасів, провести попередній аналіз впливу обраного методу оцінки на окремі звітні показники.

Окремі пропозиції та рекомендації, розроблені в ході наукового дослідження, впроваджені в практику облікової роботи підприємства “Житомирхліб” (довідка № 217 від 14.09.2002 р.). Розроблені рекомендації використовуються у навчальному процесі Житомирського інженерно-технологічного інституту при викладанні курсу “Бухгалтерський фінансовий облік” (довідка № 44-45/289 від 13.02.2003 р.).

Облік і аудит запасів: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. Наукові результати, приведені в дисертаційній роботі, включають узагальнення поглядів різних вчених на теоретичні засади поставлених проблем; впровадження нового поняття “товарно-виробничі запаси” та удосконаленої класифікації запасів; узагальнення методологічних питань обліку запасів в різних країнах світу; формування проекту наказу про облікову політику в частині обліку запасів; розробку універсального алгоритму вибору методу оцінки запасів при їх вибутті.

Облік і аудит запасів: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали позитивну оцінку науковців на конференціях: республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м. Житомир, 2000 р.), республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки” (м. Київ, 2000 р.), міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Механізм господарювання та економічна динаміка в АПК” (м. Харків, 2001 р.).

Облік і аудит запасів: структура та обсяг роботи

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 216 сторінках друкованого тексту. Робота містить 22 таблиці, 49 рисунків, 21 додаток. Список використаних джерел налічує 173 найменувань.

Облік і аудит запасів: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 3 наукові статті загальним обсягом 1,2 ум. друк. арк. та 4 тези доповідей загальним обсягом 1,4 ум. друк. арк.

Статті у збірниках наукових праць та журналах:

 1. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Запасы: особенности учета по новым стандартам // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 14. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 43-49.
 2. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Проблемы оценки запасов // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 38. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 32-38.
 3. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Документирование операций по движению запасов // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – № 11. – С. 59-61.

Тези доповідей:

 1. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Учет запасов: проблемы формирования учетной политики //Збірник тез доповідей конференції “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК”. – Харків: Вісник ХДАУ, 2001. – №  – С. 9-12.
 2. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Проблемы преподавания бухгалтерского учета запасов // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 9-11.
 3. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Аудит продажу запасів зі знижками // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 105-107.
 4. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Аудит операций по движению запасов // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 129-131.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Запаси” за посиланням:

РубрикаЗапаси

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог