Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України)

Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України)

Бібліографічний опис

Романів Р. В. Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Романів Ростислав Володимирович – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Анотація

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання організації системи управлінського обліку на лакофарбових підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення групування витрат за ступенем впливу чинників виробництва на їх рівень, за видами витрат, місцями виникнення та сферами відповідальності. На основі специфіки лакофарбового виробництва висвітлено та рекомендовано до впровадження перелік прогресивних методів калькулювання собівартості продукції, які використовуються залежно від запитів управління. Обгрунтовано перелік вимог щодо організації системи внутрішньогосподарської звітності. Визначено підходи щодо формування інтегрованої автоматизованої інформаційної системи підприємства та принципи функціонування в її складі облікової підсистеми з використанням моделі повного документообігу в режимі роботи “клієнт-сервер”. З метою вирішення неструктурованих завдань управлінського обліку запропоновано шляхи використання технічних засобів з елементами штучного інтелекту.

Ключові слова

лакофарбове виробництво, управлінський облік, системний підхід, групування витрат, методи калькулювання собівартості продукції, інтегрована автоматизована інформаційна система, модель документообігу, інтелектуальне автоматизоване робоче місце бухгалтера

Формування та функціонування системи управлінського обліку: актуальність теми

Розвиток ринкових методів господарювання, розширення інтеграційних процесів у вітчизняній економіці, метою яких є вступ України у європейське і світове співтовариство, має вирішальний вплив на всі аспекти господарського життя суб’єктів підприємницької діяльності.

Формування на макрорівні конкурентного середовища змушує управлінські структури:

 • проводити ефективну політику ціноутворення,
 • швидко  переорієнтовувати виробництво у відповідності до зміни ринкової кон’юнктури,
 • моделювати альтернативні прогнозні варіанти розвитку економічної ситуації.

Вирішення цих завдань вимагає створення на мікрорівні гнучкої інформаційної технології, здатної оперативно реагувати на запити всіх ланок управління і постачати необхідну їм інформацію. Практика діяльності зарубіжних підприємств свідчить, що в якості такої технології успішно застосовується концепція управлінського обліку.

Стан вивчення проблеми

Питання взаємозв’язку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу із системою управління, а також проблеми функціонування управлінського обліку в тій чи іншій мірі висвітлені у працях як вітчизняних, так і зарубіжних економістів: Ф.Ф.Бутинця, С.В.Голова, З.В.Гуцайлюка, З.В.Задорожного, В.І.Єфименка, Б.М.Литвина, Ю.Я.Литвина, М.С.Пушкаря, Я.В.Соколова, С.О.Стукова, В.В.Сопка, І.Д.Фаріона, Р.В.Федоровича, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана та інших. Однак, не дивлячись на розробку цілого ряду теоретичних і практичних положень стосовно управлінського обліку, серед дослідників до цих пір відсутня єдність відносно розуміння його суті, ролі і місця в інформаційній системі підприємства. Вирішення даних питань є особливо актуальним у зв’язку із впровадженням в Україні з 01.01.2000 року цілого комплексу нормативних актів, пов’язаних з реформуванням системи бухгалтерського обліку. Хід даного процесу створює об’єктивні передумови для формування концепції управлінського обліку на вітчизняних підприємствах.

Варіанти системи управлінського обліку, описані в працях К.Друрі, Т.Стоуна, Дж.Фостера, Ч.Хорнгрена, А.Яругової, Р.Ентоні, Дж.Ріса, Дж.Шіма, Дж.Сігела та інших зарубіжних економістів, не можуть в повній мірі задовольнити вимоги адміністративного менеджменту підприємств України. Так як вказані моделі призначені для функціонування в умовах сформованого ринкового середовища. Тому для потреб зазначених структур повинна бути розроблена концепція управлінського обліку, яка передбачає використання зарубіжних прийомів і методів обробки економічної інформації, адаптованих для роботи в умовах перехідної економіки, і враховує позитивний досвід із застосування методик, що склались у вітчизняній обліковій теорії.

Ефективність функціонування управлінського обліку та результативність процесу прийняття рішень багато в чому залежить від оперативності обробки великих масивів економічної інформації та її адресної передачі управлінським структурам. Це зумовлює необхідність пошуку оптимальної конфігурації інформаційної автоматизованої системи  та проектування прогресивних технологій, здатних вирішувати неструктуровані задачі управлінського обліку.

Саме актуальність перерахованих вище питань та важливість їх вирішення в умовах подальшого реформування господарського механізму вітчизняних підприємств зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково – дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до державно – бюджетної теми “Дослідження та розробка концептуальних основ формування національної системи бухгалтерського обліку в Україні” (№ державної реєстрації 0199U001045).

Внесок автора полягає:

 • у теоретичному обґрунтуванні основних рис системи управлінського обліку;
 • розробці пропозицій щодо її впровадження на підприємствах лакофарбової промисловості України.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є вироблення пропозицій щодо формування та функціонування системи управлінського обліку в автоматизованому режимі на підприємствах лакофарбової промисловості України.

Поставлена мета обумовила формулювання таких задач дослідження:

 • уточнити зміст категорії ”управлінський облік”, її місце в загальній інформаційній системі підприємства та роль в процесі прийняття управлінських рішень;
 • дослідити вплив макро- та мікроекономічних чинників лакофарбового виробництва на формування системи управлінського обліку;
 • узагальнити зарубіжний та вітчизняний досвід щодо групування виробничих витрат та прийомів дослідження їх поведінки в залежності від зміни чинників виробництва; вказати можливості їх застосування у лакофарбовому виробництві;
 • розробити методологічну схему організації обліку, контролю та аналізу виробничих витрат на лакофарбовому підприємстві за місцями їх виникнення та сферами відповідальності;
 • дати критичну оцінку прийнятих у вітчизняній і міжнародній практиці методик калькулювання собівартості продукції; визначити серед них найбільш оптимальні для застосування в системі управлінського обліку лакофарбового підприємства;
 • розробити пропозиції щодо організації системи внутрішньогосподарської звітності;
 • сформулювати вимоги щодо принципів побудови та видів забезпечення інформаційної автоматизованої системи підприємства;
 • дати критичну оцінку способів автоматизованої обробки економічної інформації та визначити напрямки їх вдосконалення;
 • обгрунтувати пропозиції щодо правил виконання облікових процедур в автоматизованій інформаційній системі підприємства;
 • розробити модель вирішення неструктурованих і слабоструктурованих завдань управлінського обліку з використанням методики штучного інтелекту.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: об’єкт дослідження

Вибір в якості об’єкту дослідження підприємств лакофарбової промисловості зумовлено тією значущістю, яку відіграє їх продукція в народногосподарському комплексі України. Однак, на відміну від інших галузей хімічної промисловості, такі важливі аспекти економіки лакофарбових підприємств, як специфіка організації та методології облікових процесів, практично, не знайшли свого відображення в економічній літературі.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: предмет дослідження

Предметом дослідження є принципи формування та функціонування системи управлінського обліку та її роль в процесах збору, обробки і використання обліково-аналітичної інформації у прийнятті управлінських рішень.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: методи дослідження

Методологічною та методичною основою дослідження стали основні положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ та процесів в безперервному їх розвитку та взаємозв’язку. При розкритті змісту категорії “управлінський облік” та визначенні її місця в інформаційному середовищі підприємства використано метод та основні принципи системного підходу. Це дозволило ідентифікувати вказану категорію як систему з вхідними та вихідними параметрами. При дослідженні об’єктів управлінського обліку застосовувались різні аналітичні прийоми: економіко-математичного, статистичного та порівняльного аналізу; методи екстраполяції, моделювання, планування і прогнозування. Для достовірності і оперативності отримання результатів реалізація окремих прийомів провадилась в автоматизованому режим обробки даних. Основною інформаційною базою проведення всіх перерахованих методів дослідження стали фактичні показники роботи лакофарбових підприємств України.

В процесі дослідження були вивчені праці вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативні і методичні матеріали з питань функціонування бухгалтерського обліку й проведення економічного аналізу. В роботі також були використані літературні джерела, в яких розкриваються основні положення загальної теорії систем, теорії управління, кібернетики, принципів організації робочого місця спеціаліста в режимі роботи звичайної та інтелектуальної автоматизованої інформаційної системи.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробці пропозицій щодо формування та функціонування системи управлінського обліку на лакофарбових підприємствах. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано такі положення, які мають наукову новизну:

 • розкрито суть методики застосування системного підходу у дослідженні категорії “управлінський облік”;
 • виявлено та узагальнено коло чинників, які зумовлюють специфіку функціонування управлінського обліку в умовах лакофарбового виробництва;
 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики групування витрат за різними класифікаційними ознаками та використання такої інформації в управлінській діяльності;
 • визначено шляхи використання інформації про собівартість продукції в процесі прийняття управлінських рішень;
 • сформульовано принципи побудови системи внутрішньогосподарської звітності лакофарбового підприємства;
 • доведено переваги функціонування облікової підсистеми в загальній інтегрованій автоматизованій інформаційній системі в режимі роботи “клієнт-сервер” з використанням моделі повного документообігу;
 • розроблено модель вирішення неструктурованих та слабоструктурованих завдань управлінського обліку на базі застосування інтелектуальних АРМ.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що автором розроблені шляхи впровадження концепції управлінського обліку та методики автоматизованої обробки інформації на лакофарбових підприємствах України. Зокрема, окремі рекомендації щодо організації обліку виробничих витрат за місцями їх виникнення та сферами відповідальності впроваджені в практику діяльності ВАТ “Галлак” (м.Борислав). Рекомендації щодо проведення комплексної автоматизації інформаційної системи підприємства прийняті до уваги адміністрацією Львівського лакофарбового заводу та ТОВ”Полимер” (м.Івано-Франківськ). Деякі розробки щодо методик калькулювання собівартості продукції використовуються у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при вивчені курсу “Управлінський облік”.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались:

 • на міжнародній науково – практичній конференції “Особливості оперативного економічного аналізу в системі маркетингової діяльності промислових підприємств” (м .Тернопіль,1995 р.),
 • міжвузівській науково – практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку” (м.Тернопіль, 1996 р.),
 • другій міжнародній конференції “Економіка, фінанси, державне управління” (м.Львів, 1998 р.),
 • третій та четвертій науково – практичних конференціях ТДТУ “Прогресивні матеріали і технології в машино- та приладо-будуванні” (м.Тернопіль, 1998 р. і 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (Вінниця, 2000 р.).

Формування та функціонування системи управлінського обліку: обсяг і структура роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Обсяг роботи – 177 сторінок машинописного тексту. В роботі розміщено 15 рисунків на 16 сторінках, 28 таблиць на 24 сторінках, 15 додатків на 20 сторінках. Список використаних джерел охоплює 221 найменування і займає 18 сторінок.

Формування та функціонування системи управлінського обліку: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 15 робіт загальним обсягом 2,95 д.а., з них 6 – у наукових фахових виданнях обсягом 1,55 д.а.

Основні положення дисертації відображені в таких фахових публікаціях:

 1. Використання прогресивних методів калькулювання собівартості при формуванні вітчизняної концепції управлінського обліку/ Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць. Випуск 2.–Тернопіль: ТАНГ, Економічна думка, 1998 .-С.322-325.-0,25 д.а.
 2. Управлінський облік в контексті системного підходу до пізнання явищ та процесів господарської діяльності // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – №57 (124). – С.14 – 19. – 0,3 д.а.
 3. Нормативно – правове забезпечення формування і функціонування управлінського обліку // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – №75 (142). – С.35 – 42.- 0,4 д.а.
 4. Автоматизація обробки економічної інформації: тенденції та перспективи розвитку // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – №12 (18) .- С.72-74. – 0,2 д.а.
 5. Використання методики регресійного аналізу із застосуванням пакету EXCEL 7.0 в практиці управлінського обліку /Наукові записки: збірник наукових праць – Тернопіль: ТАНГ, Видавництво ”Економічна думка”,1999.–С.69–73. – 0,2 д.а.
 6. Особливості формування інформації про виробничі витрати при застосуванні методу “директ – костінг”// Вісник Технологічного університету Поділля. –Хмельницький.- 1999. – №4. – С.69 – 72.- 0.2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Управлінський облік на підприємствах” за посиланням:

РубрикаОблік управлінський

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *