Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості)

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів

Бібліографічний опис

Хмелевський С. М. Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Хмелевський Сергій Миколайович – Київ, 2003. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням організації та методики обліку і внутрішнього аудиту матеріальних запасів підприємств хлібопекарної галузі промисловості в умовах переходу до ринкових відносин. Досліджено економічну сутність матеріальних запасів, як складової запасів та виробничих запасів, як складової матеріальних запасів, їх місце та роль в бухгалтерському обліку. Проаналізовано особливості сучасної методики класифікації матеріальних запасів, методики оцінки матеріальних запасів, проаналізовано їх переваги та недоліки. Обгрунтовано основні методичні підходи до оцінки матеріальних запасів на підприємствах хлібопекарної галузі. Здійснено критичний аналіз діючої системи обліку операцій з матеріальними запасами та запропоновано рекомендації з удосконалення теорії і практики їх обліку для підприємств хлібопекарної галузі промисловості, виявлено можливості підвищення ефективності обліку матеріальних запасів шляхом впровадження його автоматизації. Визначено основні завдання внутрішнього аудиту матеріальних запасів, головні напрямки вдосконалення методики внутрішнього аудиту запасів. Запропоновано технологію створення системи автоматизації внутрішнього аудиту матеріальних запасів підприємств хлібопекарної галузі промисловості на базі експертних систем.

Ключові слова

матеріальні запаси, класифікація, первісна вартість, чиста вартість реалізації, ФІФО, ЛІФО, облік, методика, автоматизоване робоче місце бухгалтера, внутрішній аудит

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: актуальність теми

Хлібопекарна галузь промисловості є однією з важливих галузей української економіки. Від її розвитку залежить забезпечення населення життєво необхідною продукцією. Перехід до ринкових відносин вимагає від хлібопекарних підприємств нових підходів до управління господарською діяльністю. Хлібопечення відноситься до матеріаломістких галузей промисловості, тому одне з важливих місць в управлінні господарською діяльністю підприємств цієї галузі посідає управління матеріальними запасами. Джерелом інформації для прийняття управлінських рішень служить науково обґрунтована та відпрацьована на практиці система бухгалтерського обліку.

Процес реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів зумовив суттєві зміни в організації та методології обліку матеріальних запасів хлібопекарних підприємств. Підприємства отримали значні можливості у виборі облікової політики щодо запасів. Але необхідна більша аналітичність та оперативність одержуваної облікової інформації про матеріальні запаси з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Важливе значення при прийнятті управлінських рішень має також достовірність інформації. В сучасних умовах господарювання їй сприяє аудит. Внутрішній аудит матеріальних запасів не тільки сприяє достовірності інформації, а і виступає засобом ефективного контролю за наявністю і рухом запасів на підприємствах хлібопекарної промисловості. Та через недооцінку значення внутрішнього аудиту, нерозуміння відмінностей його від зовнішнього, внутрішній аудит матеріальних запасів не знайшов достатнього поширення на хлібопекарних підприємствах.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню проблем організації та методології обліку і внутрішнього аудиту матеріальних запасів приділили увагу у своїх працях вітчизняні вчені-економісти: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Голов С.Ф., Давидов Г.М., Дорош Н.І., Завгородній В.П., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Кулаковська Л.П., Павлюк І.В., Савченко В.Я., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Усач Б.Ф., Швець В.Г. Вагомий внесок у вирішення зазначених проблем внесли зарубіжні вчені: Андрєєв В.Д., Антоні Р.Н., Аренс Е.А. та Лоббек Дж.К., Гуслякова Т.І., Костюк П.А., Міддлтон Д.Р, Нідлз Б.Є, Андерсон Х.Р та Колдуелл Дж.К., Робертсон Дж., Романов А.Н. та Одінцов Б.Є., Шифман З.Б. та інші.

Проте ряд питань організації та методики обліку та внутрішнього аудиту матеріальних запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості після переходу до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Національних нормативів аудиту потребує подальших досліджень та наукових розробок. Зокрема це необхідність: обґрунтування відмінностей між категоріями “матеріальні запаси”, “виробничі запаси”, “запаси”; вдосконалення класифікації та оцінки матеріальних запасів з врахуванням галузевої специфіки; впровадження методики обліку матеріальних запасів з врахування особливостей хлібопекарної галузі; застосування засобів автоматизації в обліковому процесі; поширення внутрішнього аудиту на хлібопекарних підприємствах.

Важливість вирішення зазначених вище питань і свідчить про актуальність теми, обраної для дисертаційного дослідження.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету з теми “Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій, як важливих інструментів ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U007344). Особистий внесок автора полягає у дослідженні стану та уточненні методики внутрішнього аудиту матеріальних запасів у хлібопекарній галузі, а також у пропозиціях щодо застосування сучасних інформаційних систем і технологій в обліку та внутрішньому аудиті матеріальних запасів на хлібопекарних підприємствах.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення організаційних і методичних засад бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту матеріальних запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості для забезпечення їх ефективного функціонування за сучасних умов господарювання.

Для досягнення мети дослідження поставлені такі завдання:

 • дослідити економічну сутність матеріальних запасів;
 • розробити рекомендації щодо вдосконалення класифікації матеріальних запасів з врахуванням галузевих особливостей хлібопекарних підприємств;
 • дослідити питання оцінки матеріальних запасів на підприємствах досліджуваної галузі;
 • розглянути особливості методики обліку матеріальних запасів притаманні хлібопекарним підприємствам і визначити напрямки можливого її вдосконалення;
 • визначити та обґрунтувати можливість підвищення ефективності обліку матеріальних запасів на досліджуваних підприємствах при застосуванні бухгалтерських програм;
 • розкрити особливості організації та розробити пропозиції щодо вдосконалення методики внутрішнього аудиту матеріальних запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості;
 • обґрунтувати принципи побудови системи автоматизації внутрішнього аудиту матеріальних запасів.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є чинна система обліку і внутрішнього аудиту матеріальних запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості.

Предметом дослідження є методологічні та організаційні питання обліку та внутрішнього аудиту матеріальних запасів на хлібопекарних підприємствах.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є положення діалектичного методу пізнання економічних явищ і категорій та системний підхід до розкриття економічної сутності матеріальних запасів і процесів обліку та внутрішнього аудиту. При вивченні окремих питань застосовувались такі методи: на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження – індуктивний, спостереження; у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний та графічного зображення даних, а також методи аналізу і синтезу для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі; на етапі розробки пропозицій щодо вдосконалення організації і методики обліку та внутрішнього аудиту – моделювання, групування, узагальнення та порівняння.

Інформаційну основу дослідження становлять законодавчі акти України, нормативні документи та галузеві інструкції, щодо регулювання операцій з матеріальними запасами, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали наукових праць та науково-практичних конференцій, матеріали Держкомстату України та облікові дані підприємств хлібопекарної галузі промисловості.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у наступному:

 • розкрито соціально-економічну природу та економіко-правову сутність матеріальних запасів як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку, їх відмінність від категорії “виробничі запаси” та “запаси”, що дало можливість більш чітко сформулювати мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження;
 • запропоновано економічну та побудовано технічну класифікацію матеріальних запасів, які відповідають галузевій специфіці та створюють умови для побудови ефективної системи обліку запасів на підприємствах хлібопекарної галузі;
 • обґрунтовано доцільність включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості запасів методом прямого рахунку, необхідність оцінки матеріальних запасів за середньозваженою собівартістю, методом ФІФО та нормативних затрат при їх вибутті, що сприятиме правильному вартісному вимірюванню запасів та врахуванню галузевих особливостей хлібопекарних підприємств;
 • запропоновано для використання на підприємствах досліджуваної галузі методику обліку реалізації хлібобулочних виробів через фірмову торгівлю, методику обліку повернення черствого хлібу з підприємств торгівлі та форми актів на списання і переоцінку запасів, що забезпечує приведення методики обліку матеріальних запасів у відповідність з вимогами Національних положень бухгалтерського обліку;
 • внесено пропозиції з вдосконалення обліку матеріальних запасів шляхом застосування бухгалтерських програм 1С:Підприємство та “Товстий Ганс”, які дозволяють підвищити ефективність і поліпшити якість ведення бухгалтерського обліку на досліджуваних підприємствах;
 • запропоновано системний підхід до побудови служби внутрішнього аудиту; розроблено таблиці і схеми для відображення об’єктів внутрішнього аудиту матеріальних запасів на підготовчому етапі аудиторської перевірки; доведено необхідність додаткової перевірки аудиторських доказів, отриманих методом спостереження, методом тестування на етапі фактичної перевірки; запропоновано у звітах внутрішніх аудиторів передбачати такі розділи: факти порушень, критерії їх оцінки, наслідки порушень, їх причини, рекомендації;
 • обґрунтовано необхідність застосування для автоматизації внутрішнього аудиту матеріальних запасів спеціального програмного забезпечення у формі експертної системи, що допоможе аудиторам значно скоротити час перевірки, не знижуючи при цьому її якості.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що реалізація висновків і пропозицій автора сприятиме підвищенню ефективності бухгалтерського обліку (його аналітичності, оперативності, зниженню трудомісткості облікових робіт) і внутрішнього аудиту (посилення контрольної функції) матеріальних запасів. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в процесі удосконалення системи бухгалтерського обліку і формування внутрішнього аудиту підприємств хлібопекарної та інших галузей економіки України.

Ряд запропонованих в дисертації рекомендацій та пропозицій щодо організації і методики обліку і внутрішнього аудиту матеріальних запасів ухвалені до впровадження в практику діяльності підприємств хлібопекарної галузі Чернігівського регіону. На ВАТ “Чернігівський хлібокомбінат” (акт впровадження від 22 березня 2002 р. № 12/В) та СП “Городнянське виробничо-торговельне об’єднання” (довідка від 09 січня 2002 р. № 4) впроваджено схему обліку повернення черствого хліба, створено службу внутрішнього аудиту, доцільність якої для підприємств з подібною організаційною структурою обгрунтовано у дисертаційній роботі. Методика обліку надходження хлібобулочних виробів з виробництва до мережі власних фірмових магазинів впроваджена і використовується в роботі ДП “Паляниця” ТОВ “Миранда”, схема автоматизації обліку матеріальних запасів запропонована у дисертації апробована при створенні комплексної системи автоматизації підприємства (довідка від 29 березня 2002 р. № 18).

Результати та окремі розділи дисертаційного дослідження використовуються в навчально-методичному процесі Чернігівського НПЦ Інституту муніципального менеджменту та бізнесу: в учбовому процесі при викладанні дисциплін “Аудит” (теми “Аудит активів, капіталу і зобов’язань підприємства”, “Особливості проведення внутрішнього аудиту”) і “Бухгалтерський облік” (тема “Бухгалтерський облік запасів”) та у методичній роботі – при укладанні навчально-методичних комплексів з дисциплін “Бухгалтерський облік” і “Аудит” (довідка від 27 листопада 2002 р. № 1412).

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження були оприлюднені в доповідях та дістали схвальну оцінку:

 • на І Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова’ 2001” (м. Дніпропетровськ, 5–7 листопада 2001 р.);
 • на V Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (м. Дніпропетровськ, 5–7 березня 2002 р.);
 • на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова’ 2002” (м. Дніпропетровськ, 10–24 травня 2002 р.);
 • на ІV науково-практичній конференції викладачів, співробітників і студентів ЧДІЕіУ та вчених і практиків Чернігівського регіону (м. Чернігів, 2–6 грудня 1999 р.).

За участю у конференціях надруковані тези доповідей.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи налічує 230 сторінок друкованого тексту, 35 таблиць на 21 сторінці, 12 рисунків на 6 сторінках, 18 додатків на 32 сторінках. Список використаних джерел містить 164 найменування на 15 сторінках.

Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів: список опублікованих праць за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладено у восьми наукових працях загальним обсягом 2,1 д.а. опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, з них чотири у фахових виданнях, які є в переліку наукових видань ВАК України обсягом 1,6 д.а.

У фахових виданнях:

 1. Хмелевський С.М. Облік запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості // Сіверянський літопис. – 2001. – № 5. – С.175-179 – 0,44 у.д.а.
 2. Хмелевський С.М. Особливості автоматизації обліку і внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 97. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 31-37 – 0,42 у.д.а.
 3. Хмелевський С.М. Аудит запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 6 / Відп. ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 241-247 – 0,38 у.д.а.
 4. Хмелевський С.М. Як внутрішнім аудиторам скористатись національними нормативами аудиту // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 119. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 94-99 – 0,37 у.д.а.

В інших виданнях:

 1. Хмелевський С.М. Облік виробничих запасів з точки зору національних стандартів бухгалтерського обліку // Матеріали 4-ї наук.-прак. конференції викладачів, співробітників та студентів Чернігівського держ. інст. екон. і управл. – Сіверянський літопис. – 2000. – № 1. – С.237-238 – 0,09 у.д.а.
 2. Хмелевський С.М. Проблеми розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова ‘2001”. Том 15. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С.11-12 – 0,13 у.д.а.
 3. Хмелевський С.М. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах хлібопекарної галузі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. – Том 17. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.7-9 – 0,14 у.д.а.
 4. Хмелевський С.М. Облік повернення черствого хліба // Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова ‘2002”. Том 8. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.3-4 – 0,13 у.д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Матеріальні запаси” за посиланням:

РубрикаВиробничі запаси

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог