Формування інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва

Управління витратами виробництва

Бібліографічний опис

Бандура З. Л. Формування інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бандура Звенислава Любомирівна – Львів, 2003. – 17 с.

Анотація

У дисертаційному дослідженні доведено необхідність розробки науково-обґрунтованих підходів до створення системи ефективного інформаційного забезпечення управління витратами виробництва на базі оптимальних інформаційних облікових потоків. Запропоновано концепцію побудови інформаційних облікових потоків, їх генерацію і структуру, на базі критичного аналізу підходів до методології та організації обліку витрат у вітчизняній та зарубіжній практиці. Розроблено методику аналітичного та синтетичного обліку витрат при автономному способі організації бухгалтерського обліку, побудовану на засадах “витрати – випуск” в розрізі центрів виникнення витрат і центрів відповідальності. Розроблено методику економічного контролю рівня витрат і результатів в господарській діяльності на базі запропонованої ендогенної звітності, яка ранжується за рівнями управління та об`єктами контролю.

Ключові слова

інформаційне забезпечення, облік витрат, інформаційний обліковий потік, система кодування, внутрішня звітність, управлінський контроль, управління витратами, управлінський облік

Управління витратами виробництва: актуальність теми дослідження

Для промислового підприємства основу системи менеджменту складає управління процесом виробництва та його витратами. Проблема побудови оптимальної системи управління витратами виробництва є актуальною практично для будь-якої системи господарювання і її ефективність в значній мірі залежить від інформаційного забезпечення. Виникнення і формування інформаційної системи зумовлюється системним характером внутрішніх і зовнішніх зв`язків кожного суб`єкта господарювання. У працях вітчизняних та закордонних науковців розглядаються методичні та організаційні основи побудови інформаційного забезпечення управління витратами виробництва, проте темпи економічних реформ та зміни курсу економічної політики породжують нові проблеми, які вимагають досліджень та розробок пропозицій можливих шляхів вирішення.

Основу інформаційної системи підприємства складають потоки облікової інформації. Отже, ефективність системи управління є прямозалежною від ефективності системи бухгалтерського обліку. В сучасному суспільстві існує складна мережа взаємовідносин між підприємством, з однієї сторони, та зовнішнім середовищем, з іншої, а також всередині підприємства формується найскладніша мережа відносин, які підлягають відображенню в бухгалтерському обліку. Така мережа виробничих взаємовідносин між працівниками різних рівнів управління визначає потребу в обліковій інформації та її потоках. Формування оптимальних інформаційних облікових потоків (ІОП) – завдання складне і вимагає індивідуального підходу до підприємств, що зумовлене складністю організаційної будови виробничих систем, ієрархією системи управління витратами виробництва, різноманітним складом рішень, що приймаються, а також колом чинників, що враховуються при виборі прийнятних варіантів управлінських рішень. Ця проблема посилюється кардинальними змінами щодо розуміння витрат та їх визнання в системі бухгалтерського обліку з введенням в дію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зміною підходів до процесу калькулювання та ціноутворення.

Проблемою при формуванні інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва (ІОПУВВ) на сучасному етапі є, фактично, формування і становлення самого бухгалтерського обліку та системи його організації в напрямку об`єктивного відображення ринкових факторів впливу на діяльність підприємства і забезпечення аналітичної бази управлінських рішень. Вирішення цієї проблеми передбачає проведення наукових досліджень за декількома напрямками,

а саме:

 • параметризація ІОП, дослідження та побудова ефективної системи управління витратами виробництва,
 • визначення якісних характеристик облікової інформації,
 • параметризація ІОП, дослідження та побудова ефективної системи управління витратами виробництва,
 • організація підсистеми управлінського обліку, побудова автоматизованої системи обробки економічної інформації.

Управління витратами виробництва: зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного університету ім.І.Франка і належать до державно-бюджетної теми “Розроблення теоретичних основ механізму системи дерегуляції та державної підтримки малого підприємництва” /№ державної реєстрації 0197V017010/ (довідка б/н від 11.04.2002р). Особисто автором сформовано концептуальні засади побудови ІОПУВВ.

Управління витратами виробництва: мета і завдання дослідження

Полягає у визначенні методики формування ІОПУВВ, його параметризації та адаптації в системі багаторівневого управління витратами виробництва.

Реалізація поставленої мети дисертаційної роботи визначила необхідність вирішення таких завдань:

 • визначити сучасну концепцію побудови ІОПУВВ ;
 • визначити параметри ІОПУВВ;
 • дати оцінку характеру впливу системи управління витратами виробництва на формування ІОП;
 • провести аналіз та дати оцінку передумови створення та функціонування системи управлінського обліку, як основи ІОП;
 • обґрунтувати доцільність створення та запровадження автономної системи бухгалтерського обліку;
 • розробити інтегровану систему облікової інформації про витрати виробництва за рівнями управління;
 • розробити ендогенну управлінську звітність підприємства за рівнями управління, обґрунтувати її структуру та періодичність представлення.

Управління витратами виробництва: об’єкт і предмет дослідження

Об`єктом дослідження є інформаційні облікові потоки, що виникають в процесі управління підприємством.

Предметом дослідження є методика формування інформаційних облікових потоків на промислових підприємствах з індивідуальним виробництвом, методологічні питання організації управлінського обліку і розробки ендогенної звітності.

Управління витратами виробництва: методи дослідження

Методи дослідження базуються на постулатах маржинальної мікроекономічної теорії, оперативного та стратегічного аналізу витрат, основних положеннях управлінського обліку, а також методах техніко-економічного аналізу. Інформаційною базою є : законодавчі та нормативні акти України, праці вітчизняних та зарубіжних економістів, дані бухгалтерського оперативного та статистичного обліку досліджувальних підприємств.

Управління витратами виробництва: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в тому, що на підставі системного вивчення сутності та функцій управління витратами виробництва та обліку витрат обґрунтовано методологічні положення і рекомендації щодо їх практичного використання, а саме :

 • уточнено зміст понять “інформаційного облікового потоку”, “параметризація інформаційного облікового потоку” стосовно умов конкретного середовища;
 • розроблено рекомендації з питань створення економічної концепції інформаційного забезпечення управління витратами, використання якої сприятиме підвищенню ефективності управління на мікро- та макрорівні;
 • розроблено концепцію облікових потоків на промислових підприємствах визначені параметри ІОПУВВ та обґрунтовані передумови і чинники, що визначають організацію управлінського обліку;
 • сформовано систему ендогенно-управлінської звітності підприємства з ранжируванням за рівнями управління;
 • визначено класифікаційні ознаки і розроблено класифікації внутрішньої звітності промислового підприємства.

Управління витратами виробництва: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів проведеного дослідження полягає в тому, що впровадження в практику методики формування ІОПУВ і запропонованої методики бухгалтерського обліку затрат з використанням автоматизованих систем обробки інформації забезпечить своєчасне одержання необхідної інформації керівництвом для здійснення контролю за формування собівартості окремих видів найменувань готової продукції в розрізі центрів відповідальності і оперативного впливу. Результати дисертаційного дослідження, крім наукового, мають також практичне значення і можуть бути використані при організації управлінського обліку чи створенні системи інформаційного забезпечення управління витратами виробництва на промислових підприємствах.

Окремі пропозиції автора розглянуті та впровадженні в практику на промислових та комерційних підприємствах. вони пройшли апробацію на : Львівському казенному підприємстві засобів пересування та протезування (Акт № 01-57 від 15.01.2002р.);  ТзОВ “ЛУКойл-Галичина” (Акт № 35 від 15.08.2001р.); ТзОВ НВП “Фірма АНОНС” (Акт № 54-VIII від 30.08.2001р.).

Основні положення дисертаційної роботи використані у навчальному процесі Львівського національного університету імені Івана Франка для читання лекцій та проведення практичних занять (довідка б/н від 11.04.2002р), а також у навчально-методичній роботі Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка б/н від 09.04.2002р).

Управління витратами виробництва: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих в співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які отримані в результаті особистої роботи здобувача, і становлять індивідуальний внесок автора.

Управління витратами виробництва: апробація результатів дисертації

Результати наукового дослідження обговорювалися на засіданнях та наукових семінарах кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. Окремі положення дисертації доповідалися та одержали позитивний відгук на наукових та науково-практичних конференціях : Міжнародній науково-практичній конференції “Вдосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) в Україні. (м.Київ, 2000р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м.Житомир, 2000р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік на початку ХХІст.” (м.Львів, 2001р.).

Управління витратами виробництва: структура та обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Текст роботи викладено на 213 сторінках машинописного тексту, містить 4 таблиці, 19 рисунки, додатків 31. Список опрацьованих джерел містить 193 найменувань.

Управління витратами виробництва: список публікацій за темою дисертації

За результатами досліджень опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 3,63 д.а. У фахових виданнях опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,32 д.а.

У фахових наукових виданнях:

 1. Сеник З.Л. Облігації внутрішньої державної позики на фондовому ринку України. / Науковий збірник “Формування ринкової економіки в Україні”. Випуск 2, – Львів. – 1997. – с.103-105. – 0,16д.а.
 2. Сеник З.Л. Особливості аудиторських перевірок при перетворенні державних підприємств у відкритті акціонерного товариства. / Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 27. – Львів. – 1996. – с.93-96. – 0,27д.а.
 3. Сеник З.Л. Інформаційне забезпечення в системі управління витратами на виробництві. / Вісник Львівського університету. “Україна на шляху до ринку”. Серія економічна. Випуск 28. – Львів. – 1998. – с.122-125. – 0,22д.а.
 4. Бандура З.Л. Переоцінка національних валют та їх вплив на фінансову звітність. / Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 4. – Львів. – 1998. – с.234-239. – 0,49д.а.
 5. Бандура З.Л. Проблеми інформаційного забезпечення управління. / Матеріали наукових праць “Актуальні проблеми економіки перехідного періоду”. Львів. “Інтереко”. – 1999. – с.262-267. – 0,3д.а.
 6. Бандура З.Л. Амортизація як фінансове джерело перебудови економіки України. / Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. № 6. – Львів. – 1999. – с.293-297. – 0,29д.а.
 7. Бандура З.Л. Сучасний підхід до бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства./ Наукові записки “Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємства”. Випуск 1. – Тернопіль. – 1999. – с.11-13. – 0,15д.а.
 8. Бандура З.Л. Проблеми обліку основних засобів на промисловому підприємстві. / Щорічник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інвестиції і реструктуризація економіки регіону”. Випуск 11. – Львів. – 2000. – с.450-463. – 0,44д.а.

В інших виданнях:

 1. Сеник З.Л. Проблемні питання оподаткування підприємств. / Збірник наукових праць “Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України”. – Луцьк. – 1998. – с.217-219. – 0,08д.а.
 2. Сеник З.Л. Проблеми податкового обліку підприємств. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства”. – Київ. – КНЕУ. – 1997. – с.62-66. – 0,13д.а.
 3. Сеник З.Л. Аудит економічної ефективності інвестицій підприємства. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні”. – Чернівці. – 1998. – с.132-134. – 0,1д.а.
 4. Бандура З.Л. Дивіденди : нарахування, виплата та облік. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава. – 1999. – с.82-85. – 0,17д.а.
 5. Бандура З.Л. Сучасний підхід до бухгалтерського обліку як основи інформаційної системи підприємства. / Збірник тез та доповідей. – Львів. – ДУ “Львівська політехніка”. – 2000. – с.4-5. – 0,07д.а.
 6. Бандура З.Л. Організація управлінського обліку на промисловому підприємстві. / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”. – Київ. – КНЕУ. – 2000. – с.8-10. – 0,06д.а.
 7. Бандура З.Л. Інформаційні облікові потоки управління витратами виробництва. / Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Житомир. – 2000. – с.12-17. – 0,22д.а.
 8. Бандура З.Л. Ендогенна звітність підприємств як складова системи інформаційного забезпечення управління підприємством. / Труди Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 2. – Донецьк. – 2000. – с.263-264. – 0,19д.а.
 9. Бандура З.Л. Методичні засади формування інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва. / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття”. – Львів. – 2001. – с.272-277. – 0,29д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог