Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості

Бібліографічний опис

Сурніна К. С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сурніна Катерина Станіславівна – Луганськ, 2002. – 19 с.

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням обліку та аналізу дебіторсько-кредиторської заборгованості в ринкових умовах. Уточнено економічну сутність категорій “заборгованість”, “зобов’язання”, “розрахунки” з точки зору бухгалтерського обліку, розкрито взаємозв’язок між ними. Запропоновано основні напрями удосконалення методології обліку заборгованості, та її оцінки. Доповнені існуючі класифікації дебіторської і кредиторської заборгованості, розроблено практичні рекомендації щодо їх застосування. Розглянуто облік факторингових операцій, який включає питання обліку комісійної винагороди та безпосередньо операцій з продажу дебіторської заборгованості. Запропоновано кореспонденцію рахунків з обліку факторингових операцій. Систематизовано фактори, які впивають на вирішення облікових задач для одержання достовірної і своєчасної інформації про операції факторингу. Розроблено рекомендації з впровадження автоматизованої системи обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості на підприємствах.

Ключові слова

бухгалтерський облік, заборгованість дебіторська, заборгованість кредиторська, розрахунки, рефінансування заборгованості, факторинг, форфейтинг, платоспроможність

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: актуальність теми

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є облік дебіторсько-кредиторської заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами. В поглиблення платіжної кризи вносить свою частку і неврегульованість бюджетної системи, що стосується несвоєчасної оплати державних зобов’язань, які здійснюються за рахунок бюджету.

Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків. З цих питань в процесі дослідження автором проаналізовано значну кількість обліково-економічної літератури вітчизняних та зарубіжних фахівців дореволюційного, радянського і сучасного періодів. Але з багатьох об’єктивних причин наші попередники не могли передбачити тих факторів, які сьогодні впливають на розвиток економіки і бухгалтерського обліку в Україні. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її рефінансування; аналіз заборгованості та автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.

Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо обліку заборгованості промислових підприємств обумовили вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано у Житомирському інженерно-технологічному інституті (м. Житомир) відповідно до планів загальнодержавної програми досліджень № 278 “Розробка та наукове супроводження програми підвищення ефективності виробничого потенціалу м. Коростеня на основі статусу особливого економічного режиму. Бухгалтерський облік та аудит”, а також в межах плану науково-дослідних робіт Кримського державного аграрного університету з теми “Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу Криму, розробка і удосконалення технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в нових умовах господарювання” (номер державної реєстрації 01880057817). Особистий внесок автора полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення методики обліку безнадійної заборгованості на підставі корегування боргів.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: мета і задачі дослідження

Метою дисертації є обґрунтування теоретичних та розробка практичних аспектів удосконалення діючої практики бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств з урахуванням досвіду країн з ринковою економікою.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких задач:

 • дослідити економічну сутність та умови виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості в сучасних умовах господарювання, доповнити її класифікацію та обґрунтувати критерії визначення;
 • визначити теоретичні і практичні аспекти удосконалення існуючої методики бухгалтерського обліку заборгованості та її рефінансування;
 • розробити методичні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку простроченої та безнадійної заборгованості;
 • проаналізувати сучасний стан дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств та розробити рекомендації щодо покращення їх фінансового стану;
 • розробити рекомендації з впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процеси взаєморозрахунків підприємств за умов платіжної кризи, що склалися в економіці України.

Предметом дослідження є удосконалення теоретичних засад та діючої практики бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: методи дослідження

Теоретичною основою проведених у дисертації досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, що стосуються економічної політики, вдосконалення господарського механізму та управління підприємством, забезпечили правове поле дисертаційного дослідження. При виконанні роботи використані матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, галузеві інструкції та нормативні документи, статистичні дані, інформація наукових та науково-практичних конференцій з проблем бухгалтерського обліку. У процесі дослідження використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, ретроспективного аналізу (при визначенні поняття і змісту дебіторської і кредиторської заборгованості), логічного моделювання (при обґрунтуванні доцільності застосування в системі розрахунків бухгалтерського обліку операцій по рефінансуванню), групування, порівняння, аналізу і синтезу (при оцінці стану дебіторської і кредиторської заборгованості).

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: наукова новизна одержаних результатів

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням бухгалтерського обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості промислових підприємств.

Наукова новизна здобутих результатів дослідження така:

 • розкрито соціально-економічну природу процесу формування взаєморозрахунків між підприємствами як невід’ємну складову національної ринкової економіки;
 • уточнено економічний зміст понять “зобов’язання”, “розрахунки”, “заборгованість” та сутність дебіторсько-кредиторської заборгованості як економічної категорії та об’єкту бухгалтерського обліку;
 • обґрунтовано критерії визначення дебіторської і кредиторської заборгованості та поглиблено її класифікацію, що дає змогу чітко визначити заборгованість, за якою потрібно нараховувати резерв сумнівних боргів;
 • теоретично обґрунтовано можливість і доцільність застосування в системі розрахунків операцій по рефінансуванню дебіторської заборгованості шляхом факторингу і форфейтингу та визначено методичний підхід щодо бухгалтерського обліку факторингових операцій;
 • запропоновано методичний підхід щодо побудови облікової моделі безнадійної заборгованості на підставі корегування боргів, що дозволяє спростити процедуру відрахувань до резерву сумнівних боргів;
 • визначено методичний підхід щодо аналізу дебіторсько-кредиторської заборгованості як інструменту покращення фінансового стану та формування стратегії кредитної політики підприємства в умовах інфляції;
 • обґрунтовано необхідність і можливість удосконалення існуючих комп’ютерних програм щодо обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, зокрема, шляхом застосування програмного “конструктора” на базі інтеграції функціонального модуля з підсистемами, що пов’язані з фінансовими та виробничими аспектами управління.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: практичне значення одержаних результатів

Отримані в дисертації результати і розроблені рекомендації та їх використання сприяють удосконаленню методики бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств, що має важливе значення для прийняття управлінських рішень з регулювання взаєморозрахунків.

До результатів, що мають найбільше практичне значення, відносяться пропозиції щодо:

 • визначення зобов’язань обліку безнадійної заборгованості та методики нарахування резерву сумнівних боргів;
 • здійснення факторингу по операціях за товарною (операційною) дебіторською заборгованістю з використанням рахунку 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” та 371 “Розрахунки за виданими авансами”. По всіх інших видах заборгованостей застосування факторингу є неправомірним;
 • введення субрахунку 363 “Розрахунки за відстроченими платежами” та визначення його місця в новому Плані рахунків;
 • оцінки стану дебіторської і кредиторської заборгованості з використанням комп’ютерної технології;
 • введення вперше запропонованої форми первинного документу для списання з балансу дебіторської заборгованості.

Отримані результати дисертаційної роботи підготовлені до практичного використання у формі методичних рекомендацій, впроваджено у фінансово-господарську діяльність підприємств Міністерства агропромислового комплексу Автономної республіки Крим. Вони пройшли апробацію і прийняті до практичного використання у ВАТ “Криммолоко” (довідка № 250/02/01 від 20.08.2001 р. та № 125 від 15.08.2001 р.).

Окремі результати дослідження впроваджено у практику роботи  ЗАТ “Крымстройматериалы” (довідка № 218/08/01 від 01.08.2001 р.).

Навчальний посібник, співавтором якого є здобувач, та положення дисертаційного дослідження використовуються у навчально-методичній роботі Кримського інституту бізнесу (довідка № 138/1 від 25.08.2001 р.).

Підтвердженням вищенаведеного є відповідні документи, що містяться у додатку до дисертації.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: особистий внесок здобувача

Полягає в обґрунтуванні обліково-аналітичних функцій як важелів управління та прийняття рішень з регулювання взаєморозрахунків у промисловості. Безпосередньо автором уточнено економічну категорію понять “зобов’язання”, “розрахунки”, “заборгованість”; обґрунтовано економічну сутність та доповнено існуючу класифікацію заборгованості; теоретично обґрунтовано доцільність застосування в системі розрахунків бухгалтерського обліку факторингових операцій; удосконалено методику обліку безнадійної заборгованості.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: апробація результатів дослідження

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження доповідались і були схвалені на Республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м. Житомир, 2000 р.), на Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 2000 р.) та на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік та аудит” (м. Київ, 2001 р.).

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновку, що викладено на 211 сторінках друкованого тексту. Матеріали дисертації містіть 30 рисунків, 29 таблиць, які наведені на 36 сторінках. Список використаних джерел із 161 найменування подано на 11 сторінках і 7 додатків на
19 сторінках.

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукових досліджень опубліковано 9 наукових праць (без співавторства), з них 5 – у фахових збірниках наукових праць, 3 публікації у матеріалах наукових конференцій і одна стаття – у інших наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій – 2,81 д.а., які є результатом особистого дослідження здобувача.

 1. Сурніна К.С. Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в умовах введення нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць Дніпропетровського державного університету. Вип. 20. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 77-82.
 2. Сурніна К.С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість, проблеми термінології і класифікації // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 42. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С.56-61.
 3. Сурніна К.С. Облік дебіторської заборгованості у відповідності з національними стандартами //Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2000. – № 11. – С.43-44.
 4. Сурніна К.С. Розрахунки в системі бухгалтерського обліку: історичний аспект // Культура народов причерноморья. Научный журнал Крымского научного центра НАН Украины и Миннауки. – 2000. – № 14. – С.32-35.
 5. Сурнина Е.С. Меры по управлению дебиторской задолженностью // Экономика и управление. Вып. 1(26). – Симферополь: Интеллект, 2001. – С.18-19.
 6. Сурнина Е.С. Особенности функционирования дебиторской и кредиторской задолженности в современных условиях // Экономические науки. Сб. науч. работ Крымского государственного аграрного университета. Вып. 67. – Симферополь: КГАУ, 2000. – С.157-160.
 7. Сурніна К.С. Аудит розрахунків з дебіторами // Матеріали республіканської науково-практичної конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту”.– Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.176-179.
 8. Сурніна К.С. Резерв сумнівних боргів: порівняння українських, російських та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Збірник тез та текстів виступів наукової міжнародної конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина ІІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.100-105.
 9. Сурнина Е.С. К вопросу о безнадежной задолженности // Збірник тез і текстів виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні”. – Київ: “Рута”. – 2001. – С.172-179.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік заборгованості” за посиланням:

РубрикаРозрахунки

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог