Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів

Бібліографічний опис

Канак Й. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Канак Йосип Васильович – Львів, 2003. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних проблем створення системи внутрішньо-господарського обліку витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів в умовах розвитку конкуренції та ринкових відносин. У дисертації досліджено зміст і завдання внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, його відмінності від фінансового обліку, виробничого обліку і контролінгу. Розроблено загальну класифікацію витрат і доходів з виділенням окремої класифікації витрат у залежності від рівня управління.

Розглянуто вплив організаційних та технологічних особливостей виробництва стінових матеріалів на процес обліку витрат і доходів. Запропоновано використовувати методику калькулювання за цільовою собівартістю з метою раціонального ціноутворення, скорочення витрат і збільшення випуску продукції. Для удосконалення організації внутрішньогосподарського обліку запропоновано внести зміни у План рахунків. Розроблено ефективні моделі прогнозування обсягів виробництва, витрат і доходів, методи контролю бюджетів, спроектовано модель бізнес-процесу фінансового планування і бюджетування для процесно-орієнтованого управління підприємствами з виробництва стінових матеріалів.

Ключові слова

стінові матеріали, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, витрати, доходи, методи калькулювання собівартості продукції, бюджети, прогнозування витрат і доходів

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: актуальність теми дослідження

Перехід до економічних методів управління вимагає докорінної перебудови та удосконалення обліку. Насамперед, він повинен орієнтуватися не стільки на зовнішніх споживачів інформації, скільки на задоволення потреб апарату управління підприємством. Об’єктивна потреба посилити інформаційно-аналітичні функції обліку, ліквідувати розрив між можливостями інформаційної системи і потребами управління підприємством обумовлює необхідність створення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV, затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та нового Плану рахунків позитивно вплинуло на бухгалтерський облік, але не вирішило проблем, пов’язаних із внутрішньогосподарським (управлінським) обліком, який цими нормативними документами не регулюється. Практично відсутні методичні вказівки щодо ведення внутрішньогосподарського обліку, особливо його визначальної частини – обліку витрат і доходів.

Стан вивчення проблеми

Проблеми побудови внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат і доходів, калькулювання собівартості продукції, аналізу та контролю розглядалися у працях відомих українських вчених М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Є. Ластовецького, В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, а також зарубіжних вчених С. Ансарі, І.А. Басманова, П.С. Безруких, А. Бімані, М.А. Вахрушиної, К. Друрі, В.Б. Івашкевича, Р.С. Каплана, С.В. Кроссон, Р. Купера, Є.А. Мізіковського, Й. Мондена, Б.Є. Нідлза, В.Ф. Палія, Б. Райана, Т. Скоуна, В.Я. Соколова, В.І. Ткача, М.В. Ткач, К. Уорд, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, А. Яругової та інших.

Проте, питання раціональної організації та методики внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів вимагають додат­кового дослідження, оскільки зарубіжний досвід не може бути прямо перенесений у діяльність вітчизняних підприємств, а власний досвід вимагає адаптації до ринкових реалій. Виробництво стінових матеріалів має надзвичайно важливе значення для економіки України, особливо зараз, коли почалося поступове її відродження.

Разом з тим, сьогодні мають місце вкрай негативні наслідки тривалого занепаду галузі будівельних матеріалів, відставання інформаційних можливостей бухгалтерського обліку від потреб менеджменту, невміння керівництва організувати процес планування, обліку та контролю витрат і доходів як найважливіших показників діяльності підприємства.

Як наслідок на підприємствах із виробництва стінових матеріалів спостерігаються: неоптимальність і обмеженість облікової політики; недосконалість форм облікової документації; ведення обліку витрат і доходів без використання обчислювальної техніки, що унеможливлює застосування методів економічного аналізу, прогнозування ключових показників фінансово-господарської діяльності та підготовку бюджетів; відсутність ефективних методів вивчення поведінки витрат; ненадійність оперативного контролю за витрачан­ням запасів; необґрунтованість нормативів витрат; недостатнє поєднання результатів діяльності із системою мотивації співробітників тощо. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до діючих нормативних та інструктивних документів не вирішує всіх проблем, пов’язаних із формуванням інформації, необхідної для внутрішніх користувачів (менеджерів).

Вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність

обумовлені гострою необхідністю вирішити згадані вище проблеми за допомогою розробки раціональної моделі внутрішньо­господарського (управлінського) обліку витрат і доходів для підприємств з виробництва стінових матеріалів.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та кафедральної теми “Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації”, затвердженої вченою радою Львівської комерційної академії 24 січня 1997 року. В межах науково-дослідної теми автором проведені дослідження, пов’язані з розробкою та запровадженням системи внутрішньогосподарського (управлінсь­кого) обліку на підприємствах із виробництва стінових матеріалів системи споживчої кооперації та інших форм власності і підпорядкування.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: мета і завдання дисертаційного дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних, методичних й організаційних засад внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат і доходів та створення сучасної інформаційно-аналітичної моделі внутрішньогосподарського обліку, спрямованої на задоволення потреб стратегічного, поточного й оперативного управління підприємством в умовах функціонування ринкової економіки.

Відповідно до поставленої мети у дисертації передбачено вирішення таких завдань:

 • дослідити тенденції розвитку виробництва стінових матеріалів в Україні та виявити вплив організаційно-технологічних особливостей підприємств даної галузі на побудову внутрішньо­господарського обліку витрат і доходів;
 • визначити та обґрунтувати теоретичні й методичні засади внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат і доходів підприємств з виробництва стінових матеріалів, його роль у забезпеченні системи управління даних підприємств релевантною інформацією;
 • удосконалити класифікацію витрат і доходів для забезпечення більш ефективного формування та використання інформації на різних рівнях управління підприємством – стратегічному, поточному й оперативному;
 • критично проаналізувати методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, які використовуються підприємствами з виробництва стінових матеріалів, розробити та запропонувати більш досконалу методику обліку і калькулювання собівартості продукції;
 • визначити напрямки удосконалення організації обліку витрат і доходів за центрами відповідальності на основі використання автономної системи рахунків внутрішньо­господарського обліку;
 • розробити концептуальну модель інформаційної системи внутрішньогосподарсь-кого обліку на основі використання сучасних інформаційних технологій;
 • запропонувати методику прогнозування витрат і вивчення їх впливу на результати діяльності підприємств з виробництва стінових матеріалів для обґрунтування стратегічних управлінських рішень;
 • визначити ключові принципи та особливості контролю витрат і доходів, розробити раціональну модель фінансового планування та бюджетування для підприємств з виробництва стінових матеріалів.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрано систему обліку витрат і доходів підприємств із виробництва стінових матеріалів України.

Предметом дослідження є методика, організація та інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського обліку, аналізу і контролю витрат та доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів в умовах реформування економічної системи України, розвитку ринкової конкуренції і поширення нових інформаційних технологій.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: методи дослідження

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі, використанні аналізу та синтезу, індукції і дедукції, абстрагування та конкретизації, аналогії і порівняння для виявлення закономірностей розвитку внутрішньогосподарсь­кого (управлінського) обліку та формулювання логічних науково обґрунтованих висновків.

Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані методи бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, менеджменту, фінан­сів, економетрики та статистики, економічної кібернетики. Обробка даних і необхідні розрахунки здійснювалися за допомогою системного і структурного аналізу, аналітичних групувань, техніки операцій з детермінованими числами і довірчими інтервалами, обчислення індексів, середніх та відносних величин тощо.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі, нормативні та інструктивні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, професійні періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів, офіційні статистичні дані, анкетне опитування, а також власноруч зібрана фактографічна інформація бухгалтерського й оперативного обліку підприємств з виробництва стінових матеріалів. Під час написання дисертації було використано практичні дані 44 підприємств Львівської, Івано-Франківської, Сумської та Рівненської областей.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: наукова новизна одержаних результатів

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • визначено сутність внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, його місце в системі управління підприємства та взаємозв’язок з іншими функціями управління;
 • удосконалено систему класифікації витрат і доходів, розроблено класифікацію витрат для різних рівнів управління підприємством;
 • запропоновано методику калькулювання витрат за цільовою собівартістю і прийняття рішень щодо скорочення витрат на основі аналізу продукції з погляду важливості її елементів для споживача;
 • обґрунтовано пропозиції щодо організації обліку витрат і доходів за центрами відповідальності, що дозволяє посилити контроль та відповідальність за досягнуті результати на підприємствах із виробництва стінових матеріалів;
 • розроблено методику економетричного прогнозування показників витрат і доходів для підтримки управлінських рішень, спрямованих на перспективу, обґрунтовано доцільність використання аналізу беззбитковості за допомогою довірчих інтервалів в умовах невизначеності попиту та цін на стінові матеріали;
 • удосконалено методику контролю бюджетів витрат і доходів, розроблено процесно-орієнтовану модель фінансового планування та бюджетування для підприємств з виробництва стінових матеріалів.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: практичне значення одержаних результатів

Полягає у можливості вико-ристання теоретичних і практичних розробок, запропонованих у дисертації, у діяльності підприємств з виробництва стінових матеріалів, а також інших галузей промисловості. Методичні розробки автора впроваджені у роботу Львівської облспоживспілки (м. Львів, довідка № 01/107 від 29.12.2001 р.), ВАТ “Львівське заводоуправління будівельних матеріалів” (м. Львів, довідка № 11/1 від 03.01.2003 р.), ВАТ “Будівельні матеріали” (м. Івано-Франківськ, довідка № 3/45 від 31.03.2003 р.), ТзОВ “Керамікбудсервіс” (м. Івано-Франківськ, довідка № 163 від 10.06.2003 р.), Сумської облспоживспілки (м. Суми, довідка № 09-03-93 від 26.06.2003 р.). Крім того, теоретичні та практичні розробки, запропоновані у дисертації, використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії, а також можуть використову-ватися для розробки навчальних і практичних посібників з внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та під час викладання обліково-контрольних дисциплін студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: апробація результатів дисертації

Основні висновки та положення дисертації доповідалися і обговорювалися на 13 наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема на міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів “Проблеми і перспективи становлення ринку” (м. Новосибірськ, 1991 р.), обласній науково-практичній конференції “Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності” (м. Тернопіль, 1992 р.), науково-практичній конференції “Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки” (м. Тернопіль, 1993 р.), міжнарод-ній науково-практичній конференції “Становлення нової економічної системи в Україні” (м. Львів, 1994 р.), республіканській науково-практичній конференції “Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні” (м. Львів, 1995 р.), науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Української державної академії водного господарства (м. Рівне, 1997 р.), міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми реформування бухгалтерсь-кого обліку в сучасних умовах господарювання” (м. Львів, 1997 р.), наукових конферен-ціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи (м. Львів, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003 рр.).

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи – 228 сторінок, у тому числі 15 таблиць на 15 сторінках, 18 рисунків на 18 сторінках, а також 28 додатків на 31 сторінці. Список використаних джерел містить 209 найменувань.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів: список публікацій за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 18 наукових праць загальним обсягом 3,3 д.а., у тому числі у співавторстві – 7 праць обсягом 0,7 д.а. Особистий внесок автора до опублікованих наукових праць становить 2,9 д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Канак Й.В. Класифікація витрат для прийняття рішень на стратегічному, поточному і опера­тивному рівнях управління // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Еконо­мічні проблеми розвитку вироб­ництва регіону (щорічник наукових праць). Випуск ХХХІ / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – С. 597-602. – 0,4 д.а.

 2. Канак Й.В. Суть управлінського обліку та його відмінності від виробни­чого обліку і контро­лінгу // Вісник ЛКА. Серія економічна. Випуск 8. – Львів: Видавництво Львівської комер­цій­ної академії, 2001. – С. 223-227. – 0,4 д.а.

 3. Канак Й.В. Інтервальний метод аналізу беззбитковості в управлінському обліку // Торгівля, комерція, підприємництво. Зб. наукових праць ЛКА. Випуск 5. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – С. 183-185. – 0,2 д.а.

 4. Канак Й.В. Напрями створення інформаційної системи управлінського обліку // Вісник ЛКА. Серія економічна. Випуск 12. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – С. 302-312. – 0,8 д.а.

В інших виданнях:

 1. Озеран В.А., Канак Й.В. Пути совершенствования управления на пред­приятиях по про­из­водству стеновых материалов // Проблемы и перспек­тивы становле­ния рынка. Тезисы докладов межвузовской научно-практи­ческой конфе­рен­ции молодых учёных и специалистов 28-30 ноября 1991 г. – Новоси­бирск: Центросоюз СССР, 1991. – С. 39-40. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: визначено шляхи адаптації бухгалтерського обліку на підприємствах галузі будівельних матеріалів до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів обліку).

 2. Канак Й.В. Організація обліку на підприємствах будівельних матеріалів // Обласна науково-практична конференція “Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності”. Тези доповідей і виступів (4-6 травня 1992 р.). – Тернопіль: МП “Меркурій”, 1992. – С. 43. – 0,05 д.а.

 3. Канак Й.В. Становлення малого підприємництва та шляхи розвитку про­мисловості стінових матеріалів // Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Тернопіль: МП “Меркурій”, 1992. – С. 11-14. – 0,15 д.а.

 4. Канак Й.В. Виробництво керамічної цегли та проблеми екології // Пробле­ми економіки України. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Тернопіль: МП “Меркурій”, 1993. – С. 84-85. – 0,05 д.а.

 5. Куцик П.О., Канак Й.В. Аудит: внутрішній і зовнішній // Тези доповідей всеукраїнського науково-практичного семіна­ру “Проблеми становлення аудиторської діяльності в Україні” (22-23 жовт­ня 1993 р.). – Львів: ЛТЕІ, 1993. – С. 35-36. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: розкрито сутність і досліджено особливості внутрішнього аудиту).

 6. Канак Й.В. Калькулювання собівартості продукції та ціноутворення в умовах ринкових від­носин // Тези доповідей науково-практичної конфе­ренції “Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки”. – Тернопіль: ВО “Оріон”, 1993. – С. 23-24. – 0,1 д.а.

 7. Куцик П.О., Канак Й.В. Нормативний метод обліку як основа управління собівартістю продукції // Тези доповідей на науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 1992-1993 роках. – Львів: ЛТЕІ, 1993. – С. 90-92. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: визначено мету застосування і переваги нормативного обліку порівняно з іншими методами)

 8. Озеран В.О., Канак Й.В., Куцик П.О. Фінансовий та внутрішньовиробничий облік результатів діяльності підприємств в системі управління // Тези доповідей на науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 1992-1993 роках. – Львів: ЛТЕІ, 1993. – С. 76-77. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: визначено фактори успішного здійснення автоматизації бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах).

 9. Канак Й.В., Куцик П.О. Бухгалтерський облік в системі управління // Ста­новлення нової економічної системи в Україні. Частина 4. Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конференції 20-21 грудня 1994 р. – Львів: УМВСУ у Львівській області, 1994. – С. 30-32. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: досліджено характерні риси і відмінності фінансового й управлінського обліку).

 10. Куцик П.О., Канак Й.В. Оперативний облік відхилень матеріальних затрат від норм // Збірник матеріалів конференції проф.-викл. складу і аспірантів Академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1994 р. – Львів: ЛКА, 1995. – С. 118-119. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: досліджено проблеми контролю використання матеріалів в процесі промислового виробництва).

 11. Канак Й.В., Куцик П.О. Аудит витрат промислового підприємства та методика його про­ведення // Матеріали республіканської наук.-практ. конференції “Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні” (18-19 травня 1995 р.). – Львів: ЛКА, 1995. – С. 180-181. – 0,1 д.а. (особистий внесок здобувача: визначено основні етапи методики аудиту витрат на промислових підприємствах).

 12. Канак Й.В. Ціноутворення та процес прийняття управлінських рішень // Матеріали конфе­рен­ції проф.-викл. складу і аспірантів Академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1995 р. – Львів: ЛКА, 1996. – С. 137-138. – 0,1 д.а.

 13. Канак Й.В. Методика відображення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах по виробництву будівельних матеріалів // Зб. статей за матеріалами ІІІ науково-технічної кон­ференції проф.-викл. складу, аспірантів та студентів академії 24 берез­ня – 16 квітня 1997 р. Частина 6. Облік та аудит, регіональна економіка. – Рівне: УДАВГ, 1997. – С. 49-50. – 0,1 д.а.

 14. Канак Й.В. Бухгалтерський облік – інформаційна база системи управління // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”, 15-16 травня 1997 р. – Львів: Тріада Плюс, 1997. – С. 185-190. – 0,25 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Управлінський облік витрат та доходів” за посиланнями:

РубрикаДоходи: управлінський облік

РубрикаВитрати: управлінський облік

РубрикаОблік управлінський

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог