Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі

Бібліографічний опис

Цуканова О. В. Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Цуканова Ольга Володимирівна – Харків, 2000. – 17 с.

Анотація

Розроблено пропозиції щодо організації оплати праці на основі безтарифної системи з урахуванням конкретного внеску кожного працівника в результати діяльності підприємства та кінцевих фінансових результатів підприємства в цілому. Удосконалено форми первинної документації з нарахування заробітної плати та розрахунку відпускних у підприємствах роздрібної торгівлі. Надано пропозиції щодо покращання методики синтетичного обліку витрат з оплати праці. Удосконалено методику аналізу витрат з оплати праці на підставі класифікації факторів, що впливають на їх величину. Розроблено на основі кількісної залежності методику прогнозного аналізу ефективності витрат на оплату праці в підприємствах торгівлі.

Ключові слова

заробітна плата, тарифна система, робоча сила, ефективність праці, прогноз, витрати на оплату праці, організація оплати праці

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: актуальність теми

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Різко погіршилася структура та зменшилася питома вага заробітної плати у валовому внутрішньому продукті (з 53,1 % у 1990 році до 45,2 % у 1999). Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилася до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Дуже повільно зменшуються обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, згортання внутрішнього ринку. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.

На вирішення даної проблеми спрямовано низку Указів Президента України щодо реформування системи оплати праці, зокрема наступні: “Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р.” від 03.08.1999р., “Основні напрями політики щодо грошових доходів населення” від 07.08.1999р., “Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” від 24.05.2000р. Усі вони спрямовані на вдосконалення механізмів державного та колективно-договірного регулювання заробітної плати, визначення шляхів та механізмів ії реального зростання, посилення захисту прав працівників на її своєчасне одержання. В силу зазначеного, на державному рівні, у кожній галузі та на окремих підприємствах (в організаціях, фірмах) виникає необхідність у виробленні власної політики заробітної плати. Вона повинна враховувати інтереси різних груп працівників і власників, передбачати ефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю, заходи до соціального захисту населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що забезпечує людині гідне життя.

Досягнення цих цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її організації та аналізу всієї інформації з оплати праці. Раціональне розв’язання зазначених проблем дозволить підвищити ефективність керування заробітною платою.

Стан вивчення проблеми

Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її сутності в умовах переходу до ринкових відносин здійснюють такі вітчизняні вчені-економісти: Ю.Б. Іванов, А.В. Калина, Л.К. Сук, Л.М. Котенко, Н.О. Павловська, В.В. Сопко, Д.П. Богиня, А.М Колот, А.М. Кузьминський, В.Д. Лагутін, В.М. Тимофеєв та інші. Колишні соціалістичні країни в процесі ринкової трансформації економіки вирішують однотипні проблеми в галузі організації заробітної плати, її обліку та аналізу. Зокрема, дослідженню даних питань велику увагу приділяють російські вчені-економісти: Н.Н. Абакумова, Г.Э. Слезінгер, Н.А. Волгін, Р.Я. Подовалов, С.В. Ніколаєв та інші.

Разом із тим є дискусійними багато теоретичних положень. Низка питань, що стосуються обліку та аналізу оплати праці, її організації, потребує поглибленого дослідження, особливо за умов створення автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на національні стандарти. Необхідність ефективного розв’язання зазначених проблем зумовлює актуальність вибраної для дисертації теми.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок досліджень пов’язаний з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою аналізу господарської діяльності Харківської державної академії технології та організації харчування відповідно до державних планів, а саме: “Оцінка фінансової стійкості підприємств” (тема № 14-96-97 Б), “Методика комплексного аналізу діяльності підприємств торгівлі і харчування” (тема № 20-2000-2001).

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розроблення наукових і практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку оплати праці із застосуванням ПЕОМ у підприємствах торгівлі, а також аналізу і прогнозування ефективності витрат на оплату праці.

Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання:

 • узагальнити й уточнити теоретичні положення, що розкривають соціаль-но-економічну сутність заробітної плати;
 • розглянути з позиції ринкових відносин функції заробітної плати й основні принципи її організації;
 • запропонувати рекомендації щодо удосконалення форм і систем оплати праці на підприємствах торгівлі;
 • внести пропозиції щодо удосконалення документального оформлення нарахування заробітної плати і розрахунку відпускних, а також їхнього синтетичного обліку;
 • розробити методичні рекомендації щодо удосконалення організації обліку розрахунків з робітниками та службовцями з оплати праці в умовах АРМБ;
 • удосконалити методику ретроспективного аналізу витрат на оплату праці;
 • запропонувати методику прогнозного аналізу ефективності витрат на оплату праці.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: предмет та об’єкт дослідження

Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку та аналізу заробітної плати в підприємствах роздрібної торгівлі.

Об’єктом дослідження обрано сукупність з 32 підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова та області.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: методика та методологія дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці в підприємствах торгівлі, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аналізу заробітної плати. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської та статистичної звітності підприємств торгівлі Харківського обласного управління статистики, матеріали періодичних видань.

У дисертаційній роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко-статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних рядів, графіків, факторний та кореляційно-регресійний аналіз. Усі розрахунки виконано із застосуванням ПЕОМ.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: наукова новизна дослідження

Наукова новизна дослідження полягає в уточненні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення методики обліку та аналізу заробітної плати в сучасних умовах функціонування підприємств торгівлі.

У процесі досліджень отримано наступні результати:

 • внесено уточнення у визначення економічної сутності заробітної плати;
 • визначено і систематизовано основні функції заробітної плати та принципи її організації на підприємствах торгівлі;
 • розроблено пропозиції щодо організації оплати праці на основі безтарифної системи;
 • рекомендовано вдосконалені форми первинної документації з нарахування заробітної плати і розрахунку відпускних у підприємствах роздрібної торгівлі;
 • зроблено пропозиції щодо удосконалення методики обліку витрат на оплату праці;
 • запропоновано технологію обробки облікової інформації про витрати на оплату праці та розрахунків з робітниками і службовцями з використанням АРМБ, структуру і зміст вихідних документів;
 • удосконалено методику аналізу витрат на оплату праці з урахуванням співпідпорядкованості чинників, що впливають на їх розмір;
 • розроблено методику прогнозного аналізу ефективності витрат на оплату праці в підприємствах торгівлі.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: практичне значення результатів дослідження

Основні наукові положення і результати дослідження можуть використовуватися в якості:

 • науково-методичної бази подальшого удосконалення форм і систем оплати праці на підприємствах торгівлі;
 • основи для розробки первинної документації з обліку розрахунків з робітниками та службовцями з оплати праці, що дозволить вчасно формувати необхідну для різних користувачів інформацію з даної ділянки обліку;
 • інформаційної моделі розв’язання задач з обліку і аналізу заробітної плати в умовах АРМ бухгалтера;
 • засобу для пошуку шляхів зниження витрат на оплату праці на основі запропонованої моделі ретроспективного аналізу;
 • моделі прогнозування ефективності витрат на оплату праці.

Рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, спрямовані на використання в практичній діяльності підприємств торгівлі різних форм власності та у навчальному процесі.

Методичні розробки і рекомендації за результатами дослідження втілено в практичну діяльність підприємств торгівлі м. Харкова: ТОВ “Рекорд” (довідка про впровадження від 15.12.99 р.) і ТОВ “Камея” (довідка про впровадження від 10.02.00 р.).

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: особистий внесок здобувача

Автором уточнена економічна сутність заробітної плати; систематизовані її функції та принципи організації в умовах трансформації економіки; запропонована організація оплати праці на основі безтарифної системи з урахуванням конкретного внеску кожного працівника і кінцевих результатів діяльності підприємства; внесені пропозиції щодо удосконалення документального оформлення нарахування заробітної плати і розрахунку відпускних, а також їхнього синтетичного обліку; розроблені методичні рекомендації щодо ведення обліку розрахунків із робітниками та службовцями з оплати праці в умовах функціонування АРМБ, удосконалена методика аналізу витрат на оплату праці і прогнозування їх ефективності.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати досліджень висвітлено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування в 1997-2000 роках (“Актуальні науково-методичні проблеми у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування”, 1997; “Сучасні проблеми підготовки спеціалістів для підприємств торгівлі та харчування”, 1999; “Організаційно-фінансові проблеми розвитку підприємств торгівлі та харчування”, 1999; “Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв”, 2000), а також на міській науково-практичній конференції “Концепція підготовки фахівців з бухгалтерського обліку в сучасних умовах України”, що відбулася в Харківському інституті бізнесу і менеджменту в 1997 році.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Обсяг текстової частини складає 148 сторінок. Дисертація містить 30 таблиць, 11 рисунків та 19 додатків. Список використаних джерел налічує 163 найменування.

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: список опублікованих робіт за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано у спеціальних виданнях 6 наукових праць загальним обсягом 0,9 д.а. Одну з робіт, опубліковано у співавторстві (здобувачеві належать збирання, обробка досліджуваних даних, отримані результати).

Публікації:

 1. Цуканова О.В. Классификация затрат в странах рыночной экономики // Экономические проблемы торговли и общественного питания в условиях перехода к рыночным отношениям: Сб.науч. тр.; Харьк. гос. академия технол. и орг. питания. – Харьков, 1996. – С. 51-54.
 2. Цуканова О.В. Анализ системы стимулирования труда работников торговли в зарубежных странах и возможность его применения на отечественных предприятиях// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: [У 3-х ч.]; Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1998.– Ч. 2. – С. 183-185.
 3. Цуканова О.В. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов// Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування: Зб. наук. праць. Харк. держ. академія технол. та орг. харчування . – Харків, 1998. –Ч.2. – С.90-93.
 4. Гаркуша Н.Н., Цуканова О.В., Гаркуша А.Ю. Основные направления реформы оплаты труда в Украине// Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування: Зб. наук. праць./ Харк. держ. академія технол. та орг. харчування . – Харків, 1998. – Ч.2. – С.225-227. (Здобувачеві належать збирання, обробка науково-дослід-них даних та отримані результати).
 5. Цуканова О.В. Заработная плата в период рыночной трансформации экономики// Організаційно-фінансові проблеми розвитку підприємств торгівлі та харчування: Зб. наук. праць; Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1999. – С. 171-174.
 6. Цуканова О.В. Оплата праці та рівень життя населення: взаємозв`язок і тенденції розвитку// Торгівля і ринок України: Тематичний зб. наук. праць з проблем торгівлі та громад. харчування/ ДонДУЕТ. – 2000. – Вип. 10. Т. 1. – С. 188-194.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Оплата праці” за посиланням:

РубрикаОплата праці

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *