Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі

робота присвячена дослідженню методології та організації обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі

Бібліографічний опис

Занько Б. М. Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Занько Борис Михайлович – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню методології та організації обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі. Виходячи з основних характеристик товарних запасів як об’єкту бухгалтерського обліку розроблено їх облікову класифікацію. Обгрунтовано ряд рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичних процедур обліку товарних запасів на етапах придбання, зберігання і реалізації (з питань обліку собівартості товарів, переоцінок, нестач, торгових знижок тощо).

В дисертації обгрунтовано методичні підходи до нового напрямку ведення обліку і аналізу товарних запасів, який грунтується на застосуванні автоматизованої ідентифікації товарів на основі штрихового кодування. Розроблено ряд пропозицій, спрямованих на удосконалення методики аудиту товарних запасів (в частині оцінки ризиків та застосування аудиторських процедур, планування та документування аудиту). Основні результати роботи знайшли застосування на торгівельних підприємствах м. Києва.

Ключові слова

товарні запаси, собівартість товарів, переоцінки, торгові знижки, штрихове кодування, аудиторські процедури

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: актуальність теми

В умовах переходу до ринкових відносин, коли централізована система управління відійшла в минуле, економіка України потребує підвищення ефективності діяльності підприємств. Ринкова система вимагає принципово нових моделей господарювання, які грунтуються на саморегулюючих ринкових відносинах та різноманітності форм власності. Проблема ефективного використання матеріальних ресурсів у повній мірі стосується і підприємств торгівлі, які забезпечують доведення товарів від виробника до споживача.

Товарні запаси є однією з основних складових оборотних засобів торгівельних підприємств. До найбільш важливих елементів системи управління товарними запасами, які забезпечують методичну та інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень, можна віднести облік та аналіз. Необхідність переходу України на систему обліку, прийняту в міжнародній практиці, потребує розробки та впровадження удосконаленої системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, яка наближена до організаційних та методологічних принципів міжнародних стандартів.

Стан вивчення проблеми

Значний вклад в теорію та методологію обліку, аналізу та аудиту товарів внесли українські вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Голов С.Ф., Завгородній В.П., Зубілевич С.Я., Костюченко В.  та ін. Серед зарубіжних вчених слід назвати Соколова Я.В., Патрова В.В., Баканова М.І., Нідлза Б., Андерсона Х., Колдуелла Д., Муса Г., Вуда Ф., Антоні Р. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід відзначити, що питання обліку, аналізу та аудиту товарних запасів потребують подальшого наукового дослідження. В значній мірі це зумовлено реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, що знайшло своє відображення у прийнятті Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та затвердженні  вітчизняних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Раніше сформована система обліку, аналізу і контролю внаслідок застарілого методологічного базису вже не відповідає сучасним вимогам управління товарними запасами. В умовах застосування П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, ряд теоретичних і практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту товарних запасів не висвітлено ні в нормативних документах, ні в економічній літературі. До них, зокрема, можна віднести питання теоретичного обгрунтування та практичної адаптації обліку товарних запасів на етапах придбання, зберігання та реалізації; відображення в обліку торгових знижок, переоцінок та нестач товарів; застосування автоматизованої ідентифікації товарів на основі штрихового кодування при веденні обліку та аналізі товарних запасів; розробка моделі та удосконалення методики аудиту товарних запасів.

Актуальність викладених проблем та їх недостатня теоретична та практична розробленість обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Тема дисертації передбачена планом науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету. Обраний напрямок дослідження відповідає завданням, визначеним у “Програмі реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.98 р. № 1706.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка рекомендацій, направлених на удосконалення методології і організації обліку, аналізу та аудиту товарних запасів.

Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення в роботі таких задач:

 • розробити облікову класифікацію товарних запасів, яка враховує основні характеристики товарів як об’єкту бухгалтерського обліку;
 • розробити рекомендації щодо удосконалення організаційно-методичних процедур обліку товарних запасів;
 • обгрунтувати оптимальний склад вхідної та вихідної інформації щодо індивідуальних товарних одиниць, яку доцільно використовувати при веденні обліку товарів в умовах застосування автоматизованої ідентифікації на основі штрихового кодування;
 • обгрунтувати і розробити модель комплексного аналізу товарних запасів в умовах застосування на торгівельних підприємствах автоматизованої ідентифікації на основі штрихового кодування;
 • удосконалити методику аудиту товарних запасів.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес організації і методології обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі.

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методичні питання побудови системи обліку, аналізу та аудиту товарних запасів, що використовуються (придбаються, зберігаються та реалізуються) на підприємствах торгівлі.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: методи дослідження

У процесі дослідження організації і методології обліку, аналізу та аудиту товарних запасів, а також при розробці наукових рекомендацій використовувалися наступні методи:

 • порівняння – для встановлення відмінностей і спільних рис у досліджуваних процесах та явищах;
 • абстрагування – для виділення тих суттєвих рис, що мали найбільше значення для дослідження процесу придбання, зберігання та реалізації товарних запасів;
 • аналіз – для деталізації предмету дослідження на складові частини (при розгляді окремих складових елементів собівартості товарів тощо);
 • синтез – для з’єднання окремих рис предмета дослідження в єдине ціле (при визначенні сукупності індивідуальних ознак певної товарної одиниці, яку доцільно вводити до пам’яті системи штрихового кодування тощо),
 • методи індукції, дедукції, аналогії, конкретизації, формалізації та ін.

У ході обгрунтування запропонованих у роботі формул для розрахунку середнього проценту та суми націнки на реалізовані товари застосовувався гіпотетичний метод, а також методи формалізації та математичного моделювання. При розробці пропозицій щодо удосконалення системи автоматизованої ідентифікації товарів на основі штрихового кодування використовувалися розрахунково-аналітичні методичні прийоми, спостереження, опитування тощо.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети і задач проведеного дослідження в дисертації містяться нові науково обгрунтовані рекомендації, що є особистим внеском здобувача і виносяться на захист:

 • розроблено облікову класифікацію товарних запасів, яка враховує основні характеристики товарів як об’єкту бухгалтерського обліку;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення організаційно-методичних процедур обліку товарних запасів (з питань обліку собівартості товарів, переоцінок, нестач, торгових знижок та додаткових націнок);
 • обгрунтовано оптимальний склад вхідної та вихідної інформації щодо індивідуальних товарних одиниць, яку доцільно використовувати при веденні обліку товарів в умовах застосування автоматизованої ідентифікації на основі штрихового кодування;
 • обгрунтовано і розроблено модель комплексного аналізу товарних запасів в умовах застосування на торгівельних підприємствах автоматизованої ідентифікації на основі штрихового кодування;
 • удосконалено методику аудиту товарних запасів.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження сприяють удосконаленню організації і методології обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі. Пропозиції щодо удосконалення обліку та аналізу товарних запасів в умовах застосування автоматизованої ідентифікації товарів на основі штрихового кодування дають можливість підняти на якісно вищий рівень обробку та представлення економічної інформації для обгрунтування і прийняття управлінських рішень.

Результати дослідження і пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі, апробовані на підприємствах ТОВ “Фірма “АЛЄФ” (довідка № 16 від 05.04.2000 р.), ТОВ “Гарантія-Трейд” (довідка № 40/2000 від 31.08.2000 р.), ВАТ “Гастроном” (довідка № 378 від 23.06.1999 р.), ЗАТ “Ольга-К” (довідка № 04-40 від 29.04.1999 р.), СУРП “Парус-Україна” (довідка № 83 від 20.06.2000 р.).

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійною завершеною роботою автора. У науковій праці, написаній у співавторстві [1], особистим внеском здобувача є пропозиції щодо застосування показника загального рівня інфляції при визначенні збитків від нестачі товарів і порядку відображення нестачі товарів в обліку. Написана у співавторстві наукова праця [9] містить порівняння різних методів, які застосовуються при здійсненні переоцінок товарно-матеріальних цінностей за кордоном та в Україні, що є особистим внеском здобувача.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень, що викладені в дисертації, доповідалися:

 • на науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського державного торговельно-економічного університету (м. Київ, 1997 р.),
 • на науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського державного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1997-1998 рр. (м. Київ, 1999 р.).

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: структура та обсяг роботи

Дисертація викладена на 159 сторінках основного тексту, складається із вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 201 найменування, містить 7 таблиць, 4 рисунки, 65 додатків.

Облік, аналіз та аудит товарних запасів: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 2,4 друкарських аркуші, з них 8 наукових праць опубліковані у фахових виданнях, загальним обсягом 2,2 друкарських аркуші.

Список публікацій:

 1. Гайдай М.Г., Занько Б.М. Облік нестач товарно – матеріальних запасів в оптовій торгівлі // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 5. С. 16-18.
 2. Занько Б. Аудит товарних запасів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 51. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 66-71.
 3. Занько Б.М. Бухгалтерський і податковий облік купівлі та продажу товарно – матеріальних цінностей за іноземну валюту в торгівлі // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 10. – С. 33-39.
 4. Занько Б. Облік і аналіз товарних запасів в умовах застосування автоматизованої ідентифікації товарів на основі штрихового кодування // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 46. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 96-102.
 5. Занько Б.М. Облік переоцінок товарно – матеріальних запасів в торгівлі на сучасному етапі // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 4. – С. 10-12.
 6. Занько Б.М. Облік приросту (убутку) товарно – матеріальних запасів на підприємствах торгівлі // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 6. – С. 22-24.
 7. Занько Б. Облік торгових знижок на підприємствах торгівлі // Вісник Київського державного торговельно-економічного університету. – 2000. – № 1. – С. 100-106.
 8. Занько Б. Окремі аспекти ведення обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 56. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 42-46.
 9. Гайдай М.Г., Занько Б.М. Оцінка товарно – матеріальних запасів в умовах інфляції: міжнародний досвід і практика в Україні // Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. праць. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – С. 195-199.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Товарні запаси” за посиланнями:

РубрикаТовари

РубрикаАналіз товарних запасів

РубрикаАудит товарних запасів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *