Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку

Бібліографічний опис

Польова О. Л. Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Польова Олена Леонідівна – Київ, 2002. – 16 с.

Анотація

У дисертації обґрунтовані теоретичні, методологічні і практичні аспекти оцінки обсягу і тенденцій виробництва яловичини, вдосконалені методики аналізу, розроблені нові підходи до прогнозування її виробництва, вивчена кон’юнктура ринку яловичини, встановлені причини не сформованості її ринку. Досліджені причини зменшення виробництва яловичини. Запропонована систематизація факторів оцінки та прогнозу розвитку скотарства. Обґрунтовані напрямки зниження витрат при виробництві яловичини, особливо кормів та затрат праці у тваринницьких підприємствах. Відпрацьовані основні організаційно-економічні важелі підвищення рентабельності виробництва яловичини як фактора наповнення регіонального ринку конкурентоспроможною продукцією.

Ключові слова

ринок, яловичина, виробництво, аналіз, прогноз, облік, затрати, корми, праця, рентабельність

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: актуальність теми

Актуальність теми зумовлюється необхідністю поліпшення системи економічного аналізу, зорієнтованої на пошук додаткових можливостей підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств за рахунок нарощування обсягу виробництва високоякісної яловичини і формування її ринку.

Дослідження показує, що за роки створення ринкових умов у виробництві яловичини і в формуванні її ринку склалися негативні тенденції. Якщо в 1990 році загальний обсяг виробництва м’яса в Україні перевищував 4 млн. тонн, то в останні роки він скоротився майже наполовину. Аналогічна ситуація склалася при виробництві яловичини, яка в структурі виробництва м’яса становить близько 50 відсотків. Знижується і економічна ефективність її виробництва. Якщо рівень рентабельності виробництва яловичини в 1990 році становив 43,7%, то в 2001 році (суспільний сектор) її виробництво було збиткове (-46%). Зниження економічної ефективності виробництва яловичини не дає можливості повною мірою використовувати тваринництво і, зокрема, скотарство для швидкого виходу аграрного сектора з кризового стану і стабілізації економічного розвитку як окремих регіонів, так і  країни в цілому.

Стан вивчення проблеми

Вивчення літературних джерел показало, що вчені-економісти України, які досліджують розвиток скотарства, більше уваги приділяють теорії і практиці вирішення техніко-технологічних та організаційно-економічних питань виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі м’ясної продукції скотарства і недостатньо – дослідженням теоретико-прикладних проблем реформування окремих галузей. Однак в Україні вже є наукова база, яка дає змогу оцінити розвиток скотарства з використанням ринкового підходу. Із вітчизняних вчених, які займаються теоретичними і практичними питаннями реформування галузі на засадах ринкових відносин  можна відзначити таких вчених, як В. Амбросова, П. Березівського, В. Бойка, В. Войтеха, В. Зимовця, Ю. Коваленка, Т. Куць,  С. Поперечного, Л. Попову, П. Саблука, В. Савчука та інших вчених.

Однак, незважаючи на численні наукові розробки, питання методології і методики аналізу виробництва яловичини в умовах формування її ринку залишаються малодослідженими. У зв’язку з цим необхідними є наукові розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій, використання яких забезпечило б ринкову орієнтацію різних видів діяльності агроформувань, у тому числі галузі скотарства, що зумовлює вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проведене відповідно до наукових тематик Національного аграрного університету “Розробити систему економічного аналізу діяльності підприємств і організацій регіонального АПК” (номер державної реєстрації 0196U013081), “Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК” (номер державної реєстрації 0199U002510).

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці методологічних і практичних положень аналізу виробництва яловичини, яке в сучасних умовах ґрунтується на інтеграції зусиль великих, середніх і малих її виробників, що є суб’єктами формування і функціонування ринку яловичини.

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі задачі:

 • вивчення й узагальнення теоретичних та практичних положень щодо розвитку виробництва яловичини в сучасних умовах становлення і функціонування її ринку;
 • розробка наукового інструментарію аналізу ринково-орієнтованого виробництва яловичини;
 • узагальнення і доповнення існуючих методик аналізу і прогнозу виробництва та продажу яловичини;
 • оцінка стану і динаміки розвитку виробництва м’ясної продукції скотарства у Вінницькій області;
 • виявлення особливостей та недоліків формування ринку яловичини, що негативно впливає на рівень життя населення регіону;
 • на основі функціонально-вартісного аналізу обґрунтування стратегії ринково-орієнтованого розвитку галузі, зокрема, на виробництво конкурентоспроможної продукції.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є аналітичні процедури оцінки та прогнозування виробництва і продажу яловичини.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних напрямів формування системи аналізу виробництва яловичини, зорієнтованого на вимоги ринку.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: методи дослідження

В основу теоретичного і методологічного аспектів дослідження покладені базові положення вітчизняної і зарубіжної економічної науки в галузі економічного аналізу, бухгалтерського обліку, інформаційних систем, виробництва сільськогосподарської продукції та формування цільових ринків.

Для реалізації поставлених задач використовувався системно-функціональний підхід і комплекс методів економічного дослідження: монографічний, вибірковий, групування, індексний і факторний аналіз, розрахунково-конструктивний та інші статистико-математичні методи.

У дисертації використані положення законодавчих і нормативно-правових актів, статистична інформація України, Вінницької області, а також дані окремих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм, результати особистих спостережень, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з досліджуваних проблем.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: наукова новизна одержаних результатів

Підтверджується комплексом теоретичних та методичних підходів до аналітичного забезпечення управління виробництвом яловичини, адаптованого до умов ринку і полягає в наступному:

 • сформовано концепцію інтеграції крупнотоварних, середніх і малих виробників яловичини, що ґрунтується на синтезі їх виробничих та фінансових можливостей з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції і вирішення соціально-економічних проблем села;
 • розроблено й апробовано організаційно-інформаційну модель маркетингового аналізу цільового ринку, що ґрунтується на теоретико-методологічних засадах дослідження і враховує особливості виробництва яловичини в умовах формування її ринку;
 • вперше розроблено методики прогнозування виробництва яловичини з використанням нетрадиційних підходів – співвідношення обсягу виробництва молока і яловичини, запасів кормів на початок другого кварталу, шкали використання пасовищного періоду залежно від дати народження телят та віку їх реалізації, що підвищує оперативність обґрунтування перспективи виробництва та продажу яловичини;
 • запропонована система організаційно-економічних заходів нарощування обсягу виробництва яловичини з врахуванням регіональних особливостей: підвищення платоспроможного попиту населення, ліквідація диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію для села, розвиток міжгосподарської інтеграції, поліпшення кредитування та інших дотаційних механізмів державної підтримки, удосконалення ринкової інфраструктури, створення сервісних інформаційно-аналітичних і консультативно-маркетингових служб, покликаних оперативно і якісно задовольнити потреби в цих послугах суб’єктів ринку м’ясної продукції та ін.;
 • обґрунтовано з використанням функціонально-вартісного аналізу передумови підвищення конкурентоспроможності яловичини – нарощування виробництва високоякісної продукції, зменшення затрат праці і кормів на її одиницю, раціональне використання тваринницьких будівель, максимальне використання зелених кормів, застосування малозатратних способів доставки кормів та ін. – як факторів зниження собівартості, а відповідно і ціни яловичини.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в уточненні та доповненні методик аналізу і прогнозу виробництва та продажу яловичини; розробці організаційно-інформаційної моделі, яка упорядковує аналітичні процедури і є передумовою прийняття суб’єктами ринку яловичини обґрунтованих управлінських рішень з розвитку скотарства, формування та функціонування цільових продовольчих ринків. Рекомендації спрямовані на поліпшення якості інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом яловичини в умовах його адаптації до ринкових умов.

Результати досліджень автора увійшли у перспективні плани розвитку племінних господарств, товарних ферм, у проектні розробки сільськогосподарських підприємств (“Паспорт технологічного проекту виробництва 5000 і більше кілограм молока від корови за рік”, “Племінний план стада симентальської породи племзаводу “Вила”). Результати дослідження прийняті до використання в галузі тваринництва та використовуються в навчальному процесі Вінницького державного аграрного  університету, зокрема, “Методичні рекомендації по виконанню теми курсового проекту “Статистико-економічний аналіз виробництва яловичини”.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: особистий внесок здобувача

Особисто здобувачем сформовано концепцію інтеграції різних сільськогосподарських товаровиробників яловичини, запропоновано систему показників та алгоритмів аналізу і прогнозу виробництва та продажу яловичини, обґрунтовано систему організаційно-економічних заходів, спрямованих на відродження і стабілізацію скотарства, нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції галузі.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: апробація результатів дослідження

Основні положення результатів дослідження доповідались і одержали схвалення на науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів з проблем розвитку АПК у Національному аграрному університеті  (1998-1999 рр.), у Вінницькому державному аграрному університеті “Сучасна аграрна наука: напрями  досліджень, стан і перспективи” (1996-2002 рр.), на Міжнародній конференції “50 років від дня заснування зооінженерного факультету” (м. Львів, 1999 р.), у доповідях на науково-практичних семінарах у районах Вінницької області “Наука – виробництву” (1997-2001 рр.).

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: обсяг і структура дисертаційної роботи

Дисертація викладена на  219 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 233 найменувань,  містить 24 таблиці,  15 рисунків, 34 додатки.

Аналіз виробництва в умовах розвитку ринку: публікації результатів дослідження

Основний зміст дисертації викладений у 11 опублікованих працях. Загальний обсяг публікацій 3,0 друкованих аркушів. Усі публікації у наукових фахових виданнях.

 1. Польова О.Л. Затрати робочого часу на прибирання тваринницьких приміщень // Вісник ВДСГІ.– 1998. – Вип. 2. – С. 126–130.
 2. Польова О.Л. Роздача кормів із закінченим виробничим циклом та їхнє виробничо економічне порівняння // Вісник ВДСГІ.– 1998. – Вип. 2.  –  С. 138–142.
 3. Польова О.Л. Аналіз виробництва молока та яловичини в усіх категоріях господарств в Україні та Вінницькій області // Зб. наук. праць ВДСГІ. – 1998. – Вип. 5. – С.184–191.
 4. Польова О.Л. До методики прогнозування виробництва молока і яловичини залежно від запасів кормів за показниками першого кварталу // Вісник БДАУ: Біла Церква. – 1999. – Вип. 8. Частина 2. –  С.148–152.
 5. Польова О.Л. Використання пасовищного періоду при виробництві яловичини // Наук. вісник ЛДАВМ: Львів. 1999. – Вип. 3. Частина 2. –  С.80–84.
 6. Польова О.Л. Система факторів ефективності виробництва яловичини // Науковий вісник НАУ: Київ. 1999. –  Вип. 18. –  С.125–128.
 7. Польова О.Л. Економічна ефективність використання пасовищного періоду при виробництві яловичини до різного віку реалізації молодняку великої рогатої худоби з врахуванням дати народження // Зб. наук праць ВДСГІ. 1999. – Вип. 6. –С. 68-78.
 8. Польова О.Л. Аналіз формування платоспроможного попиту на сільсько-господарську продукцію // Зб. наук праць ВДАУ. 2000. – Вип. 7. – С. 229–234 .
 9. Польова О.Л. Формування основних важелів продовольчого ринку // Зб. наук. праць ВДАУ. 2000. –  Вип. 8. Т. 2. – С. 133–139.
 10. Польова О.Л. Аналітичні аспекти зменшення виробництва молока та яловичини у реформованих сільськогосподарських підприємствах Вінниччини // Збірник матеріалів першої міжвузівської конференції аспірантів та молодих викладачів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”: Вінниця, 2001. – С. 47–48.
 11. Польова О.Л. Основні фактори формування ціни на ринку продукції скотарства // Збірник матеріалів другої міжвузівської конференції аспірантів та молодих викладачів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”: Вінниця, – С. 27–28.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво продукції” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог