Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем

Бібліографічний опис

Гушко С. В. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гушко Сергій Володимирович – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена питанням удосконалення обліку та аудиту виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем на промислових підприємствах. На основі проведеного дослідження доведено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на систему управління витратами виробництва на підприємствах Криворізького регіону. Розглянуто методику обліку і аудиту виробничих витрат на досліджуваних підприємствах за умов використання інформаційних систем. В роботі запропоновано концептуальний підхід стосовно методики визначення економічної ефективності промислового виробництва на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків. Розроблена інформаційно-аналітична система управління виробничими витратами IACSPC (Information Аnalytical Control System of Production Cost), на базі програмного забезпечення 1С: Підприємство 7.7, охоплює набір методичних прийомів ведення обліку та аудиту виробничих витрат. Відмінна особливість пропонованої методики аудиту виробничих витрат, як складової частини IACSPC, полягає в повній відвертості для користувачів з точки зору налаштування і програмування власних розробок.

Ключові слова

аудит, бухгалтерський облік, виробничі витрати, інформаційні системи, інформаційні технології, методика, моделювання, організація, управління

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: актуальність теми

Гіперінфляція, загальне падіння виробництва, недосконалість законодавчої бази та системи контролю, безгосподарність та невміла конверсія, що мали місце на початковому етапі становлення державності в Україні призвели до того, що більша частина державних підприємств та новостворених з них акціонерних товариств, опинились в досить складному економічному становищі.

Одним з багатьох, але, безперечно, досить вагомим фактором, що негативно вплинув на економічне становище вітчизняних промислових підприємств, був незадовільний стан системи обліку виробничих витрат. Ця система не могла своєчасно надати реальну інформацію про положення витрат на виробництво, а значить не давала можливості ефективного управління останніми. Досвід господарювання зарубіжних промислових підприємств в умовах ринкової економіки довів, що самим надійним способом покращення стану обліку і управління виробничими витратами є впровадження сучасних інформаційних систем.

Питання підвищення ефективності традиційних процедур обліку та аудиту виробничих витрат, за рахунок впровадження інформаційних технологій – є актуальним для керівництва промислових підприємств. Саме це дає змогу адміністрації підприємств відчувати тенденції сучасного ринку та орієнтуватися на нього, а саме відповісти на два основних питання, що постають перед будь-яким підприємством: знайти своє місце в економічному середовищі  та правильно оцінити свої пріоритети.

Облік виробничих витрат є лише однією з частин структури управління будь-якого підприємства, і повинен бути організований таким чином, щоб відповідати потребам ефективного прийняття управлінських рішень. Колишній підхід з акцентом на стандартизовані процедури поступився місцем більш гнучким системам обліку, які орієнтовані на використання можливостей підприємства.

Не менш гостро постає сьогодні питання проведення аудиту виробничих витрат. Саме проведення якісних аудиторських перевірок є основою прийняття вірних економічних рішень Процес здійснення аудиту регламентується з одного боку державою, через встановлення нормативів аудиту, здійснення реєстрації аудиторів, аудиторських фірм і контролем за їх діяльністю. З іншого боку – громадськими професійними аудиторськими організаціями. Але на жаль не існує універсальних практичних методик проведення як аудиту в цілому, так і аудиту виробничих витрат  в умовах функціонування на підприємстві інформаційних систем.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню проблем організації та методології обліку і аудиту виробничих витрат приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: М.Г. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, К. Друри, Р. Ентоні, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, Дж. Ріс, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет.

Разом з цим, ще не знайшли свого оптимального вирішення питання обліку та аудиту виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем, зокрема на промислових підприємствах Криворізького регіону, які теж опинилися у скрутному економічному становищі. Одним з таких підприємств є Акціонерне товариство закритого типу “Електромашпромсервіс”. Підприємство обрано як базове для проведення дослідження в зв’язку з тим, що його організаційна структура управління та обліку є прикладом взаємозалежності структурних підрозділів в розрізі одного виробничого циклу.

Важливість наведених вище питань і зумовлює актуальність теми, обраної для дисертаційного дослідження.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту Київського національного економічного університету за кафедральною темою “Проблеми  розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій, як важливих інструментів ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U007344) за підрозділом “Проблеми вдосконалення методики організації аудиту на підприємстві”. Особистий внесок автора полягає в розробці пропозицій щодо  вдосконалення методики обліку і аудиту виробничих витрат за умов функціонування інформаційних систем на промисловому підприємстві, а також розробці методики визначення економічного ефекту за рахунок впровадження інформаційних систем.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: мета та завдання дослідження

Метою роботи є: дослідження обліку і аудиту виробничих витрат за умови функціонування інформаційних систем підприємства; розробка практичних рекомендацій з урахуванням специфіки  промислового підприємства, спрямованих на вдосконалення системи обліку та аудиту виробничих витрат.

Для досягнення вказаної мети в процесі проведення дослідження поставлено ряд завдань:

 • уточнення визначення поняття “витрати” як економічної категорії;
 • дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на систему управління витратами виробництва на підприємствах Криворізького регіону;
 • створення інформаційно-аналітичної системи управління виробничими витратами;
 • розробка пропозицій щодо удосконалення методики обліку і аудиту виробничих витрат за умови функціонування інформаційних систем підприємства;
 • апробація результатів дослідження, з метою визначення їх ефективності в умовах конкретного виробництва.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дисертаційного дослідження є облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем та прийняття управлінських рішень.

Предметом дослідження є діюча інформаційно-аналітична система управління обліку та аудиту виробничих витрат  на підприємствах Криворізького регіону в умовах ринкової економіки.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: методи дослідження

Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку та аудиту виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємств Криворізького регіону. Вивчаючи облік виробничих витрат та його вдосконалення в умовах функціонування інформаційних систем застосовувалися методи: групування, економіко-математичне моделювання, узагальнення, традиційні методи економічної статистики. Для виявлення методичних аспектів зовнішнього та внутрішнього аудиту виробничих витрат застосовувалися слідуючи методи: порівняння, метод співставлень, розробка системи показників, побудова аналітичних таблиць, середніх величин, імітаційне моделювання.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: наукова новизна одержаних результатів

На основі проведених досліджень отримані такі наукові результати:

 • визначено методичні основи витратної політики промислових підприємств в автоматизованому середовищі;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення методики обліку та аудиту виробничих витрат за умов функціонування інформаційних систем;
 • запропоновано методику визначення економічної ефективності промислового виробництва на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків;
 • розроблена інформаційно-аналітична система управління виробничими витратами IACSPC (Information Analytical Control System of Production Cost), яка охоплює набір методичних прийомів ведення обліку та аудиту виробничих витрат на базі програмного забезпечення 1C: Підприємство 7.7;
 • розроблена методика аудиту виробничих витрат як складова частина IACSPC, відмінна особливість якої полягає в повній відвертості для користувачів з точки зору налаштування системи з урахуванням специфіки підприємства.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: практичне значення одержаних результатів

Використання розробленої інформаційно-аналітичної системи управління виробничими витратами в поєднанні з методикою визначення економічної ефективності промислового виробництва дає можливість:

 • проводити оперативне виробниче планування та отримувати необхідну інформацію для прийняття рішень з питань управління витратами як в межах підрозділу, де отримана інформація, так й в межах підприємства в цілому;
 • відображати бізнес-процес від первинного аналізу до форми подання остаточного проекту;
 • здійснювати горизонтальну та вертикальну оптимізацію бізнес-процесу, тобто інтеграцію ряду технологічних процедур, а саме, надання співробітникам окремих повноважень та визначення ролі кожного з них в бізнес-процесі, що приводить до значного підвищення їх відповідальності;
 • проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту з застосуванням сучасних інформаційних технологій за рахунок наявності в інформаційній системі підприємства контрольного аспекту.

Результати дисертаційного дослідження були покладені в основу створення програми комплексної автоматизації підприємства, з зосередженням на обліку та аудиту виробничих витрат Акціонерного товариства закритого типу “Електромашпромсервіс” (довідка №112 від 18.04.02 р.). Автор брав участь у створенні програми, а саме в розробці методики та під час практичного впровадження програми на підприємстві. Окремі блоки програми проходять випробування в реальних умовах виробництва і дають позитивні результати. Методичні розробки щодо організації і методології обліку і аудиту виробничих витрат за умов функціонування інформаційних систем були впроваджені також на Новокриворізькому гірничо-збагачувальному комплексі Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату (довідка №НК-548 від 22.03.02 р.), ВАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”  (довідка №343/02 від 04.03.02 р.) та ВАТ “Електрозавод” (довідка №251/24 від 15.03.02 р.).

Теоретичні та методичні розробки, одержані в процесі проведення наукових досліджень, знайшли своє відображення у доповненні навчальних програм з курсів: “Організація інформаційних систем обліку, контролю та ревізії”, “Аудит”, “Організація обліку і контролю”, які реалізовуються в освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів за спеціальністю “Облік і аудит” Криворізького економічного інституту Київського Національного економічного університету (довідка №27/3 від 30.04.02 р.).

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: апробація результатів дисертації

Під час роботи результати дослідження доповідались на трьох науково-практичних конференціях, у тому числі на міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова 2001” (м. Дніпропетровськ, 5-7 листопада 2001 р.) та на міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2002” (м. Дніпропетровськ 5-7 березня 2002 р.).

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: структура дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг дисертаційної роботи складає 155 сторінок, у тому числі 4 таблиці на 3 сторінках, 12 рисунків на 6 сторінках, та 33 додатки, що займають 56 сторінок. Список використаних джерел містить 166 найменувань на 13 сторінках.

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом 2,64 друкованих аркуша (частка автора – 2,29 д.а.), з них шість в наукових фахових виданнях (2,33 д.а.), три – в інших виданнях (0,31 д.а.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Гушко С.В. Доцільність автоматизації управлінського обліку за умов реформування методології обліку з урахуванням міжнародного досвіду // Міжнародна економіка. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2000. – №26. – С. 101-103.- 0,2 д.а.
 2. Савченко В.Я., Гушко С.В. Основні принципи бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем // Економіка. Вісник. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2001. -№51. – С. 26-32. – 0,6 д.а. (особисто автору належить 0,25 д.а., де відображено спільне використання вітчизняних і міжнародних стандартів фінансової звітності в рамках одного підприємства).
 3. Гушко С.В. Автоматизація економічної інформації – один з визначальних факторів вітчизняних промислових підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2001. -№102. – С. 93-100. – 0,3 д.а.
 4. Гушко С.В. Стратегічний облік виробничих витрат в керованих інформаційних системах // Стратегія економічного розвитку України. Наукових збірник. – К.: КНЕУ. – 2002.- №2(9). – С. 516-522. – 0,46 д.а.
 5. Гушко С.В. Аудит виробничих витрат за умов функціонування інформаційних систем на підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. -№140. – С. 108-119. – 0,5 д.а.
 6. Гушко С.В. Поєднання інформаційних технологій та облікової політики виробництва на гірничо-металургійних підприємствах Кривбасу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. -№144. – С. 17-23. – 0,27 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Гушко С.В. Необхідність впровадження інформаційних технологій на шляху реформування бухгалтерського обліку // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Частина ІІІ. – Житомир: ЖІТІ. – 2000. – С.217-220. – 0,15 д.а.
 2. Гушко С.В. Аудит виробничих витрат // Україна наукова 2001. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2001. –Т.9. – С. 57-58. – 0,08 д.а.
 3. Гушко С.В. Організація і управління виробничим процесом в умовах функціонування інформаційних систем // Наука і освіта 2002. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції.. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. –Т.10. – С. 47-48. – 0,08 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог