Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств

Бібліографічний опис

Редько К. О. Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Редько Катерина Олександрівна – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена аналізу теоретичних і методологічних аспектів аудиту фінансової звітності господарських товариств у формі відкритих акціонерних товариств. Виходячи з основних принципів незалежного аудиту фінансової звітності розроблено параметричну модель фінансової звітності як об’єкта аудиторської перевірки; вперше встановлено взаємозв’язки та взаємозалежність між методичними прийомами аудиту; розроблено методику оцінки розміру та визначення виду аудиторського ризику; розроблено методику визначення суттєвості відхилень, які можуть бути виявлені в ході аудиту звітності. В дисертації обґрунтовані нові методичні підходи до застосування методичних прийомів фінансового аналізу в аудиті фінансової звітності. Розроблено конкретні пропозиції по визначенню можливості банкрутства при аудиторській оцінці безперервності функціонування господарського товариства. Основні результати дослідження знайшли своє застосування в практиці обов’язкового аудиту фінансової звітності в Україні.

Ключові слова

аудит, параметри звітності, суттєвість, аудиторський ризик, обман та помилка, безперервність функціонування, аудиторські процедури, методика аудиту

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: актуальність теми

Важливим кроком на шляху до гармонізації вітчизняного обліку у відповідності з міжнародними принципами є прийняття національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і впровадження на їх основі нової фінансової звітності. Зміст нової звітності та принципи складання роблять її більш прозорою, відповідною до інформаційних потреб усіх потенційних та фактичних користувачів звітності, як вітчизняних так і іноземних. Але відсутність практики складання фінансової звітності за міжнародними принципами та тривалий період реформування бухгалтерського обліку, ставлять під сумнів реальність показників, відображених в звітності. Така ситуація актуалізує необхідність неупередженого підтвердження достовірності фінансової звітності, яке може надати незалежний аудит, обов’язковий для відкритих акціонерних товариств за чинним законодавством.

За даними Аудиторської палати України останнім часом  спостерігається підвищення ризику вітчизняного аудиту фінансової звітності та певне зменшення його якості. Основною науковою гіпотезою дослідження стало припущення, що зниження якості аудиту значною мірою обумовлено тим, що практикуючі аудитори на сьогодні не мають єдиної та цілісної методики перевірки фінансової звітності господарських товариств, розробленої з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Окремі методичні прийоми аудиту звітності описуються в роботах вітчизняних вчених, таких як М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Н.І.Дорош, В.Г.Жила, М.В.Романів, В.С.Рудницький, В.О.Шевчук. Існує також значна кількість публікацій зарубіжних вчених, насамперед, російських – В.Д.Андрєєва, В.В.Скобари, В.П.Суйца, П.І.Камишанова, І.І.Єлісеєва, Я.В.Соколова, В.Ф.Палія, Л.З.Шнейдмана та інших, та представників закордонної науки – Р.Робертсона, Дж.К.Лоббека, Е.Аренса, Р.Монтгомері, Р.Доджа. Проте питання методики аудиту фінансової звітності акціонерних товариств в цих виданнях розкриті недостатньо і потребують подальшого дослідження відповідно до процесу реформування бухгалтерського обліку і аудиту за національними і міжнародними стандартами, яке відбувається в Україні. Викладене вище визначає актуальність проведеного дисертаційного дослідження та його науково-практичне значення.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Тема дисертаційного дослідження має зв’язок із загальною тематикою наукових досліджень кафедр бухгалтерського обліку і аудиту Київського національного торговельно-економічного університету та передбачена планом науково-дослідної роботи університету, виконана в контексті Концепції гармонізації міжнародних та національних стандартів (нормативів) аудиту, прийнятою Аудиторської палатою України в червні 2000 року, та відповідно до плану організаційних заходів по впровадженню Плану дій КМУ щодо вдосконалення системи фінансового контролю в Україні від 4 листопада 2001 року.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка цілісного методичного забезпечення здійснення незалежного аудиту господарських товариств у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням сучасного стану підприємництва, обліку та аудиту в Україні. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

 • узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду аудиту фінансової звітності господарських товариств;
 • параметризація фінансової звітності як предмету обов’язкового аудиту;
 • систематизація методичних прийомів перевірки фінансової звітності;
 • розробка методичних підходів до визначення відхилень як обману або помилки для цілей аудиту;
 • розробка методики оцінки аудиторського ризику в ході аудиту звітності господарських товариств;
 • алгоритмізація тестування та розробка методики аналізу показників можливості безперервного функціонування товариства (вірогідність банкрутства) при аудиті звітності.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження були господарські товариства (відкриті акціонерні товариства) – емітенти цінних паперів.

Предмет дослідження. Предметом дослідження виступала фінансова звітність господарських товариств як об’єкт обов’язкового незалежного аудиту.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: методи дослідження

В ході дослідження використані загальнонаукові методичні прийоми та спеціальні методи. Для виокремлення суттєвих елементів методичного забезпечення аудиту фінансової звітності застосовувалися графічні та матричні методи, а для оцінки аудиторського ризику – гіпотетичний метод та методи математичного моделювання.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети і задач проведеного дослідження в дисертації містяться нові науково-обґрунтовані рекомендації та пропозиції, які є особистим внеском здобувача. Основними положеннями, які виносяться на захист, є:

 • запропонована методика вибору виду аудиторського висновку в залежності від формалізованих результатів перевірки при проведенні аудиту фінансової звітності у відповідності з вимогами національних та міжнародних стандартів аудиту та вимогами ДКЦПФР України;
 • розроблена з урахуванням вимог вітчизняного законодавства методика оцінки суттєвості, як припустимого граничного розміру відхилення в аудиті, яка побудована на основі визначення граничного розміру відповідальності за порушення норм кримінального кодексу України;
 • запропоновані методичні підходи до ідентифікації викривлень, як обману або помилки, в ході аудиторської перевірки фінансової звітності, які базуються на ознаках злочину, встановлених законодавством, та розроблених у відповідності з ними критеріями ідентифікації;
 • удосконалена та доповнена методика оцінки компонентів аудиторського ризику на основі формалізації основних критеріїв такої оцінки з урахуванням особливостей економіки України і умов функціонування суб’єктів аудиту;
 • запропонована алгоритмізація аналітичних процедур, які застосовуються в аудиті фінансової звітності, яка дозволяє знизити аудиторський ризик;
 • удосконалена методика оцінки можливості безперервного функціонування підприємства – об’єкта аудиторської перевірки, на основі обґрунтування застосування адаптованого до умов діяльності підприємств України методу Аргенті та інтегрованої системи аналітичних показників, спрямованих на підвищення інформативності отриманих результатів аналізу;
 • розроблена комплексна методика аудиту фінансової звітності акціонерних товариств у відповідності до вимог національних та міжнародних нормативів аудиту та вимог ДКЦПФР України, яка дозволяє підвищити якість та ефективність аудиту.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження сприяють удосконаленню організації та методології аудиту фінансової звітності та аналізу фінансового стану акціонерних товариств. Пропозиції щодо удосконалення методики аудиторської перевірки дають змогу практикуючим аудиторам України здійснювати якісну аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, забезпечувати надійність професійного судження про реальність і точність даних звітних форм, про можливість безперервного функціонування господарських товариств, задовольняє інформаційні потреби користувачів звітності та зменшує аудиторській ризик.

Результати дослідження і пропозиції викладені у дисертаційній роботі впроваджені в практику аудиту у вигляді вимог до аудиторського висновку що подається до ДКЦПФРУ при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, прийнятих рішенням ДКЦПФРУ № 5 від 25.01.2001 р. (довідка від 26.04.2001 р. № 36-а) та в методичних рекомендаціях схвалених рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 56 від 11.03.2001 р. та узгоджених Аудиторською палатою України згідно протоколу № 99 від 23.02.2001 р. (довідка від 14.02.2002 р. № 2-55), апробовані в 48 аудиторських фірмах України (довідка Федерації керівників аудиторських фірм України від 9.01.2002 року, № 04/01).

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: особистий внесок здобувача

Полягає у одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення організації та розробка методики аудиту фінансової звітності акціонерних товариств.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень, що викладені в дисертації апробуються шляхом експериментального впровадження в практиці аудиторських фірм України, доповідалися:

 • на республіканських науково-практичних конференціях в м.Житомирі в травні 2000 р. і в м.Києві в жовтні 2000 р.,
 • на міжнародній науково-практичній конференції в м. Полтаві в квітні 2001 р.,
 • на науковій конференції професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1999-2000 рр. (м. Київ, 1-2 березня 2001 р.).

Окремі результати дослідження використовуються у навчальному процесі Національного Центру обліку та аудиту Державного інституту статистики, обліку та аудиту Держкомстату України при проведенні курсів обов’язкового підвищення кваліфікації практикуючих аудиторів України (довідка від 11.01.2002 р. №4).

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: структура та обсяг роботи

Дисертація викладена на 203 сторінках. Складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 148 найменувань, додатків. Містить 27 таблиць, 21 рисунок та 25 додатків.

Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 6 робіт загальним обсягом 3,1 друкарських аркуші, з них у фахових виданнях 4, загальним обсягом 2,4 друкарських аркуші.

 1. Редько К.О. Удосконалення аудиту звітності господарських товариств. // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – № 3. – с.88-96.
 2. Редько К.О. Основи методики аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств і підприємств-емітентів облігацій у відповідності з вимогами ДКЦПФР України. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 4. – с. 56-62.
 3. Редько К.О. Основи методики аудиторської перевірки оборотних активів у відповідності з вимогами ДКЦПФРУ. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №8. – с.45-51.
 4. Редько К.О. Проблеми аудиту звітності господарських товариств, трансформованої за Національними нормативами (стандартами) обліку. // Удосконалення національних нормативів аудиту: Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції з аудиту 11-12 травня 2000 р. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – с.27-31.
 5. Редько К.О. Аудит звітності господарських товариств в Україні – аналіз результатів та перспектив. // Аудит як важливий інструмент ринкової економіки: Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції з аудиту 05-06 жовтня 2000 р. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – с. 102 –109.
 6. Редько К.О. Визначення безперервності функціонування ВАТ: проблема інструментарію аудиту. // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції квітень 2001 р. – Регіональні перспективи. – 2001.- №2-3. – с.207-209.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансова звітність підприємства” за посиланням:

РубрикаФінансова звітність підприємства

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог