Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремотних підприємств України)

Облік та аналіз фінансових результатів

Бібліографічний опис

Пархоменко Н. М. Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремотних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пархоменко Наталія Миколаївна – Київ, 2002. – 17 с.

Анотація

У дисертації висвітлені питання методології обліку та аналізу фінансових результатів у відповідності з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Обґрунтовано нові підходи до вирішення питань обліку та аналізу фінансових результатів; уточнено класифікацію складу витрат та доходів діяльності підприємств, здійснено їх структуризацію та систематизацію з урахуванням вимог і особливостей оперативних і перспективних завдань, що вирішуються підприємством. Розроблено пропозиції щодо оптимізації рахунків доходів і витрат з метою підвищення повноти, достовірності і своєчасності відображення облікової інформації.

Ключові слова

бухгалтерський облік, витрати, дохід, прибуток, збитки, фінансові результати, фінансовий стан

Облік та аналіз фінансових результатів: актуальність теми

В умовах становлення ринкових відносин в Україні відбувається пошук нових форм і методів управління народногосподарським комплексом і його галузями. Переглядаються малоефективні підходи, формуються нові позиції і принципи функціонування і розвитку авіаремонтної промисловості України. Тому особливої актуальності набуває удосконалення системи обліку фінансових результатів на підприємстві. Адже результати роботи кожного підприємства, його конкурентноздатність залежать не тільки від якості продукції, а й від обсягів понесених ним витрат, отриманих доходів. Здійснення дієвого контролю за формуванням фінансового результату стає однією з важливих задач системи управління виробництвом. Запровадження протизатратної системи господарювання зумовлює необхідність удосконалення обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції.

Трансформаційні процеси в економіці України потребують перегляду діючих нормативних актів до питань обліку витрат та доходів, їх наукового обґрунтування.

Наявні методики обліку фінансового результату побудовані на уніфікованій для усіх галузей промисловості основі і не відображають особливостей впливу реальних умов авіаремонтного виробництва на величину витрат та доходів. Ці обставини зумовили вибір теми  дисертаційного дослідження.

Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів обліку і аналізу діяльності підприємств приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені–економісти: М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, С.Ф.Голов, В.І. Єфіменко, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Є.В.Мних, Л.В.Нападовська, М.С.Пушкар, В.С.Рудницький, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швець, С.І.Шкарабан, П.С.Безруких, К.Друрі, Дж.Кейнс, Ч.Харнгерн, Дж.Фостер, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій, Я.В.Соколов та інші.

Облік та аналіз фінансових результатів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт  Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). Особисто автором було внесено пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації обліку і аналізу фінансових результатів на базі авіаремонтних підприємств.

Облік та аналіз фінансових результатів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування і розробка основних напрямків удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів на авіаремонтній промисловості відповідно до вимог національних стандартів. Така цільова спрямованість зумовила постановку і розв’язання наступних завдань:

 • визначити особливості формування фінансових результатів як важливого об’єкта бухгалтерського обліку;
 • уточнити соціально-економічну сутність прибутку як економічної категорії;
 • проаналізувати сучасну систему економічного групування та складу витрат і доходів;
 • оцінити діючу методологію обліку фінансових результатів на підприємствах авіаремонтної промисловості;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку доходів та витрат;
 • здійснити на основі економіко-математичних методів аналіз динаміки отриманого та розподіленого прибутку.

Облік та аналіз фінансових результатів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність авіаремонтних підприємств України.

Предметом дослідження є облік і аналіз фінансових результатів в авіаремонтному виробництві.

Облік та аналіз фінансових результатів: методи дослідження

Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку та аналізу фінансових результатів авіаремонтних підприємств України. Використовувались економічні методи: на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження – індуктивний; у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний, а також методи аналізу і синтезу для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі. Вивчаючи облік фінансових результатів, на етапі розробки пропозицій щодо покращення стану обліку на підприємствах галузі, застосовувались методи: деталізація, групування, узагальнення, економіко-математичне моделювання. Для виявлення раціональних методів проведення аналізу витрат та доходів, примінені методи: середніх величин, факторний аналіз, розробка показників ефективності діяльності підприємств, побудова аналітичних таблиць.

Облік та аналіз фінансових результатів: наукова новизна одержаних результатів

В дисертаційній  роботі здійснено комплексне дослідження формування та обліку фінансових результатів авіаремонтних підприємств, що грунтується на вимогах і завданнях, висунутих перед теорією і практикою господарювання новими економічними методами управління.

Облік та аналіз фінансових результатів: особистий внесок здобувача

Особистий внесок дисертанта у розробку цієї проблематики становлять наступні положення, які визначають наукову новизну дисертації:

 • уточнено соціально-економічну сутність прибутку в історичному аспекті  та принципи управління фінансовими результатами в умовах ринкової економіки;
 • обґрунтовано підходи до групування і складу витрат та доходів як передумов удосконалення обліку і аналізу витрат та доходів виробництва, визначення фінансового результату;
 • визначено шляхи удосконалення обліку доходів на авіаремонтних підприємствах;
 • розроблено рекомендації щодо поліпшення обліку фінансових результатів;
 • обґрунтовано доцільність використання в обліку і аналізі фінансових результатів авіаремонтних підприємств більш раціональних методів і прийомів;
 • на основі економіко-математичних методів визначено вплив факторів, що визначають обсяг і структуру фінансових результатів.

Облік та аналіз фінансових результатів: практичне значення одержаних результатів дослідження

Результати дослідження можуть бути використані при обґрунтуванні формування,  обліку та аналізу фінансових результатів на авіаремонтних підприємствах. Вони також можуть бути покладені в основу розробки нормативних актів з обліку та аналізу витрат і доходів.

Ряд пропозицій здобувача впроваджено на державних підприємствах “Завод №410 цивільної авіації” (довідка № 19-38 від 27.02.02р.), ДП МОУ “КАРЗ” АВІАКОН” (довідка №328/1 від 22.02.02р.) та Севастопільському авіаційному підприємстві (довідка №89 від 25.02.02р.),а також використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету (довідка від 27.02.2002р.).

Облік та аналіз фінансових результатів: апробація результатів дисертаційного дослідження

Теоретичні та методичні розробки, викладені в дисертації, доповідались автором на  міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м.Житомир, 23-24 листопада, 2000р.), на науково-практичній конференції “Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України” (м.Львів, червень 2001р).

Облік та аналіз фінансових результатів: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 104 найменувань, що викладено на 200 сторінках друкованого тексту. Робота ілюстрована 13 таблицями на 15 сторінках, 16 рисунками на 16 сторінках, 10 додатками на 10 сторінках.

Облік та аналіз фінансових результатів: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 6 роботах:  у наукових фахових журналах – 4 статті, підготовлених самостійно та у співавторстві, загальним обсягом 2,4 друкованого аркуша, а також матеріали і тези науково-практичних конференцій – 2 тези, загальним обсягом 0,3 друкованого аркуша.

У наукових фахових виданнях:

 1. Кужельний М.В., Пархоменко Н.М. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: сучасний стан, процеси відпрацювання та впровадження./ Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Вісник Економіка.- Випуск 52.- Київ, січень 2001р.- с.12-18.- 0,5 д.а у співавторстві, в тому числі особисто автором підготовлено і розроблено питання виправлення помилок і змін у фінансових звітах згідно національних П(С)БО 0,25 д.а.
 2. Пархоменко Н.М. Визначення прибутку у порівнянні з міжнародним законодавством./ Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 89. – Дніпропетровськ: ДПУ.2001. – с.103-106.- 0,2 д.а.
 3. Пархоменко Н.М. Методичні особливості визначення фінансових результатів./ Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 122. Частина 3. – Харків: 2000р.- с.65-67.- 1,5  д.а.
 4. Пархоменко Н.М.  Визначення  податку  на  прибуток в сучасних умовах./ “Держава та регіони” Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. №4.  – Запоріжжя: ЗІДМУ.2001р.- с.156-158. – 0,2 д.а.

В інших виданнях:

 1. Пархоменко Н.М. Концепції обліку процесів реалізації продукції та визначення фінансових результатів./ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина 2.- Житомир, 23-24 листопада, 2000.- с.150-153.- 0,2  д.а.
 2. Кужельний М.В., Пархоменко Н.М. Принципи бухгалтерського обліку./ Матеріали науково-практична конференції “Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України”.- Науковий збірник. Спецвипуск 7. – Львів, червень 2001р.- с.276-280.- 0,2 д.а у співавторстві, в тому числі особисто автором підготовлено і розроблено питання щодо визначення платоспроможності вимог до бухгалтерського обліку 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємства” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог