Облік нерухомості в АПК

Облік нерухомості в АПК

Бібліографічний опис

Осадча Ю. М. Облік нерухомості в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Осадча Юлія Миколаївна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням обліку і контролю нерухомості. Об’єктом дослідження обрано господарські операції, що підлягають відображенню в бухгалтерському обліку підприємств агропромислового комплексу, предметом – сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку об’єктів нерухомості.

Обґрунтовано і запропоновано рішення щодо удосконалення обліку та контролю нерухомості, які полягають в уточненні сутності категорії нерухомості, виділенні її складових, розробці форм первинних документів з обліку об’єктів нерухомості та уточненні порядку документооборту, визначенні елементів облікової політики в частині конкретизації етапів та організації процесу оцінки нерухомості, удосконаленні обліку капітальних інвестицій в об’єкти нерухомості, регістрів аналітичного обліку та звітності, зокрема звіту про фінансові результати та приміток до фінансової звітності. Надано пропозиції щодо методики проведення аудиту обліку та відображення в звітності об’єктів нерухомості.

Ключові слова

нерухомість, основні засоби, земля, технічні і правовстановлюючі документи, оцінка, капітальні інвестиції

Облік нерухомості в АПК: актуальність теми дослідження

В умовах здійснення заходів щодо стабілізації економіки України і переходу до ринкових відносин спостерігається значний розрив у глибині теоретичного дослідження різних аспектів формування і розвитку окремих її складових. До числа найменш вивчених елементів перехідної економіки належить й нерухомість. Нерухомість відіграє значну роль в економічному житті – вона виступає в якості природно-просторового базису, на якому відбувається вся господарська діяльність, є складовою частиною активів підприємства, об’єктом угод, може розглядатися як самостійний об’єкт управління та інвестування.

Зважаючи на це, питання економічної визначеності категорії нерухомості постають досить актуальними для прикладних економічних наук, зокрема для бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу.

Як для держави, так і для індивідуального власника нерухомості особливого значення набуває бухгалтерський облік, на підставі даних якого відбувається прийняття ефективних управлінських та інвестиційних рішень.

Стан вивчення проблеми

Як свідчать проведені теоретичні та практичні дослідження, питанням обліку нерухомості приділялася недостатня увага – вони розглядалися вченими частково, лише при вивченні обліку основних засобів. У розробку питань теорії та методології обліку основних засобів вагомий внесок зробили такі вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Білуха, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.Я. Дем’яненко, В.Г. Лінник, В.М. Кужельний, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, В.В. Сопко, Л.К. Сук та інші. У розробку питань економіки нерухомості, її оцінки, розвитку ринку нерухомості вагомий внесок зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти: Генрі С. Харрисон, Говард Л. Цукерман, Джордж Д. Блевинс, Дж. Фрідман, Н. Ордуей, І.Т. Балабанов, Л.П. Белих, Н.Г. Волочков, В.А. Горемикін, С.В. Грибовський, В.В. Григор’єв, С.Н. Максимов, М.М. Солов’єв, Е.І. Тарасевич, О.А. Гриценко, Я.Б. Усенко, П.І. Гайдуцький.

Дослідження теоретичних положень показали, що в жодному із затверджених на сьогодні положень (стандартів) бухгалтерського обліку не використовується термін “нерухомість”, хоча об’єкти нерухомості повноправно є об’єктами бухгалтерського обліку. За обліковою класифікацією та визначенням вони належать до складу основних засобів і найбільш повно відповідають сутності необоротних активів підприємства. Але, зважаючи на специфічні ознаки нерухомості, визначено коло питань, що мають різні підходи до організації процесу обліку об’єктів нерухомості порівняно з іншими активами. До таких питань можна віднести посилене державне регулювання операцій з об’єктами нерухомості, порядок документального оформлення нерухомості та операцій з нею, проведення її оцінки, відображення в обліку капітальних інвестицій в будівництво і придбання об’єктів нерухомості, облік подальших видатків на утримання та експлуатацію об’єктів нерухомості тощо. Також, зважаючи на цінність і значимість об’єктів нерухомості, раціональна організація їх обліку та управління неможливі без систематичного і ефективного контролю та аналізу.

Необхідність теоретичного обґрунтування і практичних рекомендацій щодо вирішення зазначених питань обумовили вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Облік нерухомості в АПК: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до програми науково-дослідних робіт Інституту аграрної економіки УААН “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації №0102U000266). В межах наукової роботи автором виконувалися дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку і контролю нерухомості, зокрема уточнення понятійного апарату та визначення особливостей нерухомості як сукупного об’єкта обліку, розробка форм первинних документів з обліку нерухомості та удосконалення документообороту, формування облікової політики в частині організації і проведення оцінки об’єктів нерухомості, удосконалення методичних і технологічних процедур контролю за операціями з нерухомістю.

Облік нерухомості в АПК: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є теоретичне і методичне обґрунтування положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку об’єктів нерухомості на рівні держави та окремих підприємств.

Цільова спрямованість зумовила постановку і вирішення наступних завдань:

 • дослідити економіко-правовий зміст і склад нерухомості;
 • визначити місце нерухомості серед об’єктів бухгалтерського обліку та удосконалити класифікацію основних засобів;
 • обґрунтувати важливість і необхідність обліку нерухомості як для індивідуального її власника, так і для держави;
 • вияснити вплив процедури державної реєстрації нерухомості, регулювання власності та операцій з нею на побудову і організацію обліку нерухомості;
 • удосконалити процес документування операцій з нерухомістю та розробити спеціальні форми первинної документації щодо таких об’єктів;
 • визначити порядок організації і проведення облікової оцінки об’єктів нерухомості як обов’язкового елемента облікової політики підприємства;
 • обґрунтувати напрями удосконалення обліку нерухомості та відображення інформації про неї у звітності з метою задоволення потреб всіх користувачів економічної інформації з врахуванням інтересів кожного з них;
 • визначити основні напрями організації і підсилення контролю нерухомості та розробити методичні і технологічні процедури аудиту нерухомості як форми незалежного контролю.

Облік нерухомості в АПК: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є операції з нерухомістю, що підлягають відображенню в бухгалтерському обліку підприємств агропромислового комплексу.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку об’єктів нерухомості.

Облік нерухомості в АПК: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження використовувались наукові методи, основані на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах економіки. Теоретичні аспекти обліку досліджувалися із застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку обліку об’єктів нерухомості, методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння – для розкриття сутності поняття нерухомості як економічної категорії. Історичний та логічний методи, а також метод порівняння використано для визначення оптимального порядку оцінки нерухомості та при уточненні і деталізації рахунків з обліку операцій з нерухомістю. Методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний використовувалися для удосконалення процедур формування звітних даних про об’єкти нерухомості та проведення контролю.

Теоретичну та методологічну основу становлять законодавчі та нормативно-правові акти по врегулюванню операцій з нерухомістю, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів, статистичні дані Держкомстату України, а також дані поточного обліку і звітності підприємств агропромислового комплексу.

Облік нерухомості в АПК: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку і контролю об’єктів нерухомості. В процесі дослідження отримано наступні наукові результати, яким властива наукова новизна:

 • запропоновано авторське визначення поняття нерухомості як частини основних засобів, що являє ділянку території землі з приналежними їй природними ресурсами, будівлями, спорудами, а також іншими об’єктами, які неможливо відокремити без нанесення їм суттєвої шкоди або знищення та строк експлуатації яких є довгостроковим, виділено три складові завершеного об’єкту нерухомості: земля, удосконалення землі, приналежності;
 • визначено місце нерухомості серед об’єктів бухгалтерського обліку та уточнено класифікацію основних засобів залежно від тривалості їх обертання, а саме по мірі зменшення строків використання об’єктів: об’єкти нерухомості та інші основні засоби, що дозволить поглибити теоретичне розуміння природи необоротних активів, формувати у звітності більш деталізовану інформацію про об’єкти нерухомості, визначати їх питому вагу в складі основних засобів підприємства та надасть можливість приймати ефективні управлінські та інвестиційні рішення;
 • визначено алгоритм прийняття нерухомості на облік та проведення операцій з нею власниками, що дає можливість обґрунтувати напрями удосконалення процедури державної реєстрації нерухомості та регулювання прав власності і операцій з нею;
 • розроблено форми первинних документів з обліку нерухомості та порядок їх зберігання, що дає можливість посилити аналітичність первинної інформації про об’єкти нерухомості та забезпечити раціональну організацію документообороту щодо оформлення операцій з нерухомістю;
 • визначено підходи до організації роботи з проведення оцінки об’єктів нерухомості, конкретизовано основні етапи її проведення, що дозволяє використовувати зазначені елементи при формуванні ефективної облікової політики на підприємстві;
 • отримало подальшого розвитку удосконалення бухгалтерського обліку нерухомості в частині визначення процедури прийняття об’єктів нерухомості на облік, вибору рахунків та формування кореспонденції з метою спрощення та ефективності здійснення облікових процедур та формування звітності;

також

 • вдосконалено форму відомості аналітичного обліку капітальних інвестицій в об’єкти нерухомості та приміток до фінансової звітності, що дає можливість покращити представлення обліково-аналітичної інформації, оцінити користувачами забезпеченість підприємства такими цінними засобами виробництва як нерухомість, а також дозволяє приймати об’єктивні рішення стосовно можливості кредитування підприємства під забезпечення наявних в його власності об’єктів нерухомості;
 • розроблено методику проведення контролю нерухомості та операцій з нею (тести вивчення системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю нерухомості, програма перевірки та робочі документи аудитора), що може бути використана як зовнішніми, так і внутрішніми контролерами для проведення перевірки на вимогу різних зацікавлених осіб. Це дозволить підвищити оперативність та ефективність контролю.

Облік нерухомості в АПК: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що реалізація висновків і пропозицій автора сприятиме постановці і підвищенню ефективності бухгалтерського обліку і контролю нерухомості. Застосування розроблених в дисертації теоретичних і методичних положень може знайти подальший розвиток в наукових розробках зазначених проблем. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств, в процесі подальшого становлення і реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику діяльності дослідних господарств Черкаського інституту агропромислового виробництва (довідка №208 від 12.06.03р.). Окремі положення використовуються в навчальному процесі Черкаського державного технологічного університету при викладанні курсів “Організація бухгалтерського обліку”, “Особливості обліку в галузях економіки”, “Організація і методика аудиту”, “Особливості аудиту в галузях” (довідка №1951/01 від 12.06.03р.). Пропозиції щодо удосконалення документування та аналітичного обліку нерухомості, а також внесення змін до П(С)БО 2 “Баланс”, 3 “Звіт про фінансові результати” та 7 “Основні засоби” в частині визначення первісної і справедливої вартості основних засобів, формування інформації про об’єкти нерухомості та інвестиційну діяльність у звітності прийняті до розгляду відповідно Управлінням організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства аграрної політики (довідка №27-08-102/2 від 16.06.03р.) та Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (довідка № 04200-84 від 16.06.03р.).

Облік нерухомості в АПК: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Положення, результати, висновки та рекомендації, що містяться в дисертації, є особистим здобутком автора.

Облік нерухомості в АПК: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали схвальну оцінку науковців на конференціях: II Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика перебудови економіки” (м. Черкаси, 23-25 жовтня 2001 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів “Оптимум-2001”” (м. Харків, 14-16 листопада 2001 р.); Міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 р.); I Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20-22 листопада 2002 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика перебудови економіки” (м. Черкаси, 25-27 листопада 2002 р.); Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрів та аспірантів “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Харків, 19-20 лютого 2003 р.).

Облік нерухомості в АПК: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладений на 178 сторінках друкованого тексту, в тому числі 12 таблиць, 13 рисунків та 27 додатків. Список літературних джерел налічує 248 найменувань.

Облік нерухомості в АПК: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей обсягом 2,56 друк. арк. та 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях, обсягом 0,9 друк. арк.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Шило Ю.М. Особливості обліку та оподаткування бартерних операцій // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 122 (в 4 частинах). – 2000. – С.141-145 (0,23 друк. арк.).
 2. Шило Ю.М. Проблемні питання обліку основних засобів // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. – 2001. – С.68-73 (0,45 друк. арк.).
 3. Шило Ю.М. Порядок формування амортизаційної політики підприємств // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інституту”. Збірка наукових праць. Випуск 24. – 2001. – С.164-168 (0,3 друк. арк.).
 4. Шило Ю.М. Особливості аудиторської перевірки товарообмінних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 54 . – 2001. – С.40-42 (0,17 друк. арк.).
 5. Шило Ю.М. Економічна природа нерухомості та особливості її функціонування в ринкових умовах // Економіка АПК. – 2003. – №3. – С.101-106 (0,46 друк. арк.).
 6. Шило Ю.М. Оцінка нерухомості як важливий елемент облікової політики підприємства // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. – 2002. – №4. – С. 195-199 (0,5 друк. арк.).
 7. Шило Ю.М. Облік капітальних інвестицій в об’єкти нерухомості // Економіка АПК. – 2003. – №4. – С.108-113 (0,45 друк. арк.).

Тези доповідей

 1. Шило Ю.М. Консервація основних засобів: бухгалтерський та податковий облік // Матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”. – Черкаси: ЧДТУ, 2001. – С.201-212 (0,12 друк. арк.).
 2. Шило Ю.М.Облікова політика основних засобів в сучасних умовах господарювання // Труды III-ей международной научно-практической конференции “Исследование и оптимизация экономических процессов “Оптимум – 2001””. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2001. – С.25-26 (0,07 друк. арк.).
 3. Шило Ю.М. Аспекти проведення переоцінки та індексації основних засобів в сучасних умовах господарювання // Збірник доповідей на міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє”. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.313-317 (0,4друк. арк.).
 4. Шило Ю.М. Технологія оцінки об’єктів нерухомості та її значення в бухгалтерській обліковій системі // Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.50-52 (0,09 друк. арк.).
 5. Шило Ю.М. Нерухомість як об’єкт ринкових відносин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.71-72 (0,09 друк. арк.).
 6. Шило Ю.М. Державний облік та контроль об’єктів нерухомості та операцій з ними // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи”. – Харків, ХДТУСГ, 2003. – С.308-310 (0,13 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог