Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Бібліографічний опис

Некрасова Л. І. Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Некрасова Наталія Ігорівна – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методологічних аспектів удосконалення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, аналізу та прогнозування доходів, витрат і прибутку комерційного банку в умовах ринкової економіки відповідно до вимог реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності. В дисертаційній роботі систематизовано концептуальні положення методології і організації обліку, аналізу та прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку; визначено критерії та напрями моделювання обліку, аналізу та прогнозування доходів, витрат і прибутку в умовах застосування електронної системи обробки економічної інформації. Запропоновано напрями гармонізації бухгалтерського та податкового обліку; розроблено методику управлінського обліку фінансових результатів комерційного банку. Побудовано систему економічних показників і критеріїв їх оцінки в оперативному аналізі операційних доходів та витрат; на основі застосування сучасних методів фінансового аналізу внесено уточнення і доповнення у методику ретроспективного аналізу фінансових результатів; визначено принципи та запропоновано методи перспективного аналізу і прогнозування доходів, витрат і прибутку комерційного банку.

Ключові слова

облік, аналіз, прогнозування, доход, витрати, прибуток, банківські операції, ефективність, критерії оцінки

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: актуальність теми

Провідна роль банківської системи у залученні, накопиченні та розміщенні коштів з метою фінансування суб’єктів всіх галузей національної економіки вимагає особливо уважного ставлення до управління їх розвитком. Результати аналізу динаміки банківської системи за основними показниками дозволяють стверджувати, що на цей час банківську систему України в основному сформовано і подальший її розвиток прямо залежить від ефективності діяльності вже існуючих банків та від їх здатності забезпечити ринок банківськими продуктами.

В цих умовах прибуток є однією із стратегічних цілей управління та найважливішим об’єктом обліку, аналізу і прогнозування діяльності банку. Разом з тим, динаміка доходів, витрат і прибутку вітчизняних комерційних банків протягом останніх років характеризується стійкою тенденцією випереджаючого зростання витрат порівняно з доходами, що призвело до зменшення витратовіддачі і обумовило зниження рентабельності банківської діяльності. На нашу думку, загальним погіршенням ситуації банки завдячують не тільки негативному впливу зовнішніх загальноекономічних та правових чинників, але, значною мірою, і вадам управління фінансовими результатами окремих банків.

Основним теоретичним аспектам інформаційного забезпечення управління фінансовими результатами комерційних банків вітчизняні та іноземні фахівці приділяють постійну увагу. Починаючи з 90-х років ХХ сторіччя в економічній літературі досить чітко визначились наступні напрями досліджень:

 • реформування методології і змісту бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог ринкової економіки;
 • постанова та ведення банківської справи, фінансовий менеджмент банку;
 • зміст та методологія обліку і аналізу фінансової діяльності комерційного банку.

Перша група джерел

Спрямування досліджень таких фахівців, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Завгородній В.П., Кужельний М.В., Осадчий Ю.І., Сопко В.В. та інші, на вирішення проблем теорії, методології та організації бухгалтерського обліку обумовило високий ступінь узагальнення досліджуваних питань, які, у тій чи інший мірі, стосуються і комерційних банків. Разом з тим, такий підхід до вирішення проблеми не дозволяє досягати необхідного для практичного застосування рівня конкретизації досліджуваних питань.

До другої групи літературних джерел

належать численні публікації вітчизняних та закордонних авторів з питань банківської справи та банківського менеджменту. Треба відмітити, що у цих публікаціях, віддається перевага організаційним аспектам обліку і контролю, напрямам удосконалення та порядку складання фінансових звітів тощо (Асхауер Г., Долан Е. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж, Лаврушин О.І.,Мороз А.Н. та інші). А також питанням фінансового аналізу, який розглядається як інструмент управління комерційним банком (Заруба О.Д., Масленченков Ю.С., Примостка Л.О., Роуз П., Синки Дж.). В той же час, у даних джерелах привертає увагу відсутність сучасних підходів до створення інформаційної системи управління. Питання обліку або взагалі не розглядаються, або розглядаються поверхово, як дещо другорядне по відношенню до фінансового менеджменту.

Публікації, віднесені до третьої групи

(Батракова Л.Д., Герасимович А.М., Іванов В.В., Кочетков В.Н., Омельченко А.В., Масленченков Ю.С., Митрофанов Г.В., Панова Г.С., Черкасов В.Є.), присвячено переважно обліку і фінансовому аналізу діяльності комерційного банку. Але треба зауважити, що розгляд питань обліку не носить проблемного характеру. Переважають рекомендації щодо організації та методики обліку у відповідності до чинних на момент видання нормативних документів НБУ стосовно організації, змісту та методології обліку. Що ж до публікацій з фінансового аналізу, то, на нашу думку, їх автори не приділяють належної уваги системним підходам у його організації. Поверхово розглядаються питання формування інформаційної бази аналізу, трансформації облікової інформації в аналітичну та прогнозну.

Вивчення стану обліку, аналізу та прогнозування фінансових результатів комерційних банків підтвердило основну гіпотезу даного дослідження, яка полягає у тому, що забезпечення системного підходу до організації та методики обліку, аналізу та прогнозування доходів, витрат і прибутку дозволить суттєво поліпшити рівень управління фінансовою діяльністю комерційних банків України.

Актуальність обраної теми обумовлено необхідністю вирішення питань методології та організації обліку, аналізу і прогнозування доходів, витрат і прибутку в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків України та недостатнім рівнем теоретичної розробки даної проблеми.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. №996-XIV та державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706. Тема  дисертації   є  складовою   науково-дослідної роботи кафедри аудиту Київського національного торговельно-економічного університету з проблеми “Аналіз діяльності банку”, у межах якої автором особисто виконано підрозділи: “Аналіз доходів від основних операцій” та “Аналіз операційних витрат”.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та науково-методологічних положень стосовно удосконалення системи обліку, аналізу і прогнозування в управлінні фінансовими результатами комерційних банків, а також розробка на цій основі практичних рекомендацій з методології та організації обліку, аналізу і прогнозування їх доходів, витрат і прибутку.

Поставлена мета визначила зміст досліджень, які ґрунтуються на послідовному вирішенні наступних задач методологічного, теоретичного та практичного характеру:

 • виявлення тенденцій, закономірностей і напрямів розвитку методології обліку і аналізу фінансових результатів діяльності комерційних банків в Україні;
 • систематизація літературних джерел з досліджуваної проблеми і визначення ключових питань обліку та аналізу фінансових результатів діяльності комерційних банків, що потребують теоретико-методичного вирішення;
 • обґрунтування теоретичних аспектів і критеріїв організації обліку та аналізу в інформаційній системі управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків;
 • конкретизація змісту бухгалтерського (фінансового), податкового та управлінського обліку доходу, витрат і прибутку банку;
 • розробка комплексної методики обліку, аналізу і прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку в умовах електронної обробки облікової інформації;
 • внесення рекомендацій щодо методології та організації обліку, аналізу і прогнозування фінансових результатів та їх впровадження у комерційних банках України.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансові результати діяльності комерційних банків України.

Предмет дослідження – методологія та зміст обліку, аналізу і прогнозування доходів, витрат і прибутку комерційного банку.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: методи дослідження

Виконання дисертаційної роботи ґрунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Особливе місце у вирішенні поставлених питань належить таким загальнонауковим методам, як аналіз, синтез, аналогія, моделювання. Спеціальні методи (анкетування,    групування, порівняння, розрахунок середніх та відносних величин, деталізація, елімінування, методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу) застосовувались переважно в аналізі та обґрунтуванні прогнозних величин доходу, витрат і прибутку банків, а також у дослідженні стану обліку та аналізу фінансових результатів діяльності банків.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: наукова новизна одержаних результатів

Наукову новизну дисертаційного дослідження характеризують наступні найбільш суттєві результати:

 • уточнення та конкретизація основних положень методології і системної побудови обліку, аналізу і прогнозування доходу, витрат і прибутку комерційних банків;
 • організаційна структура модуля електронної обробки інформації щодо фінансових результатів діяльності банку;
 • методичні засади бухгалтерського (фінансового), податкового та управлінського обліку доходу, витрат і прибутку комерційного банку в умовах електронної системи обробки інформації;
 • організаційно-інформаційна модель аналізу і прогнозування фінансових результатів діяльності банку в умовах електронної системи обробки економічної інформації;
 • система взаємопов’язаних показників оперативного, ретроспективного і перспективного аналізу фінансових результатів діяльності комерційного банку та методичні засади їх моделювання;
 • основні положення прогнозування доходу, витрат і прибутку комерційного банку в умовах невизначеності.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: практичне значення одержаних результатів

Полягає у підвищенні ефективності управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків на основі впровадження розроблених методичних рекомендацій з організації і удосконалення обліку, аналізу і прогнозування їх доходу, витрат і прибутку.

Результати дослідження знайшли практичне застосування у комерційних банках України:

 • Рекомендації щодо організації та методики податкового обліку доходів і витрат впроваджено у комерційних банках України (Довідка Національного банку України про впровадження №323 від 29.09.2000).
 • Рекомендації щодо організації, методики та автоматизації податкового обліку апробовано і впроваджено в АБ “Енергобанк” (довідка про апробацію та акт впровадження № 06.02/00-2036 від 29.10.2000 р.)
 • Рекомендації щодо організації і методики управлінського обліку апробовано та впроваджено в АБ “Енергобанк” (довідка про апробацію і акт впровадження № 06.2/01-97 від 05.01.2001 р.).
 • Комплексну методику аналізу та прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку апробовано і впроваджено в АБ “Енергобанк” (довідка про апробацію і акт впровадження № 06.2/01-1053 від 30.05.2001 р.).

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: особистий внесок здобувача

Одержані результати дослідження є особистими розробками автора, використання яких в банківській практиці буде сприяти підвищенню ефективності управління доходами і витратами.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: апробація результатів дисертаційних досліджень

Результати досліджень оприлюднені у доповідях та одержали позитивну оцінку:

 • на Другій міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур” (СевДТУ. м. Севастополь, 4-6 травня 2000 р.),
 • на Україно-нідерландському науково-практичному семінарі “Актуальні питання бухгалтерського обліку в умовах впровадження сучасних технологій обробки та обліку інформації в банківській системі України” (Кримське республіканське управління НБУ, м. Сімферополь, 19-22 вересня 2000 р.).

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 236 найменувань, додатків. Обсяг дисертації складає 166 сторінок, вона містить 20 таблиць і 10 рисунків. У роботі 12 додатків.

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку: список публікацій за темою дисертації

Найважливіші положення та результати дисертаційного дослідження опубліковано у чотирьох друкованих роботах загальним обсягом 2,3 друкованих аркуша.

 1. Некрасова Н.І. Інформаційна система податкового обліку в банках. // Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 61. – К.: КНЕУ, 1998. – с.52-62.
 2. Некрасова Н.І. Аналіз активних та пасивних операцій банку. // Економічні проблеми невиробничої сфери. Збірник наукових праць КДТЕУ – К.: КДТЕУ, 1998. – с.143-150.
 3. Некрасова Н.І. Фінансовий облік відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань у банках. // Банківська справа. – 1999. – №2. – с.34-35.
 4. Некрасова Н.І. Організація і комплексна методика аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку. // Економіка, фінанси, право. – 2001. – №8.- с.13-18.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати банку” за посиланнями:

РубрикаДоходи банку

РубрикаВитрати банку

РубрикаФінансовий результат банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог