Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва

теоретичні питання, нові методологічні підходи та практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку та аудиту

Бібліографічний опис

Ковач С. І. Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ковач Світлана Іванівна – Київ, 2001. – 19 с.

Анотація

В роботі розглянуто основні методологічні засади побудови обліку виробництва і реалізації плодоягідної продукції, і на основі узагальнення вивченого висловлено пропозиції щодо його вдосконалення. Обгрунтовано необхідність обліку витрат на виробництво продукції садівництва та розроблено методику визначення її собівартості в системі внутрішньогосподарського обліку за повними витратами. Удосконалено методику калькуляції плодоягідної продукції в спеціалізованих і неспеціалізованих господарствах. Запропоновано порядок обліку та оцінки втрат продукції садівництва при її зберіганні, транспортуванні та реалізації. Розроблено методику аудиту виробництва продукції садівництва, а також методику проведення аудиту реалізації плодоягідної продукції за основними каналами її збуту.

Ключові слова

витрати виробництва, собівартість, бухгалтерський облік, внутрішньогосподарський облік, калькуляція, аудит, виробництво, реалізація, продукція садівництва

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: актуальність теми

В сучасних умовах реформування економіки України сільське господарство є однією з пріоритетних галузей народного господарства. Сприятливі природні умови більшої частини території України для успішного вирощування плодових і ягідних культур у поєднанні з віковими традиціями її населення дають можливість садівництву посісти чільне місце в стратегії розвитку вітчизняного сільськогосподарського виробництва.

Оскільки садівництво є підгалуззю рослинництва, йому притаманні і основні технологічні особливості вказаної галузі: сезонність сільсько-господарських робіт та одноразовість одержання врожаю протягом року. Поряд з цим, організаційно-технологічні особливості галузі садівництва суттєво впливають на побудову обліку виробництва продукції садівництва і калькуляцію її собівартості.

Стан вивчення проблеми

Розробкою вказаних питань займались вчені-економісти Біденко Д.С., Козак Г.Я., Лінник В.Г., Радостовець В.К., Смірнов В.Д., Сук Ф.Я., Щупова А.Ф. Халікназаров Т.Х. та ін. Більшості проведених досліджень властивий традиційний підхід до їх вирішення. В той же час сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, що є підставою для прийняття необхідних управлінських рішень в реструктуризованих аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Їх керівництву необхідна достовірна і повна інформація про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан.

З особливою гостротою проблема якості і достовірності облікової інформації як на рівні підприємства, так і на рівні зовнішніх її користувачів постає в сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку, що враховують вимоги міжнародних. За таких умов аудит є одним з невід’ємних видів незалежного фінансового контролю, що забезпечує завчасне виявлення відхилень в системі ведення бухгалтерського обліку і складання звітності та їх усунення підприємствами. Це вимагає розробки методики аудиторської перевірки різних об’єктів обліку, зокрема виробництва і реалізації продукції садівництва.

Проблеми організації та методології аудиту в сільському господарстві залишилися поза увагою і були предметом досліджень лише окремих вчених-економістів, зокрема Алборова Р.А., Жука В.М., Савчука В.К., Шатковської Л.С. Але вони вирішували вказані проблеми, використовуючи загальний підхід, без врахування особливостей окремих сільськогосподарських виробництв.

Теоретико-методологічна та практична значимість проблеми та недостатня її наукова розробка обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її логіко-структурну побудову, мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету з теми “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198U000785. При виконанні цієї теми особисто автором було внесено пропозиції щодо вдосконалення обліку виробництва і реалізації продукції садівництва та калькуляції її собівартості, розроблено методику аудиту виробництва і реалізації продукції садівництва.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є вивчення і критична оцінка діючої практики обліку та аудиту виробництва і реалізації продукції садівництва та розробка практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Для досягнення мети в процесі дослідження були поставлені такі завдання:

 • уточнити економічну сутність витрат виробництва і обгрунтувати їх склад відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО);
 • проаналізувати і узагальнити сучасні класифікації витрат виробництва;
 • виявити організаційно-технологічні особливості виробництва і реалізації продукції садівництва та їх вплив на побудову обліку;
 • дослідити облік виробництва плодоягідної продукції і внести пропозиції щодо його вдосконалення;
 • критично оцінити діючу методику калькуляції продукції садівництва і запропонувати шляхи її вдосконалення;
 • дослідити облік реалізації продукції садівництва за каналами її збуту;
 • розробити методику проведення аудиту виробництва і реалізації плодоягідної продукції.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та прикладних питань обліку та аудиту виробництва і реалізації продукції садівництва.

Об’єктом дослідження питань обліку та аудиту виробництва і реалізації продукції садівництва є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку і аудиту виробництва й реалізації продукції садівництва. При цьому використовувались індуктивний і дедуктивний прийоми, системний аналіз економічних явищ та синтез його результатів, підхід логічного та історичного до вивчення обліку виробництва та методики калькулювання собівартості продукції. В процесі дослідження застосовувались також абстрактно-логічний, монографічний, балансовий методи та основні прийоми економіко-статистичного методу.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • уточнено сутність та склад витрат виробництва як вартісного виразу спожитих ресурсів на виробництво продукції;
 • базуючись на організаційно-технологічних особливостях виробництва продукції садівництва та виходячи з їх впливу на побудову обліку, вдосконалено номенклатуру статей витрат для галузі садівництва, яка є вихідною базою для побудови аналітичного обліку, контролю та аналізу;
 • обгрунтовано необхідність обліку витрат на виробництво продукції садівництва та розроблено порядок визначення її собівартості в системі внутрішньогосподарського обліку за повними витратами;
 • внесено пропозиції щодо вдосконалення методики калькуляції собівартості плодоягідної продукції в спеціалізованих садівницьких і неспеціалізованих господарствах;
 • запропоновано вдосконалення форм первинного обліку видачі натуральної оплати праці тимчасовим працівникам у садівництві, обліку машинно-тракторних робіт та сортування плодоягідної продукції;
 • обгрунтовано і запропоновано методику обліку втрат продукції садівництва при її зберіганні, транспортуванні та реалізації;
 • розроблено методику аудиту виробництва і реалізації продукції садівництва при проведенні аудиторської перевірки з метою підтвердження звітності.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • Основні положення дисертаційної роботи стосовно вдосконалення обліку та аудиту виробництва і реалізації продукції садівництва, калькуляції її собівартості доведені до рівня методичних розробок та прикладних рекомендацій для сільськогосподарських підприємств.
 • Вдосконалені первинні і зведені документи успішно впроваджені в облікову практику спеціалізованого садівницького підприємства ВАТ “Новоолександрівське” (довідка від 30 серпня 2000 р. № 31).
 • Запропонована в дисертаційній роботі методика калькуляції продукції садівництва застосовується КСП “Хмельовик” для визначення собівартості плодоягідної продукції (довідка від 22 вересня 2000 р. № 41/2).
 • Результати дисертаційного дослідження використовуються для поглиблення теоретико-методичного забезпечення навчального процесу в Київському національному економічному університеті (довідка від 28 вересня 2000 р.).

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: апробація результатів дисертаційного дослідження

Теоретичні та методологічні розробки, викладені в дисертації, доповідались автором на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (м. Тернопіль, 23 – 24 вересня 1999 р.),
 • міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, 14 – 15 березня 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Аграрна економіка: історія, проблеми, перспективи” (Білорусія, м.Горки, 8-9 червня 2000 р.).

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: структура, зміст та обсяги дисертаційної роботи

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи налічує 199 сторінок друкованого тексту, 17 таблиць на 18 сторінках, 24 рисунки на 24 сторінках, 1 формула на 1 сторінці та 9 додатків на 9 сторінках. Список використаних джерел налічує 133 найменування.

Облік та аудит виробництва і реалізації продукції: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано сім наукових праць загальним обсягом 1,5 д.а., з них п’ять – у наукових фахових виданнях, дві – матеріали конференцій.

У наукових фахових виданнях:

 1. Ковач С. І. Калькуляція собівартості продукції садівництва. // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 3. – К.: КНЕУ, 1999. – C.172-177. – 0,3 д.а.
 2. Ковач С.І. Вдосконалення бухгалтерського обліку продажу продукції садівництва в сільськогосподарських підприємствах. // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств./ Наукові записки. Випуск 1. – Тернопіль: ТАНГ, 1999.- С.34-36 –0,2 д.а.
 3. Ковач С. І. Реалізація продукції та оплата праці в сільськогосподарських підприємствах. // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 91 – 94 – 0,3 д.а.
 4. Ковач С. І. Сучасні аспекти в класифікації витрат виробництва: іноземний досвід. // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 4. – К.: КНЕУ, 2000.- С.199-204.- 0,3 д.а.
 5. Ковач С.І. Особливості розрахунків з оплати праці тимчасових працівників у садівництві. // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.8. – К.: КНЕУ, – С.374-378.- 0,2 д.а.

В інших виданнях:

 1. Ковач С.І. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції. // Збірник тез доповідей Міжвузівської конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”.- Львів.-2000. – С.37-38. – 0,04 д.а.
 2. Ковач С.И. Усовершенствование калькуляции себестоимости продукции садоводства. // Материалы междунар. научно-практической конф. “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективи”. – Часть1. – Горки. – 2000. – С.82-84. – 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Реалізація продукції” за посиланнями:

РубрикаРеалізація

РубрикаАудит реалізації

Всі матеріали на тему “Виробництво продукції” за посиланнями:

РубрикаВиробництво

РубрикаАудит виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *