Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів

економічна суть, класифікація, методологія і організація обліку і аудиту нематеріальних активів

Бібліографічний опис

Сунь Лінь. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сунь Лінь – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджена економічна суть, класифікація, методологія і організація обліку і аудиту нематеріальних активів. Уточнена класифікація нематеріальних активів з урахуванням теоретичних підходів економічної науки і практики. Обгрунтована необхідність відмови від витратного методу оцінки нематеріальних активів і переходу до комплексної методики їх оцінки. Розроблена методика і запропоновані рекомендації щодо машинної обробки і аналізу облікової інформації з використанням ПЕОМ; адаптована до вітчизняної господарської практики методика аудиту нематеріальних активів; внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, регулюючого облік нематеріальних активів.

Ключові слова

нематеріальні активи, методологія і організація обліку, оцінка нематеріальних активів, міжнародні стандарти обліку, аудит

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: актуальність теми

Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах  значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків   виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики.

Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів – нематеріальних активів, а також їх аудиту і аналізу. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Поняття   “нематеріальні активи” тільки недавно почало застосовуватися  в міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 38  “Нематеріальні активи” і Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Його зміст аудиту і аналізу не розкривається в достатній мірі і в діючих документах, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Україні та обліковій політиці підприємств.

Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану аналізу і аудиту нематеріальних активів від потреб господарської практики. По-перше, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не  може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації. По-друге, жорстка регламентація обліку амортизації відносно права підприємств самостійно визначати метод амортизації нематеріальних активів також не сприяє підвищенню конкурентоздатності української  науковоємкої продукції і найбільш швидкому виходу з кризового стану підприємств основних галузей суспільного виробництва. Крім того, підхід до аналізу використання нематеріальних активів досі не склався на вимогу ринкової економіки в країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні і Китаї, щоб зацікавлені користувачі звітності підприємств змогли ухвалити відповідне рішення.

Стан вивчення проблеми

Разом з тим, насьогодні методика і принципи побудови обліку і аудиту нематеріальних активів є об’єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики. Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн. Вдосконалення і уніфікація методики і правил обліку і аудиту нематеріальних активів є закономірним результатом загальних тенденцій інтенсифікації світового економічного розвитку, активізації міжнародного злиття і поглинання компаній, інтернаціоналізації фінансових ринків, посилення конкурентної боротьби за лідерство в світовій економіці, розширення сфери послуг, ускладнення і прискорення науково-технічного прогресу і цілим рядом інших економічних процесів, які визначають весь спектр розвитку світової економіки.

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту нематеріальних активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С. Ф. Голова, А.М. Герасимовича, Н.І. Дорош, В.И. Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С. Шатковської,  Л.З. Шнейдмана, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, Юй Цянцун, Н.О. Олсона , Lee.J. Seidler D.R., Kieso і інші. У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній області аудиту з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної практики аудиту  на момент написання дисертаційної роботи відсутні. У більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів. Недостатня увага приділяється питанням вдосконалення аудиту і аналізу формування і використання нематеріальних активів. Вищенаведене зумовило вибір теми дисертаційної роботи і її основні напрямки.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р., державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706.  Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою № 257/98 “Реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності  в Україні”. Особисто автору належить розробка частини теми, що стосується адаптації національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку нематеріальних активів до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку  та вдосконалення аудиту і економічного аналізу  їх використання.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження  є розробка:

 • методологічних і практичних  питань теорії і практики обліку та аудиту нематеріальних активів, ефективності діючої системи обліку і звітності,
 • розробка напрямів і заходів щодо удосконалення організації, форм і методів обліку, методологічних і прикладних аспектів контролю і економічного аналізу  нематеріальних активів.

 Для досягнення зазначеної мети були визначені такі задачі:

 • розкрити суть і дослідити склад нематеріальних активів та їх економічну природу;
 • дослідити та уточнити класифікацію нематеріальних активів і їх основні ознаки;
 • проаналізувати і критично оцінити методику оцінки і переоцінки, а також обліку операцій з нематеріальними активами  у господарській практиці на основі національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • встановити можливості і особливості організації машинної обробки і аналізу облікової інформації з використанням ПЕОМ;
 • дослідити суть і методику аудиту нематеріальних активів на основі міжнародних стандартів аудиту, розробити рекомендації  щодо його удосконалення;
 • розробити пропозиції щодо подальшого вдосконалення і підвищення ефективності організації обліку і аудиту нематеріальних активів;
 • запропонувати проект автоматизації аудиту-аналізу нематеріальних активів за допомогою ПЕОМ;
 • визначити напрями вдосконалення аудиту і аналізу нематеріальних активів.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація обліку і аудиту даного виду активів на підприємствах різних галузей України і Китаю, які впроваджують національні стандарти бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних і практичних аспектів бухгалтерського обліку і аудиту, а також аналізу використання нематеріальних активів на підприємствах.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження, поряд з розробками українських економістів, положеннями і стандартами, чинним законодавством стали монографії і праці зарубіжних вчених, періодичні видання і спеціальна література з бухгалтерського обліку, економіки, планування, економічного аналізу, які опубліковані  в США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Китаї і інших країнах з розвиненою ринковою економікою, публікації Комітету міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), видання міжнародної федерації бухгалтерів і ряд інших матеріалів.

Для досягнення поставленої мети в роботі була використана сукупність наукових методів, які застосовуються у вивченні соціально-економічних процесів і явищ, а саме:

 • методи наукового узагальнення,
 • порівняння,
 • системного і комплексного аналізу,
 • економіко-математичні методи,
 • статистичного моделювання,
 • дедукції і індукції.

Дослідження також базується на використанні наукових методів функціонального і порівняльного аналізу.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в комплексному і системному теоретичному обгрунтуванні і практичному  розгляді проблемних питань з організації і методики обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні і Китаї.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

 • визначена суть, роль і значення обліку і аудиту нематеріальних активів в умовах становлення ринкових відносин, трансформації економічної системи в контексті підвищення ефективності господарювання;
 • уточнена класифікація нематеріальних активів на основі аналізу їх ієрархії і взаємозв’язків з урахуванням теоретичних засад економічної науки і практики;
 • обгрунтовані і запропоновані напрями і заходи, щодо вдосконалення методики обліку і аудиту нематеріальних активів в сучасних ринкових умовах господарювання з урахуванням міжнародної практики і на основі національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • запропонована методика машинної обробки і аналізу облікової інформації з використанням ПЕОМ і проект автоматизації аудиту-аналізу нематеріальних активів;
 • досліджена суть і розроблена методика аудиту нематеріальних активів в умовах ринкової економіки на основі міжнародних стандартів аудиту.
 • розроблена і адаптована економіко-математична модель   аудиту і аналізу ефективності викорастання нематеріальних активів на підприємствах.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в науковій розробці, обгрунтуванні  пропозицій щодо практичного механізму обліку і аудиту нематеріальних активів як однієї з складових процесу вдосконалення, розвитку і інтернаціоналізації всієї системи обліку, звітності і аудиту в фінансово-економічній структурі виробництва. Впровадження і використання на практиці розроблених в дисертації окремих елементів методики обліку і аудиту нематеріальних  активів  підприємствами   Китаю і України, зокрема  “СП ENTER”(м. Київ, довідка  №26 від 05.03.2001р.),  ТОВ  “Весна ” (м. Київ, довідка №27 від 20.04.2001р.), ПП “ПРЕСКО-Д ” (газета “Хрещатик”, м. Київ, довідка №35 від 20.06.2001р.), ВАТ  “КиївЗНДІЕП” (м. Київ, довідка №35-1100 від 16.05.2001р.)  і іншими, дозволить оптимізувати процеси акціонування і приватизації підприємств, посилити контроль за рухом нематеріальних активів, підвищити ефективність облікової і аналітичної інформації, створити більш ефективну інформаційну систему для прийняття управлінських рішень, спростити обліковий процес в бухгалтерії, що буде сприяти прискоренню переходу до системи обліку відповідно до досягнень світової бухгалтерської науки і практики.

Створення даного механізму, наукова розробка його основ є, на наш погляд, одним з елементів докорінної перебудови механізму економічних відносин, пов’язаних з управлінням інноваціями і реалізацією інвестиційних проектів.

Актуальність такого дослідження, його методологічна і практична значимість випливають з об’єктивної закономірності інтернаціоналізації економічних відносин, їх глобалізації, вдосконалення, розвитку і зростання ролі обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в сучасний період становлення ринкової економіки  України і Китаю.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: апробація результатів дисертаційного дослідження.

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження були впроваджені і використовувалися в організації обліку і аудиту, а також при складанні фінансової звітності на ряді підприємств України і Китаю. Основні положення і результати дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях:

 • науково-практичній конференції  “Інвестиція ХХІ сторіччя: регіональні аспекти” (17-18 листопада 2000, м. Умань),
 • ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (23-24 литопопада 2000, м. Житомир),
 • науково-практичній конференції  “Удосконалення обліку і аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (16-18 жовтня 2000, м. Київ),
 • науково-практичній конференції  “Проблеми гармонізації і стандартизації обліку і аудиту в Україні” (26 грудня 2000, м. Київ).

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: структура, зміст та обсяги дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 37 таблиць на 24 сторінках, 14 рисунків на 8 сторінках, 9 додатків на 23 сторінках, список використаних джерел 142 найменувань на 12 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає  176 сторінок ком’ютерного тексту.

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: список публікацій за темою дисертації

За результатами виконаного дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,6 друкованих аркуша, з них 5 – у наукових  фахових виданнях, 3 – матеріали конференцій.

В наукових фахових виданнях:

 1. Сунь Лінь. Методика оцінки вартості об’єктів нематеріальних активів. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. -2000. – №41. – С. 56-59. – 0,4 д.а.
 2. Сунь Лінь. Облік нематеріальних активів згідно з національними і міжнародними стандартами. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. -2001. – №47. – С. 66-69. – 0,4 д.а.
 3. Сунь Лінь. Напрямки вдосконалення аудиту і аналізу нематеріальних активів. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. –2001. – № 51. – С. 70-72. – 0,3 д.а.
 4. Сунь Лінь.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і облік нематеріальних активів (в Китаї). //Фінанси і бухгалтерський облік лісового господарства (Китайський державний журнал ISSN1002-2503), -2000.-№4. – С.42. – 0,3 д.а.
 5. Сунь Лінь.Аудит нематеріальних активів (в Китаї). //Сучасний бухгалтерський облік і аудит (Китайський державний журнал ISSN1007-8258), -2000.-№7. – С.26. – 0,3 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Сунь Лінь.Проблеми аудиту нематеріальних активів на базі міжнародних стандартів. //Матеріали науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”. – Київ: КНЕУ. -16-18 жовтня 2000р. – С. 216-217. – 0,2 д.а.
 2. Сунь Лінь.Аналіз використання нематеріальних активів. //Збірник статей по матеріалах науково-практичної конференції “Інвестиції ХХІ століття: регіональні аспекти”. – Умань: УДПУ. – 17-18 листопада 2000р. – С. 133-137. – 0,35 д.а.
 3. Сунь Лінь. Порівняльний аналіз обліку амортизації і вибуття нематеріальних активів на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) (на досвіді Китаю). //Збірник статей по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції ІІІ “Развиток науки про бухгалтерський облік”. – Житомир: ЖІТІ. – 23-24 литопопада 2000р. – С. 97-99. – 0,35 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Нематеріальні активи” за посиланнями:

РубрикаНематеріальні активи

РубрикаНематеріальні активи: аудит

РубрикаНематеріальні активи: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог