Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі

Бібліографічний опис

Тарасова Т. О. Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Тарасова Тетяна Олексіївна – Харків, 2001. – 18 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню організації та методики обліку та аналізу товарних операцій у підприємствах роздрібної торгівлі. У дисертації запропоновано рекомендації, щодо удосконалення методики оцінки товарних запасів, синтетичного обліку товарних операцій. Розроблено методичні підходи до організаційно-технологічного процесу використання ПЕОМ в управлінні та обліку товарними потоками підприємств торгівлі. Запропоновано методику прогнозування ефективності використання товарних запасів.

Ключові слова

товарні запаси, товарорух, облікова політика, ефективність, вартість придбання, торговельні знижки, торговельні надбавки, товарні операції, товарообіг

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: актуальність теми

У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють  її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв’язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів до управління підприємствами роздрібної торгівлі і процесом товароруху в цілому. В умовах, що складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності функціонування роздрібної торгівлі стає завдання значного удосконалення управління товарними запасами.

Важливу роль у рішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників апарату управління підприємствами роздрібної торгівлі виконують роботи, які  пов’язані з опрацюванням даних з обліку товароруху і використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності роздрібного підприємства.

В останні роки у зв’язку з виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу  як з формування законодавчої бази обліку, так і з удосконалення його основних принципів. Проте на сьогодні організація бухгалтерського обліку не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Не завжди забезпечується належна комплексність рішення завдань. Зокрема, інформація, яка дозволяє приймати відповідні управлінські рішення, формується недостатньо оперативно, нерідко аналітичні роботи виконуються поверхово без необхідних висновків і пропозицій.

На сучасному етапі самостійність функціонування роздрібної ланки і відсутність обмежень надають можливість розроблення і практичної реалізації оптимальних методів управління товарними запасами, що обумовлює необхідність наукових досліджень такого характеру.

Стан вивчення проблеми

За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку товарних операцій та їх автоматизації. У дисертації використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених:   Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Валевич Р.П., Давидової Г.А., Мазаракі А.А., Лигоненко Л.А., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П.,         Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової А., Буфатиної И.,   Солошенко Л.Ю., Алексєєвої А., Бакуна Ю., Томаса Р., Кюппера В.,            Бегге Йорга,  Росситера Д.Р.,  Персі Л. та ін.

Викладений стан обліку свідчить про необхідність всебічного вивчення і рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств роздрібної торгівлі, що й обумовило вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження пов’язаний з науково-дослідними роботами, що виконуються кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Харківської державної академії технології та організації харчування відповідно до держбюджетних планів: “Комп’ютеризація облікової інформації і методика входження в міжнародну систему обліку” (тема № 10-96-97Б, Харків), “Удосконалення обліку фінансових результатів і формування бухгалтерської звітності в підприємствах торгівлі та харчування в умовах використання ПЕОМ” (тема № 12-98-99Б, Харків), “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (тема №21-2000-2001Б, Харків).

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є узагальнення різноманітних підходів до управління товарорухом у роздрібній торгівлі, розробка облікової політики на основі методологічних принципів бухгалтерського обліку товарних операцій із використанням сучасних засобів комп’ютеризації та їх апробація на підприємствах роздрібної торгівлі з різними організаційно-правовими формами.

Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і рішення таких завдань:

 • розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність процесу товароруху;
 • визначити роль і місце товарних запасів у ресурсному потенціалі роздрібних торговельних підприємств в умовах ринкової економіки;
 • обґрунтувати принципи наукового управління товарними запасами в роздрібній торгівлі;
 • визначити організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського обліку товарних операцій;
 • визначити оптимальні варіанти оцінки товарних запасів;
 • розробити рекомендації з удосконалення методики бухгалтерського обліку товароруху відповідно до національних стандартів;
 • дослідити інформаційне забезпечення регулювання товарних потоків в умовах комп’ютеризації;
 • розробити методику прогнозування ефективності використання товарних запасів у підприємствах роздрібної торгівлі.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: предмет та об’єкт дослідження

Предметом дослідження є проблеми обліку і аналізу товарних запасів в підприємствах роздрібної торгівлі, оцінка чинної системи бухгалтерського обліку товарних операцій і можливість її удосконалення з урахуванням національних особливостей і міжнародної практики.

Об’єктом дослідження обрано сукупність, яка складається із ста дев’яносто п’яти підприємств роздрібної торгівлі різних типів, товарної спеціалізації, масштабів діяльності і форм власності. З неї для дослідження було відібрано 36 стаціонарних магазинів міста Харкова, які здійснюють торгівлю  продовольчими товарами.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: методика та методологія дослідження

Теоретичну і методологічну основу роботи склали:

 • наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з обліку і аналізу товарних запасів,
 • законодавчі і нормативні акти України,
 • інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку товарних операцій.

У процесі дослідження використовувалися дані органів державної статистики України і регулярної звітності роздрібних торгових підприємств.

Рішення поставлених завдань досягнуто на основі використання:

 • загальнонаукових методів економічного аналізу (угрупування, порівняння, вибірковий метод, середні розміри);
 • методів кореляційно-регресійного аналізу,
 • експертних оцінок.

Обробка інформації здійснювалася за допомогою ПЕОМ.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: наукова новизна дослідження

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в розробці рекомендацій з удосконалення обліку товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі в умовах ПЕОМ, визначенні методичних і технічних прийомів організації обліку, контролю і аналізу стану товарних запасів. Доцільність проведення такого роду дослідження пов’язано з тим, що стратегія і тактика торгових підприємств відповідно до ринкових законів повинна бути орієнтована на таку маркетингову політику, яка б сприяла більш повному задоволенню суспільних і індивідуальних потреб, прискоренню обіговості оборотних коштів, підвищенню конкурентноздатності.

У процесі дослідження отримані такі результати:

 • теоретично обґрунтовані фундаментальні принципи формування ефективного процесу товароруху;
 • визначено підходи до наукового управління товарними запасами;
 • запропоновано методику оцінки товарних запасів за системою періодичного списання на витрати собівартості реалізованих товарів;
 • обґрунтовано новий підхід до відображення в обліку торгових знижок;
 • внесено пропозиції з удосконалення методики відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з товароруху;
 • запропоновано методику організації синтетичного і аналітичного обліку, контролю товарних запасів в умовах АРМБ;
 • визначено групу факторів, які впливають на товарообіговість у підприємствах роздрібної торгівлі;
 • запропоновано економіко-математичну модель управління оборотністю товарних запасів.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: практичне значення результатів дослідження

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці науково-обгрунтованих методичних рекомендацій з удосконалення обліку товарних операцій в підприємствах роздрібної торгівлі, методики оцінки товарних запасів і аналізу ефективності їх використання.

Розроблена в дисертаційному дослідженні методика прогнозування ефективності використання товарних запасів може бути застосована для прийняття конкретних управлінських рішень, що дозволить фахівцям обліку реально оцінювати сукупний вплив товарообіговості на результати господарської діяльності, і з урахуванням впливу інших факторів, може бути основою для прогнозування витрат і прибутків в торгівлі.

Методичні розробки і рекомендації за результатами досліджень знайшли практичне втілення в діяльності підприємств роздрібної торгівлі міста Харкова: ТОВ “Арго-Трейд” (довідка від 28.02.2001р.) і ТОВ “Сабіна” (довідка від 10.01.2001р.).

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: особистий внесок здобувача

Автором обґрунтована необхідність формування ефективного процесу товароруху на основі наукового управління товарними запасами. Визначено організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського обліку товарних операцій: запропоновано оптимальну методику оцінки товарних запасів; розроблено методику обліку торговельних знижок отриманих від постачальників і наданих покупцям; зроблено пропозиції щодо удосконалення обліку  товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі; обґрунтовано алгоритм комбінованого використання пакетів прикладних програм “Торгівля & Сервіс” і “БЕСТ” для регулювання товарних потоків торгового підприємства. Запропоновано методику прогнозування ефективності використання  товарних запасів в підприємствах роздрібної торгівлі.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження висвітлено на:

 • наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування в 1996-2000 роках: (“Проблеми і перспективи харчових виробництв, торгівлі і громадського харчування”, 1996;
 • “Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування”, 1997;
 • “Сучасні проблеми підготовки спеціалістів для підприємств торгівлі та харчування”, 1998;
 • “Організаційно-фінансові проблеми розвитку підприємств торгівлі та харчування”, 1999;
 • “Підвищення ефективності і конкурентоспроможності підприємств торгівлі і харчування”, 2000,
 • міській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених міста Харкова”, що відбулася в Харківському інженерно-економічному університеті в 1998 році.

Розроблене інформаційне комбіноване програмне забезпечення на базі систем “Торгівля & Сервіс” і “БЕСТ” було схвалено і впроваджено в практику діяльності харківської торгової фірми “Арго-Трейд”.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Текстову частину викладено на 178 машинописних сторінках, надрукованих через два інтервали. Дисертація містить 21 рисунок, 38 таблиць і 30 додатків. Список використаних джерел має 105 найменувань.

Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху: список опублікованих робіт за темою дисертації

По темі дисертаційного дослідження опубліковано в фахових виданнях 3 статті загальним обсягом 1,1 д.а. У роботі, яка опублікована у співавторстві здобувачеві належить збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати.

 1. Тарасова Т.А., Кирильева Л.А. Оценка товарных запасов в условиях рыночной экономики //Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученных города Харькова. Сб. науч. трудов. – Х.: АО “Бизнес Информ”, 1998 – с. 253-256 (Здобувачеві належать збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати).
 2. Тарасова Т.А. Особенности оценки и учет товарных запасов в предприятиях торговли в соответствии с национальними стандартами бухгалтерского учета // Підвищення конкурентноздатності підприємств торгівлі і харчування. Зб. наук. пр. Харк. держ. акад. технол. та орг. харчування. – Харків, 2000.-с.257-264.
 3. Тарасова Т. Эффективность использования товарных запасов в предприятиях розничной торговли // Бизнес Информ, № 4, 2000, с. 66-68.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Товари” за посиланнями:

РубрикаТовари

РубрикаТовари: аудит

РубрикаТовари: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог