Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві

Управлінський облік і аналіз

Бібліографічний опис

Попова Н. І. Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Попова Наталя Іванівна – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та практичні аспекти формування сучасної системи управлінського обліку, надано оцінку діючій методиці обліку, контролю і аналізу витрат у флюсо-доломітному виробництві, розроблено практичні рекомендації щодо її удосконалення за умовами управлінського обліку. Досліджено передумови, генезис і сучасний зміст управлінського обліку; дороблено параметри для тестування його особливостей. Аргументовано важливість правильного вибору концепції поглинання витрат, приведено авторську версію тестування систем обліку повних і часткових витрат. Виявлено особливості внутрішньогосподарського обліку і аналізу на досліджуваних підприємствах, проблеми, визначені напрямки удосконалення діючої методики обліку, контролю і аналізу витрат на основі концепції управлінського обліку. Запропоновано шляхи подолання розривів інформаційних каналів; уточнено об’єкти обліку, номенклатуру статей витрат у флюсо-доломітному виробництві, удосконалено облікові реґістри, систему бюджетування, калькулювання. Аналітичні технології управлінського обліку адаптовано до флюсо-доломітного виробництва.

Ключові слова

флюсо-доломітне виробництво, управлінський облік, методика обліку, витрати, собівартість, бюджетування, центри відповідальності, аналітичні технології

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: актуальність теми дослідження

Докорінні соціально-економічні перетворення, ринкові відносини, що динамічно розвиваються в Україні, потребують гнучких, адаптивних систем управління процесами господарювання.  Вони, в свою чергу, вимагають відповідних сучасних систем обліку, оскільки ефективність управління значною мірою визначається змістом і якістю облікової інформації. Таким чином, в умовах якісних змін в механізмах управління зростають вимоги до облікової інформації, насамперед, у напрямку підвищення її гнучкості, аналітичності, оперативності. Тому передумовою створення на підприємстві ефективної системи управління є організація обліку на методологічних засадах, що забезпечують формування інформації, корисної для прийняття управлінських рішень, оцінки їхніх наслідків. Зарубіжний досвід свідчить, що вирішення цієї проблеми потребує створення нової системи одержання інформації, яка грунтується на використанні принципів і методів управлінського обліку.

Стан вивчення проблеми

Багатогранні аспекти теорії і практики управлінського обліку досліджено С. Ф. Головим, К. Друрі, Р. Н. Ентоні,  В. Ф. Палієм, Ч.Т.Хорнгреном,  М. Г. Чумаченком, А. Яруговою. Вагомий внесок у дослідження середовища управлінського (внутрішньогосподарського) обліку,   його технологій зробили Ф. Ф. Бутинець, З. В. Гуцайлюк,  Б. І. Валуєв, М.А.Вахрушина, В. Б. Івашкевич,    Т. П. Карпова, Г. Г. Кірейцев, В.Я.Ластовецький, Л. В. Нападовська, О.Є. Ніколаєва,  Я. В. Соколов, В.В.Сопко,  С. О. Стуков, В. І. Ткач, М. В. Ткач та інші.

Принципи та методи управлінського обліку розробляються як на міжнародному рівні, так і в межах національних облікових систем. Проте багатомірність чинників, що впливають на формування системи управлінського обліку, потребує подальших глибоких досліджень у цій сфері, оскільки цілу низку питань ще не вирішено. Зокрема, поглибленої розробки й обгрунтування потребують методичні принципи, згідно з якими господарський суб’єкт має визначати систему внутрішньогосподарського обліку. Вона повинна грунтуватися на концептуальних принципах, що втілюють філософію  міжнародного управлінського обліку, і, водночас, має бути адаптована до української практики. Адаптація передбачає конструювання ефективної системи управлінського обліку для тієї чи іншої сфери діяльності; однак організаційно-методичні питання його впровадження в конкретній галузі досліджені недостатньо.

У флюсо-доломітному виробництві грунтовних досліджень з управлінського обліку на час написання дисертаційної роботи не було, наразі підприємствам цієї галузі вкрай потрібна нова, сучасна обліково-аналітична система, здатна виробляти якісну інформацію для потреб управління. Перехід до нової системи управління виробництвом, інтеграція його методів в єдину систему управлінського обліку є важливою умовою зростання виробничого й економічного потенціалу флюсо-доломітних підприємств. У зв’язку з цим виникла необхідність осмислити підходи до методології управлінського обліку, на його основі удосконалити методику обліку, контролю і аналізу виробничих витрат на флюсо-доломітних підприємствах. Науково-теоретична і практична значущість вказаних питань визначила актуальність теми, зумовила її вибір, основні напрямки дисертаційного дослідження з проблем управлінського обліку і аналізу у флюсо-доломітному виробництві.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198U000785; Донецького національного університету за темою “Проблеми обліку і аудиту в умовах ринкової економіки”, номер державної реєстрації 0101U005704. Особистий внесок  здобувача полягає в розробці механізму реалізації на флюсо-доломітних підприємствах сучасних облікових, контрольних та аналітичних технологій управлінського обліку.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: мета і задачі дослідження

Метою дослідження є визначення концептуальних основ управлінського обліку, особливостей його організації і методології; обгрунтування напрямків і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення методики обліку, контролю і аналізу виробничих витрат  флюсо-доломітних підприємств на основі реалізації сучасних облікових, контрольних і аналітичних технологій управлінського обліку.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

 • визначити ретроспективні аспекти управлінського обліку, його особливості, сучасний зміст, перспективи;
 • уточнити і поглибити термінологію, що стосується управлінського обліку;
 • визначити підходи, що дозволяють моделювати організаційні форми  обліку виробничих витрат та калькулювання;
 • уточнити параметри, що надають підстав зробити обгрунтований вибір між системами обліку повних і часткових витрат;
 • відстежити на флюсо-доломітних підприємствах інформаційні канали й інформаційні потоки та визначити шляхи їх координації;
 • надати оцінку сучасному стану методики обліку витрат у флюсо-доломітному виробництві, розробити пропозиції щодо її удосконалення за умов управлінського обліку;
 • дослідити аналітичні технології управлінського обліку, з’ясувати їх оптимізаційні функції.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність флюсо-доломітних підприємств України, пов’язані з нею виробничі витрати, їх оптимізація на основі управлінського обліку.

Предметом дослідження є методологічні та прикладні аспекти управлінського обліку і аналізу у флюсо-доломітному виробництві.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є чинні законодавчі і нормативні документи, що регулюють організацію обліку в Україні; міжнародні нормативи щодо практики управлінського обліку і досліджень у його галузі; вітчизняна та зарубіжна спеціальна література. Для досліджень використовувалися облікові і статистичні дані флюсо-доломітних підприємств України; матеріали, зібрані здобувачем під час стажування у Великобританії.

Дослідження базується на поєднанні діалектичних і історичних методів пізнання економічних процесів, на використанні прийомів теоретичного й емпіричного дослідження: абстрагування, дедукція, індукція, аналіз, синтез, спостереження, вимірювання, групування, порівняння, схематичне і графічне моделювання. Використання комплексу наукових методів дало підставу зробити висновок: принципи і логіка управлінського обліку перетворюють інформацію в доступну економічну форму, що дозволяє розуміти бізнесові процеси і активно впливати на них.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в комплексному теоретичному обгрунтуванні і практичній інтерпретації облікових і аналітичних технологій управлінського обліку на етапі його впровадження в українську практику; у новому сучасному підході до облікового відображення і аналізу виробничих витрат флюсо-доломітних підприємств за умов управлінського обліку; у розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення організації, методології і методики обліку, контролю і аналізу витрат на виробництво.

Основні результати проведеного дослідження, які визначають наукову новизну ключових положень дисертації, полягають в:

 • уточненні визначення управлінського обліку з метою поглибленого розкриття його сучасного змісту;
 • обґрунтуванні відмінних рис управлінського і фінансового обліку, – для їхньої характеристики запропоновано розгорнуте тестування і дороблено систему порівняльних параметрів;
 • обгрунтуванні нових підходів, що дозволяють моделювати організаційні форми обліку виробничих витрат і калькулювання, визначенні їх як особливих генеративних систем;
 • розширенні комплексу параметрів для дослідження систем обліку повних і часткових витрат;
 • визначенні особливостей флюсо-доломітного виробництва, що впливають на побудову обліку виробничих витрат;
 • відстеженні інформаційних потоків у флюсо-доломітному виробництві, розробці пропозицій щодо подолання їх розривів, визначенні напрямків координації;
 • обґрунтуванні напрямків удосконалення облікового відображення механізму формування собівартості, упорядкуванні номенклатури статей та складу витрат, які включаються у виробничу собівартість гірничопідготовчих робіт, сирого вапняку та продуктів його збагачення;
 • оптимізації обліку і розподілу загальновиробничих витрат, формуванні переліку постійних і змінних загальновиробничих витрат у флюсо-доломітному виробництві;
 • удосконаленні реґістрів обліку виробничих витрат з наданням їм властивостей екрану;
 • розробці для флюсо-доломітного виробництва нової обліково-аналітичної системи, яка висвітлює діяльність центрів відповідальності;
 • уточненні системи показників для оцінки результативності та ефективності діяльності виробничих центрів флюсо-доломітних підприємств.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: практичне значення  отриманих результатів

Полягає в розробці  механізму реалізації на флюсо-доломітних підприємствах сучасних облікових, контрольних і аналітичних технологій управлінського обліку, що оптимізують управлінські рішення, сприяють підвищенню дієвості обліку і контролю як важливих функцій управління; у можливості використання ключових положень дисертації для подальших авторських публікацій, виступів на науково-практичних конференціях, а також для видання навчальних та методичних посібників.

Впровадження результатів дисертаційного дослідження полягає в їх безпосередньому включенні в бухгалтерську практику і навчальний процес. Зокрема, на Докучаєвському флюсо-доломітному комбінаті застосовується запропонована здобувачем методика обліку за центрами відповідальності (довідка №1588 від 21.05.2002 р.). Рекомендації щодо групування виробничих витрат, впорядкування їх зведеного обліку, а також розроблену автором систему показників оцінки діяльності центрів впроваджено в облікову практику Комсомольського рудоуправління (довідка № 04/1322 від 22.05.2002 р.). У Новотроїцькому рудоуправлінні використовуються удосконалені здобувачем облікові реґістри, методика обліку за центрами відповідальності (довідка № 499/11 від 17.04.2002 р.). Основні положення дисертації використовуються у навчальному процесі при читанні лекцій і виданні навчально-методичних розробок з дисциплін “Облік у зарубіжних країнах” для спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” та “Міжнародний облік і аудит” для спеціальності 7.050103 “Міжнародна економіка” у ДонНУ (довідка №274/01–26/6100 від 05.04.2002 р.), ДонНТУ (довідка № 01-26 від 05.04.2002 р.).

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні результати дослідження, які викладені в дисертації, апробовані шляхом обговорення і отримали схвальну оцінку науковців на конференціях і семінарах:

 • Перша та Друга Міжнародні науково-практичні  конференції “Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне та фінансове забезпечення підприємницьких структур” (6–8 травня 1998 р., 4–6 травня 2000 р. – Севастополь, Севастопольський державний технічний університет);
 • Всеукраїнська науково-практична  конференція “Економіка сталого розвитку: погляд в ХХІ століття” (3 червня 1999 р. – Донецьк, Донецький  державний університет економіки і торгівлі);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (11-12 травня 2000 р. – Полтава, Полтавський кооперативний інститут);
 • Міжвузівська науково-практична конференція “Проблеми гармонізації  і стандартизації обліку та аудиту в Україні” (26 грудня 2001 р. – Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);
 • Міжнародна науково-методична конференція “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств” (2002р.- Київ, Київський національний економічний університет);
 • Міжнародні науково-практичні семінари “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (5 січня 1998 р. – Донецьк,  Донецький державний університет, 26-30 січня 2000 р. – Слов’яногорськ).

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: структура та обсяг дисертаційної роботи

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації – 225 сторінок комп’ютерного тексту. Роботу ілюстровано 39 таблицями на 39 сторінках, 41 рисунком на 37 сторінках. Робота містить список використаних джерел із 157 найменувань на 12 сторінках, 20 додатків на 22 сторінках.

Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві: публікації за темою дослідження

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць (7 – у наукових фахових виданнях, 5 – в інших) загальним обсягом 3,6 друк. арк., з них особисто належить автору 3,35 друк. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Попова Н. И. Организационно-правовые и методологические особенности систем управленческого и финансового учета, их взаимосвязь // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – Донецьк: Донецький державний університет, 1999. – №1. – с. 110 -115.– 0,3 д.а.
 2. Сидюк О. В., Попова Н. И. Влияние внешнеэкономических связей на международную гармонизацию бухгалтерского учета // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ООО “Лебедь”, КП “Регион”, 1998. – с.129-132. – 0,25 д.а., з них особисто автору – 0,1 д.а. – дослідження особливостей домінуючих національних облікових систем.
 3. Попова Н. И. Технология информационных и организационных связей управленческой бухгалтерии с системным бухгалтерским учетом // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов.– Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1999. –  с. 187 – 191.– 0,35 д.а.
 4. Попова Н. И. Исторические аспекты формирования теоретических и методологических основ управленческого учета // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Часть вторая. – Донецк: Донеччина, 2000. –  с.219 – 224. – 0,3 д.а.
 5. Попова Н. І. Питання теорії і практики бюджетування витрат // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов.– Донецк: КИТИС, ДонГУ, 2000. –  с. 171-175. – 0,35 д.а.
 6. Попова. Н. І. Моделювання інформаційних потоків обліку витрат у флюсо-доломітному виробництві. // Регіональні перспективи. – Кременчук: Асоціація “Перспектива”. – 2001. – №2 – 3 (15-16). – с.140-142. – 0,45 д.а.
 7. Попова Н. І. Проблеми гармонізації систем управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.–№52.– с.58 – 61.– 0,35 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Попова Н. И. Эволюция учетной мысли и формирование идей об управленческой бухгалтерии // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. – Донецк: Донбасс, ДонГУ, 1998. –  с. 160-166. – 0,4 д.а.
 2. Попова Н. И. Исторические аспекты развития управленческого учета, его место в современной информационной системе хозяйствующего субъекта // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – Донецьк: Донецький державний університет, 1998.– №1.– с. 118-121.– 0,3 д.а.
 3. Попова Н. И. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. – Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998. – 12 д.а., з них за темою дисертації с. 12 – 15.– 0,1 д.а. – дослідження сутності, сучасного змісту та особливостей управлінського обліку.
 4. Попова Н. І. Управлінський облік в системі інформації підприємства // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 9. Том 2. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – с. 175 – 180.– 0,25 д.а.
 5. Сидюк О. В., Попова Н. И. Аналитические технологии в аудите и принятии управленческих решений. // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”. Тези доповідей на міжнарод. конф. 16-17 трав. 2002.- К.: КНЕУ. – 2002. – с.457-461. – 0,2 д.а., з них особисто автора 0,1 д.а. – аналітичні технології в прийнятті управлінських рішень.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Управлінський облік та аналіз у виробництві” за посиланнями:

РубрикаВиробництво: управлінський облік

РубрикаВиробництво: аналіз

РубрикаВитрати виробництва: управлінський облік

РубрикаВитрати виробництва: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог