Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підприємств гірничовидобувної галузі)

Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підприємств гірничовидобувної галузі)

Бібліографічний опис

Погрібна О. П. Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підприємств гірничовидобувної галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Погрібна Олена Павлівна – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

Розглянуто й обгрунтовано нові підходи до вирішення проблемних питань організації обліку та контролю виробничих затрат і калькулювання собівартості продукції на засадах ефективного управління витратами підприємства. Визначено особливості гірничого виробництва та їх вплив на постановку й організацію обліку та контролю затрат на виробництво. Наведено пропозиції щодо вдосконалення методики виробничого обліку та внутрішньогосподарського контролю затрат підприємства. Обгрунтовано об’єкти обліку затрат і калькулювання собівартості продукції гірничовидобувних підприємств. Визначено можливості обліку на місцях виникнення і центрах затрат, центрах відповідальності з позицій контролю та забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. Розроблено конкретні рекомендації щодо організації та методики оперативного обліку й контролю прямих і непрямих витрат з використанням ПЕОМ.

Ключові слова

прямі та непрямі витрати, собівартість, місця та центри виникнення витрат, центр відповідальності, внутрішньогосподарський контроль

Облік і контроль затрат на виробництво: актуальність теми

В Україні відбуваються радикальні зміни в системі бухгалтерського обліку та економічного контролю з метою одержання достовірної інформації для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Тому вивчення досвіду розвинутих країн і пропозицій вітчизняних економістів щодо реформування обліку  є одним із найважливіших завдань науки і практики в сучасних умовах господарювання.

Вирішення цього завдання пов’язано з:

 • адаптацією існуючої системи обліку та контролю до міжнародних стандартів,
 • посиленням теоретичних досліджень,
 • впровадженням у практику нових підходів і методик організації обліку та контролю ресурсів і їх використання,
 • підвищенням ролі бухгалтера в управлінні  виробництвом.

Удосконалення організації ведення бухгалтерського обліку нерозривно пов’язано з вирішенням актуальних питань:

 • визначенням складу затрат і порядку їх відображення;
 • коригуванням затрат на виробництво;
 • організацією обліку за центрами затрат і центрами відповідальності.

Чітка побудова обліку підвищує його роль як основного засобу контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів підприємства та зниженням собівартості продукції.

Стан вивчення проблеми

Облік затрат виробництва і калькулювання собівартості продукції в останній час зазнають критичних оцінок, пропонуються шляхи їх удосконалення. У наукових і практичних публікаціях по-різному трактуються існуючі методи обліку виробничих затрат і визначення собівартості продукції. На Україні вже ведеться велика робота по наближенню бухгалтерського обліку та контролю до міжнародних стандартів. Але вивчення зарубіжної методології обліку виробничих затрат і її адаптація до економічних умов України – дуже складний процес і не завжди ефективний. А тому, наукові розробки по удосконаленню бухгалтерського обліку та контролю затрат виробництва потрібно орієнтувати не тільки на міжнародні стандарти  і  досвід,  а  й  на  конкретні  умови  та специфіку  підприємств  відповідної галузі,  на можливі зміни у процесі економічних реформ.

Розвитку теорії та практики обліку і калькулювання собівартості, внутрішньогосподарського контролю затрат виробництва сприяли роботи як західних економістів К.Друрі, Макконелла, Б.Нідлза, П.Самуельсона, П.Фрідмана, Ч.Т.Хорнгрена, так і вітчизняних М.Т.Білухи, В.І.Єфіменка, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, В.В.Сопка, М.Г.Чумаченка, Ф.Ф.Бутинця, Г.Г.Кірейцева, В.П.Завгороднього, З.В.Гуцайлюка, М.С.Пушкаря, В.Г.Линника,  А.М.Герасимо-вича,  інших.

Вищевикладене зумовило вибір теми дисертаційного дослідження і його основні напрямки.

Облік і контроль затрат на виробництво: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету з теми: “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785. Особистий внесок полягає в запропонованій, уточненій методиці калькулювання собівартості в гірничовидобувній галузі, а також у пропозиціях більш досконалої методики обліку і контролю затрат на виробництво.

Облік і контроль затрат на виробництво: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка методологічних і прикладних питань виробничого обліку, калькулювання собівартості продукції та контролю затрат на виробництво з урахуванням особливостей гірничовидобувної галузі.

Для досягнення зазначеної мети були визначені такі задачі:

 • вивчити сутність затрат на виробництво та їх економічну природу;
 • дослідити системи класифікації затрат ї їх основні ознаки;
 • виявити організаційно-технологічні особливості гірничовидобувної галузі, які впливають на організацію та методологію обліку і контролю затрат на виробництво;
 • розглянути існуючі методологічні підходи в організації обліку і контролю затрат на виробництво і можливості їх використання та удосконалення ;
 • критично оцінити порядок зведеного обліку затрат на виробництво та методики калькулювання собівартості продукції;
 • дослідити систему внутрішньогосподарського контролю затрат на виробництво;
 • розробити основні принципи організації та методології виробничого обліку і контролю, калькулювання собівартості продукції, враховуючи вимоги ринкової економіки та  досвід зарубіжних підприємств.

Облік і контроль затрат на виробництво: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань обліку і контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції у гірничовидобувній галузі.

Об’єктом дослідження проблем обліку і контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції стали підприємства гірничовидобувної промисловості державної акціонерної компанії “Укррудпром”. Об’єктивні економічні умови поставили гірничі підприємства Кривбасу перед фактом, що конкурувати на європейському сировинному ринку, який зараз заповнюється дешевою австралійською,  бразильською, південноафриканською рудою, сьогодні можна тільки шляхом максимального здешевлення своєї продукції та підвищення її якості. Тому дослідження були проведені на основі даних підприємств з відкритим способом видобутку руди і наступним її збагаченням: відкритих акціонерних товариств “Південний ГЗК”, “Центральний ГЗК”, “Північний ГЗК”, “Інгулецький ГЗК”, “Полтавський ГЗК” та підземним способом видобутку руди: шахт дочірнього підприємства “Криворізький державний залізорудний комбінат”, рудоуправління ім. Кірова та відкритого акціонерного товариства “Суха Балка”.

Облік і контроль затрат на виробництво: методи дослідження

Методами дослідження є діалектичний підхід до вивчення сучасного стану обліку виробничих затрат і калькулювання собівартості продукції та їх оцінки. На підставі діалектичного методу наукового пізнання у роботі проведено аналіз і синтез загальних понять, поєднання історичного і логічного в еволюції обліку затрат на виробництво і визначенні собівартості продукції. У процесі дослідження застосовувались прийоми групування, статистичних порівнянь, а також методи аналізу, спостереження, узагальнення та графічного зображення даних.

При дослідженні використовувались законодавчі акти України, нормативні документи, роботи провідних вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, а також власних досліджень автора дисертації.

Облік і контроль затрат на виробництво: наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження

Полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення методики обліку і контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на гірничовидобувних підприємствах.

Основні результати проведеного дослідження, які складають наукову новизну, характеризуються наступними теоретичними і практичними положеннями:

 • уточнена сутність затрат на виробництво і  основні ознаки їх класифікації;
 • визначені особливості гірничого виробництва, які впливають на постановку і організацію обліку та контролю виробничих затрат і калькулювання собівартості продукції;
 • запропонована більш досконала методика виробничого обліку та контролю затрат підприємства;
 • обґрунтовані об’єкти обліку затрат і калькулювання собівартості продукції гірничовидобувних підприємств;
 • визначені можливості обліку по місцям виникнення і центрам затрат,  центрам відповідальності з позицій контролю та забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;
 • вироблені конкретні рекомендації по організації та методиці оперативного обліку та контролю прямих і непрямих витрат з урахуванням використання ПЕОМ.

Облік і контроль затрат на виробництво: практичне значення одержаних результатів

Теоретична значимість проведеного дослідження полягає в уточненні та розробці методологічних положень удосконалення обліку та контролю затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Висновки і рекомендації, отримані в результаті досліджень, дозволяють  відокремити вузлові питання  та   основні   аспекти   організації управлінського (виробничого) обліку на підприємствах гірничовидобувної галузі.

Практичне значення здійснених досліджень полягає в реалізації методичних розробок і практичних рекомендацій, у практичну діяльність гірничих підприємств з метою підвищення оперативності, аналітичності та дієвості бухгалтерського обліку.

Рекомендації забезпечують чітке розмежування впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів на рівень виробничих витрат, методику їх обліку та контролю.

Результати досліджень дозволять підвищити в практичній діяльності шахт і гірничо-збагачувальних комбінатів наукову обгрунтованість  об’єктів обліку затрат і калькулювання собівартості продукції, внести суттєві зміни в організацію виробничого обліку; пов’язати оперативний облік і контроль прямих і непрямих витрат на різних рівнях управління підприємством.

На основі запропонованих методик обліку і контролю затрат виробництва стає можливим їх подальше удосконалення за допомогою впровадження автоматизованих робочих місць бухгалтерів на відповідних рівнях системи управління.

Окремі пропозиції автора розглянуті і впроваджуються у практику роботи підприємств гірничовидобувної галузі. Вони пройшли апробацію на шахтах Родіна (довідка № 53-54/620 від 23.09.2000 р.) та  ім. Леніна (довідка 53-14/138 від 23.03.2000 р.), які входять до складу дочірнього підприємства “Криворізький державний залізорудний комбінат” ( довідка № 53-01 від 18.05.2000 р.).

Підсумки наукового дослідження знайшли відтворення у восьми методичних розробках, які використовуються студентами Криворізького економічного інституту КНЕУ під час учбового процесу (довідка № 01-367 від 26.08. 2000 р.).

Облік і контроль затрат на виробництво: апробація результатів дослідження

Основні положення і результати дослідження були представлені на:

 • міжгалузевій науково-практичній конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (м. Львів, 15.05. 1997р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції  “Проблеми і перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” (м. Дніпропетровськ, 21.05. 1999 р.).

Облік і контроль затрат на виробництво: структура, зміст та обсяги дисертаційної роботи.

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 199 сторінок, 23 таблиці на 26 сторінках, 45 рисунків на 45 сторінках, 4 схеми на 4 сторінках та 23 додатка на 29 сторінках. Список використаних джерел становить 265 найменувань.

Облік і контроль затрат на виробництво: список опублікованих праць здобувача  за темою дисертації

По результатам досліджень було опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом  1,35 д.а.,  з них 4 – в наукових  фахових виданнях – 1,1 д.а., 2 – матеріали конференції – 0,25 д.а.

В наукових фахових виданнях:

 1. Погрібна О.П. (Кононова О. П.) Проблеми обліку виробничих витрат в сучасних умовах господарювання.// Придніпровський науковий вісник – 1998. – № 81 (148)– с. 87 – 90. – 0,2 д.а.
 2. Погрібна О. П. Питання класифікації затрат на виробництво в сучасних умовах.// Придніпровський науковий вісник. – 1998.- № 104 (171)– с. 28–32. – 0,3 д.а.
 3. Погрібна О. П. Загальнометодологічні принципи побудови управлінського обліку на підприємстві.// Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. Вип. 3. – К.: КНЕУ, 1999. – с. 155 – 159. – 0,3 д.а.
 4. Погрібна О.П. Економічна природа витрат на виробництво в гірничовидобувній промисловості. //Економіка та підприємництво: Зб. наукових праць молодих учених та аспірантів. Вип. 4/Відп. ред. С.І. Дем’яненко.-К.: КНЕУ, 2000.-с.103-107.-0,3 д.а.

В інших виданнях:

 1. Погрібна О. П., Бурак М. Т. Облік та калькулювання собівартості продукції: проблеми і перспективи // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” – Львівська комерційна академія. – 1997. –  с. 239 – 240. – 0,1 д.а. (особисто автора –  0,05 д.а. – визначення проблем обліку та калькуляції собівартості продукції і напрямків їх вирішення ).
 2. Погрібна О. П. Актуальні питання обліку і контролю затрат на виробництво в сучасних умовах господарювання. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” – Національна гірнича академія.- Дніпропетровськ, 1999 – с. 174 – 176 – 0,2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланнями:

РубрикаВитрати виробництва

РубрикаАналіз витрат виробництва

Всі матеріали на тему “Процес виробництва” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *