Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції

Бібліографічний опис

Юрченко К. Г. Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Юрченко Катерина Григорівна – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

Висвітлені питання удосконалення обліку та контролю витрат виробництва і зниження собівартості продукції на підприємствах молокопереробної промисловості. Визначено основні проблеми галузі та напрями їх вирішення. Критично оцінено існуючу організацію та методологію обліку і контролю витрат виробництва молокопродуктів щодо їх відповідності сучасним вимогам управління. З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано інтегрування всіх видів господарського обліку витрат в єдиній системі на основі використання новітніх комп’ютерних технологій. Обґрунтовано необхідність впровадження удосконаленого нормативного обліку витрат з використанням нових рахунків та субрахунків, організованого за місцями виникнення витрат і центрами відповідальності. Розроблена класифікація витрат виробництва та галузева номенклатура статей калькуляції. Рекомендовано впровадження внутрішньогосподарського нормативного методу обліку на основі нових первинних документів і облікових регістрів, маршрутну технологію документування переробки сировини у ході технологічного процесу.

Розроблені пропозиції щодо автоматизації облікових процедур на основі мережі АРМ фахівців підприємства. Викладена методика оцінки та обліку попутної продукції, запропоновано розрахунок нормативної ціни на молоко відповідно до міжнародних і національних стандартів вмісту білка. Внесені рекомендації з обліку і розподілу комплексних витрат, визначені бази цього розподілу. Обґрунтовано доцільність напівфабрикатного варіанта зведення витрат виробництва та нормативного попередільного калькулювання собівартості молокопродукції. Розроблено пропозиції щодо удосконалення контролю формування собівартості продукції галузі.

Ключові слова

промисловість молокопереробна, облік, калькулювання, контроль

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: актуальність теми дослідження

Для соціально орієнтованої економіки України стратегічно важливим є створення потужної харчової індустрії для  випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції на внутрішньому й зарубіжному ринках та забезпечення нормальної життєдіяльності населення, відновлення і збереження його здоров’я. За цих умов наукові дослідження, що сприяють прискореному розвитку харчової промисловості є одними з пріоритетних, і тому  об’єктом дисертаційного дослідження обрана молокопереробна галузь харчової промисловості України.

Проведені дослідження свідчать, що останнім часом в Україні рівень виробництва та споживання молокопродуктів значно зменшився в першу чергу через їх низьку конкурентоспроможність, яка є результатом їх високої собівартості та ціни при невідповідній якості. Основною гіпотезою дослідження обраної теми стало припущення, що висока собівартість вітчизняної молокопродукції, її неконкурентноспроможна ціна, яка нерідко перевищує світові ціни, значною мірою залежить від того, що існуюча система обліку і контролю не сприяє зниженню витрат виробництва.

Проблемам розвитку та удосконалення обліку і контролю виробничих витрат присвячено досить велика кількість наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: А.Ф.Аксьоненка, М.Т.Білухи, Б.І. Валуєва, А.М. Герасимовича, К. Друрі, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, Р.М. Косміної, В.М. Лапухіна, Г.В. Митрофанова, Є.В. Мниха, Р. Мюллендорфа, П.П. Новиченка, В.О. Озерана, Ю.І. Осадчого, В.Ф. Палія, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, В.В.Сопка, В.О.Шевчука, А.Д. Шеремета та ін.  Проте, питання обліку і контролю виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах молокопереробного підкомплексу потребують подальшого дослідження  відповідно до нових соціально-економічних відносин і процесу реформування бухгалтерського обліку за міжнародними і національними стандартами, що відбуваються в Україні. Все це визначає актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” та Державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.98 р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри аудиту Київського національного торговельно-економічного університету з проблеми “Дослідження розвитку фінансового контролю в галузях економіки в умовах становлення ринкових відносин” № 23 і конкретизації її в молокопереробній промисловості.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: мета і задачі дослідження

Мета дослідження  полягає в розробці рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення чинної організації й методології обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції за допомогою сучасних облікових систем, форм і методик на базі ПЕОМ з урахуванням міжнародних і національних стандартів обліку для забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції та оптимізації собівартості виробництва.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи перед дослідженням були поставлені такі завдання:

 • визначити тенденції розвитку молокопереробної галузі на перспективу та потенційні вимоги до методології обліку і контролю в управлінні виробництвом конкурентоспроможної продукції на внутрішньому і зарубіжному ринках;
 • дослідити стан обліку і контролю витрат виробництва і формування собівартості молокопродукції, виявити недоліки в організації і методології, встановити причини та розробити пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку і контролю в інформаційному забезпеченні управління підприємством в ринкових умовах господарювання;
 • вивчити структуру виробництва молокопродукції з метою спрямування обліку і контролю в оперативному управлінні витратами за місцями їх виникнення і центрами відповідальності;
 • дослідити методологію обліку і калькулювання собівартості продукції галузі щодо її відповідності вимогам ефективного управління витратами з використанням комп’ютерної мережі АРМ підприємства;
 • визначити організаційно-методологічні концепції обліку і контролю в інформаційному забезпеченні прогнозування та попередження непродуктивних витрат у виробництві продукції з застосуванням економіко-математичного моделювання і комп’ютерних технологій.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарські процеси комплексу молокопереробних підприємств України у кількості 86 одиниць, їх виробнича і фінансова діяльність за період 1997 – 2001 рр.

Предметом дослідження обрано організацію та методологію обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості продукції на підприємствах молокопереробної промисловості.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: методи дослідження

Методи дослідження, що застосовувалися в дисертації, ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання. До них належать:

 • загальнонаукові методичні прийоми (аналіз, синтез, індукція та дедукція),
 • емпіричні теоретичні (формалізація, гіпотетичний),
 • емпіричні методичні прийоми досліджень (розрахунково-аналітичні, документалістики,  впровадження результатів у практичну діяльність, звітного відображення господарської діяльності, інформатики).

Під час виконання роботи проведене анкетне дослідження організації та методології обліку і контролю 86 молокопереробних підприємств України різних форм власності.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організації й методології обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості молокопродукцїі за місцями виникнення і центрами відповідальності з використанням комп’ютерних технологій та економіко-математичного моделювання. Основними положеннями, що виносяться на захист, є:

 • адаптований до комплексної технології безперервної попередільної переробки сировини нормативний метод обліку витрат виробництва молокопродукції за місцями виникнення і центрами відповідальності з використанням запропонованих рахунків та субрахунків;
 • класифікація витрат виробництва і реалізації молокопродуктів за функціями виробничого процесу, їх економічною роллю у цьому процесі та галузева номенклатура статей калькуляції, яка дозволяє контролювати формування собівартості продукції та попереджувати виникнення втрат;
 • обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення організаційно-методичних процедур обліку витрат на основі інтегрування всіх видів господарського обліку з використанням новітніх інформаційних технологій, спрямовані на підвищення активності облікової інформації в управлінні витратами сучасних молокопереробних підприємств;
 • запропонована методика оцінки заготовленої сировини та попутної продукції галузі відповідно до вимог міжнародних  і національних стандартів щодо вмісту білка;
 • розподілення комплексних витрат між видами продукції за нормативно-коефіцієнтним методом, що дозволяє знизити вплив сезонних витрат на формування собівартості молокопродуктів;
 • обґрунтоване застосування на молокопереробних підприємствах нормативного напівфабрикатного варіанта зведеного обліку витрат на базі ПЕОМ;
 • розроблені нові форми первинних документів і облікових регістрів, а саме: відомість переробки молока та молочних продуктів, маршрутна карта виготовлення молокопродукції, форма звітної калькуляції повної собівартості, які відповідають потребам нормативного методу обліку та сучасним вимогам управління;
 • запропоновані методичні підходи щодо розрахунку повної собівартості молокопродукції при застосуванні нормативного методу калькулювання і нормативного методу оцінки запасів;
 • економіко-математичне моделювання управління витратами у молокопереробній промисловості на стадії підготовки виробництва способом визначення оптимальної рецептури продуктів, беззбитковості виробництва, аналізу маржинального прибутку та рентабельності;
 • удосконалення методики внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва продукції та формування її собівартості з застосуванням економіко-математичного моделювання і ПЕОМ, що дозволяє у ході технологічного процесу на основі встановлених відхилень від норм приймати оперативні коригуючі рішення щодо попередження виникнення непродуктивних втрат і витрат.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що  рекомендації і пропозиції, викладені у дисертації, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками обліку і контролю витрат з використанням нових інформаційних технологій в управлінні підприємствами молокопереробної галузі в умовах ринкової економіки.

Методичні розробки автора з організації й методології обліку за центрами відповідальності, нормативного методу обліку витрат і зведеного обліку за напівфабрикатним варіантом були впроваджені на відкритому акціонерному товаристві “Київський міський молочний завод № 3” (довідка від 25.10.2001 р., № 04-1278). Практичні рекомендації з удосконалення первинної документації, регістрів обліку,  маршрутна технологія документування випуску продукції, методика розподілу комплексних витрат, запропонована номенклатура статей калькуляції, процедури контролю виробничих витрат і аналізу економічної інформації використовуються на даному підприємстві та на ВАТ “Галактон” (довідка  від 10.12.2001 р., № 1436 ), АТ “Святошино” (довідка від 02.11.2001 р., № 437), а також рекомендовані до впровадження на підприємствах, що входять до складу асоціації “Укрмолпром” (довідка від 10.12.2001 р., № 47-1/391).

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: особистий внесок здобувача

Полягає у одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення організації й методології обліку і контролю витрат виробництва та калькулювання собівартості молокопродукції. У науковій праці, опублікованій в співавторстві [1], особистим внеском здобувача є пропозиції щодо впровадження на молокопереробних підприємствах інтегрованої системи господарського обліку з використанням нових інформаційних технологій.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: апробація результатів дисертації

Здійснюється шляхом експериментального впровадження на підприємствах молокопереробної галузі України, а також оприлюднення на науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи за 1999 – 2000 рр. у Київському національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, 1 – 2  березня 2001 р.).

Окремі результати дослідження використовуються у навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Повний обсяг дисертації 240 сторінок, у тому числі 31 таблиця на 9 сторінках, 22 рисунки на 15 сторінках, 49 додатків на 60 сторінках. Список використаної літератури містить 145 найменувань і займає 12 сторінок.

Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції: список публікацій за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 7 робіт у фахових виданнях загальним обсягом 3,0 друкованих аркушів.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Білуха М.Т., Юрченко К.Г. Інтеграція обліку в молокопереробній промисловості із застосуванням нових інформаційних технологій// Вісник податкової служби. – 2001. – № 26. – С.28 – 31.
 2. Юрченко К.Г. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С.101-104.
 3. Юрченко К.Г. Методика розподілу непрямих витрат виробництва// Вісник податкової служби. – 2001. – № 39. – С.59 – 62.
 4. Юрченко К.Г. Нормативний облік і контроль виробництва продукції у молокопереробній галузі// Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 9. – С. 27 – 32.
 5. Юрченко К.Г. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції у промисловості за П(С)БО// Вісник податкової служби. – 2001. –       № 30. – С. 62 – 64.
 6. Юрченко К.Г. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції за П(С)БО// Вісник КНТЕУ. – 2001. –  № 1. – С. 79 – 87.
 7. Юрченко К.Г. Особливості обліку витрат виробництва молокопродукції// Вісник КНТЕУ. – 2001. –  №3. – С. 74 – 81.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог