Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області)

Договірні зобов'язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області)

Бібліографічний опис

Петрук О. М. Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Петрук Олександр Михайлович – Київ, 2000. – 20 с.

Анотація

Розглянуто теоретичні та практичні питання відображення в обліку та використання в аналізі інформації про договірні зобов’язання та права за умов переходу до ринкових відносин. Досліджено природу договірних зобов’язань і прав, їх місце та роль у бухгалтерському обліку. Проаналізовано проблеми існуючих підходів до відображення договірних зобов’язань і прав у бухгалтерському обліку, їх переваги та недоліки. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення теорії та практики відображення договірних прав та зобов’язань за умов автоматизованого ведення обліку.

Ключові слова

договір, зобов’язання, права, форвардні контракти, неухильні договори

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: актуальність теми

На сучасному етапі розвитку Україна здійснює перехід до ринкової економічної системи. Відбувається активний розвиток недержавних форм власності та різних організаційних форм бізнесу. Тривають процеси приватизації, формування товарних і фінансових ринків. Бухгалтерський облік також поступово адаптується до реалій господарювання, чому сприяє його гармонізація з міжнародними стандартами. Але міжнародні стандарти – це лише орієнтир розвитку обліку, який не враховує національні економічні, юридичні й соціальні особливості.

Успішне реформування народного господарства потребує налагодження управлінського процесу на макро- і мікрорівнях. Створюючи управлінську інформаційну базу на рівні окремих суб’єктів господарювання, бухгалтерський облік повинен давати обгрунтовані відповіді на питання економіко-правового характеру. Без розкриття інформації про договірні зобов’язання і права бухгалтерський облік не буде повним і таким, що відповідає інформаційним потребам зацікавлених сторін, серед яких власники, акционери, кредитори, управлінці, контрагенти.

Проблеми обліку, пов’язані з договірними зобов’язаннями та правами, постійно залишалися в центрі уваги економістів ще з часів Луки Пачолі. Серед видатних вчених, що здійснили вагомий внесок у розвиток цієї тематики на різних історичних етапах, слід назвати представників юридичного напрямку в бухгалтерському обліку італійців Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Д.Л. Кріппу, Ф. Бесту; французьких вчених – А. Гільбо, Е. Леоте, Г. Фора, Р. Саватьє; німецьких вчених – В. Швайкера, І.Ф. Шера, Г. Сімона, П. Герстнера, Е. Шмаленбаха; російських та радянських вчених – Л.І. Гомберга, Є.Є. Сіверса, О.М. Галагана, Г.Л. Бикову, В.Г. Макарова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, В.Д. Новодворського.

Значний внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку, зокрема дослідження питань зобов’язань та прав, зробили українські вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, П.П. Німчинов, В.В. Сопко, Ю.І. Осадчий, М.Г. Чумаченко.

Питання зобов’язань та прав в бухгалтерському обліку

розглядали багато вітчизняних вчених, але тільки в контексті обліку розрахункових операцій, без поєднання виявлених при цьому проблем з договорами та угодами. Пояснюється такий стан речей тим, що за часів Радянського Союзу економічним складовим фактів господарського життя надавалася більша увага, ніж юридичним, що неминуче негативно вплинуло на розвиток теорії бухгалтерського обліку та практику його ведення. В той же час зміст бухгалтерського обліку завжди складали як економіка так і право, що стає очевидним в ринкових умовах господарювання.

Протягом останніх десятиліть дослідження з обліку договірних зобов’язань та прав мали недостатньо глибокий характер. Навіть окремі публікації останніх років не розв’язали існуючих проблем, у тому числі на теоретичному рівні. Серед них основними є: ототожнення в українському законодавстві понять договору й угоди, неврахування цього факту в бухгалтерському обліку; невизнання договору фактом господарського життя, що потребує обліку; відокремлення договорів як первинних документів від неухильних договорів, що представляють собою потенційні активи чи зобов’язання; створення ефективної методики обліку договірних зобов’язань і прав в умовах застосування комп’ютерної техніки; використання відомостей про договори в господарсько-фінансовому аналізі.

Багатоукладний характер економіки, викликаний різними формами власності, спричинив включення нових об’єктів до господарського обороту. Це, в свою чергу, поставило проблему надання адекватної інформації фінансовим інститутам, власникам, менеджерам, іншим підприємствам і громадськості. Сучасний бухгалтерський облік повинен відповідати на цілий ряд питань економіко-правового характеру, тому дані про обсяги і структуру договірних зобов’язань та прав підприємств є одними з найважливіших. Систематизуючи інформацію про господарську діяльність для різних груп зацікавлених осіб, бухгалтер повинен вміти вирішувати питання, пов’язані з цією порівняно новою ситуацією. Це визначає актуальність обраної теми та цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проводилось у межах плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту як складова частина загальнодержавної програми досліджень № 278 “Розробка та наукове супроводження програми підвищення ефективності виробничого потенціалу м. Коростеня на основі статусу особливого економічного режиму. Бухгалтерський облік та аудит”. У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з методологією обліку, а саме: облік договірних зобов’язань і прав, облік розрахунків, використання інформації про договірні зобов’язання і права в аналізі фінансового стану підприємств, використання договору як бухгалтерського документу.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обгрунтування ролі і місця договірних зобов’язань та прав в бухгалтерському обліку, обгрунтування пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення методики обліку договірних зобов’язань та прав.

Така цільова спрямованість обумовила постановку та вирішення наступних задач:

 1. обгрунтувати місце договірних зобов’язань і прав в бухгалтерському обліку як комплексного економіко-правового поняття;
 2. довести, що в залежності від виду договірного зобов’язання, договір є:
  • фактом господарської діяльності, що потрібно обліковувати;
  •  документом або первинним обліковим документом;
 3. розробити методики здійснення аналізу фінансового стану підприємства з урахуванням інформації про договірні права та вимоги.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: предмет дослідження

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів обліку договірних зобов’язань і прав, а також їх вплив на фінансовий стан підприємства.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: об’єкт дослідження

Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємства, що складається з фактів господарського життя, а також наявність та зміна прав і зобов’язань, які відображаються в бухгалтерському обліку. Статистичне спостереження за об’єктом дослідження здійснювалося на 101-му підприємстві Житомирської області, з яких 7 % – приватної форми власності, 75 % – колективної, 18 % – державної. Більш глибоко і детально була досліджена діяльність акціонерного товариства “Житомирська реалізаційна база” і колективного сільськогосподарського підприємства “Світанок”. Джерелом аналізу також були зведені статистичні матеріали управління статистики Житомирської області за 1995-99 рр.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: методи дослідження

В процесі дослідження використовувалися діалектичний метод, методи аналізу і синтезу, логічного та історичного, індукції, порівняння, наукової абстракції, а також інші прийоми економіко-статистичного дослідження.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в розкритті і розв’язанні теоретичних та практичних проблем договірних зобов’язань та прав в бухгалтерському обліку, їх використання в аналізі фінансового стану підприємств, розкритті їх значення як первинних документів бухгалтерського спостереження.

Найбільш вагомими результатами, що визначають наукову новизну дослідження, є:

 • уточнення змісту правового аспекту бухгалтерського обліку;
 • формулювання поняття та переліку потенційних активів і зобов’язань підприємства;
 • визначення ознак класифікації договорів, згідно з якими вони виступають об’єктами балансового або позабалансового обліку;
 • в залежності від виду угоди, доведено тлумачення договору як документу або документу первинного бухгалтерського спостереження для господарських операцій. В певних випадках договір поєднує зазначені функції;
 • розробка методичних рекомендацій з відображення консенсуальних неухильних договорів на позабалансових рахунках в умовах комп’ютеризованого ведення бухгалтерського обліку;
 • необхідність урахування договірних зобов’язань та прав при визначенні прогнозної ліквідності і платоспроможності підприємств;
 • створення організаційної схеми участі бухгалтера в договірній роботі підприємств.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій з обліку договірних зобов’язань та прав, використанні облікових даних для перспективного аналізу. Запропоновані методики можуть використовуватися в практичній діяльності промислових і торговельних підприємств, фінансових установ, а також при розробці нормативних актів з бухгалтерського обліку.

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлюються при читанні лекцій з теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку і економічного аналізу на факультеті економіки та менеджменту Житомирського інженерно-технологічного інституту (довідка № 44-45/1115 від 24.07.2000 р.). Вони також знайшли своє впровадження на підприємствах м. Житомира (акціонерному товаристві “Житомирська реалізаційна база”– довідка № 22/5 від 15.03.2000 р, житомирській дирекції Агропромбанку “Україна” – довідка № 13/10 від 16.03.2000 р.) при обліку забалансових зобов’язань, визначенні фінансового стану контрагентів і позичальників. Результати впровадження основних положень пропозицій та рекомендацій свідчать, що використання викладеної в дисертації інформації про договірні зобов’язання і права покращує управлінський процес на підприємствах та робить більш ефективною аналітичну роботу фінансових установ.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: апробація результатів дисертації

Окремі положення дисертаційного дослідження доповідались і були схвалені:

 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми організації обліку, аудиту і менеджменту в підприємництві” (м. Житомир, 1998 р.);
 • на Міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених (м. Житомир, 1999, 2000 рр.);
 • на Республіканській науково-практичній конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту” (Житомир, 2000 р.).

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: обсяг і структура роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст викладено на 165 сторінках основного тексту розміщено 48 рисунків на 16,8 сторінках, 14 таблиць на 11,5 сторінках, 5 додатків на 16 сторінках, список використаних джерел складається із 185 позицій.

Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку: список публікацій за темою дисертації

За результатами виконаного дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 21 друк. арк., з них:

 • 1 монографія “Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики” (16 друк. арк.);
 • в навчальних посібниках “Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі” (особисто автора 1 друк. арк.), “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” (особисто автора 1 друк. арк.);
 • у фахових виданнях – 4 статті загальним обсягом 2,7 друк. арк.;
 • тези виступу на Республіканській науково-практичній конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту” 0,3 друк. арк.

В наукових та фахових виданнях:

 1. Петрук О.М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики: Наукове видання. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 332 с.
 2. Петрук О.М. Господарські договори: суть, значення в діяльності підприємств // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С. 85-89.
 3. Петрук О.М. Ринкові перетворення в Україні і проблеми понятійної бази бухгалтерського обліку // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 8. – С. 20-29.
 4. Петрук О.М. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку: правовий аспект // Вісник ЖІТІ. – 1999. – № 9. – С. 129-137.
 5. Петрук О.М. Відображення договірних зобов’язань і прав у відповідності до національних положень бухгалтерського обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. – 1999. – № 6. – С. 78-82.

В інших виданнях:

 1. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 620 с. (особисто автора 1 друк. арк. Тема 2. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку).
 2. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора 1 друк. арк. Глава 4. Організація обліку та контролю виконання господарських договорів).
 3. Петрук О.М. Аудит договірних відносин. // Збірник тез та текстів виступів на Республіканській науково-практичній конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту”, Житомир, 2000. С. 164-168.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Заборгованість” за посиланнями:

РубрикаДебіторська заборгованість

РубрикаКредиторська заборгованість

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *