Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України)

Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України)

Бібліографічний опис

Гудзовата О.О. Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гудзовата Оксана Олегівна – Львів, 2001. – 17 с.

Анотація

Досліджено значення та місце облікової інформації у системі управління заготівельними підприємствами на сучасному етапі. Наведено номенклатуру статей доходів і витрат з урахуванням методики визначення фінансових результатів і специфіки багатогалузевої заготівельної діяльності. Розроблено форми первинної документації відповідно до вимог автоматизованого обліку. Визначено функціональні компоненти системи обліку, а також проаналізовано фінансові результати, їх взаємозв’язок і алгоритми реалізації на ПЕОМ. Сформовано базу даних обліку фінансових показників з подальшою можливістю одержання на її основі результатів за моделлю “запит – відповідь” для оперативного інформаційного забезпечення управлінських рішень. Основну увагу приділено застосуванню економіко-математичних моделей для вирішення аналітичних задач оцінки діяльності заготівельних підприємств з метою визначення напрямів розробки управлінських стратегій.

Ключові слова

заготiвельний комплекс споживчої кооперацiї, фiнансовi результати, iнформацiйне забезпечення, технологiя автоматизованого облiку, комп’ютерний аналiз фiнансових результатiв

Облік та аналіз фінансових результатів: актуальність теми дослідження

На сучасному етапі економічного та соціального розвитку України до числа найбільш складних і актуальних задач відноситься питання удосконалення управління на всіх рівнях народного господарства. Ринкове господарство країни складається з множини різних підприємств. Але спільним для всіх є формування і використання фінансових ресурсів, оцінка ефективності діяльності через зіставлення певних фінансових показників, а це завжди супроводжується низкою проблем.

Багато нерозв’язаних економічних проблем, зокрема, стосуються заготівельної діяльності як однієї з основних галузей споживчої кооперації України. Утримування та посилення ринкових позицій системою споживчої кооперації в цілому і її заготівельним комплексом зокрема можливе на основі раціонального менеджменту, особливо фінансового, який спирається на дані обліку, аналізу, звітності. Підвищення ефективності функціонування кооперативних господарств залежить від удосконалення інформаційного забезпечення функцій управління на базі використання сучасних засобів обчислювальної техніки, економіко-математичних методів і моделей.

Але як свідчать проведені дослідження, тенденція до впровадження інформаційних технологій спостерігається на рівнях вищої та середньої ланок управління, натомість використання ПЕОМ заготівельними підприємствами перебуває на початковій стадії.

Однією з найважливіших проблем заготівельного комплексу споживчої кооперації є досягнення кращих фінансових показників. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі й від комплексної автоматизації облікових робіт, що забезпечить одержання оперативної, якісної та достовірної інформації.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії та практики автоматизованого обліку та аналізу фінансових результатів, зокрема вдосконаленню їх технології, присвячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників: Алтухова Є.В., Бардинова Т.Н., Білухи М.Т., Боровикова В.П.,  Волкова С.І., Голосова О.В., Гончарука Я.А., Гуцайлюка З.В., Дроздова Б.М., Євстигнєєва Г.П., Завгороднього В.П., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Кузьмінського А.М., Мниха Є.В., Палія В.Ф., Подольського В.І., Рудницького В.С., Сопка В.В., Усача Б.Ф., Швеця В.Г., Шкарабана С.І., Ш.Атре, Н.Вільямса, Дж.Мартіна, Д.Потера, В.Ральфа, А.Янга.

Впровадження економічних відносин ринкового спрямування вимагає максимального наближення бухгалтерського обліку та звітності до міжнародних стандартів. В цьому сенсі є актуальною “Програма реформування системи бухгалтерського обліку з застосуванням міжнародних стандартів”. У ній передбачається перегляд первинних документів, облікових регістрів та інших носіїв обліково-економічної інформації, розроблення нових і вдосконалення діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку на базі міжнародних стандартів.

Проте організація і методика обліку та аналізу в заготівельних підприємствах споживчої кооперації не зовсім відповідає вимогам ринкового середовища. Чинна система обліку та аналізу фінансових результатів не забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на досягнення позитивних кінцевих результатів господарсько-фінансової діяльності підприємств.

Заготівельні підприємства використовують неактуальні інструктивні та методичні матеріали з методики та організації обліку фінансових результатів; недостатньо враховують особливості заготівельної діяльності, їх багатогалузевий характер; застосовують недосконалу номенклатуру статей витрат; не планують доходи та витрати за статтями та за місцями їх виникнення, відповідно не прогнозують кінцевий фінансвоий результат (прибуток); використовують застарілі форми первинних документів; недостатньо впроваджують автоматизовані облікові системи, а там, де вони функціонують, – немає належної методики та організації обліку; управлінський персонал не одержує повної, оперативної і точної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємств.

Важливість зазначених проблем, необхідність удосконалення системи обліку та аналізу фінансових результатів діяльності організацій і підприємств заготівельного комплексу споживчої кооперації України в умовах електронної обробки даних свідчать про їх актуальність, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Облік та аналіз фінансових результатів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та кафедральної теми “Інструментальні засоби створення систем обробки даних в організаціях і підприємствах споживчої кооперації”, затвердженої вченою радою Львівської комерційної академії 8 липня 1999 року.

Облік та аналіз фінансових результатів: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці методичних і технологічних аспектів обліку та аналізу фінансових результатів діяльності заготівельних підприємств в умовах електронної обробки даних. Реалізація даної мети вимагає постановки і вирішення конкретних завдань, а саме:

 • виявити значення і дослідити стан обліку фінансових результатів заготівельної діяльності в сучасних умовах;
 • удосконалити і запропонувати номенклатуру статей доходів і витрат для використання заготівельними підприємствами;
 • дослідити складові інформаційного забезпечення обліку фінансових результатів заготівельних підприємств і запропонувати методи його вдосконалення;
 • розглянути технологічний процес обліку фінансових результатів заготівельної діяльності в умовах застосування сучасних автоматизованих систем;
 • побудувати модель автоматизованого обліку фінансових результатів, яка могла б реалізувати запити щодо інформаційного забезпечення управлінських рішень;
 • визначити склад об’єктiв аналізу фінансових результатів діяльності заготівельних підприємств, вплив рiзних факторів на формування фінансових показників;
 • проаналiзувати сучасні методи аналітичних досліджень фінансових результатів з метою рекомендацiї їх використання для пiдвищення ефективності ведення заготівельної діяльності споживчої кооперації.

Облік та аналіз фінансових результатів: наукова новизна дисертаційної роботи

Полягає в тому, що:

 • встановлено значення і місце облікової інформації в системі управління заготівельними підприємствами на сучасному етапі;
 • запропоновано номенклатуру статей доходів і витрат із врахуванням методики визначення фінансових результатів і специфіки багатогалузевої заготівельної діяльності;
 • розроблено форми первинної документації у відповідності з вимогами автоматизованого обліку;
 • визначено функцiональнi компоненти системи обліку та аналізу фінансових результатів, їх взаємозв’язок і алгоритм реалiзацiї на ПЕОМ;
 • розроблена база даних обліку фінансових показників із подальшою можливістю одержання на її основі результатів за моделлю “запит-відповідь” для оперативного інформаційного забезпечення управлінських рішень;
 • запропоновано застосування економіко-математичних моделей для вирішення аналітичних задач оцінки діяльності заготівельних підприємств з метою визначення напрямів розробки управлінської стратегії.

Облік та аналіз фінансових результатів: практичне значення результатів дослідження

Полягає в можливості застосувати методику обліку та аналізу фінансових результатів в умовах електронної обробки даних у практичній діяльності заготівельних підприємств. Запровадження цієї методики дозволить одержувати оперативну та надійну інформацію для прийняття управлінських рішень з метою покращення фінансових показників.

Запропоновані у дисертаційному дослідженні методичні підходи автоматизованого обліку та аналізу фінансових результатів використовуються в роботі заготівельних організацій і підприємств Львівської та Київської облспоживспілок і Новоград-Волинського заготпромторгу Житомирської облспоживспілки (довідки №№ 01/114-1 від 25.09.2000 р., 01-306 від 30.09.1999 р., 364 від 15.10.1999 р.).

Результати дослідження можуть бути використані при розробці галузевих інструкцій з ведення бухгалтерського обліку та аналізу в заготівельних підприємствах та iнших галузях господарства України в умовах функцiонування автоматизованих облiкових систем.

Облік та аналіз фінансових результатів: апробація результатів дисертації

Запропоновані в роботі рекомендації та пропозиції щодо ведення обліку та аналізу фінансових результатів із застосуванням обчислювальної техніки взяті для впровадження в практику роботи заготівельних підприємств Житомирської, Львівської та Київської облспоживспілок.

Основні положення та висновки дисертаційної роботи доповiдались на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідницької роботи у 1996–1999 роках.

Облік та аналіз фінансових результатів: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи –  207 сторінок, у тому числі 18 таблиць, що розмiщенi на 15 сторiнках, 15 рисунків, що розмiщенi на 14 сторiнках, 28 додаткiв – на 33 сторiнках. Список використаних літературних джерел який складається зі 177 найменувань i займає 10 сторiнок.

Облік та аналіз фінансових результатів: список публікацій за темою дисертації

Основні положення проведеного дослідження викладені в 7 опублікованих роботах загальним обсягом 1,4 друкованих аркуша.

Основнi публiкацiї за темою дисертацiї:

У фахових виданнях:

 1. Гудзовата О.О. До питань розвитку заготівельної діяльності споживчої кооперації // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів, 1998. –  С. 44-46.
 2. Гудзовата О.О. Управління інвестиціями в товарно-матеріальні запаси заготівельного комплексу споживчої кооперації України. Вісник Львівської комерційної академії. – Вип.6. – Львів, 1999. – С. 272-275.
 3. Гудзовата О.О. Пiдходи до вдосконалення обліку в заготівельних підприємствах споживчої кооперації // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів, 2000. – С. 138-142.
 4. Гудзовата О.О. Реалізація запитів в обліковій базі даних // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наукових праць інституту регіональних досліджень НАН України. Вип. XIV. – Львів, 2000. – С. 330-338.

В інших виданнях:

 1. Гудзовата О.О. До питання про капіталовкладення // Матеріали науково-практичної конференції ЛКА (14-15 травня 1996 р.) – Львів, 1996. – С. 79-80.
 2. Гудзовата О.О. Оптимізація заготівельного процесу // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛКА за підсумками науково-дослідної роботи в 1996 році. – Львів, 1997. – С. 112-113.
 3. Гудзовата О.О. Комп’ютери в сучасних умовах господарювання // Матеріали науково-практичної конференції ЛКА (1-3 жовтня 1997 р.) – Львів, 1997. – С. 25-26.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” за посиланнями:

РубрикаФінансові результати

РубрикаАудит фінансових результатів

РубрикаАналіз фінансових результатів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *