Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області)

Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області)

Бібліографічний опис

Бондар М. І. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Микола Іванович – Київ, 2001. – 18 с.

Анотація

Висвітлено теоретичні та практичні питання організації та методики обліку й аудиту основних засобів сільськогосподарських підприємств за умов переходу до ринкових відносин. Досліджено економічну сутність основних засобів, амортизації та зносу, їх місце та роль в бухгалтерському обліку. Проаналізовано особливості сучасної методики класифікації основних засобів, чинної в Україні амортизаційної політики, їх переваги та недоліки. Обгрунтовано основні методичні підходи до оцінки основних засобів. Здійснено критичний аналіз чинної системи обліку операцій з основними засобами та запропоновано рекомендації щодо удосконалення теорії та практики їх обліку, порядку нарахування амортизації. Визначено основні завдання аудиту основних засобів та оцінки ефективності їх використання.

Ключові слова

основні засоби, основні фонди, амортизація, амортизаційна політика, знос, відтворення, методи нарахування амортизації, норми амортизації, ефективність

Облік і аудит основних засобів: актуальність теми дослідження

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов’язаний з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також – в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Ре­формування системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впроваджен­ня економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтег­рацію до світового економічного простору, що пе­редбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня.

Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов. Вони є одним з найважливіших елементів продуктивних  сил, визначають їх рівень.

Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Вони становлять близько 70%, а з урахуванням землі – близько 90% активів аграрних підприємств. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства.

Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх  частка  в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії “основні засоби”.

Стан вивчення проблеми

Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до вирішення проблем оцінки, обліку, аналізу і аудиту основних засобів внесли вчені-економісти М.Я.Дем’яненко, Г.Г.Кірейцев, М.Т.Білуха, О.М.Голованов, Л.І.Гомберг, М.В.Кужельний, Л.К.Сук, В.П.Завгородній, В.Ф.Палій, В.В.Сопко, В.Г Лінник, Н.Ф.Огійчук та інші вчені.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволили визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутність сталої визначеності складу основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Теоретична й практична значимість обліку та аудиту основних засобів, недостатній рівень їх дослідження стосовно сучасних потреб управління та дискусійність багатьох теоретичних положень обумовили вибір теми і визначили цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і аудит основних засобів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету з теми “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства” (номер державної реєстрації 0198U000785). Під час розробки цієї теми автором  внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення обліку основних засобів,  уточнено методику обліку та аудиту їх наявності і використання.

Облік і аудит основних засобів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка науково обгрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення методики обліку і аудиту основних засобів в аграрних підприємствах. Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:

 • уточнення економічної сутності основних засобів;
 • обгрунтування нової класифікації основних засобів;
 • визначення концепції оцінки основних засобів та напрямків її вдосконалення;
 • узагальнення міжнародного досвіду та особливостей обліку основних засобів на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО);
 • визначення раціональної системи нарахування та обліку амортизації основних засобів;
 • удосконалення методики обліку наявності та використання основних засобів;
 • поглиблення методики аудиту основних засобів.

Облік і аудит основних засобів: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є теорія і практика обліку та аудиту основних засобів.

Об’єктом дослідження є облік і аудит основних засобів на підприємствах аграрного сектору економіки.

Облік і аудит основних засобів: методи дослідження

Методологічною основою дисертації є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів та процесу їх відтворення. До основних загально наукових методів дослідження, що використані автором, слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи. При дослідженні використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, вибіркового обстеження та групування, а також інші прийоми економіко-статистичного дослідження.

Статистичну та фактологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти по врегулюванню операцій з основними засобами, матеріали Держкомстату України та облікові дані аграрних підприємств Київської області.

Облік і аудит основних засобів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • уточнено визначення економічних категорій “основні засоби”, “знос”, “амортизація основних засобів”;
 • розроблено рекомендації щодо вдосконалення методичних підходів до оцінки основних засобів;
 • розроблено практичні рекомендації щодо вибору методів нарахування амортизації основних засобів;
 • запропоновано раціональну систему нарахування й обліку амортизації основних засобів;
 • внесено пропозиції щодо вдосконалення форм первинного обліку наявності та руху основних засобів;
 • уточнено методику аналітичного й синтетичного обліку основних засобів;
 • обгрунтовано потребу та внесено пропозиції щодо вдосконалення методики проведення аудиту ефективності здійснення капітальних інвестицій.

Облік і аудит основних засобів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці основних напрямків і конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку основних засобів, їх оцінки та нарахування амортизації, методики проведення аудиту основних засобів, а також посилення пізнавальної, інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом.

Це дало можливість удосконалити методику обліку продуктивних тварин на племінних підприємствах системи Укрплемоб’єднання Міністерства аграрної політики України (довідка від 15 грудня 2000 р. №10), методику обліку основних засобів, порядок нарахування амортизації та посилити контроль за використанням основних засобів на СВАТ “Агрокомбінат “Калита” Броварського району Київської області (довідка від 05 грудня 2000 р. № 12).

Запропоновані в дисертаційній роботі принципи класифікації та оцінки основних засобів впроваджені й використовуються в роботі ТОВ “Агроремтехбуд” Броварського району Київської області для обліку основних засобів (довідка від 20 грудня 2000 р. № 4).

Результати дисертаційного дослідження використовуються для теоретико-методичного забезпечення в навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні дисциплін: “Основи аудиторської діяльності”, “Аудит”, “Організація і методика проведення аудиту”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий облік”  (довідка від 28 вересня 2000 р.).

Облік і аудит основних засобів: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення і результати, викладені в дисертації, доповідалися і дістали схвальну оцінку на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м.Київ, 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы” (Республіка Білорусь, м.Горки, 2000 р.);
 • міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”  (м. Львів, 2000 р.).

Облік і аудит основних засобів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та  пропозицій,  списку  використаних  джерел та додатків.  Загальний обсяг  роботи  налічує  215 сторінок друкованого  тексту,  21 таблицю на 21 сторінці, 10 рисунків на 10 сторінках, 8 додатків на 8 сторінках. Список використаних джерел містить 156  найменувань на 14 сторінках.

Облік і аудит основних засобів: список публікацій за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладено в дев’яти наукових працях загальним обсягом 2,2 д.а. опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, з них п’ять у фахових виданнях, які є в переліку наукових видань ВАК України обсягом 1,6 д. а.

Список опублікованих праць за темою дисертації:

У фахових виданнях:

 1. Бондар М.І. Облік витрат на ремонт основних засобів у реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах. Проблеми формування ринкової економіки. // Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи. Міжвідомчий науковий збірник.- К.:КНЕУ, 2000. – с.361-363 – 0,2 д.а.
 2. Бондар М.І. Амортизаційна політика підприємств за національними стандартами бухгалтерського обліку. // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. Вип. 4. – К.: КНЕУ, 2000. – с.214-220 – 0,3 д.а.
 3. Бондар М.І. Методичні підходи до вдосконалення обліку ремонтів основних засобів виробництва // Проблеми науки. Міжгалузевий науково-технічний журнал. – 2001. – №1. – с.41-45 – 0,4 д.а.
 4. Бондар М.І., Бондар Т.А. Становлення лізингових відносин в Україні // Економіка АПК. – 2001.- №1. – с.37-40 – 0,3 д.а. (особисто автором обгрунтовано сутність лізингових операцій та їх роль в економіці України, 0,2 д.а.).
 5. Бондар М.І. Особливості аудиту основних засобів // Проблеми науки. Міжгалузевий науково-технічний журнал. – 2001. – №2. – с.41-45. – 0,4 д.а.

В інших виданнях:

 1. Бондар М.І. Методи нарахування амортизаційних відрахувань у сучасних умовах // Проблеми науки. Міжгалузевий науково-технічний журнал. – 2000. – №2 – С.56-60. – 0,4 д.а.
 2. Бондар М.І. Проблеми становлення амортизаційної політики в Україні // Збірник тез доповідей Міжвузівської конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”.- Львів.-2000. – С.9-10. – 0,04 д.а.
 3. Бондарь Н.И. Методологические аспекты учета основных средств и пути их совершенствования // Материалы междунар. научно-практической конф. “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективи”. – Часть1. – Горки. – 2000. – С.79-80. – 0,1 д.а.
 4. Бондар М.І., Бондар Т.А. Принципи довгострокового прогнозування капітальних інвестицій // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.- практ. конф. – К.: КНЕУ, 2000. – с.182-183 – 0,1 д.а. (особисто автором обгрунтовано необхідність вдосконалення аналізу капітальних інвестицій. -0,05 д.а).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік основних засобів” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Всі матеріали на тему “Аудит основних засобів” за посиланням:

РубрикаАудит основних засобів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *