Фінансові результати та іх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика

Фінансові результати та іх контроль

Бібліографічний опис

Лебедзевич Я. В. Фінансові результати та іх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лебедзевич Яна Вікторівна – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертація містить обґрунтування теоретичних і методологічних положень, а також розробку практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку фінансових результатів діяльності. Об’єктом дослідження обрано процес організації бухгалтерського обліку та методика визначення фінансових результатів діяльності на молокозаводах Житомирської області, предметом – сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, пов’язаних з обліком і контролем фінансових результатів діяльності в сучасних умовах господарювання.

Обґрунтовано і запропоновано шляхи удосконалення обліку та контролю фінансових результатів діяльності на теоретичному, концептуальному та методологічному рівнях, які полягають в уточненні економічної сутності поняття прибутку; визначенні елементів облікової політики; обгрунтуванні напрямів удосконалення обліку фінансових результатів з метою задоволення потреб всіх споживачів економічної інформації з максимальним врахуванням запитів кожного з них; розробці методики проведення аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності, а також розкритті порядку обліку і контролю фінансових результатів діяльності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Ключові слова

фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, види діяльності, система бухгалтерського обліку, облікова політика, використання прибутку

Фінансові результати та іх контроль: актуальність теми дослідження

Прибуток, займаючи центральне місце в ринковій економіці, є стимулом для суб’єктів господарювання якомога ефективніше використовувати наявні трудові, матеріальні та фінансові ресурси.

Позитивний фінансовий результат – прибуток – є тією метою, заради якої працює або, принаймні, повинно працювати підприємство. У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються всі аспекти діяльності господарюючого суб’єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості діяльності, які визначають якість та обсяг виготовленого продукту, рівень собівартості, стан продуктивності праці тощо. Сукупність цих факторів визначають ефективність виробництва і перетворюють прибуток на основну рушійну силу ринкового механізму господарювання та основне джерело економічного і соціального розвитку підприємства та держави в цілому.

З прийняттям в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку постала необхідність розробки методології обліку та методики визначення фінансових результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід та національні традиції. Але вивчення зарубіжної методології обліку доходів і фінансових результатів діяльності та її адаптація до вітчизняних умов – процес досить складний і не завжди вдалий.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку, пов’язані з формуванням фінансових результатів діяльності, постійно знаходились в центрі уваги вчених-економістів. Серед видатних зарубіжних вчених, що здійснили вагомий внесок у висвітлення питань формування та визначення фінансових результатів в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати: італійських представників Дж. Дзаппу, В. Котрулі, Л. Пачолі, А. Пієтро, Л. Флорі; французьких вчених – Б.Ф. Баррема, Л. Батардона, В. Бланшара, П. Гарньє, Ж.Ж. Рішара, Л. Сея, Ж. Фурастьє; німецьких вчених – Й. Бетге, Т. Вельтона, Ф. Гертца, В. Зомбарта, Е. Купера, В. Рігера, Е. Шмаленбаха; російських та радянських вчених – Г.Л. Бикову, О.М. Галагана, В.Д. Новодворського, В.Ф. Палія, А.К. Рощаховського, М.І. Туган-Барановського, Є.Є Сіверса, Я.В. Соколова тощо.

Значний внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку, зокрема дослідження питань обліку доходів і фінансових результатів діяльності, зробили українські вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, Ю.І. Осадчий, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шатківська, В.П. Ярмоленко та інші.

Без вагомого внеску названих вчених в розвиток науки бухгалтерського обліку і, зокрема, її теорії, було б неможливим прийти до тих висновків та пропозицій, що представленні в наших дослідженнях. Але з багатьох об’єктивних причин наші попередники не могли передбачити тих факторів, які сьогодні впливають на розвиток української бухгалтерської школи та економічний розвиток країни в цілому. В сучасній українській економіці окремі положення є не зовсім придатними, інші перевірені в стабільно діючій ринковій економіці і також потребують уточнення.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій

У вітчизняній економічній теорії практично відсутні дисертаційні роботи з удосконалення системи бухгалтерського обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. Так, за результатами проведених досліджень на підставі даних інформаційної бази кафедри обліку і аудиту ЖІТІ протягом останніх років з’ясувалось, що в Україні питання методики формування складових фінансових результатів в дисертаціях досліджувалися, проте з позицій методики визначення фінансових результатів в різних підсистемах обліку для різних користувачів інформації – не розглядались.

Виходячи з великої кількості різноманітних трактувань прибутку, є необхідність уточнення економічної сутності цієї категорії; виникає потреба в дослідженні діючих методик формування фінансових результатів підприємства в різних підсистемах обліку; необхідність у визначенні елементів облікової політики щодо обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства; потребує удосконалення та розробки нових підходів методика проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, організація обліку фінансових результатів на базі комп’ютерних технологій тощо. Вирішення цих проблем дозволить перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку фінансових результатів, підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю підприємства.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення теорії і практики бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності підприємств з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової облікової теорії і практики визначили актуальність теми дисертації.

Фінансові результати та іх контроль: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029).

Фінансові результати та іх контроль: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і контролю фінансових результатів діяльності в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано для вирішення наступні завдання:

 • дослідити природу та економічну сутність доходів і фінансових результатів в історичному аспекті з урахуванням їх ролі в ринкових умовах;
 • проаналізувати існуючі методики визначення фінансових результатів діяльності в системі бухгалтерського обліку;
 • визначити порядок формування та основні елементи облікової політики щодо обліку доходів і результатів діяльності підприємства;
 • обґрунтувати напрями удосконалення обліку фінансових результатів діяльності з метою задоволення потреб всіх споживачів економічної інформації з врахуванням інтересів кожного з них;
 • проаналізувати сучасний стан обліку використання прибутку підприємства та відображення його у фінансовій звітності;
 • розробити методику проведення аудиту доходів і результатів діяльності підприємства;
 • визначити методичні підходи до організації обліку і контролю доходів і фінансових результатів на базі комп’ютерних технологій та розробити практичні рекомендації по створенню комплексної автоматизованої системи обліку.

Фінансові результати та іх контроль: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – процес організації бухгалтерського обліку та методика визначення фінансових результатів діяльності на молокозаводах Житомирської області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, пов’язаних з обліком і контролем фінансових результатів діяльності.

Фінансові результати та іх контроль: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів обліку фінансових результатів застосовувались методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку обліку фінансових результатів діяльності, методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння – для розкриття сутності поняття прибутку як економічної категорії. Застосовуючи системний підхід, методи аналізу і синтезу доведено, що бухгалтерський облік є цілісною системою, у внутрішній структурі якої виділяють окремі підсистеми. Використовуючи методи наукової абстракції, статистичні методи дослідження обґрунтовано вибір методики визначення фінансових результатів діяльності з метою задоволення потреб всіх споживачів економічної інформації.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності; законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи та постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали. У роботі використані результати проведеного автором анкетування молокозаводів Житомирської області.

Фінансові результати та іх контроль: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку і контролю фінансових результатів діяльності в умовах застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

В процесі дослідження отримано наступні результати, яким характерна наукова новизна:

 • вперше узагальнено і систематизовано історичний досвід обліку доходів і фінансових результатів діяльності з урахуванням їх ролі та значення в ринкових умовах;
 • уточнено економічну сутність трактування прибутку, використаного в процесі досягнення поставлених цілей. Запропонована дефініція прибутку дає можливість визначення показника прибутку через алгоритм розрахунку в системі бухгалтерського обліку;
 • дістало подальшого розвитку обгрунтування напрямів удосконалення обліку фінансових результатів діяльності з метою задоволення потреб всіх споживачів економічної інформації з максимальним врахуванням запитів кожного з них;
 • визначено елементи облікової політики щодо обліку доходів і результатів діяльності та розкрито вплив найбільш вагомих елементів облікової політики підприємства на розміри фінансових результатів діяльності;
 • запропоновано шляхи удосконалення обліку використання прибутку підприємства та відображення його у фінансовій звітності;
 • розроблено програму аудиторського дослідження фінансових результатів та класифікатор типових порушень, які можуть бути виявлені в ході аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності, з метою надання об’єктивної та достовірної інформації про діяльність господарюючого суб’єкта;
 • надано рекомендації по створенню комплексної автоматизованої системи обліку підприємства; запропоновано перспективні напрями удосконалення обліку фінансових результатів діяльності в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку.

Фінансові результати та іх контроль: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення операцій з обліку фінансових результатів діяльності в сучасних умовах господарювання, своєчасне одержання та аналіз необхідної інформації для потреб керівництва. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності та аналітичності обліку фінансових результатів діяльності.

Окремі результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі Житомирського інженерно-технологічного інституту при викладанні курсів “Фінансовий облік”, “Облік і аудит”, “Бухгалтерська, статистична і податкова звітність” (довідка № 73/04 від 24.01.02 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджені у практичну діяльність молокозаводів Житомирської області (ЗАТ “Бердичів-Холод”, довідка № 59 від 09.10.01 р.; ВАТ “Галіївський маслозавод ім. М.Ф. Мазуркевича”, довідка № 113 від 17.01.02 р.; ВО “Ружинське молокопідприємство”, довідка № 01/4 від 12.02.02 р.).

Фінансові результати та іх контроль: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору.

Фінансові результати та іх контроль: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали позитивну оцінку науковців на конференціях: міських міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених (м. Житомир, травень 1999-2001 рр.); республіканських науково-практичних конференціях з аудиту (м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.; м. Київ, 5-6 жовтня 2000 р.); міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000 р.); конференції “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК” (м. Харків, 2001 р.); четвертій міжнародній конференції “Наука і освіта, 2001” (м. Дніпропетровськ, 2001 р.).

Фінансові результати та іх контроль: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст викладено на 198 сторінках друкованого тексту. Робота містить 25 таблиць, 27 рисунків та 20 додатків. Список використаних джерел налічує 246 найменувань.

Фінансові результати та іх контроль: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей обсягом 3,85 друк. арк. та 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях (0,91 друк. арк.). З інших публікацій (навчальних посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (18,11 друк. арк.).

Статті у збірниках наукових праць та журналах:

 1. Лебедзевич Я.В. Розвиток системи оподаткування та її законодавче закріплення в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – № 8. – С. 105-110.
 2. Лебедзевич Я.В. Основні тенденції визначення фінансового результату: історичний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – № 9. – С. 64-72.
 3. ЛебедзевичЯ.В. Методологічні принципи формування облікової інформації про доходи підприємства // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – № 11. – С. 32-35.
 4. Лебедзевич Я.В. Управління прибутком підприємства // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, – № 14. – С. 142-145.
 5. Лебедзевич Я.В. Вплив облікової політики підприємства на доходи і результати діяльності // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – № 15. – С. 155-161.
 6. Лебедзевич Я.В. Доходи і результати діяльності в системі бухгалтерського обліку, їх місце та роль // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – № 16. – С. 63-70.
 7. Лебедзевич Я.В. Класифікація доходів і результатів діяльності та їх облікова інтерпретація // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Збірка НТУ “ХПГ”, 2001. – С. 38-42.

Тези доповідей:

 1. Лебедзевич Я.В. Теоретичні аспекти формування та визначення доходів і результатів діяльності // Тези доповідей четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта, 2001”. Том 4. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 3-4.
 2. Лебедзевич Я.В. Розвиток уявлень про доходи і результати діяльності // Тези доповідей конференції “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК”, Харків, 2001. – С. 167-170.
 3. Лебедзевич Я.В. Аудит обліку фінансових результатів та їх використання // Удосконалення національних нормативів аудиту. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 140-143.
 4. Лебедзевич Я.В. Теоретичні та методологічні аспекти управління прибутком // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник текстів доповідей на міжнародній науковій конференції – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 197-199.
 5. Лебедзевич Я.В. Аудит відображення доходів в обліку та звітності підприємства // Аудит як важливий інструмент ринкової економіки. Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 93-96.

Навчальні посібники:

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора – Тема 8, С. 380-410; Тема 13, С. 529-549).
 2. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора – Глава 10, С. 429-472; Глава 13, С. 534-583).
 3. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич, Л.Л. Горецька, Т.В. Давидюк; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 480 с. (особисто автора – Глава 4, С. 183-252; Глава 8, С. 366-411; Глава 9, С. 411-457).
 4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. (особисто автора – Тема 8, С. 421-467; Тема 13, С. 590-620).
 5. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с. (особисто автора – Тема 8, С. 197-245; Тема 11, С. 270-285).
 6. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. (особисто автора – С. 127-150).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог