Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України)

Облік та аналіз використання виробничих запасів

Бібліографічний опис

Кундеус О. М. Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кундеус Олександр Михайлович – Тернопіль, 2002. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена обліку та аналізу виробничих запасів, як основним об’єктам в управлінні діяльністю підприємств. Обґрунтовуються їх класифікація та методи оцінки – шляхом вдосконалення діючих методик та розробки нових. На основі проведених досліджень з класифікації та оцінки виробничих запасів на вітчизняних та зарубіжних фірмах даються практичні рекомендації щодо визначення достовірності оцінки виробничих запасів методом зміни бази розподілу транспортних витрат та ведення на окремих рахунках обліку заготівельно-складських і транспортних витрат. Науково обґрунтована необхідність проведення дооцінки виробничих запасів до діючих ринкових цін. Розроблено та впроваджено у практику діяльності підприємств нові, уніфіковані регістри бухгалтерського обліку виробничих запасів, розкриті можливості їх застосування в умовах його комп’ютеризації. Рекомендовані власні підходи до проведення оперативного аналізу використання виробничих запасів у даній галузі.

Ключові слова

виробничі запаси, класифікація, оцінка, організація, методика, облік, оперативний аналіз, автоматизоване робоче місце бухгалтера

Облік та аналіз використання виробничих запасів: актуальність теми

В результаті  переходу  від централізованої планової до ринкової економіки в Україні необхідно створити власну економічну модель системи господарювання, в якій якомога повніше і гармонійніше поєднувалися б традиційні ринкові атрибути, особливості національного менталітету та економіко-соціальної структури суспільства. Як показує практика, нині основні акценти ставлять переважно на такі стабілізуючі чинники, як податкова реформа, фінансово-кредитна політика, приватизація державного майна тощо. Але очевидно, що ці зусилля у процесі стабілізації народногосподарського комплексу не дадуть позитивного результату, якщо окремі підприємства виявляться недієздатними в нових умовах господарювання. Тому зміцнення фінансового стану, стабілізація роботи окремих підприємств у підсумку приведуть до підняття економіки України.

В умовах переходу до ринку основою стабільної роботи підприємства є висока продуктивність праці, зниження матеріаломісткості продукції, а на їх основі – отримання максимального прибутку. Оскільки основа будь-якого матеріального виробництва – виробничі запаси, то важливу роль у підвищенні ефективності їх використання на підприємстві має відіграти насамперед правильна організація бухгалтерського обліку та аналізу. Підвищення ритму скляного виробництва, складність економічних зв’язків вимагають орієнтації обліку і аналізу на одержання оперативної інформації про їх витрачання, що дасть змогу керівникам різних рівнів приймати оперативні рішення у разі допущення відхилень від норм.

Скляна промисловість належить до галузей із середнім рівнем матеріаломісткості. Питома вага затрат сировини і матеріалів у собівартості продукції зі скла становить від 30% до 50%. Цей факт свідчить, що раціональне використання виробничих запасів має для даної галузі суттєве значення. Проте дослідження практики обліку та аналізу на підприємствах скляної промисловості показали, що облік та аналіз використання сировини і матеріалів має ряд недоліків і потребує вдосконалення. До них належать зокрема: відсутність в галузі прогресивних методів обліку витрачання сировини і матеріалів, використання середньостатистичних норм витрат, непристосованість первинної документації до галузевих особливостей, низький рівень комп’ютеризації облікових процесів, відсутність методики аналізу ефективності використання матеріальних цінностей.

Стан вивчення проблеми

Вказані недоліки значною мірою зумовлені тим, що до цих пір відсутні інструктивні матеріали, які б регулювали в галузі питання нормативного обліку витрат сировини і матеріалів. Є типові інструкції, але вони не враховують особливості технології скляного виробництва. Те ж саме можна сказати і про організацію обліку та аналізу в умовах використання комп’ютерної техніки.

Розвиткові теорії і практики обліку та аналізу використання виробничих запасів присвячено багато праць як вітчизняних дослідників: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Я.А. Гончарука, З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього, В.І. Єфіменка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, Б.М. Литвина, Є.В. Мниха, В.С. Рудницького, Б.Ф. Усача, І.Д. Фаріона, Р.В. Федоровича,  В.Г. Швеця, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, І.Г. Яремчука, так і зарубіжних: Є.В. Алтухова, Х. Андерсона, С.Б. Барнгольц, С.І. Волкова, Є.П. Козлової, Д. Колдуелла, Б. Нідлза. Однак в них досліджуються , як правило, загальні питання, не пов’язані із специфікою скляної промисловості.

Важливість зазначених проблем, необхідність удосконалення системи обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах галузі і обумовило вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної теми “Дослідження та розробка концептуальних основ формування національної системи бухгалтерського обліку в Україні” (№ держреєстрації D 199U001045). Особисто автором розроблено методику обліку і аналізу використання виробничих запасів, яка є підрозділом названої теми.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу надходження й витрачання сировини і матеріалів у скляному виробництві для підвищення якості управління матеріальними затратами. Досягнення мети передбачало формування та вирішення наступних наукових і практичних завдань:

 • дослідити економічний зміст категорій “матеріальні цінності”, “матеріальні ресурси”, “предмети праці”, “виробничі запаси”, їх склад, класифікацію та оцінку;
 • проаналізувати чинну організацію та методику бухгалтерського обліку виробничих запасів та виявити шляхи їх вдосконалення;
 • розробити окремі регістри з обліку оприбуткування, зберігання та витрачання сировини і матеріалів у скляному виробництві;
 • подати пропозиції щодо розмежування обліку сировинних матеріалів, необхідних для створення шихти (суміші для варіння скломаси), та обліку скломаси для виготовлення скловиробів;
 • дослідити методологію та організацію нормування витрат сировини і матеріалів в умовах нормативного методу обліку;
 • сформувати систему показників для визначення ефективності використання матеріальних ресурсів із пристосуванням до умов скляної промисловості;
 • внести пропозиції щодо вдосконалення оперативного економічного аналізу використання виробничих запасів у скляному виробництві.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарські операції і процеси, пов’язані із наявністю і рухом виробничих запасів на підприємствах скляної промисловості України.

Предметом дослідження є методика і організація обліку та аналізу виробничих запасів,  її вплив на результати фінансової діяльності, розмір податків, управління підприємствами скляної промисловості України.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: методи дослідження

Методологічними засадами дисертаційної роботи є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які стосуються проблем обліку та аналізу виробничих запасів. В процесі дослідження використовувались загальнонауковий діалектичний метод (обгрунтування категорій “матеріальні цінності”, “матеріальні ресурси”, “предмети праці”, “виробничі запаси”), а також методи аналізу і синтезу (нормування виробничих запасів), логічного та історичного (класифікація та оцінка виробничих запасів), індукції (аналіз витрачання виробничих запасів), порівняння (аналіз матеріаломісткості продукції),  та інші прийоми статистично-економічного дослідження.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: наукова новизна  результатів дослідження

Новизна досліджень полягає у вдосконаленні організації бухгалтерського обліку та аналізу, розробці організаційних і методичних процедур класифікації та оцінки виробничих запасів, застосування яких сприятиме підвищенню ефективності їх зберігання та витрачання в нових умовах господарювання.

На підставі виконаних досліджень одержані наступні основні наукові результати, що складають наукову новизну дослідження:

 • уточнено визначення  категорій “матеріальні цінності”, які представляють собою сукупність засобів та предметів праці, ”предмети праці”, які складаються із матеріальних ресурсів та незавершеного виробництва, “матеріальні ресурси”, до складу яких входять виробничі запаси та енергія (електрична, теплова), “виробничі запаси”, якими є сировина і основні матеріали, допоміжні матеріали, тара, комплектуючі та напівфабрикати, запасні частини та паливо;
 • доповнено діючу класифікацію виробничих запасів, за роллю у процесі виробництва і за фізико-технічними властивостями та удосконалено методику їх оцінки  за первісною вартістю із використанням  методики розподілу транспортних витрат між видами предметів праці пропорційно їх маси, а не вартості (зараз застосовується несистемна класифікація виробничих запасів);
 • змінено структуру відомості № 5.1 шляхом введення додаткових граф в частині надходження та витрачання запасів із відображенням запропонованого автором розподілу транспортно-заготівельних витрат.
 • сформовано методичні підходи щодо розмежування обліку сировинних матеріалів, необхідних для створення шихти (суміші для варіння скломаси), та обліку скломаси для виготовлення скловиробів, результатом яких є складання окремих калькуляцій по шихті і скломасі (нині такий облік не здійснюється);
 • запропоновано удосконалену методику нормування виробничих запасів, основу якої складає аналіз впливу технології та організації виробництва на витрачання кожного виду сировини і матеріалів, підбору вимірювачів, визначення структури норми та її розрахунку за елементами;

також

 • запропоновано систему показників використання виробничих запасів для умов скляного виробництва:
  • а) питому вагу місцевої сировини (крейди, піску) у загальній вартості основних матеріалів;
  • б) коефіцієнт використання скломаси;
  • в) коефіцієнт використання склобою;
  • г) питому вагу склобою у вартості скломаси, застосування яких дозволить покращити аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів (в даний час використовуються окремі із перерахованих показників);
 • розроблено пропозиції по удосконаленню оперативного економічного аналізу витрачання ресурсів, суть яких полягає у переорієнтації на більше використання натуральних, а не вартісних показників.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: практичне значення отриманих результатів

Реалізація пропозицій автора сприятиме підвищенню ефективності бухгалтерського обліку, аналізу та контролю за зберіганням і раціональним використанням виробничих запасів підприємств скляної промисловості.

Результати дослідження можуть бути використані у процесі подальшого реформування системи бухгалтерського обліку та аналізу підприємств скляної промисловості України.

Запропоновані у дисертації рекомендації та пропозиції щодо методики оцінки виробничих запасів та окремі регістри руху сировини і матеріалів ухвалені до впровадження у практику діяльності ВАТ “Бережанський склозавод”(довідка № 07/2020) та ВАТ “Рогачинський  завод скловиробів”(довідка № 60). Окремі пропозиції та розрахунки надіслані до Асоціації підприємств скляної промисловості “Скло України” для розробки та впровадження “Інструкції з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції підприємств скляної промисловості України”.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати досліджень автор представив на науково-практичних конференціях з проблем обліку та аудиту в Україні, зокрема:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Україна та її регіони у світовій глобалізуючій системі”, що відбулась 12–13 квітня 2000 р. у Донецьку,
 • науково-практичній конференції “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті”, що відбулася 27–28 квітня 2000 р. у Рівному,
 • регіональній науково-практичній конференції “Стратегія сталого розвитку Закарпаття: еколого-економічні та соціальні моделі”, що відбулася 30 листопада 2001 р. в Ужгороді,
 • методичній конференції з питань трансформації бухгалтерського обліку на підприємствах скляної промисловості згідно вимог національних стандартів, що відбулася в Українській державній корпорації промисловості будівельних матеріалів  в 2001 р. у Києві.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Повний обсяг дисертаційної роботи – 153 сторінки, у тому числі 18 таблиць, розміщених на 18 сторінках; 7 рисунків, розміщених на 7 сторінках; 14 додатків – на 16 сторінках. Список використаної літератури складається зі 167 найменувань на 12 сторінках.

Облік та аналіз використання виробничих запасів: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 7 робіт, у тому числі 5 статей у наукових фахових виданнях і 2 статті у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій становить  3.5 друкованих аркушів.

У наукових  фахових виданнях:

 1. Кундеус О.М. Методичні аспекти обліку сировини і матеріалів з врахуван- ням рівня інфляції. // Вісник Тернопільської академії народного господарства,  1998, № 4. с.75-82.- 0.7 д.а.
 2. Кундеус О.М. Щодо концепції автоматизації управлінського обліку. // Вісник Тернопільської академії народного господарства,  2000, № 11. С.124-130. –0.6 д.а.
 3. Кундеус О.М. До питання ефективності використання матеріальних ресурсів в скляній промисловості. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2000, № 6. С.253-259.- 0.7 д.а.
 4. Кундеус О.М. Особливості класифікації та оцінки виробничих запасів на підприємствах скляної промисловості. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2001, № 8. С.215-221. – 0.7 д.а.
 5. Кундеус О.М. Облік матеріальних ресурсів в умовах застосування національних стандартів. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Економіка”, 2001, Випуск № 9. С.539-544.- 0.4 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Кундеус О.М. До питання управління використанням матеріальних ресурсів підприємств. // Збірник наукових праць Рівненського економіко-гуманітарного інституту, 2000, С.370-372.- 0.2 д.а.
 2. Кундеус О.М. Система бухгалтерського обліку в умовах інфляції. // Регіональний збірник наукових праць по економіці. Донецьк, Юго-Восток, 2000, с.272-276. – 0.2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробничі запаси” за посиланням:

РубрикаВиробничі запаси

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог